Projektas  „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“

                 

 

Projekto trukmė: 1997 m.–2000 m.

Projekto rėmėjai:
Atviros visuomenės institutas Niujorke (JAV)
Tarptautinė skaitymo asociacija (JAV)
Atviros Lietuvos fondas

Projekto vykdytojas: Šiuolaikinių didaktikų centras

PROJEKTO AKTUALUMAS

„Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ – KMUSR (Critical Thinking for Reading and Writing, RWCT) yra tarptautinis projektas, kurį 1997 m. inicijavo Atviros visuomenės institutas (Open Society Institute, OSI) ir Tarptautinė skaitymo asociacija (International Reading Association, IRA). Projekto autoriai – Kurt Meredith, Jeannie Steele (Šiaurinės Ajovos universitetas), Charles Temple (Hobart ir William Smith koledžas) bei Scott Walter (Tarptautinė skaitymo asociacija).

Kritinis mąstymas yra vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Jaunimui labiau negu bet kada reikia mokėti spręsti sudėtingas problemas, kritiškai vertinti aplinkybes, pasverti alternatyvias nuomones ir priimti apgalvotus, nuoseklius sprendimus. Lietuvos bendrojo išsilavinimo standartuose, bendrosiose ugdymo programose taip pat pabrėžiamas gebėjimas kritiškai mąstyti, kūrybiškai naudoti ir praktiškai taikyti informaciją.

 

Prieš pradedant įgyvendinti tarptautinį projektą „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ (KMUSR)  Lietuvoje, buvo analizuojami mokslo situacijos Lietuvoje tyrimai ir ugdymo turinio kokybės vertinimai, kurie parodė, kad:

 • Lietuvos mokyklose vyrauja žinių mokymas, siekiama įtvirtinti enciklopedines žinias.
 • Mokiniai nemoka savarankiškai priimti sprendimų ir juos pagrįsti, daryti išvadas iš turimos patirties, planuoti ateitį.
 • Mokiniai neturi informacijos paieškos, atrankos ir vertinimo įgūdžių.
 • Mokykloje įgyjamos žinios nesiejamos su praktika.
 • Netobula žinių vertinimo sistema.
 • Ribojamas mokytojo kūrybingumas.
 • Trūksta specialistų su naujomis idėjomis.
 • Mažai pažangių mokymo priemonių.
 • Nėra informacinės ir demokratinės visuomenės ugdymo požymių.

 

KMUSR projekto privalumai:

 • Efektyviai taikomas visuose švietimo sistemos lygiuose – pradinėse, vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose dėstant įvairius dalykus.
 • Projektas sukurtas įvairaus amžiaus vaikų kritinio mąstymo ugdymui.
 • Mokytojams ir mokiniams nereikia išankstinio pasirengimo.
 • Mokytojai gali remtis savo patirtimi, esamomis programomis ir mokymo medžiaga.
 • Teorija glaudžiai siejama su praktika – išklausę seminarus mokytojai iš karto gali taikyti naujus mokymo metodus savo pamokose.
 • Kritinio mąstymo ugdymo (KMU) programa paremta vieninga mąstymo ir mokymosi sistema, kuri yra sukurta remiantis naujausių švietimo tyrimų medžiaga ir žymių švietėjų (J. Piaget, J. Dewey, N. Noddings, L. Vygotsky, C. B. Smith, P. D. Pearson, L. Fielding, L. Rosenblatt, J. L. Vaughan, T.Estes ir kt.) darbais.
PROJEKTO TIKSLAS

Ugdyti kritinį mąstymą, pilietiškumą, plėtoti demokratinio ugdymo idėjas bei procesus mokyklos ir klasės lygmenimis.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
 • Parengti KMUSR mokytojus ir lektorius.
 • Padėti pedagogams pertvarkyti mokymo procesą, įdiegiant mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi.
 • Įtvirtinti pedagogų kvalifikacijos kėlimo modelius ir metodus, kuriais bus galima naudotis ir projektui pasibaigus.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR DALYVIAI

Programa skirta visų ugdymo lygių ir visų dėstomųjų dalykų pedagogams, taip pat profesinio tobulinimo institucijų darbuotojams, švietimo įstaigų vadovams ir administratoriams.

PROJEKTO VEIKLOS IR REZULTATAI

Šiuolaikinių didaktikų centras nuo pat savo įsisteigimo pradžios 1999 m. perėmė iš Atviros Lietuvos fondo programos “Švietimas Lietuvos ateičiai” nuo 1997 m. įgyvendinamo tarptautinio projekto „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant” koordinavimą Lietuvoje.

 

 • Pirmaisiais metais buvo rengiami būsimieji lektoriai: iš JAV atvykusios savanorės Wendy SAUL (Merilendo universitetas),  Jeanne REARDON (Montgomery valstijos valstybinė mokykla),  Janice DOLE (Jutos universitetas),  Bonnie MORGAN (Jutos valstijos švietimo departamentas) vedė seminarus Lietuvos pradinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokydamos įvairių metodų ir strategijų, skatinančių kritinį mąstymą.
 • 1998 m. prasidėjo KMUSR programos sklaida Lietuvos mokyklose.
 • 1997–2000 projekte dalyvavo 48 mokyklos iš švietimo centrai, per 600 mokytojų iš įvairių šalies mokyklų išklausė KMUSR seminarus.
 • 1998–1999 m. Vilniaus universitete ir 1998–2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete skaitytas laivai pasirenkamas kreditinis kursas studentams „Kritinio mąstymo ugdymas įvairių dalykų pamokose“, kurį išklausė per 700 studentų.
 • 1999 m. atliktas KMUSR projekto sociologinis tyrimas, kuris atskleidė sėkmingą projekto vyksmą Lietuvoje ir teigiamus pokyčius mokytojų bei mokinių veikloje.
 • Siekiant užtikrinti programos kokybę, nuo 2001 m. Lietuvoje pradėtas kritinio mąstymo ugdymo programos mokytojų ir lektorių sertifikavimo procesas, išleisti sertifikavimo standartai. Lietuvoje sertifikuota 30 KMUSR mokytojų, 14 lektorių ir 5 vertintojai.
 • Nuo 2000 m. KMUSR tapo viena iš Šiuolaikinių didaktikų centro nuolat veikiančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų.
Kritinio mąstymo ugdymo centrai

Penkios mokyklos tapo kritinio mąstymo ugdymo metodiniais centrais. Dauguma šių mokyklų mokytojų yra išklausę pilną KMUSR seminarų ciklą, yra sertifikuoti programos mokytojai ir lektoriai. Jie taiko kritinio mąstymo ugdymo schemą bei metodus savo pamokose, veda seminarus kitiems mokytojams, veda atviras pamokas.

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
Kritinis mąstymas, ugdymas, teorija ir praktika
Penkauskienė, D. (Sud.). (2001). Kritinio mąstymo ugdymas: Teorija ir praktika. Vilnius: Garnelis.

 

Knygos tikslas – supažindinti su pagrindinėmis projekto idėjomis ir teorinėmis nuostatomis, pasidalyti praktine patirtimi. Pirmame knygos skyriuje pristatoma nuosekli mąstymo bei mokymosi schema ir parodoma, kaip ją taikyti, kokie kiekvienos schemos pakopos taikymo privalumai ir reikšmė ugdant kritinį mąstymą. Taip pat aptariamos pamokos planavimo ir vertinimo galimybės. Antrame knygos skyriuje savo patirtimi dalijasi mokytojai, dirbantys su įvairaus amžiaus vaikais, pradedant pradinukais ir baigiant aukštųjų mokyklų studentais; mokytojai, dėstantys įvairius dalykus, pradedant humanitariniais ir baigiant tiksliaisiais mokslais. Projekte dalyvavo įvairių dalykų bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai. Klausydamiesi teorinių paskaitų, eksperimentuodami, bandydami taikyti kritinį mąstymą ugdančius metodus savo darbe, mokytojai stengėsi atrasti savąjį kritinio mąstymo modelį, išsiaiškinti kiekvienas sau, kas gi yra tas kritinis mąstymas. Vieno teisingo atsakymo nėra, jo nerasite ir šioje knygoje. Tačiau dėl pagrindinės nuostatos sutariama: kritinis mąstymas – tai įgūdis, būtina atviros, demokratinės visuomenės sąlyga.

Turinys

Kritinis mąstymas, ugdymo programos, mokytojas, lektorius, sertifikavimo standartai, procedūros
Penkauskienė, D., Indrašienė, V. ir Navickaitė, A. (Sud.). (2004).  Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros. Vilnius: Šiuolaikinių didaktikų centras.

 

Lietuva, kaip ir kitos projekte dalyvaujančios šalys, įsitraukė į tarptautinį projekto dalyvių sertifikavimo procesą. Skaitytojams pateikiami tarptautiniai kritinio mąstymo ugdymo standartai skirti profesiniam tobulėjimui ir kvalifikacijai kelti. Dėmesys kreipiamas į mokytojo / dėstytojo / lektoriaus asmenines ir profesines kompetencijas, besireiškiančias per mokymo aplinkos formavimą, patį ugdomąjį procesą, pamokos planavimą ir vertinimą.

Pedagogai, siekiantys tapti puikiais mokytojais, gali standartais ir vertinimo tvarka vadovautis kaip tikslais. Sertifikuotieji kritinio mąstymo ugdymo mokytojai/dėstytojai ir lektoriai vaidina svarbų vaidmenį plėtojant asmeninį ir savo moksleivių ar studentų profesinį tobulėjimą.

Atsisiųsti

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos
Žurnalas „Permainos“, 2000–2003 m.
Peremena, 2000–2005 m.
Thinking Classroom, 2000–2008 m.

 

Tai tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo programos žurnalas, leistas lietuvių, rusų ir anglų kalbomis 2000–2008 m. Jis skirtas mokytojams ir visiems švietėjams, besidomintiems demokratinio ugdymo sklaida, skatinantis profesinį švietėjų bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi ir tyrimais. „Permainose” spausdinami teoriniai pasvarstymai, aktualių tyrimų medžiaga, pateikiami pamokų pavyzdžiai, siekiant padėti skaitytojams geriau suvokti mokymo praktiką, švietimo politiką bei metodiką, skatinančią kritinį ir kūrybinį mąstymą, aktyvų mokymąsi ir į mokinį orientuotą mokymą bei vertinimą.

2000–2005 m. žurnalą leido Šiuolaikinių didaktikų centras, 2006–2008 – Tarptautinis kritinio mąstymo konsorciumas.

Žurnalo numeriai

Žurnalo straipsniai

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close