Projektas „A.C.C.E.S.S. – Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei“

Projekto Nr. 2018-1-IT02-KA201-048481

Projekto trukmė: 2018 m. spalio 1 d. – 2021 m. rugsėjo 30 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: ILMIOFUTURO (Italija)

Projekto partneriai:

Istituto d’istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli” (Italija)

Psientífica (Portugalija)

Agrupamento de Escolas de Águeda Sul (Portugalija)

Universitatea Valahia Targoviste (Rumunija)

Theoretical High School ”Ion Ghica” Răcari (Rumunija)

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija (Lietuva)

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Strategijos „Europa 2020“ vienas iš tikslų – sumažinti mokyklą nebaigiančių asmenų skaičių nuo 14,4 proc. 2009 m. iki mažiau nei 10 proc. 2020 m. Naujausia tyrimų ataskaita (NESET II, ​​Europos Sąjungos leidinių biuras, 2017) apžvelgianti teminės darbo grupės dėl ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos (2011–2013) ir ET2020 mokyklų politikos darbo grupės (2015) dokumentus, nustato 10 principų, kaip sumažinti ankstyvąjį pasitraukimą iš mokyklos, tarp kurių: tinkamų prevencinių priemonių taikymas, holistinis požiūris, stipriųjų pusių vystymas, tarpdiscipliniškumas ir įvairių specialistų bendradarbiavimas siekiant patenkinti kompleksinius mokinių poreikius.

Svarbus dėmesys skiriamas prevencinėms priemonėms, kurios skirtos visiems, t. y. ne tik rizikos grupės mokiniams. Yra keletas su mokykla susijusių veiksnių, turinčių įtakos ankstyvam pasitraukimui iš mokyklos: mokyklos klimatas, apimantis, pvz., konfliktus su mokytojais; prasti akademiniai rezultatai; motyvacijos stoka; mokinių suvokimas, kad metodai ir programos yra nemotyvuojančios ir nereikalingos.

Tyrimai rodo, kad vidurinis išsilavinimas nepakankamai atitinka mokinių poreikius. Tačiau ugdymo programos vaidina svarbų vaidmenį įtraukiant jaunus žmones į mokymąsi. Todėl atsiranda iššūkis – pasiūlyti jaunimui skatinančius ir įdomius mokymosi būdus, kad jie norėtų mokytis ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Svarbu atsižvelgti ir į jaunosios kartos specifiką, kuri lemia:

  • pasikeitusį požiūrį į mokymąsi, kai mokomasi įveikiant iššūkius, „bandymų ir klaidų“ keliu, o toks būdas laikomas efektyvia asmeninio augimo bei esamų gebėjimų plėtimo forma;
  • pasikeitusią, dėl skaitmeninio amžiaus, jaunosios kartos kultūrą, kai nebepakanka adaptuoti įprastą mokymą, jį reikia keisti iš esmės.
  • pasikeitusius naujosios kartos mokinių poreikius: išaugusią mokytojų kompetencijų svarbą, poreikį įvairesniems mokymo metodams, didesniam mokymosi individualizavimui ir lankstesnėms mokymosi užduotims.
PROJEKTO TIKSLAS

Spręsti ankstyvojo iškritimo iš mokyklos problemą, kurią sukelia su mokykla susiję veiksniai. Problema sprendžiama pasitelkiant prevencines ir ankstyvosios intervencijos priemones, stiprinant pedagoginės veiklos kokybę ir inovatyvumą, tobulinant mokytojų gebėjimus ir kuriant teigiamą mokymosi aplinką.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

1. Padidinti žinias ir supratimą apie priežastis lemiančias ankstyvąjį pasitraukimą iš mokyklos.

2. Struktūrizuoti periodinį stebėjimo procesą, skirtą laiku nustatyti ir suteikti prevencinę pagalbą mokiniams, patiriantiems ankstyvojo iškritimo iš mokyklos riziką.

3. Patobulinti mokytojų įgūdžius 3 srityse:

  • Stebėjimo ir pagalbos teikimo.
  • Bendravimo ir santykių: emocinio ir socialinio mokymosi palengvinimas, sukuriant tinkamą pamokos mikroklimatą; motyvuojančios, skatinančios dalyvavimą ir bendradarbiavimą mokymosi aplinkos sukūrimas; empatija ir konfliktų valdymas.
  • Valdymo ir mokymo: naudoti mokymo metodus kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti; išmokti ir naudoti neformaliojo švietimo metodus pamokų metu; įgyti įrankių sistemingai reflektuoti ir vertinti savo mokymo praktiką ir poveikį mokiniams.

4. Sustiprinti tarpsektorinį teritorinį mokyklų ir išorės institucijų bendradarbiavimą atsižvelgiant į konkrečių šalių situaciją.

5. Sukurti tarptautinę įvairių švietimo sričių mokymo(si) bendruomenę.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Projektas skirtas mokytojams ir mokyklų pagalbos specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams, karjeros specialistams ir kt.). Projekto netiesioginė tikslinė grupė – mokiniai.

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
iškritimas iš mokyklos, mokyklos nelankymas, prevencija

Drăghicescu, L. M., Marcozzi, I., Stăncescu, I., Penkauskienė, D. (2020). Situacijomis ir asmenine patirtimi paremtas teorinis ir tipologinis modelis, taikomas tikslinėms grupėms, kurios patiria ankstyvo iškritimo iš mokyklos riziką / A.C.C.E.S.S. projektas. Campli: Ilmiolavoro srl (IT).

Tipologinis modelis yra skirtas moksleiviams, kurie susiduria su ankstyvo iškritimo iš mokyklos rizika. Tokius mokinius, atsižvelgiant į konkrečius rodiklius, mokytojai gali įdėmiai stebėti, siekdami išvengti ar sumažinti jų ankstyvo iškritimo iš mokyklos riziką. Leidinyje pristatomi palyginamieji projekto partnerių šalyse (Italijoje, Rumunijoje, Portugalijoje, Lietuvoje) atliktų kiekybinių ir kokybinių mokinių ir mokytojų tyrimų rezultatai, kuriais paremtas tipologinis modelis.

Atsisiųsti (EN)

Atsisiųsti (LT)

iškritimas iš mokyklos, mokyklos nelankymas, prevencija

D’Alessandro, T., Di Pietro, F., Draghiscescu, L., Geantă, C., Marcozzi, I., Mitru, A., Moutas, A., Penkauskienė, D., Pereira, A. S., Stancescu, I. (2020). A.C.C.E.S.S. stebėsenos ir prevencinės pagalbos sistema, padedanti išvengti ankstyvo iškritimo iš mokyklos / A.C.C.E.S.S. projektas. Campli: Ilmiolavoro srl (IT).

Ankstyvo iškritimo iš mokyklos stebėsenos ir prevencinės pagalbos sistema yra priemonė, leidžianti mokykloms ankstyviausiame etape aptikti rizikos grupėje esančius mokinius ir užkirsti kelią ankstyvam iškritimui iš mokyklos. Sistema padeda nuolat stebėti mokinius, taikant aiškią rodiklių sistemą, atlikti savalaikį rizikos elgesio įvertinimą ir įgyvendinti tikslines pagalbos mokiniui programas.

Stebėsenos procesui sukurta speciali programėlė, kuri leidžia rinkti duomenis, ir, remiantis apibrėžtais rodikliais bei rizikos ribomis, informuoti apie konkretaus mokinio ankstyvojo iškritimo iš mokyklos riziką. Programėlėje kiekvienam mokiniui priskirti ankstyvojo iškritimo iš mokyklos rizikos rodikliai, šie rodikliai susieti su įvairiais elgesio aprašais. Mokytojas stebi mokinių elgesį ir suveda duomenis į programėlę. Kai mokinys savo elgesiu pasiekia rizikos ribą, tai yra signalas pradėti naudoti intervencijos programą ir palaikymo žingsnius.

Atsisiųsti (EN)

Atsisiųsti (LT)

Rizikos veiksnių stebėsenos programėlė (LT, EN, IT, RO, PT)

iškritimas iš mokyklos, mokyklos nelankymas, prevencija

D’Alessandro, T., Di Pietro, F., Draghiscescu, L., Geantă, C., Marcozzi, I., Mitru, A., Moutas, A., Penkauskienė, D., Pereira, A. S., Stancescu, I. (2020). A.C.C.E.S.S. priemonių rinkinys. Palaikančiojo mokymo ir vertinimo strategijos / A.C.C.E.S.S. projektas. Campli: Ilmiolavoro srl (IT).

Priemonių rinkinyje pateikiamos mokymo strategijos, kurios palengvina palankios ir pozityvios mokymosi aplinkos kūrimą, siekiant užkirsti kelią ankstyvam iškritimui iš mokyklos. Siūlomos strategijos integruoja skirtingus mokymo metodus, kurie yra glaudžiai susiję konceptualiu lygiu, tačiau dar nėra įprasti mokykloje. Šios strategijos apima: ugdymo metodus, orientuotus į mokytojų komunikacinių įgūdžių ugdymą, kad jie galėtų užtikrinti mokinių socialinę-emocinę ir santykių gerovę; ugdymo metodus, orientuotus į kritinio mąstymo ugdymą, siekiant padidinti ugdymo programos vertę ir patrauklumą; neformaliojo švietimo metodus.

Atsisiųsti (EN)

Atsisiųsti (LT)

PROJEKTO REZULTATAI

Projektas subūrė 8 partnerių institucijas (NVO, bendrojo lavinimo, aukštosios mokyklos) iš 4 šalių (Italija, Portugalija, Rumunija, Lietuva)

Parengti trys intelektiniai produktai.

Atliktas ankstyvojo iškritimo iš bendrojo ugdymo sistemos veiksnių kiekybinis ir kokybinis tyrimas (mokytojų bei mokinių apklausa, 1371 dalyvis).

Ankstyvojo iškritimo iš mokyklos stebėsenos ir prevencinės pagalbos sistemos išbandyme dalyvavo 273 mokiniai iš 13 klasių, testavimui talkino 18 mentorių.

Baigiamuosiuose informaciniuose renginiuose dalyvavo per 372 dalyvius.

Projektas prisidėjo prie ankstyvojo iškritimo iš mokyklos problemos sprendimo, taikydamas integruotą požiūrį į mokyklos nebaigimo problemą, tobulindamas mokytojų įgūdžius kuriant palankų pamokos mikroklimatą, motyvuojančią, dalyvavimą ir bendradarbiavimą skatinančią mokymosi aplinką ir pasiūlęs praktiškai įgyvendinamą ankstyvojo iškritimo iš mokyklos stebėsenos ir prevencinės pagalbos sistemą.

PROJEKTO SKLAIDA
Projekto dalyvių pasisakymai

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close