Projektas „DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos“

        

 

Projekto Nr. 510477-LLP-1-2010-1-PL-COMENIUS-CMP

Projekto trukmė: 2010 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. spalio 31 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Comenius programa.

Projekto vykdytojas: Viešojo konsultavimo grupė (Lenkija)

Projekto partneriai:

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

Brėmeno informacijos valdymo institutas (Vokietija)

Twente universitetas (Nyderlandai)

Mokyklų ir mokymo įstaigų specialistų tinklas (Jungtinė Karalystė)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Šiais, mokyklų autonomijos ir atskaitomybės už ją laikais, duomenys tampa vis svarbesni. Mokyklos turi vis dažniau atsiskaityti už mokymą ir ugdymą, kurį jos teikia, todėl sprendimai, paremti efektyviu duomenų naudojimu yra be galo svarbūs. Duomenys gali būti naudojami formuluojant tinkamus ir veiksmingus švietimo politikos tikslus, veiksmus bei sprendimus, jais taip pat remiamasi matuojant programų ar kitų veiksmų efektyvumą. Duomenys taip pat gali būti naudojami matuoti kiekvieno mokinio pažangą, nustatyti ugdymo ir/ar programų kryptis, tinkamą išteklių skyrimą ir panaudojimą, atsiskaityti mokyklos bendruomenei už padarytą pažangą ir pokyčius. Nepaisant galimo duomenų naudojimo poveikio, daugelis mokyklų vis dar nepakankamai jais naudojasi priimant svarbius sprendimus. Net ir Europoje, suvokiant duomenų reikšmę, mokykloms retai organizuojami mokymai siekiant pagelbėti mokyklų komandoms ir jų lyderiams efektyviai naudotis duomenimis.

Data Use veiklos teorija pripažįsta, kad švietimo politika labiausiai daro įtaką duomenų naudojimui mokyklose. Mokyklos politika veikia visas likusias sudedamąsias dalis, sudarydama prielaidas, paskatas ar/ir barjerus. Data Use veiklos teorija išskiria trijų tipų duomenimis paremtus sprendimus: mokyklos tobulinimo (pvz.: politikos tobulinimo, mokytojų profesinio tobulinimo, lankstaus skirstymo ir pan.), atskaitomybės (pvz.: atitikimo oficialiems reikalavimams, bendravimo su suinteresuotaisiais) ir organizacijos tobulinimo (pvz.: pažangos monitoringas, instrukcijų pritaikymas). Jei duomenys naudojami šiais trimis skirtingais tikslais, galima pasiekti visų mokymosi. Mokyklos mokytojų mokymasis savo ruožtu veikia mokinių mokymąsi (pvz.: jų domėjimąsi savo pačių mokymusi ir mokymosi rezultatų tobulinimu).

PROJEKTO TIKSLAS

Pagrindinis šio projekto tikslas – plėtoti mokyklų vadovų įgūdžius kurti besimokančias bendruomenes, kurios duomenis naudotų, siekdamos pagerinti švietimo rezultatus.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
  • Ištirti duomenų naudojimo situaciją kiekvienoje šalyje, siekiant pagerinti mokymo rezultatus.
  • Sukurti ir administruoti tyrimo instrumentus apie duomenų naudojimą, siekiant įvertinti duomenų naudojimo mastą mokykloje.
  • Sukurti ir išbandyti profesinio tobulinimo programą apie duomenų naudojimą mokyklose.
  • Konsultuoti mokyklų bendruomenes apie duomenų naudojimą viso projekto metu.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Tiesioginė tikslinė grupė – mokyklų komandos (administracijos darbuotojai, mokytojai dalykininkai, švietimo pagalbos specialistai), suburtos dešimtyje mokyklų penkiose projekto partnerių šalyse.

Netiesioginė tikslinė grupė – švietimo lyderystės mokymo organizacijos, apskričių ir regionų administratoriai ir vadovai, mokslinių tyrimų institucijos, mokyklų vadovai ir mokytojai, galiausiai – mokiniai.

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
Lyginamoji duomenų naudojimo Vokietijoje, Nyderlanduose, Lietuvoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje analizė

Projekto partneriai parengė atvejo tyrimo ataskaitas: pateikė strateginius dokumentus ir apibūdino švietimo politiką, susijusią su duomenų naudojimu savo šalyje. Visose penkiose projekto partnerių šalyse taip pat buvo atliekami interviu su mokytojais ir mokyklų vadovais (pavaduotojais). Tyrimo metu daugiausia dėmesio buvo skiriama tikslams, dėl kurių mokyklos vadovai ir mokytojai naudoja duomenis, kokie dalykai skatina ir trukdo naudoti duomenis, kokią įtaką duomenų naudojimui daro šalies politika. Iš viso apklausoje dalyvavo 86 mokyklų atstovai (15 iš Lietuvos: Antano Vienuolio pagrindinės mokyklos ir Vilniaus Gerosios Vilties pagrindinės mokyklos).

Pagrindinis šio lyginamojo tyrimo tikslas – sukurti duomenų naudojimo sistemą, kurią galėtume naudoti DATAUSE projekte. Kadangi visuotinai pripažintos „duomenų naudojimo“ sistemos nėra, projekto ekspertai sukūrė savo sistemą, atlikę išsamią literatūros apžvalgą apie duomenų naudojimą ir susijusias sritis.

Atvejo tyrimo rezultatai parodė, kad visose penkiose šalyse pedagogai mano, jog duomenų naudojimas yra svarbus ir kad jis gali padėti pagerinti mokyklos veiklą, t. y. padidinti mokinių pasiekimus. Be to, nustatyta, kad mokyklos deklaruoja, jog joms reikia paramos naudojant duomenis, ir kad norint, jog mokyklos veiksmingai naudotų duomenis, reikia atsižvelgti į keletą veiksnių, t. y. mokyklos vadovo paramą, mokymų poreikį ir mokytojų bendradarbiavimo svarbą.

Analizė (EN)

Duomenų naudojimo mokykloje tyrimas

Remiantis atvejo tyrimais, buvo parengti 78 duomenų naudojimo rodikliai, kurie buvo suskirstyti į kategorijas pagal Duomenų naudojimo veiksmų teoriją. Parengus tyrimo instrumentą, buvo atliktos dvi projekto partnerių šalių (Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Nyderlandų, Lietuvos ir Vokietijos) mokyklų apklausos: viena – prieš Duomenų naudojimo kurso įgyvendinimą, kita – po jo.

Pirmoji apklausa, vykdyta 2011 m., buvo skirta 398 respondentam 5 šalyse, 13-oje mokyklų (iš jų 173 mokytojai iš Lietuvos: 64 Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos, 49 Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinės mokyklos, 15 Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos, 14 Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos ir 31 Kupiškio Lauryno Stuokos-Guceviciaus gimnazijos). Kiekvienos mokyklos apklausos rezultatai leido atlikti mokyklos savęs vertinimą ir nustatyti stipriąsias ir silpnąsias sritis kiekvienoje iš kategorijų pagal Duomenų naudojimo veiksmų teoriją. 2012 m. atlikta pakartotina apklausa, kurioje dalyvavo 229 respondentai iš 5 šalių (107 iš Lietuvos.). Rezultatai leido mokykloms nustatyti Duomenų naudojimo kurso įgyvendinimo poveikį mokykloje ir poveikį požiūriui į darbą su duomenimis, siekiant geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad 1) DATAUSE projekto tikslai yra nukreipti į sritį, kurią apklausos respondentai laiko svarbia, bet kuri, kaip rodo duomenys, yra dar labai neišvystyta. Tarpvalstybinė analizė parodė, kad duomenų naudotojų įgūdžiai, požiūris ir duomenų naudojimas mokymo tobulinimui nėra esminės kategorijos dabartinėje mokyklų duomenų naudojimo sistemoje. 2) Nors visose šalyse šis pagrindas yra bendras, tačiau esama šalims būdingų skirtumų, į kuriuos reikia atsižvelgti tobulinant Duomenų naudojimo mokykloje kursą ir rengiant mokyklų komandų lyderius.

Lietuvos mokyklų tyrimo duomenys atskleidė, kad duomenų naudojimo modelyje kol kas nėra svarbūs duomenų vartotojų požiūris ir duomenų naudojimas mokymo rezultatų gerinimui. Nors duomenų naudojimas yra įprasta praktika mokyklose, ypač, atsiskaitymo ir visos mokyklos tobulinimo tikslais, jis neturi tvirto pagrindo mokyklos vizijoje.

Antrą kartą atlikus apklausą buvo gauti rezultatai, kurie parodė pagerėjimą visose apklausos kategorijose. Mokyklos lyderystės integravimas į kursą padėjo pagerinti kokybinius ir infrastruktūrinius duomenų naudojimo pagrindus.

Tyrimas padėjo išanalizuoti duomenų naudojimo pokyčius ir pažangą projekte dalyvaujančiose mokyklose ir suteikė statistiškai pagrįstą projekto sėkmės matą.

Tyrimo apibendrinimas (EN)

Duomenų naudojimo mokykloje kursas

Duomenų naudojimo mokykloje kursas: programa ir metodinė medžiaga. (2011). DATAUSE projektas.

Profesinio tobulinimo(-si) kursas – tai patogus įrankis Europos švietėjams, kuriuo jie gali naudotis tobulindami savo profesinius įgūdžius, siekiant geresnių mokymo ir mokymosi rezultatų. Kurso programoje pateiktos ir veiklos, ir konkretūs įrankiai, kuriais galima naudotis dirbant mokykloje ir kuriant duomenų naudojimo kultūrą joje. Kursu siekiama tobulinti lyderių ir jų komandos gebėjimus, kurie vėliau galėtų tobulinti visų kitų – mokytojų, bendruomenės narių – gebėjimus naudotis duomenimis.

Mokyklų, išklausiusių kursą, privalumai:

  • Galimybė išmokti rinkti ir analizuoti duomenis, naudotis jais, nustatant ir sprendžiant mokyklos problemas nuoseklaus proceso pagalba, kuris apima problemos priežasčių nustatymą, pamatinės priežasties identifikavimą, veiksmų planavimą bei įgyvendinimą, monitoringą ir vertinimą;
  • Galimybė suburti bei išsiugdyti kvalifikuotą ir profesionalią duomenų valdymo mokyklos komandą;
  • Galimybė mokytis ir drauge spręsti konkrečias, aktualias mokyklos problemas.

Profesinio tobulinimo(-si) kursas yra paremtas tyrinėjimo modeliu, kurį sudaro atskleidimo, diagnozės, veikimo ir vertinimo etapai. Kurso etapai lydi mokyklų komandas per visą tyrinėjimo procesą, ir suteikia galimybes aktyviai mokytis šio proceso metu. Kursas ne tik teikia gaires tyrinėjimui ir veiklai, bet ir padeda komandoms ugdytis techninius, analitinius, bendradarbiavimo įgūdžius, būtinus įgyvendinti duomenų naudojimo veiklos teorijos schemą ir naudoti duomenis mokymo ir mokymosi tobulinimui.

Atsisiųsti

Mokyklos komandos lyderio vadovas

Mokyklos komandos lyderio vadovas. (2011). DATAUSE projektas.

Komandos lyderio vaidmuo yra labai svarbus visos programos sėkmingam įgyvendinimui. Būtent jis “duos toną” visam komandos darbui, padrąsindamas mažiau pasitikinčius savo jėgomis ir paskatindamas turinčius daugiau patirties. Visi komandos nariai turi jaustis reikalingais ir vertinamais. Mokymų ir visos programos sėkmė – tai visų jos dalyvių stiprybių, gebėjimų panaudojimas bendram tikslui pasiekti.

Mokyklos komandos lyderio vadovas – tai instrukcija, kaip nuosekliai vesti mokytojus per visus mokymo kurso modulius ir išugdyti kvalifikuotą ir profesionalią duomenų valdymo mokyklos komandą. Vadove pateikiamas duomenų naudojimo mokykloje kurso kiekvieno modulio aprašymas, pagrindiniai tikslai, reikalingų išteklių ir medžiagos sąrašas, laikas, reikalingas kiekvienai modulio daliai pristatyti ir skaidrių pristatymo nurodymai.

Atsisiųsti

Mokymų skaidrės

PROJEKTO REZULTATAI

Atlikta lyginamoji duomenų naudojimo Vokietijoje, Nyderlanduose, Lietuvoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje analizė (86 respondentai).

Atliktas duomenų naudojimo mokykloje tyrimas (398 respondentai 2011 m. ir 229 respondentai 2012 m.)

Parengta 10 mokyklų komandų konsultantų 5 projekto šalyse.

Suburta 10 profesinio mokymosi bendruomenių 5 projekto šalyse (apie 45 mokytojus).

10-ties mokyklų bendruomenės (apie 400 mokytojų) dalyvavo Duomenų naudojimo kurso išbandyme.

Parengtas Duomenų naudojimo mokykloje kursas.

Parengtas Mokyklos komandos lyderio vadovas.

Projektas DATAUSE prisidėjo prie ES švietimo politikos, kaip antai Lisabonos, Bolonijos ir Bergeno konvencijų, įgyvendindamas inovatyvią programą, kuria siekiama sutelkti pedagogų dėmesį į jų darbo rezultatus, ieškoti naujų metodų, kaip juos pagerinti ir taip geriau parengti mokinius dinamiškam pasauliui ir darbo galimybėms.

Galutinis projekto vertinimas buvo atliktas pagal nustatytus sėkmės rodiklius, kurie parodė, kad mokytojų požiūris į duomenų naudojimą tapo pozityvesnis, pagerėjo mokytojų žinios ir įgūdžiai apie duomenų naudojimą, mokytojai dažniau ir sistemingiau naudoja duomenis mokymui ir mokyklos tobulinimui, pagerėjo bendradarbiavimas mokykloje. Tai patvirtinta remiantis atskirų projekte dalyvavusių mokyklų atvejų analizėmis.

PROJEKTO SKLAIDA

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close