KĄ SIŪLOME TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOMS

Šiuolaikinių didaktikų centras yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 1999 m. Esame akredituota neformaliojo švietimo institucija, dirbanti su bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštosiomis mokyklomis, bibliotekomis, muziejais ir kitomis organizacijomis, vykdančiomis edukacines veiklas.
Mūsų programos orientuotos į mokymo ir mokymosi proceso tobulinimą, individualios pažangos bei pasiekimų gerinimą, savivaldų ir savireguliacinį mokinių mokymąsi. Padedame tobulinti bendrąsias kompetencijas, dalykinį raštingumą, skaitymo gebėjimus, socialines-emocines kompetencijas formaliojo ugdymo kontekste.
Konsultuojame pedagogų bendruomenes profesinės veiklos tobulinimo klausimais: padedame projektuoti ir atlikti veiklos tyrimus, analizuoti duomenis, kurti ir modeliuoti visos dienos mokyklos ugdymo programas.
Konsultacijos rengiant švietimo pažangos planą
Konsultacijos visos dienos mokyklos modeliavimo klausimais
Integruotos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

ĮTRAUKTIS

LYDERYSTĖ MOKYMUISI

KULTŪRINIS UGDYMAS

STREAM

Kritinio mąstymo ugdymo programa

Kam skirta: mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas.

 

Sritys:

ĮTRAUKTIS – kritiškai mąstyti ir priimti pagrįstus sprendimus gali kiekvienas nepaisant amžiaus, kilmės, aplinkos, turimos patirties.

STREAM – skaitymas, rašymas ir diskutavimas mąstant yra neatsiejama bet kokio mokomojo dalyko ir tyrinėjimo veikla.

LYDERYSTĖ MOKYMUISI – telkiama mokyklos bendruomenė ugdymo turinio planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo veikloms.

 

Kokias problemas sprendžia:

MOKINIŲ: Motyvacijos mokymuisi ir įsitraukimo į mokymąsi; Mokymosi mąstant ir reguliuojant mokymąsi.

MOKYTOJŲ: Kompetencijomis grįsto ugdymo turinio planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo.

 

Poveikio matavimas:

MOKINIAI: taps smalsesniais ir gebės naudotis tyrinėjimo strategijomis; Išmoks kontroliuoti ir reguliuoti savo mokymąsi; Išmoks mokytis bendradarbiaujant su kitais; Išmoks vertinti savo pažangą.

MOKYTOJAI: patobulins ugdymo aplinkos kūrimo, ugdymo turinio planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas.

 

Veiklos ir jų trukmė: mokymai, konsultacijos, pamokų planavimas ir vedimas bendradarbiaujant su kolegomis, veiklos tyrimas (nuo 40 iki 120 akad. val.).

Individualios pažangos vertinimo ir stebėsenos sistema

Kam skirta: Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas diferencijuojant, individualizuojant ir suasmeninat mokymąsi.

 

Sritys:

ĮTRAUKTIS – siekiama mokinių individualios socialinių kompetencijų ir mokymosi pažangos visų dalykų pamokose ir neformaliose ugdymo veiklose.

LYDERYSTĖ MOKYMUISI – telkiama mokyklos bendruomenė sprendžiant pagalbos mokiniui problemas.

 

Kokias problemas sprendžia:

MOKINIŲ: mokyklos nelankymo, pamokų praleidinėjimo, individualios mokymosi pažangos, įsitraukimo į mokymąsi.

MOKYTOJŲ: profesinio tobulėjimo pedagoginėje bendruomenėje; technologijų naudojimo stebint ir vertinant individualią pažangą.

 

Poveikio matavimas:

MOKINIŲ: mokyklos lankomumo ir pamokų praleidinėjimo, įsitraukimo į mokymąsi ir individualios mokymosi pažangos.

MOKYTOJŲ: patobulintos ugdymo turinio diferencijavimo, individualizavimo ir technologijų naudojimo kompetencijos; sustiprėjęs profesinis bendradarbiavimas.

 

Veiklos ir jų trukmė: mokymai, konsultacijos, veiklų planavimas ir įgyvendinimas, stebėsenos įrankio išbandymas ir vertinimas (nuo 40 iki 80 akad. val.).

Skaitymo skatinimas per įvairių dalykų pamokas ir neformalias veiklas

Parengta kartu su Mokyklų tobulinimo centru

 

Kam skirta:

Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas.

Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas.

 

Sritys:

ĮTRAUKTIS – siekiant mokinių individualios skaitymo pažangos visų dalykų pamokose ir neformaliose veiklose.

LYDERYSTĖ MOKYMUISI – mokyklos bendruomenės telkimas skaitymo gebėjimų ugdymui.

KULTŪRINIS UGDYMAS – mokinių įtraukimas į aktyvias skaitymo ir kūrybines veiklas.

 

Kokias problemas sprendžia:

Individualios mokymosi pažangos, įsitraukimo į mokymąsi (Į).

Profesinio tobulėjimo pedagoginėje bendruomenėje (L).

Pažintinių, socialinių-emocinių ir kūrybinių kompetencijų ugdymo (KU).

 

Poveikio matavimas:

MOKINIAI: padidėjusi mokymosi motyvacija ir įsitraukimas; pagerėję skaitymo įgūdžiai; praplėstas kultūrinis akiratis ir kūrybinė raiška.

MOKYTOJAI: patobulintos didaktinės kompetencijos.

 

Veiklos ir jų trukmė:

  • mokymai (ne mažiau 40 val.);
  • konsultacijos (ne mažiau 32 val.);
  • savarankiškas užduočių atlikimas pedagoginėje bendruomenėje (ne mažiau 34 val.);
  • mokinių veiklų organizavimas.
Dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas pamokose ir užklasinėje veikloje naudojant autentiškus tekstus

Parengta kartu su Mokyklų tobulinimo centru

 

Kam skirta:

Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas.

Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas.

 

Sritys:

ĮTRAUKTIS – siekiant mokinių individualios mokymosi pažangos dalykinio raštingumo, mokymosi bendrauti ir bendradarbiauti srityse.

LYDERYSTĖ MOKYMUISI – mokyklos bendruomenės telkimas ugdymo proceso planavimui, įgyvendinimui ir vertinimui.

KULTŪRINIS UGDYMAS – mokinių įtraukimas į aktyvias skaitymo ir kūrybines veiklas.

 

Kokias problemas sprendžia:

Dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių bei metakognityvinių kompetencijų tobulinimo (Į).

Profesinio tobulėjimo ir augimo profesinėje bendruomenėje (L).

Pažintinių, socialinių-emocinių ir kūrybinių kompetencijų ugdymo (KU).

 

Poveikio matavimas:

MOKINIAI: dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių kompetencijų augimas nustatytų indikatorių ribose; padidėjusi mokymosi motyvacija ir įsitraukimas; praplėstas kultūrinis akiratis ir kūrybinė raiška.

MOKYTOJAI: patobulintos didaktinės, profesinės veiklos klasėje ir profesinės veiklos pedagoginėje bendruomenėje kompetencijos.

 

Veiklos ir jų trukmė:

  • mokymai (ne mažiau 40 val.);
  • konsultacijos (ne mažiau 14 val.);
  • savarankiškas užduočių atlikimas pedagoginėje bendruomenėje (ne mažiau 44 val.);
  • mokinių veiklų organizavimas.

Susisiekite: Daiva Penkauskienė, el.p. info@sdcentras, tel. 8 687 47 684

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close