seminarai mokyklų bendruomenėms

Esame kredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.
Dirbame su mokyklų komandomis, nes tikime, kad pasitelkus bendradarbiavimą ir kolegialumą mokytojams lengviau siekti mokyklos tobulėjimo, mokinių pasiekimų gerinimo, įgyvendinti numatytus teigiamus pokyčius.
Konsultuojame mokyklas ir padedame planuoti kvalifikacijos tobulinimą; pagal mokyklų poreikius rengiame kvalifikacijos tobulinimo programas.

Programų sąrašas 2023 m.

Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant

Kritinis mąstymas – vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Kritinis mąstymas yra aktyvus ir bendravimo reikalaujantis pažinimo procesas, galintis vykti lygiagrečiai įvairiais mokymosi lygiais; tai kūrybiškas idėjų ir informacijos panaudojimas. Mokiniams labiau negu bet kada reikia mokėti spręsti sudėtingas problemas, kritiškai vertinti aplinkybes, pasverti alternatyvias nuomones ir priimti apgalvotus, nuoseklius sprendimus. Naudodami įvairius mokymo būdus, metodus ir strategijas mokytojai gali skatinti vaikų kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi, kurti tokią klasės aplinką, kurioje vyrautų atviras ir atsakingas bendravimas. Mokiniai skatinami būti smalsiais tyrėjais, besistengiančiais rasti atsakymus į įvairius klausimus. Jie patys turi būti atsakingi už savo mąstymą ir veiksmus, o ne laukti, kol kas nors už jį nuspręs ar padarys. Mokiniai siekia atsakingai ir tiksliai analizuoti, integruoti informaciją, taigi, jie mokosi aktyviai. Pasikeičia ir mokytojo vaidmuo ugdymo (si) procese: mokiniai į mokymosi aplinką turi įsitraukti aktyviai protaudami ir turėdami pakankamai energijos asmeniniams pasikeitimams, kurių reikia įgyjant ilgalaikių žinių. Mokytojai turi naudos iš visų klasės mokinių žinių ir kūrybiškumo. Visi mokiniai tampa mokytojais ir klasė tampa aktyvia besimokančia bendruomene.

Programa pateikia nuoseklią kritinio mąstymo ugdymo sistemą, pagrįstą teorine medžiaga ir paremtą išsamiais tyrimais. Schema (žadinimas – prasmės suvokimas – apmąstymas) turi būti diegiama sistemingai, kad mokiniai galėtų ją perprasti bei nuosekliai taikyti ir galėtų atpažinti, kokioje mąstymo pakopoje jie yra, stebėti bei valdyti mąstymo procesus savarankiškai mokydamiesi.

Programos išskirtinumas ir sėkmės garantas – praktinis modelio išbandymas klasėse. Programa suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams aktyviai dalyvauti mokymo procese, jį planuoti, vertinti ir keisti, remiantis sava patirtimi bei noru.

 

Tikslas

Parengti mokytojus, susipažinusius su visapusiško mokymo(-si) schema, gebančius pasirinkti ir tikslingai taikyti praktinius mokymo metodus, paremtus filosofiškai nuosekliomis ir teoriškai pagrįstomis idėjomis, bei   planuoti pamokas, remiantis kritinio mąstymo ugdymo schema.

 

Uždaviniai
 1. Supažindinti su kritinio mąstymo ugdymo pamokos schema, mokėti ją taikyti praktiškai.
 2. Aptarti būtinas mokymuisi saugios aplinkos kūrimo sąlygas.
 3. Susipažinti ir išbandyti įvairius metodus, skatinančius bendradarbiavimą klasėje.
 4. Susipažinti ir išbandyti aktyvius mokymosi metodus, skatinančius kritinį mąstymą.
 5. Parašyti kritinio mąstymo ugdymo pamokos planą.
 6. Susipažinti ir analizuoti pamokos vertinimo problemas, kurti savo pamokos vertinimo modulį.
 7. Susipažinti su skaitymą skatinančiomis strategijomis, išbandyti skaitytojų praktikumo modulį.
 8. Praktiškai išbandyti rašymo procesą.
 9. Praktiškai taikyti, apmąstyti ir vertinti įvairias kritinio mąstymo ugdymo strategijas bei metodus savo pamokose.
 10. Mokytis naudotis mokinių ir kolegų vertinimais planuojant ugdymo procesą.
 11. Mokytis kritiškai analizuoti ir vertinti savo pačių veiklą.

 

Trukmė

64 akad. val.

 

Apimtis

Programą sudaro 8 moduliai – nuotoliniai arba gyvi 4 akad. val. seminarai su savarankiškais ir namų darbais. Po kiekvienos kurso dalies skiriamas laikas praktiniam išbandymui.

Galima rinktis ir atskirus 8 akad. val. modulius.

 

Moduliai

1. Kritinio mąstymo ugdymo schema

Kritinio mąstymo ugdymo schema (žadinimas, prasmės suvokimas, apmąstymas) apima mokymo organizavimo mechanizmą. Ji įgalina mokytoją sistemingai organizuoti mokymą, nustatyti mokymo tikslus ir uždavinius, planuoti papildomą veiklą, sudominti mokinius tikslingu mokymusi, nustatyti ryšius tarp mokymo programos dalykų

2. Aplinkos, skatinančios kritinio mąstymo ugdymą, kūrimas

Šio seminaro metu aiškinamasi, kokios būtinos sąlygos kurti tokią aplinką, kurioje vyktų dialogas tarp mokytojo ir mokinio, kuri skatintų mokinius įsitraukti į mokymosi procesą ir būti atsakingais už savo mokymąsi.

3. Bendradarbiavimą skatinantys metodai

Šio seminaro metu mokytojai susipažįsta ir išbando įvairius metodus, skatinančius bendradarbiavimą klasėje. Taikant šiuos metodus galima akivaizdžiai pagerinti vaikų mokymosi rezultatus, pasiekti sąmoningesnio protavimo, gilesnio supratimo ir kritinio mąstymo, daugiau motyvacijos mokytis, draugiškesnių santykių su bendraamžiais.

4. Mokymo(si) metodai skatinantys kritinį mąstymą

Seminaro metu supažindinama su  aktyviais mokymo(si) metodais, kuriais būtų galima naudotis per įvairių dalykų pamokas ir kurie sėkmingai skatintų mokinius mąstyti, kurti ir aktyviai dalyvauti mokymosi procese.

5. Pamokos planavimas

Šio seminaro metu mokytojai analizuoja pamokos planavimo problemas, susipažįsta su įvairiais planavimo būdais ir juos įvertina. Mokytojams pateikiama kritinio mąstymo ugdymo pamokos schema, kuria remiantis jie mokosi planuoti pamokas, skatinančias aukštesnio lygio mąstymą mokant konkrečių dalykų.

6. Pamokos vertinimas

Šio seminaro metu analizuojamos pamokos vertinimo problemos, pateikiama formalaus ir neformalaus vertinimo pavyzdžių. Mokytojai susipažįsta su kritinio mąstymo ugdymo pamokos vertinimo pagrindiniais kriterijais ir būdais, kuria savo pamokos vertinimo modulį.

7. Mąstančių skaitytojų ugdymas

Seminaro metu mokytojai susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais, keliamais mąstančiam skaitytojui, mokosi taikyti skaitymo procesą dėstant konkrečius dalykus, patys išbando skaitytojų praktikumo modulį, analizuoja mokinių skaitymo problemas ir ieško būdų joms spręsti.

8. Rašymo seminaras

Šio seminaro metu analizuojama rašymo svarba ugdant mokinių saviraišką, mokant gerbti savo ir klasės draugų mintis bei patyrimą; mokomasi naudoti metodus, skatinančius mokinius rašyti siekiant įvairių tikslų ir įvairiai auditorijai. Rašymo seminaro metu mokytojai praktiškai išbando rašymo procesą ir kartu išsiaiškina, kas padeda, o kas trukdo laisvam rašymui.

Kūrybiškumo ugdymas humanitarinių ir socialinių dalykų pamokose

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kritinis mąstymas – neformaliajam mokinių ir jaunimo organizacijų narių ugdymui
Empty section. Edit page to add content here.
Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui
Empty section. Edit page to add content here.
Viskas prasideda nuo vertinimo: į(si)vertinimas individualiai mokinio pažangai

Siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų, svarbu gilintis į naujausių mokslinių tyrimų įžvalgas, kas daro poveikį mokinių pasiekimams. Remiantis atbulinio planavimo dizainu, siekiamų, o, svarbiausia, pamatuojamų, mokymosi rezultatų apsibrėžimas yra viso ugdymo proceso planavimo pirminis žingsnis. Kita vertus, mokslininkai pažymi, kad siekiant atliepti mokinių mokymosi poreikius, svarbu rinkti skirtingus įrodymus apie mokinių mokymąsi, t. y. fiksuoti ir analizuoti ne tik akademinius rezultatus, bet ir besimokančiųjų refleksijas, socialinę, emocinę pažangą ir kt. Be to, siekiant padėti mokiniui ugdymo procese plėtoti savo stipriąsias puses iškyla formuojamojo vertinimo svarba. Todėl svarbu gilintis į vertinimo kaip mokymosi, vertinimo mokymuisi ir kt. sampratas.

 

Tikslas

Plėtoti mokytojų įgūdžius, sudarant prielaidas pamokos tobulinimui, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.

 

Uždaviniai
 1. Gilinti žinojimą apie veiksnius darančius įtaką mokinio pasiekimams ir sudarančius sąlygas mokinio individualios pažangos stebėsenai;
 2. Formuotis ir plėtoti gebėjimus praktikoje taikyti vertinimo mokymuisi, vertinimo kaip mokymosi metodus;
 3. Formuotis ir plėtoti gebėjimus praktikoje taikyti įvairias mokinių įsivertinimo strategijas;
 4. Formuotis nuostatą ugdymo procese taikyti į mokinį orientuoto ugdymo proceso elementus.
Trukmė

40 akad. val.

 

Apimtis

Programą sudaro 2 moduliai – nuotoliniai arba gyvi 6 akad. val. seminarai su savarankiškais darbais ir konsultacijomis.

Galima rinktis ir atskirus 6/8 akad. val. modulius.

 

Moduliai

1. Mokinio individualios pažangos stebėsena, fiksavimas ir įsivertinimas

 • Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų į(si)vertinimas švietimo ir ugdymo turinio kaitos kontekste.
 • Mokyklos bendruomenės kolegialaus profesinio augimo formos analizuojant ir tobulinant mokinio individualią pažangą ir pasiekimus .
 • Mokinio asmeninės ūgties stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui planas.
 • Mokytojo / mokyklos bendruomenės ir mokinio refleksija: mokinių įtraukimas į individualios pažangos į(si)vertinimą ir kritinio mąstymo savivertės gebėjimų ugdymąsi.
 • Mokinio individualios pažangos įsivertinimo praktika mokykloje.
 • Tėvų įsitraukimas į vaikų mokymąsi.
 • Įtraukaus ugdymo organizavimas ir individualios pažangos stebėsena.

2. Mokinio individualios pažangos vertinimo metodika ir įrankiai

 • Formuojamasis vertinimas kaip grįžtamasis ryšys tarp besimokančiojo ir mokytojo.
 • Kaupiamojo, formuojamojo vertinimo praktika mokyklose: strategijų ir inovatyvių metodų išbandymas.
 • Skaitmeniniai į(si)vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme.
 • Asmeninių mokymosi tikslų kėlimas mokinio įsivertinimui bei individualiai pažangai ugdyti.
Spotiself: Ugdymo karjerai programa
Empty section. Edit page to add content here.
Mokyklos bendruomenės telkimas pozityvių tarpusavio santykių kūrimui ir palaikymui
Empty section. Edit page to add content here.
Skaitymas, rašymas ir diskutavimas per įvairių dalykų pamokas
Empty section. Edit page to add content here.
Dvasinė lyderystė

Dvasinės lyderystės programa padės mokytojams atskleisti prasmę profesinėje veikloje ir puoselėti bendrystę, stiprinti emocinį atsparumą, ugdyti jų vadybines ir bendrąsias kompetencijas, taip gerinant mikroklimatą visoje mokykloje, skatinant mokyklos tinklaveiką, stiprinant savivaldą.

Dvasingumas darbe ir dvasinė lyderystė sulaukia vis didesnio mokslininkų ir praktikų dėmesio, nes praleisdami daug laiko darbe darbuotojai jaučia vidinį troškimą atrasti gilesnę prasmę profesinėje veikloje bei pajausti stipresnę bendrystę su kitais.

Programa paremta garsaus šios srities tyrėjo ir praktiko prof. Jody Fry dvasinės lyderystės modeliu, kuris apima vertybes, požiūrius ir elgsenas, reikalingus vidinei savęs ir kitų motyvacijai tam, kad būtų galima patirti dvasinį išgyvenimą per pašaukimą ir bendrystę.

Tyrimai rodo, kad į darbo aplinką inkorporuotas dvasingumas padeda darbuotojams patirti džiaugsmą, pasitenkinimą darbu, įsipareigojimą ir geresnį našumą, o taip pat sumažėja nedarbingumas bei darbuotojų kaita.

Programoje nemažai dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimams. Tai padės lengviau adaptuoti įgytas žinias, leis labiau pasitikėti savimi, ugdyti autoritetą mokinių akyse. Profesinis tobulėjimas šioje srityje turėtų tiesiogiai prisidėti ir prie mokinių pažangumo, motyvacijos, pasiekimų didėjimo.

 

Tikslas

Per prasmės profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime bei autentiškos bendrystės ryšio puoselėjimą didinti mokytojų motyvaciją, gerinti jų psichologinę savijautą, stiprinti lyderystės kompetencijas.

 

Uždaviniai
 1. Tobulinti bendrąsias vadybines kompetencijas, siekiant daryti įtaką mokykloje vykstantiems procesams.
 2. Gerinti mokytojų psichologinę savijautą ir dvasinę būseną, siekiant teigiamų pokyčių ugdymo procese.
 3. Prisidėti prie bendro mikroklimato mokykloje gerinimo, skatinant tinklaveiką ir mokyklos bendruomenės narių tarpusavio dialogo stiprinimą.
 4. Stiprinti komandinio darbo principus, sudarant galimybes individualiai saviraiškai.

 

Trukmė

40 akad. val.

 

Apimtis

Programą sudaro 4 moduliai – nuotoliniai arba gyvi seminarai su praktiniais užsiėmimais ir savarankiškais darbais.

Galima rinktis ir atskirus 8 akad. val. modulius.

 

Moduliai
 1. Dvasingumas darbe ir naudos. Dvasingumu pasižyminčio lyderio savybės ir jų svarba.
 2. Vidinio gyvenimo puoselėjimas, praktikos ir jų nauda. Tamsioji dvasinės lyderystės pusė: pasireiškimas, įtaka, įveikimo būdai.
 3. Prasmė veikloje ir asmeniniame gyvenime.
 4. Autentiškas bendrystės ryšys ir jo puoselėjimas.
 5. Kūrybiškumas ir dvasingumas: tarpusavio ryšys.

 

Programos lektorė Aušra Dubonikė
 • 2015 m., studijuodama ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūroje, atliko tyrimą dvasinės lyderystės tema ir jo pagrindu parengė ir 2018 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą.
 • Nuo 2022 m. mokslininkų ir praktikų asociacijos „Academy of Management“ grupės „Management, Spirituality and Religion“ narė, palaikanti aktyvius profesinius ryšius su pasaulyje garsiais šios srities ekspertais.
 • Didžiąją profesinės karjeros dalį (13 metų) praleido ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Lygiagrečiai (20 metų) rengė ir vedė ugdymo programas „Vilnelės“ kultūros centre.
 • 2015 m. programos moterims Lyderystės GIJA bendrakūrėja ir lektorė.
 • 2017-2019 m. Ramintojos lyderystės klubo iniciatorė ir veiklos organizatorė.
 • 2019-2020 m. radijo stoties XFM eteryje vedė „Lyderystė klubo“ pokalbių laidas.
 • Nuo 2021 m. lyderystės kasdienybėje erdvės „Bostono arbatėlė“ įkūrėja ir laidų vedėja.

 

Lektorės kontaktai: ausra.dubonike@gmail.com, tel. 8 682 58038

Metaforinės asociatyvinės kortelės pagalbos sričių veikloje

Gausėjantys santykių, savitarpio supratimo, elgesio tarp vaikų, vaikų ir jų tėvų bei mokytojų sunkumai, elgesio ir emocinės problemos, priklausomybės, verčia ieškoti daugiau atsakymų į šiuos klausimus ir efektyvesnių konfliktų sprendimų bei santykių reguliavimo būdų, galimybių. Ypač svarbu, kad dažnai reikalingos efektyvios priemonės, padedančios per trumpą laiką suprasti situaciją ir rasti tinkamus sprendimus.
Metaforinės asociatyvinės kortelės (toliau MAK) – kaip stimuliuojanti medžiaga, talpina visus projektyvių metodų privalumus ir gerokai praplečia psichologo, pedagogo, socialinio pedagogo ar kito pagalbos specialisto – konsultanto, pagalbininko arsenalą.
Šis instrumentas sukuria pasitikėjimo atmosferą, padeda įveikti vidinį pasipriešinimą, sukuria sąlygas dialogui tarp žmogaus vidinio ir išorinio pasaulio, padeda rekonstruoti reikšmingas patirtis, suformuluoti ir išreikšti jas žodžiais – kas jau savaime turi vidinį gydantį poveikį.
Vaikų ir tėvų, vaikų ir mokytojų santykių problemos, tarpusavio santykiai kolektyve, konfliktų išaiškinimas ir sprendimas, potrauminis sindromas, asmeninis augimas ir motyvacija – ir daugelis kitų sričių, kuriose yra efektyvus metaforinių asociatyvinių kortelių taikymas, kreipiantis per jas į vaizduotę, fantaziją, asociacijų srautą.
Šių kortelių pagalba, įmanoma per trumpą laiką užčiuopti esminį klausimą, gauti prieigą prie savojo „Aš“ paveikslo. Taip pat, jos padeda nutiesti tiltą nuo vieno žmogaus link kito, tais atvejais, kai žmonėms sunku kalbėtis kokia nors tema. MAK padeda išreikšti mintis, suformuluoti jas ir sukonkretinti norimą perduoti žinutę.
Programą gali rinktis visų kvalifikacinių kategorijų specialistai, kurie darbe susiduria su konsultavimu, konfliktų sprendimu, motyvavimu. Aktualiausia – psichologams, psichologų asistentams, socialiniams darbuotojams, specialiesiems pedagogams, auklėtojams.
Teorinių – praktinių seminarų pobūdis užtikrina ne tik informacijos gavimą, bet ir asmeninį patyrimą, įgūdžių formavimą.

 

Tikslas

Padėti švietimo pagalbos specialistams formuoti mokyklos saugumo, ugdomąją ir socializacijos politiką, suteikiant jiems didesnes galimybes užmegzti dialogą, pažinti vaiko pasaulį, spręsti konfliktus, konsultuoti individualiai vaikus ir tėvus, dirbti su mokinių kolektyvu.

 

Trukmė

184 akad. val.

 

Apimtis

Programą sudaro įvadas ( 8 akad. val.) ir 6 moduliai – 176 akad. val., iš kurių:
– 80 akad.val. mokymų
(5 moduliai po 16 akad.val. per 2 dienas savaitgaliais)

– 80 akad.val. praktikos-intervizinėse grupėse su specialistu
(5 grupės po 16 akad.val. per 2 dienas savaitgaliais).

– 16 akad.val. supervizija (egzaminas)

Galima dalyvauti tiek pilname mokymų kurse, tiek ir atskiruose moduliuose.

 

Moduliai

Įvadinis modulis. Metaforinių asociatyvinių kortelių naudojimo pagrindai pagalbos sričių veikloje

Pagrindiniai darbo su MAK principai, etika.

1. Metaforinių asociatyvinių kortelių naudojimo būdai ir galimybės pagalbos sričių veikloje
MAK atsiradimo pradžia, filosofija, etiketas.
MAK naudojimas grupiniame darbe, individualiame konsultavime.

2. Metaforinės asociatyvinės kortelės darbe su stresu ir atsparumu stresui
Streso problemos ir atsparumo stresui ištyrimas MAK pagalba individualiame konsultavime ir grupiniame darbe.
Streso valdymas, greitos pagalbos technikos, vizualizacija.

3. Metaforinės asociatyvinės kortelės porų ir šeimos santykių konsultavime ir psichoterapijoje
Šeimos sistemos ištyrimas, prieraišumo tipai.
Tėvų-vaikų ir sutuoktinių (poros) santykių iškraipymo ir pažeidimų priežastys.
Psichokorekcijos technikos ir algoritmai.

4. Metaforinės asociatyvinės kortelės krizių įveikime ir traumų terapijoje
Krizių įveikos modelis ir pagalbos koncepcija.
Problemų sprendimo metodai, resursų paieškos individualiame ir grupiniame darbe.

5. Konsultacinis terapinis darbas sisteminiu požiūriu, naudojant metaforines asociatyvines korteles
Pagrindiniai sisteminiai dėsniai.
Darbas su MAK individualiai ir grupėje sisteminio požiūrio kontekste.

6. Supervizija ir projektų gynimas
Savarankiško darbo supervizija ir atvejo arba autorinio projekto pristatymas.

 

Programą įgyvendina

VšĮ Sisteminių sprendimų institutas, Vilnius
www.konsteliacijos.lt

Plačiau apie mokymus

Vizualus kūrybinis projektavimas ugdymo procese

COVID-19 pandemijos sąlygota nuotolinio mokymo(si) patirtis parodė, kad reikalingi nauji įgūdžiai, kompetencijos ir novatoriški mokymo(si) metodai, siekiant kokybiškai įgyvendinti pamokas / užsiėmimus ir prisidėti prie jaunosios kartos formaliojo bei neformaliojo ugdymo.

Kūrybinis projektavimas jau įžengė ir į švietimo sritį, nors tradiciškai jis naudojamas verslo pasaulyje. Jis suteikia galimybę tiek pedagogui, tiek besimokančiajam pasitelkti savo kūrybiškumą naudojant vizualizavimą, be to, tai labai praktiškas mokymo(si) būdas. Kūrybinis projektavimas – tai struktūruotas procesas, kurio metu daugiausia dėmesio skiriama sprendimo sukūrimui, ugdant kūrybiškumo ir inovatyvumo įgūdžius. Procesas vyksta keliais etapais, kurių metu siekiama rasti veiksmingą problemos sprendimą. Kūrybinio projektavimo procese yra naudojamos vaizdinės priemonės, nes vizualizuojant lengviau dirbti kartu ir dalytis idėjomis bei mintimis su kitais. Nesvarbu, ar tai būtų plakatas, minčių žemėlapis, piešiniai, siužetas, ar tiesiog atskiri žodžiai ant popieriaus lapo, taip idėją lengviau suvokti ir tam gali užtekti vos vieno žvilgsnio.

Kūrybinis projektavimas ir vaizdinis mąstymas yra įrankiai, padedantys pedagogams paįvairinti ugdymo metodus ir įtraukti besimokančiuosius į procesą kaip aktyvius dalyvius. Pedagogas suteikia įrankius ir pagalbą, tačiau besimokantieji patys atlieka darbą. Vizualizavimas taip pat padeda kitiems geriau suprasti idėjas, mintis. Būtent todėl kūrybinio projektavimo procese plačiai naudojamos vaizdinės priemonės. Nuosekliai įgyvendinamas kūrybinio projektavimo procesas ir etapai suteikia struktūrizuotą, problemų sprendimu grįstą mokymo(si)
galimybę.

Vizualaus kūrybinio projektavimo programa apima kūrybinio projektavimo technikas (Design Thinking Techniques) ir vizualiu mąstymu grįstas strategijas (Visual Thinking Strategies), kurias pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų administracija ir bendruomenė gali naudoti planuojant pamokas bei užsiėmimus, perteikiant ugdymo turinį ir įgyvendinant įvairias veiklas. Naudojant šias strategijas, mokymas tampa kūrybiškesnis, labiau įtraukiantis ir pagavesnis.

Dėl seminarų užsakymo kreipkitės el. paštu info@sdcentras.lt

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close