Projektas „MIND – Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES“

        

 

Projekto Nr. 94313-CP-1-2001-1-LT-COMENIUS-C2.1

Projekto trukmė: 2001 m. gruodžio 21 d. – 2003 m. spalio 1 d.

Projekto rėmėjai: Europos Komisija, Europos Sąjungos Socrates programos koordinavimo paramos fondas Lietuvoje Atviros Lietuvos fondas

Projekto vykdytojas: Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneriai:

Rodo 8-oji pradinė mokykla (Graikija)

West Pirkanmma apskrities savivaldybės švietimo federacija, Suaugusiųjų švietimo skyrius (Suomija)

Novy Jičin specialiojo ugdymo mokykla (Čekija)

Maltos universitetas, Edukologijos fakultetas (Malta)

Jaunimo karjeros centras (Lietuva)

Kauno Jono Jablonskio gimnazija (Lietuva)

Projekto ekspertai:

Dr. Kurt Meredith ir Dr. Jeannie Steele, Šiaurinės Ajovos universitetas (JAV)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Šiame informacijos amžiuje viskas kinta greičiau, nei spėjame pagalvoti. Keičiasi technologijos, kinta informacija, atsiranda vis naujų vieno ar kito reiškinio interpretacijų. Tai, kas atrodė nepajudinama, griūva, tai, kas atrodė seniena, vėl atrandama ir vertinama. Begalinis yra aktyvaus pažinimo ir atradimo procesas. Kad galėtume sėkmingai veikti kintančiame gyvenime, turime nuolatos permąstyti visą turimą ir gaunamą informaciją ir atrinkti, kas svarbu, o kas – ne.

Viso pasaulio švietėjai nuo politikų ir administratorių iki programų kūrėjų ir mokytojų jau kurį laiką ieško atsakymo į esminį klausimą – kaip parengti mokinius sėkmingai gyventi ateityje, jeigu jos negalime numatyti bent dešimčiai metų į priekį? Daugelis šalių, stengdamosi į tai atsakyti, vykdo švietimo reformas. Atsižvelgiant į konkrečios šalies tradicijas ir poreikius, atsakymų ir problemos sprendimo būdų gali būti įvairių. Tačiau visa tai sieja viena – poreikis ugdyti kritiškai mąstančius ir atsakingus piliečius, nes „kiekvienas yra atsakingas už svarbių sprendimų priėmimą, taigi atrodytų akivaizdu, kad mums, kaip visuomenei, turėtų rūpėti, kaip tie sprendimai priimami“ (Halpern D. F., Thought and Knowledge, 1996, p. 3).

Nėra vieno kritinio mąstymo apibrėžimo. Daugelis mokslininkų ir švietėjų yra diskutavę, kokios gi pagrindinės šios sąvokos charakteristikos. Sutariama, kad kritinis mąstymas yra kryptingas mąstymas, pasitelkiant kognityviąsias strategijas ir įgūdžius norimam rezultatui pasiekti. Kritinis mąstymas apima informacijos paieškas, idėjų tyrimą, įvairių požiūrių raišką, problemų sprendimą, argumentavimą, sprendimų priėmimą ir nepriklausomos nuomonės formavimą. Daugelis švietimo dokumentų pabrėžia, kad kiekvieno asmens sėkmė ir gerovė priklauso nuo gebėjimo mokytis ir apmąstyti nuolat gausėjančią ir besikeičiančią informaciją.

Yra apskaičiuota, kad artimiausioje ateityje pakis maždaug dvidešimt penki procentai darbų: vieni iš jų labai pasikeis, kiti apskritai išnyks, be to, atsiras naujų, kurių prireiks pakitus visuomeninei ir ekonominei padėčiai. Tokia kintanti padėtis verčia iš naujo pažvelgti ir į karjeros sąvoką. Dabartiniais laikais žmonės keičia profesiją, darbą tris, keturis ar daugiau kartų per savo gyvenimą. Todėl išvada labai aiški: neįmanoma visko išmokyti ir išmokti, tačiau įmanoma išugdyti žmones, gebančius visą gyvenimą mokytis, kritiškai mąstančius, priimančius sėkmingus asmeninio ir profesinio gyvenimo sprendimus. Kaip tik čia susitinka kritinis mąstymas kaip įgūdis ir įrankis ir karjera kaip tikslas ir objektas.

Vienas esminių šiuolaikinės Lietuvos švietimo sistemos uždavinių – užtikrinti visavertę žmogaus raidą visais jos etapais bei įtvirtinti ir sustiprinti mokinių motyvaciją pasirengti tolesnėms studijoms bei profesinei veiklai. Karjeros ugdymas ypač svarbus mokykliniame amžiuje, nes būtent pagrindinių, vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokiniai turi pasirinkti mokymosi kryptį, profilį, pakraipą ir šį pasirinkimą sieti su ateities perspektyvomis, t. y. būsima profesija ir darbu. Tinkamai organizuojant karjeros ugdymą mokykloje, mokiniai galėtų geriau pažinti save, įsivertintų savo galimybes rinkdamiesi tolesnį mokymąsi ir būsimą profesiją, gautų žinių apie darbo ir profesijų įvairovę, susikurtų savo ateities viziją.

PROJEKTO TIKSLAI
  • Ugdyti kritinio mąstymo ir nuolatinio mokymosi įgūdžius.
  • Padėti jaunimui prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės poreikių ir sėkmingai planuoti savo karjerą.
  • Skleisti gerąją patirtį partnerių šalyse.
  • Įtvirtinti ilgalaikius partnerystės ryšius.
PROJEKTO UŽDAVINYS

Sukurti kritinio mąstymo ugdymo karjerai metodų ir strategijų rinkinį, kuris galėtų būti sėkmingai integruotas į mokyklos mokymo programą ir pasitarnautų ugdant jaunąją kartą.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Įvairių dalykų ir įvairaus lygmens bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai bei mokytojų mokytojai.

Projektas skiriamas pedagogams, atviriems nuolatinei kaitai ir tobulėjimui, siekiantiems diegti demokratinius ugdymo metodus klasėse ir suprantantiems savo naują vaidmenį – mokinių konsultantų ir patarėjų –  savarankiško mokymosi ir karjeros siekimo kelyje.

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI

Kritinis mąstymas ir ugdymas karjerai: situacijos analizė ir vertinimas, 2021

Projekto partneriai pateikė glaustas apžvalgas, kaip jų šalių strateginiuose švietimo dokumentuose, mokymo programose atsispindi kritinio mąstymo ugdymo ir ugdymo karjerai situacija bei poreikis.

Analizė (Lietuva)

Analizė (Čekija)

Analizė (Malta)

Analizė (Graikija)

Analizė (Suomija)

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai (2006) / MIND projektas. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Leidinyje pristatoma išplėstinė integruota karjeros programa, paremta kritinio mąstymo ugdymo metodais ir strategijomis. Greta kiekvienos programos pateikiama mokytojų sukurtų ir išbandytų pamokų pavyzdžių. Tai padeda suprasti bendruosius tikslus, uždavinius, siūlomas veiklas ir tikėtinus rezultatus. Kai kur pridedama ir papildomos pamoką iliustruojančios medžiagos – mokinių darbų, užduočių pavyzdžių.

Programa lengvai pritaikoma įvairių tipų mokyklose, įvairiems ugdymo lygmenims, pradedant priešmokykliniu ugdymu ir baigiant vidurine mokykla ar gimnazijomis. Programai nereikia papildomo laiko, jis temos integruojamos dėstant įvairius dalykus, mokytojai dirba vadovaudamiesi savo dalykų programomis, vadovėliais ir kitomis mokomosiomis priemonėmis.

Leidinys sudarytas iš kelių svarbių dalių – „Kritinio mąstymo ugdymo“ dalis padės suprasti ne tik pačią kritinio mąstymo sąvoką, bet ir jo ugdymo galimybes bei vietą programoje. „Specialiojo ugdymo“ dalį parengė projekto partnerė Vera Janikova iš Čekijos, turinti didelę praktinio darbo Novij Jičino specialiojo ugdymo mokykloje patirtį. Autorė ne tik aptaria specialiųjų ugdymo poreikių vaikų ypatumus, bet ir siūlo, kaip jiems pritaikyti šią programą. Kai kurių pamokų aprašymuose akivaizdžiai parodoma, kaip viena ar kita tema buvo aptariama su neįgaliais vaikais.

Leidinio gale pateikiamas pagrindinių sąvokų žodynėlis.

Atsisiųsti

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, integruota ugdymo programa, bendrojo lavinimo mokykla, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Mūrinienė, Jūratė, Railienė, Asta ir Bagdonavičiūtė, Aušra (2006). Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai / MIND projektas. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Programa skirta tiems mokytojams, kurie turi galimybių įtraukti ugdymą karjerai kaip atskirą dalyką į savo mokyklos mokymo programą. Šiame leidinyje pateikiama karjeros ugdymo programa su konkrečiais pavyzdžiais, kaip įvairių dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, socialiniai pedagogai ir psichologai kryptingai per papildomąją nepamokinę veiklą (įgūdžių ugdymo grupes, klasės valandėles ir pan.) ar pasirenkamiesiems dalykams skiriamą laiką galėtų veiksmingiau padėti jauniems žmonėms pasirengti gyvenimui ir darbui ugdydami jų savęs pažinimo, informacijos analizės ir sprendimų priėmimo gebėjimus.

Leidinį reikėtų traktuoti ir vertinti ne kaip vadovėlį ar neginčijamas metodines rekomendacijas, o kaip vadovą, siūlantį daugybę idėjų, pavyzdžių, rekomendacijų, kuriuos galima taikyti ir interpretuoti mokant individualiai ir atliepiant besimokančiųjų poreikius.

Atsisiųsti

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, specializuota ugdymo programa, bendrojo lavinimo mokykla, Švietimo aprūpinimo centras, 2006
PROJEKTO REZULTATAI
  • Projektas subūrė 7 partnerių institucijas (NVO, bendrojo lavinimo, aukštoji, specialiojo ugdymo mokykla) iš 5 šalių (Lietuva, Čekija, Graikija, Malta, Suomija).
  • Parengti du intelektiniai produktai – integruota ir specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai.
  • Atliktas švietimo sistemų šalyse partnerėse tyrimas, apimantis bendrą švietimo sistemų apžvalgą, kritinio mąstymo įgūdžių ugdymo ir ugdymo karjerai situacijos analizę, kritinio mąstymo ir ugdymo karjerai poreikius šalyse.
  • Baigiamojoje projekto konferencijoje 2003 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje dalyvavo 83 dalyviai.

Projektas buvo tiesiogiai orientuotas į mokymosi visą gyvenimą įgūdžių skatinimą ir ugdymą. Kritinio mąstymo įgūdžiai, raštingumo įgūdžiai, galimybės atspindėti vykstančius pokyčius ir gebėjimas keistis – buvo esminiai sukurtai medžiagai. Aukščiausios įmanomos ugdymo kokybės ir galimybių nuolat atnaujinti žinias neįmanoma pasiekti be mokytojų, dirbančių pagal globalios švietimo kaitos reikalavimus, ir be mokinių, gebančių panaudoti, pritaikyti, rekonstruoti įgytas žinias ir įgūdžius. Parengta Programa buvo grindžiama šiomis pagrindinėmis kompetencijomis. Vienas iš inovatyvių šio projekto aspektų buvo tas, kad parengta metodinė medžiaga reikalauja naujo požiūrio į mokytojo vaidmenį: nuo dėstytojo, žinių perteikėjo iki konsultanto, gido, pagalbininko, koordinatoriaus. Kitas aspektas – tiesioginis sukurtos medžiagos susiejimas su profesiniu gyvenimu. Šis ryšys apima visas programas: nuo ikimokyklinio ugdymo lygio iki aukštesniojo vidurinio ugdymo lygio. Į programą įtrauktos temos užtikrina  lygias moterų ir vyrų, specialiųjų poreikių vaikų galimybes.

 

Projektas turėjo tęsinį 2004–2005 m. „MIND 2 – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES. Praktinis pritaikymas“, kurio metu parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą įvairaus lygio ugdymo institucijoms ir įvairių tipų mokykloms.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close