Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui

            

Trukmė – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

Rėmėjas – Europos Komisijos Erasmus+ programa

 

Projekto koordinatorius – Tras-Os-Montes e Alto Douro universitetas (Portugalija)

 

Projekto partneriai

Santjago de Compostela universitetas (Ispanija)
Degli Studi Roma Tre universitetas (Italija)
Vakarų Makedonijos universitetas (Graikija)
Technologijos universitetas (Graikija)
Airijos universiteto koledžas Dubline (Airija)
Katalikiškais Liuveno universitetas (Belgija)
Šiuolaikinių didaktikų centras ( Lietuva)
Aukštoji ekonomikos mokykla Prahoje (Čekijos Respublika)
Ekonomikos studijų akademija (Rumunija)

Projekto aktualumas

Kritinis mąstymas šiandien yra labai svarbus aukštajame moksle, rengiant būsimus darbuotojus ir aktyvius piliečius. Darbdaviai dažnai skundžiasi pastebimu atotrūkiu tarp jaunų darbuotojų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių. Šiandieniniai pokyčiai visuomenėje rodo, kad konkrečių profesinių žinių ir įgūdžių nebepakanka sprendžiant naujas sudėtingas problemas ir užduotis. Reikia skirti dėmesį ugdymui socialinių įgūdžių, kurie apima kompleksinio mąstymo gebėjimą, tarpasmeninę komunikaciją ir mokėjimą bendradarbiauti, asmeninę motyvacija, nuolatinį mokymąsi, situacijų valdymą – visa tai, kas padėtų asmenims sėkmingai veikti dinamiškame ir nenuspėjamame profesinės veiklos pasaulyje.

Europos šalyse augantis susirūpinimas šiais dalykais susijęs su kritinio mąstymo ugdymo kaip dalyko įtraukimu į aukštųjų mokyklų ugdymo programą, kartu bandant keisti mokymo metodus ir glaudžiau bendradarbiauti su ekspertais ir kompanijomis dėl ugdymo turinio reformos ir iš naujo apibrėžiant mokymosi rezultatus. Nors ir akcentuojamas švietimo politikų, kritinio mąstymo ugdymas nėra įtraukiamas į aukštųjų mokyklų ugdymo programas, kurios iš esmės akcentuoja žinių įsiminimą, informacijos paiešką ir perdavimą. Tačiau, viena vertus, kritinio mąstymo ugdymo disciplina yra sunkiai apibrėžiama, kita vertus – dėstytojai nežino, kaip ją dėstyti ir ar jų metodai yra efektyvūs.

Nauji tyrimai rodo poreikį ieškoti naujų kritinio mąstymo ugdymo metodų, stiprinant dėstytojų rengimą ir profesinį tobulinimą, telkiant dėmesį į kurso turinį ir įgyvendinimą, užtikrinant palankią aplinką ir apibrėžiant kritinio mąstymo ugdymo kokybės užtikrinimo kriterijus.

Šis projektas yra puikus Pasaulio Ekonomikos forumo (2016) numatytų „Ateities darbų“ atitikmuo ir indėlis į jiems reikalingų įgūdžių formavimą. Trys pirmieji ir svarbiausieji – kompleksinis problemų sprendimas, kritinis mąstymas ir kūrybingumas yra laikomi prioritetiniais ir šio projekto partnerių.

 

Projekto tikslas

Skatinti kritinio mąstymo ugdymą Europos aukštojo mokslo institucijose, siekiant aukštojo mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams bei iššūkiams.

 

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Aukštojo mokslo institucijos, dėstytojai, studentai, nevyriausybinės organizacijos, verslo organizacijos.

 

Projekto veiklos

Projekto metu numatoma atlikti kokybinį verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų nuomonių tyrimą apie kritinio mąstymo įgūdžių poreikį konkrečiose institucijose, darbuotojų gebėjimus mąstyti kritiškai ir priimti kritinius sprendimus, siūlymus aukštosioms mokykloms, kaip tobulinti studijų programas, įžvalgas, kaip įmonės ir organizacijos galėtų prisidėti prie kritinio mąstymo įgūdžių tobulinimo ir tikslingo taikymo praktikoje.
Tyrimo rezultatai padės apibrėžti efektyviaias  kritinio mąstymo įgūdžių ugdymo ir jo kokybės užtikrinimo priemones, kurios bus pateiktos aukštosioms mokykloms ir darbdaviams. Projekto partnerės – organizacijos –  pritaikys jas savo studijų programoms, parengs atskirus programų modulius ir juos išbandys. Projekto pabaigoje bus sukurtos gairės kritinio mąstymo įgūdžių ugdymui aukštosiose mokyklose ir jų taikymui praktikoje. Tokiu būdu bus stengiamasi mažinti atotrūkį tarp aukštojo mokslo, visuomenės ir įvairių jos sektorių poreikių.