veikla

Mokymai

Organizuojame mokymus, skirtus visų ugdymo lygių pedagogams, klasių auklėtojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų dėstytojams, ugdymo įstaigų vadovams, neformaliojo ugdymo specialistams, suaugusiųjų švietėjams, tėvams, mokiniams.

Programos

Įgyvendiname programas, skirtas įvairių suaugusiųjų besimokančiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimui. Orientuojamės į ilgalaikes programas, skirtas konkrečių profesinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą. Mūsų programos atspindi į ugdymo turinio kaitą, yra grįstos mokslo įrodymais, mokymosi metodų bei mokymo proceso vertinimo įvairove.

Projektai

Vykdome nacionalinius bei tarptautinius švietimo, socialinių įgūdžių bei socialinės atsakomybės ugdymo, pilietinio ugdymo, bendruomenių telkimo, vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektus, kurie užtikrina socialinę partnerystę, sudaro sąlygas dalytis pažangiausia patirtimi, skleisti ir diegti naujas žinias bei praktikas, plėtoti institucijos kompetenciją.

Tyrimai

Inicijuojame ir vykdome įvairius kokybinius ir kiekybinius tyrimus, susijusius su įgyvendinamais projektais ir programomis. Analizuojame įvairių tikslinių grupių mokymosi motyvaciją ir poreikius, vertiname mokymo programų efektyvumą ir poveikį. Atliekame užsakomuosius tyrimus ir mokome veiklos tyrimo metodikos.

Renginiai

Organizuojame konferencijas, diskusijas, kitus gerosios patirties sklaidos renginius aktualiais švietimo klausimais. Rengiame kvalifikacijos tobulinimo vizitus užsienio šalių pedagogams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, kurių metu supažindiname su Lietuvos švietimo sistema, sudarome galimybę stebėti ugdymo procesą mokyklose.

Leidyba

Rengiame įvairius metodinius leidinius, mokomuosius filmus, kuriuose pristatome ugdymo programas, mokymo(si) medžiagą, gerosios patirties analizę, rekomendacijas. Skelbiame konferencijų ir tyrimų medžiagą.

Konsultacinė ir ekspertinė veikla

Teikiame konsultacijas ir ekspertinę pagalbą asmenims ir organizacijoms edukacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo, šiuolaikinių ugdymo metodų, kritinio mąstymo ugdymo, antikorupcinio švietimo ir kt. klausimais. Veiklą vykdome ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

47

įgyvendinti projektai

80

mokymų programų

23746

mokymų dalyviai

42

leidiniai

NAUJIENOS

  • Viešoji įstaiga Šiuolaikinių didaktikų centras ir švietimo centras „Pro Didactica“ iš Moldovos Respublikos 2018 m. balandžio–2019 m. balandžio mėn. įgyvendino projektą „Europos pamokos 2: antikorupcin...

  • Įgyvendinant projektą „A.C.C.E.S.S. Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei“, 2019 m. sausio-gegužės mėn. projekto partnerių šalyse – Italijoje, Portugalijoje, Rumu...

  • 2019 m. sausio 8 d. Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos metu buvo pristatyta mokomoji medžiaga pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams „Idėjos ugdymui: k...

  • 2018 m. spalio–gruodžio mėn. Šiuolaikinių didaktikų centro ekspertai konsultavo Vilniaus miesto mokyklų, dalyvaujančių Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotame projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba ...

  • Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė 2018 m. gruodžio 10–12 d. dalyvavo „Erasmus+“ 2-ojo pagrindinio veiksmo kontaktiniame seminare „Kritinio mąstymo ir medijų raštingumo skatini...

  • 2018 m. lapkričio 26-27 d. Lietuvoje lankėsi projekto „Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas“ ekspertai iš Moldovos: švietimo centro „Pro Didactica“ projektų koordinatorė Vorica Posti...