Strateginių švietimo dokumentų analizė

Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos projekto analizė, ekspertinis vertinimas ir sociologinis tyrimas, 2001 m.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Šiuolaikinių didaktikų centras atliko Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos projekto analizę, ekspertinį vertinimą ir sociologinį tyrimą.
Analizė bei ekspertinis vertinimas buvo atliktas šiais aspektais:
1. Projekto nuostatų dermė su aukštąjį mokslą ir studijas reglamentuojančiais dokumentais bei galimais jų pakeitimais (A. Augustaitis, Lietuvos teisės universitetas);
2. Projekto nuostatų įgyvendinimo ekonominės pasekmės (R. Vaitkus, R. Norkienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas);
3. Projekto analizė pedagoginių praktikų organizavimo (vadovavimas, planavimas, vertinimas), turinio, metodiniu aspektu (V. Indrašienė, Šiuolaikinių didaktikų centras);
4. Projekto analizė atitikties Europos Sąjungos šalių pedagogų rengimo tendencijoms aspektu (tarptautinė analizė) (B. Jeffery, Brunelio universitetas, Didžioji Britanija).

Atliekant sociologinį tyrimą, analizuotos pedagogų rengimo koncepcijos projekto nuostatas pedagogus rengiančių institucijų (pasiūlos aspektas) ir bendrojo lavinimo mokyklų (paklausos aspektas) požiūriu ir nagrinėtos respondentų nuomonės apie numatomus pedagogų rengimo modelių, studijų turinio, pedagoginės praktikos organizavimo pakeitimus ir kt. (T. Tamošiūnas, G. Bužinskas, S. Ignatavičius, Vilniaus pedagoginio universiteto Sociologijos laboratorija). Anketinei apklausai pasirinkti du pedagoginės bendruomenės segmentai: įstaigų rengiančių pedagogus dėstytojai ir mokyklų vadovai – iš viso 269 respondentai.
Tyrimo medžiaga