Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant

Trukmė: 64 akad. val. Vienos seminaro dienos trukmė – 6 akad. val.
Grupės mokymasis užtrunka 4–6 mėnesius. Po kiekvienos kurso dalies skiriamas laikas praktiniam išbandymui. Rekomenduojamas laiko tarpas tarp seminarų 2–4 savaitės.

Dalyviai: mokyklų bendruomenių komandos.

Aktualumas

Kritinis mąstymas – vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Kritinis mąstymas yra aktyvus ir bendravimo reikalaujantis pažinimo procesas, galintis vykti lygiagrečiai įvairiais mokymosi lygiais; tai kūrybiškas idėjų ir informacijos panaudojimas. Jaunimui labiau negu bet kada reikia mokėti spręsti sudėtingas problemas, kritiškai vertinti aplinkybes, pasverti alternatyvias nuomones ir priimti apgalvotus, nuoseklius sprendimus. Naudodami įvairius mokymo būdus, metodus ir strategijas mokytojai gali skatinti vaikų kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi, kurti tokią klasės aplinką, kurioje vyrautų atviras ir atsakingas bendravimas. Programa pateikia nuoseklią kritinio mąstymo ugdymo sistemą, pagrįstą teorine medžiagą ir paremtą išsamiais tyrimais. Programa sėkmingai vykdoma 20 Centrinės ir Rytų Europos šalių. Jos išskirtinumas ir sėkmės garantas – praktinis modelio išbandymas klasėse. Programa suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams aktyviai dalyvauti mokymo procese, jį planuoti, vertinti ir keisti, remiantis sava patirtimi bei noru. Jie tampa savarankiškais reformos vykdytojais, atsakingais už mokymo(si) procesą ir jo rezultatus.

Tikslai

1. Diegti pamokose mokymo metodus, skatinančius visų amžiaus grupių mokinių kritinį mąstymą per visų dalykų pamokas.
2. Pateikti praktinių mokymo metodų, paremtų filosofiškai nuosekliomis ir teoriškai pagrįstomis idėjomis.
3. Mokyti pagal visapusiško mokymo schemą, kuri orientuotų mokymą sprendimų priėmimo link.
4. Žadinti programos dalyvių pasitikėjimą, pagrįstą sėkmingu programos įgyvendinimu jų pačių švietimo įstaigoje.
5. Parengti dalyvius taip, kad jie galėtų pristatyti programą kitiems.

Turinys

1. Kritinio mąstymo ugdymo schema
Kritinio mąstymo ugdymo schema (žadinimas, prasmės suvokimas, apmąstymas) apima mokymo organizavimo mechanizmą. Ji įgalina mokytoją sistemingai organizuoti mokymą, nustatyti mokymo tikslus ir uždavinius, planuoti papildomą veiklą, sudominti mokinius tikslingu mokymusi, nustatyti ryšius tarp mokymo programos dalykų.

2. Aplinkos, skatinančios kritinio mąstymo ugdymą, kūrimas
Šio seminaro metu aiškinamasi, kokios būtinos sąlygos kurti tokią aplinką, kurioje vyktų dialogas tarp mokytojo ir mokinio, kuri skatintų mokinius įsitraukti į mokymosi procesą ir būti atsakingais už savo mokymąsi.

3. Bendradarbiavimą skatinantys metodai
Šio seminaro metu mokytojai susipažįsta ir išbando įvairius metodus, skatinančius bendradarbiavimą klasėje. Taikant šiuos metodus galima akivaizdžiai pagerinti vaikų mokymosi rezultatus, pasiekti sąmoningesnio protavimo, gilesnio supratimo ir kritinio mąstymo, daugiau motyvacijos mokytis, draugiškesnių santykių su bendraamžiais.

4. Mokymo(-si) metodai skatinantys kritinį mąstymą
Seminaro metu supažindinama su aktyviais mokymo(si) metodais, kuriais būtų galima naudotis per įvairių dalykų pamokas ir kurie sėkmingai skatintų mokinius mąstyti, kurti ir aktyviai dalyvauti mokymosi procese.

5. Pamokos planavimas
Šio seminaro metu mokytojai analizuoja pamokos planavimo problemas, susipažįsta su įvairiais planavimo būdais ir juos įvertina. Mokytojams pateikiama kritinio mąstymo ugdymo pamokos schema, kuria remiantis jie mokosi planuoti pamokas, skatinančias aukštesnio lygio mąstymą mokant konkrečių dalykų.

6. Pamokos vertinimas
Šio seminaro metu analizuojamos pamokos vertinimo problemos, pateikiama formalaus ir neformalaus vertinimo pavyzdžių. Mokytojai susipažįsta su kritinio mąstymo ugdymo pamokos vertinimo pagrindiniais kriterijais ir būdais, kuria savo pamokos vertinimo modulį.

7. Mąstančių skaitytojų ugdymas
Seminaro metu mokytojai susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais, keliamais mąstančiam skaitytojui, mokosi taikyti skaitymo procesą dėstant konkrečius dalykus, patys išbando skaitytojų praktikumo modulį, analizuoja mokinių skaitymo problemas ir ieško būdų joms spręsti.

8. Rašymo seminaras
Šio seminaro metu analizuojama rašymo svarba ugdant mokinių saviraišką, mokant gerbti savo ir klasės draugų mintis bei patyrimą; mokomasi naudoti metodus, skatinančius mokinius rašyti siekiant įvairių tikslų ir įvairiai auditorijai. Rašymo seminaro metu mokytojai praktiškai išbando rašymo procesą ir kartu išsiaiškina, kas padeda, o kas trukdo laisvam rašymui.

Atsiskaitymo formos

Po kiekvienos kurso dalies mokytojai grįžta su atliktais namų darbais ir mokinių darbo pavyzdžiais. Kiekvieno naujo seminaro metu skiriamas laikas praktinio darbo įspūdžių pasidalinimui, problemų aiškinimuisi, namų darbų pristatymui.

Numatomas rezultatas

Mokytojai gebės sukurti aplinką, skatinančią kritinio mąstymo ugdymą ir laisvą nuomonių keitimąsi bei bendradarbiavimą, taikys kritinio mąstymo ugdymo metodus savo pamokų metu, taps mąstančiais praktikais. Mokiniai gebės laisvai reikšti savo mintis, argumentuoti ir apginti savo nuomonę, dirbti bendradarbiaudami su kitais, aktyviai mokysis patys ir bus atsakingi už savo mokymąsi. Mokiniams bus įdomu ir smagu mokytis, o mokytojams sunku, bet įdomu mokyti.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close