Ugdymo kaita: mokytojų kompetencijų tobulinimas

Ugdymo kaita: mokytojų kompetencijų tobulinimas

 

 

 

Trukmė: 2010 m. sauso 12 d. – rugsėjo 30 d.

Rėmėjai:
Projektą bendrai finansuoja Lietuva
Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“

Projekto vykdytojas:
Anykščių Jono Biliūno gimnazija

Projekto partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras
Norvegijos Hedmarko apskrities Trysil aukštesnioji vidurinė mokykla

Oficiali projekto interneto svetainė http://www.bilngimn.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=81

Projekto aktualumas

Ugdymo turinio atnaujinimo prioritetai 2006-2012 metams siejami su esminiais pokyčiais mokinio ir mokytojo sąveikoje. Mokymosi motyvacijos skatinimas grindžiamas mokinio gebėjimo mokytis ir savęs vertinimo ugdymu, kas neišvengiamai nukreipia visą ugdymo procesą link naujos kokybės. Jos siekiant, būtini pokyčiai mokymosi aplinkoje ir paties ugdymo valdyme. Anykščių Jono Biliūno gimnazija, pasižyminti puikiomis pedagoginės veiklos tradicijomis, nuolat peržiūri esamą potencialą ir ieško efektyvesnių būdų panaudoti jį ugdymo kokybei gerinti.

Reikšmingiausias šiandienos Lietuvos socialinis tikslas – informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos plėtra. Dvejopas vaidmuo šiame procese tenka mokyklai: kaip organizacija, siekianti savo veiklos efektyvumo, ji turi mokytis valdyti informaciją, kitą vertus – ugdyti atitinkamą mokinių kompetenciją. Sprendžiant šiuos uždavinius bendrojo lavinimo mokyklos nuosekliai kompiuterizuojamos, o informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) priskiriamos vienai svarbiausių ugdymo proceso kaitos sąlygų. Švietimo informacinių technologijų centro duomenimis 2007 metais iš viso 100 mokinių bendrojo lavinimo mokyklose teko 9,7 kompiuterio (Jono Biliūno gimnazijoje – 10,1), tačiau tik pavienės mokyklos Lietuvoje yra perengusios IKT naudojimo savo veikloje strategijas, o pagal jų naudojimą ugdymo procese Lietuva beveik dvigubai atsilieka nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio. Lietuvoje 59% mokytojų naudoja kompiuterį pamokoje, Jono Biliūno gimnazijoje – tik 45% , Norvegijoje – 89%.

Atsižvelgiant į tai, 2007 metais patvirtintoje IKT diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008-2012 metų strategijoje daug dėmesio skiriama ugdymo kokybės gerinimui panaudojant IKT teikiamas galimybes: modernių mokimo(-si) erdvių kūrimui, interaktyvios mokymo(-si) medžiagos rengimui, mokyklų vadovų ir mokytojų nuolatiniam technologinės ir edukacinės IKT kompetencijos ugdymui, ugdymo turinio adaptavimui darbui elektroninėje erdvėje.

Jono Biliūno gimnazijos mokytojų apklausa, atlikta 2008-2009 mokslo metų pabaigoje, rodo, kad mokyklai būtina parengti IKT panaudojimo strategiją siekiant: optimizuoti informacijos srautų valdymą (pastaraisiais metais vien mokytojai atliko 200 000 kopijavimo darbų, neskaitant pasiruošimo pamokoms, mokinių spausdintų darbų, rašytinės informacijos administracijos tinkle ir įvairaus pobūdžio dokumentų rengimo planavimo ir atskaitomybės srityje); modernizuoti mokymo(-si) aplinką (mokyklos bibliotekoje yra 65 kompiuterinės programos mokymui, kurios nenaudojamos dėl sąlygų nebuvimo arba mokytojų kompetencijos stokos); ugdyti mokytojų IKT valdymo gebėjimus (61% mokytojų pageidautų tobulinti skaitmeninį raštingumą, o 89% mokytojų domintų IKT naudojimas ugdymo procese diferencijuojant, individualizuojant mokinių darbą ir jų pažangos vertinimą); aktyviau panaudoti mokytojų kūrybinį potencialą metodinei veiklai IKT taikymo srityje.

Skirtingai nuo Lietuvos, Norvegija užima pirmaujančias pozicijas Europoje mokyklų kompiuterizavimo srityje. Šioje šalyje ugdymo procese mokinių naudojamų kompiuterių skaičius net 4 kartus viršija Lietuvos vidurkį. Tai pasakytina ir apie Norvegijos Hedmarko apskrities Trysil mokyklą, kuri savo dalyvavimą paprojektyje sieja su galimybe pasidalinti teigiama IKT naudojimo ugdyme patirtimi bei noru aktyviai bendradarbiauti ieškant naujų metodinių galimybių šiai veiklai plėtoti.

Šiuo projektu siekiama esminio lūžio modernizuojant mokymą ir mokymąsi Jono Biliūno gimnazijoje, aktyvaus Lietuvos ir Norvegijos mokytojų bendradarbiavimo perimant ir skleidžiant gerąją ugdymo patirtį abiejų šalių pedagoginėse bendruomenėse, o taip pat projekto partnerių dalykinio ir tarpkultūrinio bendradarbiavimo ateityje.

Projekto tikslas

Įvertinant šiuolaikines pedagoginės veiklos tendencijas, pasinaudojant gerąja Lietuvos ir Norvegijos mokyklų patirtimi, ugdyti mokytojų kompetencijas, būtinas modernios mokymo(-si) aplinkos kūrimui ir jos efektyviam naudojimui ugdymo kokybei gerinti.

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojai – 61 (30 aktyvių projekto dalyvių)
Norvegijos Trysil aukštesniosios vidurinės mokyklos mokytojai – 37 (20 aktyvių projekto dalyvių)

Projekto eiga

Teorinė-praktinė konferencija „Mokyklos vaidmuo vykdant informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos plėtrą“
Konferencija įvyko 2010 m. kovo 3 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje. Joje buvo aptartos ugdymo kaitos tendencijos bei esama patirtis panaudojant IKT ugdymo kokybei gerinti, pristatyta Norvegijos Trysil aukštesniosios vidurinės mokyklos bendruomenės veikla, Vyko darbas grupėse generuojant IKT taikymo Jono Biliūno gimnazijoje idėjas, planuojant strategijos rengimo darbus.

Konferencijos pranešimai

Mantas Masaitis. IKT Lietuvos švietime
Daiva Penkauskienė. Ugdymo kaita ir mokytojų kompetencijų ugdymas
Stine Jeppesen. Informacinės ir komunikacinės technologijos Norvegijos mokyklose. Trysil aukštesniosios vidurinės mokyklos patirtis

Pasirengimas stažuotėms Norvegijoje
Rengiantis vizitams į Norvegiją, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojams buvo surengti 8 akad. val. tiksliniai IKT mokymai technologiniame lygmenyje ir 8 akad. val. mokymai, skirti edukacinių IKT kompetencijų ugdymui. Numatyti stažuotės Norvegijoje tikslai ir uždaviniai, pagrindinės veiklos ir projekto dalyvių vaidmuo šiose veiklose, stažuotės ataskaitų struktūra.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojų stažuotės Norvegijoje
Stažuočių tikslas – susipažinti su IKT panaudojimo gerinant mokymo(-si) aplinką ir administruojant mokytojo veiklą patirtimi, mokytojų edukacinių IKT kompetencijų ugdymas, galimybių ir tikslų tolimesniam partnerių bendradarbiavimui numatymas. Numatytos dvi 5 dienų trukmės stažuotės Norvegijos Trysil aukštesniosios vidurinės mokykloje. Pirmoji stažuotė įvyko 2010 m. balandžio 25-29 d., antroji – 2010 m. rugsėjo 20-24 d.

Iliustruotas pirmosios stažuotės dienoraštis
Iliustruotas antrosios stažuotės dienoraštis

Mokytojų edukacinių IKT kompetencijų ugdymas, mokymasis jas taikyti
Mokymų metu bus siekiama įtvirtinti stažuotės Norvegijoje perimtą patirtį, adaptuojant ją vietos mokymo(-si) poreikiams ir aplinkai, padėti mokytojams tinkamai numatyti IKT panaudojimo galimybes planuojant ugdymą, individualizuojant ir diferencijuojant mokymą(-si).

Norvegijos Trysil mokyklos mokytojų stažuotė Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje
2010 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d. gimnazijoje svečiavosi Norvegijos Hedmark apskrities Trysil aukštesniosios vidurinės mokyklos mokytojų delegacija. Šios stažuotės metu buvo taikoma geroji abiejų šalių mokytojų patirtis ugdymo procese, bendradarbiaujama planuojant IKT taikymo ugdymo kokybei gerinti metodinių rekomendacijų struktūrą ir turinį, diskutuojama ir rengiama abiejų mokyklų mokytojų dalykinio, o mokyklų bendruomenių tarpkultūrinio bendradarbiavimo strategija.
Iliustruotas stažuotės dienoraštis

IKT panaudojimo ugdymo kokybei gerinti metodinių rekomendacijų parengimas
2010 birželio 18 d. Šiuolaikinių didaktikų centro lektoriai vedė mokymus, kurių metu buvo aptarti metodinių rekomendacijų turinio struktūros klausimai, pradėta rengti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos IKT taikymo strategija. Šiuolaikinių didaktikų centro atstovams vadovaujant ir konsultuojant, projekto dalyvių pastangomis buvo parengtos metodinės rekomendacijos, atspindinčios IKT panaudojimo galimybes visapusiškam ugdymo proceso gerinimui. Metodinės rekomendacijos bus pateiktos kompiuterinėje laikmenoje.

Projekto rezultatų įtvirtinimo ir sklaidos konferencija „Ugdymo kaita: mokytojų kompetencijų tobulinimas“
Konferencijos įvyko abiejų mokyklų pedagoginėse bendruomenėse. Konferencija Norvegijoje vyko stažuotės metu, 2010 m. rugsėjo 23 d., Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje – 2010 m. rugsėjo 29 d. Jų metu buvo pristatyti paprojekčio pasiekimai, pasirašyta Anykščių Jono Biliūno gimnazijos ir Norvegijos Trysil aukštesniosios vidurinės mokyklos bendradarbiavimo sutartis, numatytos projekto tęstinumo veiklos.

Projekto rezultatai
    • Parengtos informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimo ugdymo kokybei gerinti Jono Biliūno gimnazijoje metodinės rekomendacijos.
    • Anykščių Jono Biliūno gimnazijos inicijuojamo projekto įgyvendinimas sprendė esminę šiandienos aktualiją – plėtojo savo bendruomenės narių informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo kompetencijas ir tuo prisidėjo prie informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos plėtros regione.
    • Projektas paskatino spartesnį IKT panaudojimo mokyklos gyvenime strategijos rengimą ir įgyvendinimą, kas atitinka regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių uždavinį 1.4.4.- Atnaujinti ir plėtoti savivaldybėms nuosavybės teise priklausiančią ar savivaldybių ir (ar) apskričių viršininkų administracijų patikėjimo teise valdomą švietimo ir mokslo įstaigų infrastruktūrą.
    • Šiuo projektu tęsiamas nuo 1995 m. vykstantis aktyvus bendradarbiavimas tarp Utenos apskrities ir Norvegijos Hedmarko apskrities.
    • Projektas plėtoja bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų viešųjų juridinių asmenų, siekiant keistis gerąja patirtimi ir aktyviai naudoti ją abiejų bendruomenių pažangiai plėtrai.
Konferencija 2010 m. kovo 3 d., Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Vizitas Trysil mokykloje 2010 m. balandžio 25-29 d.
Trysil mokyklos mokytojų vizitas Lietuvoje 2010 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.
Vizitas Trysil mokykloje 2010 m. rugsėjo 20-24 d.


Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close