Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Tinklalapio lankytojų asmens duomenų valdytojas yra SDCENTRAS.LT tinklalapis (toliau – SDCENTRAS), juridiškai, nuosavybės teise priklausantis VŠĮ „Šiuolaikinių Didaktikų Centras“, bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriuos VŠĮ „Šiuolaikinių Didaktikų Centras“ pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti VŠĮ „Šiuolaikinių Didaktikų Centras“ vardu. SDCENTRAS kontaktiniai duomenys skelbiami sdcentras.lt/kontaktai. SDCENTRAS paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: info@sdcentras.lt.

2. SDCENTRAS surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi SDCENTRAS darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Asmens duomenų tvarkymui SDCENTRAS gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie SDCENTRAS vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais SDCENTRAS imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi SDCENTRAS nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat SDCENTRAS užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Ši Privatumo politika yra SDCENTRAS Bendrųjų paslaugų dalis, kuri įsigalioja jums lankantis svetainėje ar užsiregistravus sistemoje, naudojantis Užklausos forma. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis SDCENTRAS, kaip prekių ir paslaugų teikėjo paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis SDCENTRAS paslaugomis.

5. SDCENTRAS gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite atsidaryti paskyrą SDCENTRAS tinklalapio sistemoje ir (ar) naudotis kitomis SDCENTRAS siūlomomis paslaugomis, SDCENTRAS prašys jūsų pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis ir atlikti nustatytas tapatybės nustatymo procedūras.

7. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. SDCENTRAS pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

„SDCENTRAS.LT“ VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad SDCENTRAS tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikiant informavimo apie Įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas);
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant „SDCENTRAS“ darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

SDCENTRAS renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir SDCENTRAS paslaugomis, pvz., srauto duomenys – skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • duomenis apie tinklalapio paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo trukmė, kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių įrašuose, kai skambinate SDCENTRAS telefono numeriais ar atsiliepiate į SDCENTRAS darbuotojų ar atstovų skambučius;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

SDCENTRAS gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su SDCENTRAS sudarote paslaugų teikimo ar prekių pirkimo ar kitą sutartį. SDCENTRAS teisėti interesai taip pat gali būti