Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformaliojo ugdymo veiklose

Projekto numeris SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017

Trukmė – 2013 m. sausio 23 d. – 2015 m. kovo 23 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Bendra projekto vertė – 159 290,72 €

Projektas vykdytas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto vykdytojas – Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneriai:
Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla
Molėtų gimnazija
Šilutės pirmoji gimnazija
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla
Lietuvos skautija

Projekto aktualumas

Gebėjimas kritiškai mąstyti informacinėje visuomenėje yra vertinamas kaip viena svarbiausių bazinių kompetencijų, pasireiškianti gebėjimu priimti ir patikrinti įvairias prielaidas, analizuoti skirtingus požiūrius, priimti pagrįstus sprendimus, pateikti argumentus. Kritinis mąstymas, įprasminantis mokymą(-si), sudaro visas būtinas prielaidas suprasti, interpretuoti, atrasti ir suvokti visuomenės raidos problemas ir garantuojantis optimaliausiomis sąlygomis parengti efektyvų mechanizmą joms išspręsti. Kritinio mąstymo ugdymo poreikis ir siekis aiškiai išreikštas strateginiuose Lietuvos švietimo dokumentuose, tačiau kritinio mąstymo ugdymas nėra tapęs kasdiene ugdymo praktika, nėra nuosekliai diegiamas kaip vientisa sistema, trūksta profesionalių specialistų ir patirties, vyrauja kitokie požiūriai, nuostatos į ugdymą.

 

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. Taip prisidedama prie Neformaliojo ugdymo koncepcijos nuostatų, Vaikų ir jaunimo socializacijos programos uždavinių įgyvendinimo.

 

Projekto uždavinys

Sukurti kritinio mąstymo programas, metodines, mokomąsias medžiagas mokytojams, jaunimo organizacijų nariams, rekomendacijas tėvams ir parengti kritinio mąstymo multiplikatorius.

 

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Mokytojai, neformalaus ugdymo specialistai, klasių auklėtojai, mokiniai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

 

Projekto eiga

Parengta metodinė medžiaga ir kritinio mąstymo ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos:

KRITINIO MĄSTYMO UGDYMO PROGRAMA NEFORMALIOJO UGDYMO SPECIALISTAMS, KLASIŲ AUKLĖTOJAMS

Programos tikslas – tobulinti ir plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, užklasinės veiklos organizatorių ir klasės auklėtojų kompetenciją taikyti kritinio mąstymo ugdymo technologiją.

Trukmė – 80 akad. val.

Programą sudaro neformaliojo ugdymo turinio aprašas, skirtas neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams, kuriame aiškiai suformuluota programos paskirtis, objektas, uždaviniai, aptariamos pagrindinės sąvokos, terminai, aprašomos temos, nurodoma jų apimtis valandomis, siūlomi taikyti metodai, nurodomos ugdomos kompetencijos, pateikiami reikalavimai programos įgyvendintojams, literatūros sąrašas, reikalingos priemonės programos įgyvendinimui.

 

KRITINIO MĄSTYMO UGDYMO PROGRAMA MOKINIŲ IR JAUNIMO ORGANIZACIJŲ NARIAMS

Programos tikslas – ugdyti mokinių, jaunimo organizacijų narių individualius kritinio mąstymo įgūdžius, plėtoti, tobulinti komandinio, bendruomeninio darbo veiklas, mokytis identifikuoti konkrečias problemas, jas analizuoti, spręsti, rengti ir vykdyti projektus, atlikti tyrinėjimo veiklas, mokytis prasmingo laisvalaikio praleidimo, prasmingai prisidėti prie visuomenei reikšmingų darbų.

Trukmė – 74 akad. val.
Programą sudaro neformaliojo ugdymo turinio aprašas, skirtas jaunimo organizacijoms ir jaunimo ugdytojams, kuriame aiškiai suformuluota programos paskirtis, objektas, uždaviniai,aptariamos pagrindinės sąvokos, aprašomos temos, nurodoma jų apimtis valandomis, siūlomi taikyti metodai, nurodomos ugdomos kompetencijos, pateikiami reikalavimai programos įgyvendintojams, literatūros sąrašas, reikalingos priemonės programos įgyvendinimui.
Kritinio mąstymo multiplikatorių parengimas, patirties sklaida

2014 m. balandžio 24-25 d. vykusių mokymų metu buvo parengti kritinio mąstymo multiplikatoriai, kurie įgijo pakankamai žinių ir įgūdžių, sudarančių prielaidas sėkmingai taikyti kritinio mąstymo ugdymo strategijas dirbant su suaugusiaisiais – kolegomis mokytojais, mokyklų administracijos atstovais, tėvais bei su jaunimo organizacijų lyderiais, atsakingais už organizacijų vystymą.

 

2014 m. gegužės – spalio mėn. multiplikatoriai gerąją patirtį skleidė mokymuose mokykloms bei jaunimo organizacijų nariams: 4 dienų 32 akad. val. mokymai vyko Mažeikių „Žiburėlio“ pradinėje mokykloje, Molėtų gimnazijoje, Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje, 2 dienų 16 akad. val. – Lietuvos skautijos nacionalinėje būstinėje. Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 201 dalyvis.

 

2014 m. lapkričio mėn. – 2015 m. kovo mėn. multiplikatoriai savo gerąja patirtimi dalijosi 12-oje informacinių renginių savivaldybėse. Jų metu pristatytos sukurtos programos ir metodinė medžiaga. Renginiuose savo patirtimi dalijosi ekspertai, dalyvavę kuriant šiuos produktus ir mokytojai bei jaunimo organizacijų atstovai, juos išbandę praktiškai vesdami mokymus kolegoms.

 

2015 m. kovo 19 d. viešbutyje „BEST WESTERN Vilnius“ įvyko projekto baigiamoji konferencija „Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: patirtis ir galimybės“.
Konferencijos programa
Plenarinis pranešimas “Neformaliojo ugdymo ir kritinio mąstymo ugdymo sąsajos” (D. Penkauskienė)
Projekto rezultatų pristatymas (A. Matonytė)

projekto leidiniai

Projekto rezultatai

Projekto metu parengta kritinio mąstymo neformaliojo ugdymo programa ir metodine medžiaga galės naudotis ne tik neformaliojo ugdymo specialistai, klasių auklėtojai bet ir visų dalykų mokytojai planuodami, rengdami ir vykdydami mokyklinius, bendruomenės projektus, tyrimų veiklas, praktines aktualių problemų identifikavimo, analizės ir sprendimo užduotis, visuomenei naudingą darbą, savanoriško darbo veiklas.

Neformaliojo ugdymo programa bei medžiaga jaunimo organizacijų nariams bus naudojama įvairiose veiklose, dirbant su įvairaus amžiaus mokiniais ir ugdant jų kritinio mąstymo įgūdžius.

Parengti kritinio mąstymo multiplikatoriai, sėkmingai taikantys kritinio mąstymo ugdymo strategijas dirbant su suaugusiaisiais ir skleidžiantys įgytą patirtį, kaip gerąją praktiką, prisidedančią prie kasdienio sėkmingo mokytojų, neformaliojo ugdymo specialistų bei jaunimo organizacijos narių darbo.

 

Projekto sklaida

Asta Matonytė, Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui) / Švietimo naujienos, 2013 m. Nr. 4. Švietimo panorama, p.3.

Asta Matonytė, Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ mokymai / Švietimo naujienos, 2014 m. Nr. 1. Švietimo panorama, p. 10.

Asta Matonytė, Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ multiplikatorių patirties sklaidos renginiai / Švietimo naujienos, 2014 m. Nr. 11. Švietimo panorama, p. 24.

Asta Matonytė, Projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ : produktai ir tęstinumas / Švietimo naujienos, 2015 m. Nr. 3 (347). Švietimo panorama, p. 37.

Juozas Žinelis, Pats nemąstysi, už tave mąstys kiti / Švietimo naujienos, 2015 m. Nr. 4 (348). Švietimo panorama, p. 10.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close