Projektas „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“

        

 

Projekto Nr. 2016-1-PT01-KA203-022808

Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: Tras-Os-Montes e Alto Douro universitetas (Portugalija)

Projekto partneriai:

Santjago de Compostela universitetas (Ispanija)
Degli Studi Roma Tre universitetas (Italija)
Vakarų Makedonijos universitetas (Graikija)
Technologijos universitetas (Graikija)
Airijos universiteto koledžas Dubline (Airija)
Katalikiškais Liuveno universitetas (Belgija)
Šiuolaikinių didaktikų centras ( Lietuva)
Aukštoji ekonomikos mokykla Prahoje (Čekijos Respublika)
Ekonomikos studijų akademija (Rumunija)

Projekto ekspertai:

prof. Diane F. Halpern (Claremont McKenna koledžas, JAV)

prof. Harvey Siegel (Majamio universitetas, JAV)

Ronald Barnett (University College London, JK)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Kritinis mąstymas šiandien yra labai svarbus aukštajame moksle, rengiant būsimus darbuotojus ir aktyvius piliečius. Darbdaviai dažnai skundžiasi pastebimu atotrūkiu tarp jaunų darbuotojų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių. Šiandieniniai pokyčiai visuomenėje rodo, kad konkrečių profesinių žinių ir įgūdžių nebepakanka sprendžiant naujas sudėtingas problemas ir užduotis. Reikia skirti dėmesį ugdymui socialinių įgūdžių, kurie apima kompleksinio mąstymo gebėjimą, tarpasmeninę komunikaciją ir mokėjimą bendradarbiauti, asmeninę motyvacija, nuolatinį mokymąsi, situacijų valdymą – visa tai, kas padėtų asmenims sėkmingai veikti dinamiškame ir nenuspėjamame profesinės veiklos pasaulyje.

Europos šalyse augantis susirūpinimas šiais dalykais susijęs su kritinio mąstymo ugdymo kaip dalyko įtraukimu į aukštųjų mokyklų ugdymo programą, kartu bandant keisti mokymo metodus ir glaudžiau bendradarbiauti su ekspertais ir kompanijomis dėl ugdymo turinio reformos ir iš naujo apibrėžiant mokymosi rezultatus. Nors ir akcentuojamas švietimo politikų, kritinio mąstymo ugdymas nėra įtraukiamas į aukštųjų mokyklų ugdymo programas, kurios iš esmės akcentuoja žinių įsiminimą, informacijos paiešką ir perdavimą. Tačiau, viena vertus, kritinio mąstymo ugdymo disciplina yra sunkiai apibrėžiama, kita vertus – dėstytojai nežino, kaip ją dėstyti ir ar jų metodai yra efektyvūs.

Nauji tyrimai rodo poreikį ieškoti naujų kritinio mąstymo ugdymo metodų, stiprinant dėstytojų rengimą ir profesinį tobulinimą, telkiant dėmesį į kurso turinį ir įgyvendinimą, užtikrinant palankią aplinką ir apibrėžiant kritinio mąstymo ugdymo kokybės užtikrinimo kriterijus.

Šis projektas yra puikus Pasaulio Ekonomikos forumo (2016) numatytų „Ateities darbų“ atitikmuo ir indėlis į jiems reikalingų įgūdžių formavimą. Trys pirmieji ir svarbiausieji – kompleksinis problemų sprendimas, kritinis mąstymas ir kūrybingumas yra laikomi prioritetiniais ir šio projekto partnerių.

PROJEKTO TIKSLAS

Skatinti kritinio mąstymo ugdymą Europos aukštojo mokslo institucijose, siekiant aukštojo mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams bei iššūkiams.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
 • Parengti gaires kritinio mąstymo ugdymo integravimui į skirtingų Europos aukštojo mokslo institucijų programas, orientuojantis į siektinus kritinio mąstymo ugdymo rezultatus.
 • Prisidėti prie mokymo modernizavimo Europos aukštojo mokslo institucijose; parengti rekomendacijas ir strategijas kritinio mąstymo mokymui(si) rengiant įvairių sričių specialistus, bei skatinti dėstytojų profesinį tobulėjimą.
 • Parengti kritinio mąstymo ugdymo aukštosiose mokyklose kokybės kriterijus, prisidedant prie Europos aukštojo mokslo institucijų ugdymo programų reformos.
 • Sukurti Europos aukštojo mokslo institucijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų tinklą ir skleisti gerąją patirtį, rekomendacijas, kokybės kriterijus ir kritinio mąstymo ugdymo tyrimų duomenis.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Aukštojo mokslo institucijos, dėstytojai, studentai, nevyriausybinės organizacijos, verslo organizacijos.

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
A European collection of the critical thinking skills and dispositions needed in different professional fields for the 21st century / CRITHINKEDU project (2018). Vila Real: UTAD.

 

Leidinyje pateikiama projekto rėmuose 2016–2018 m. atlikto tyrimo apie kritinio mąstymo įgūdžius šiandieninėje darbo rinkoje apžvalga ir pristatomi pagrindiniai rezultatai. Tyrimu buvo siekta išsiaiškinti, kaip kritinį mąstymą supranta, kokią reikšmę jam suteikia skirtingų profesinių sričių darbdaviai, atstovaujantys valstybinį, nevyriausybinį ir privatų sektorius. Interviu metu buvo teiraujamasi, kokius kritinio mąstymo įgūdžius ir nuostatas darbdaviai pastebi, atpažįsta savo darbuotojuose, o kokių pasigenda; kokius gebėjimus, nuostatas laiko tobulintinais dabar ir netolimoje ateityje. Projekto tyrėjų nuomone, aukštosios mokyklos, turėdamos tokį aprašą, gali atitinkamai koreguoti ir modeliuoti studijų programas. Aprašo turinys „sufleruoja”, kaip apsibrėžti naujus mokymo(si) tikslus ir uždavinius, numatyti rezultatus, kad studijos atitiktų šiandienos realijas ir ateities iššūkius.

Atsisiųsti (EN)

Atsisiųsti (LT santrauka)

A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions / CRITHINKEDU project (2018). Vila Real: UTAD.

 

Leidinys pateikia apibendrintą kritinio mąstymo ugdymo Europos aukštosiose mokyklose paveikslą. Jame glaustai apžvelgiami atliktos mokslinės literatūros radiniai ir aukštųjų mokyklų dėstytojų kritinio mąstymo ugdymo praktikos. Leidinys skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojams, pedagogams, mokslo ir studijų institucijų vadovams. Pagrindiniai radiniai sutampa su kitų mokslininkų atlikta apžvalga: tyrimų skaičius apie kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimą aukštajame moksle nuolat auga; kritinio mąstymo ugdymas dažniausiai vyksta mokant konkrečių dalykų, vykdant į mokomąjį dalyką orientuotas studijų programas; kritinio mąstymo ugdymui aukštosiose mokyklose būtinos aktyvaus mokymosi metodikos, tinkamas dėstytojų pasirengimas ir studentų įsitraukimas; dėstytojai susiduria su sunkumais vertindami studentų kritinį mąstymą.

Projekto ekspertai atkreipia dėmesį į tai, kas galėtų pakelti kritinio mąstymo ugdymą Europos aukštosiose mokyklose į aukštesnį lygmenį. Tai turi būti gerai apgalvotas, nuoseklus ir sistemiškai procesas, apimantis kritinio mąstymo svarbos išsiaiškinimą ir suvokimą, atitinkamą žinių bagažą, studijų proceso ir mokymosi modeliavimą, įgyvendinimą ir vertinimą, taip pat ir mokslinius tyrimus.

Atsisiųsti (EN)

Atsisiųsti (santrauka LT)

Penkauskienė, D., Railienė, A., & Indrašienė, V. (2017). National literature review Lithuania

The CRITHINKEDU European course on critical thinking education for university teachers: from conception to delivery / CRITHINKEDU project (2018). Vila Real: UTAD.

 

Šiame leidinyje aprašoma CRITHINKEDU mokymų programos kūrimas bei išbandymas su aukštųjų mokyklų dėstytojais iš 9 Europos šalių (Airijos, Belgijos, Čekijos respublikos, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos ir Ispanijos). Kursas pravartus visiems dėstytojams, siekiantiems ugdyti studentų kritinį mąstymą įvairiose studijų kryptyse ir programose. Pateikiama informacija apie pagrindines kurso temas (mokymosi modeliavimas, mokymosi metodai, kritinio mąstymo vertinimas) ir išteklius, reikalingus šiam kursui.

Remiantis vertinimo anketomis, kursas buvo įvertintas labai gerai. 93 % respondentų liko patenkinti plenarinėmis sesijomis, 80 % teigė, kad programa ir kursas naudingi profesinei praktikai. Dalyvių nuomone, ši programa ugdo bendravimą ir bendradarbiavimą, kritinį mąstymą ir padeda pergalvoti ir susimodeliuoti savo dalyko programą. Daugiau nei 86 % respondentų ketino pasinaudoti CRITHINKEDU kursu ir net 74 % rekomenduotų jį savo kolegoms.

Atsisiųsti (EN)

Atsisiųsti (LT santrauka)

Promoting critical thinking in European higher education institutions: Towards an educational protocol / CRITHINKEDU project (2019). Vila Real: UTAD.

 

Kritinis mąstymas yra labai svarbus aukštojo mokslo institucijų tikslas. Siekdami prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo, projekto partneriai sukūrė šį protokolą. Protokolas skirtas paremti kritinio mąstymo ugdymą aukštojo mokslo institucijose. Jame akcentuojami esminiai dalykai, susiję su kritinio mąstymo ugdymu bei skatinimu aukštajame moksle.

Protokolas paremtas dvejais esminiais teiginiais: 1) studentai ugdys ir lavins kritinį mąstymą įsitraukdami į tinkamas ir tikslingai organizuojamas kritinio mąstymo veiklas; 2) kritinio mąstymo stiprumas ir kokybė glūdi nuolatiniame jo praktikavime bei tobulinime.

Šio protokolo tikslinė grupė – aukštųjų mokslo institucijų darbuotojai, kurių atsakomybė rengti studijų programas, ugdyti studentus. Žinoma, šis dokumentas gali būti įdomus ir kitiems, susijusiems su aukštuoju mokslu, kritiniu mąstymu ar jais besidomintiems. Protokolas sudarytas iš penkių dalių. Pirmojoje dalyje pristatoma problema, antrojoje – teorinės perspektyvos ir prielaidos. Trečia dalis skirta kritinio mąstymo modeliavimo galimybėms pristatyti. Ketvirtojoje aprašoma kritinio mąstymo raiška skirtingose studijų kryptyse ir disciplinose.
Penktojoje skiriamas dėmesys pačiam protokolui – paaiškinama jo kūrimo idėja ir viltys, susijusios su jo tolimesniu gyvavimu.

Atsisiųsti (EN)

Atsisiųsti (LT santrauka)

Studies in Higher Education, Volume 44, Issue 5 (2019).

 

Specialusis žurnalo „Studies in Higher Education“ numeris, paremtas projekto CRITHINKEDU veiklos rezultatais. Dėmesio centre – studentų kritinio mąstymo kompetencija, ypač atsižvelgiant į jų įsidarbinimo perspektyvas.

Šiame specialiajame numeryje pateikiami empirinių tyrimų, susijusių su dabartine pedagogine praktika aukštosiose mokyklose, skatinančia kritinį mąstymą, rezultatai. Jie remiasi jau atliktu darbu rengiant galutinį CRITHINKEDU projekto rezultatą – protokolą, skirtą kritinio mąstymo skatinimui Europos aukštosiose mokyklose, kuriuo siekiama paskatinti aukštąsias mokyklas užimti poziciją šiuo klausimu.

Atsižvelgiant į kritinio mąstymo svarbą aukštajame moksle ir jo ypatumus įvairiose srityse ir kontekstuose, šį specialųjį leidinį sudaro aštuoni straipsniai, apimantys ne tik įvairių sričių specialistų požiūrį į kritinį mąstymą, bet ir literatūros apžvalgas apie kritinio mąstymo ugdymo praktiką įvairiose disciplinose.

 

Nuoroda į leidinį (EN)

KRITINIO MĄSTYMO MANIFESTAS

 

Kritinis mąstymas yra labai reikalingas visuomenei. Todėl kritinio mąstymo ugdymas yra svarbus aukštojo mokslo tikslas. Kritinio mąstymo ugdymui reikia skirti dėmesio ir konkrečių švietimo intervencijų. Manifestas paremtas švietimo protokolu, kuriuo galima vadovautis, skatinant kritinio mąstymo ugdymą aukštosiose mokyklose.
PROJEKTO REZULTATAI
 • Atliktas tyrimas apie kritinio mąstymo įgūdžius šiandieninėje darbo rinkoje.
 • Parengta mokslinės literatūros ir aukštųjų mokyklų dėstytojų kritinio mąstymo ugdymo praktikų apžvalga.
 • Parengta kritinio mąstymo ugdymo mokymo programa dėstytojams.
 • Parengtas kritinio mąstymo ugdymo protokolas.
 • Parengtas specialusis žurnalo „Studies in Higher Education“ numeris, skirtas kritinio mąstymo kompetencijai.
 • Projekto idėjų sklaida įgyvendinta 38 pasaulio šalyse.
 • Projekte dalyvavo 2637 dalyviai (113 aukštųjų mokyklų dėstytojai, 2283 studentai, 189 profesionalai, 52 kiti švietimo darbuotojai).
 • Įvyko 65 projekto renginiai, kuriuose dalyvavo 1095 dalyvių (19 seminarų, 10 mini kursų, 11 stovyklų, 24 susitikimai, 1  konferencija).
 • 2019 m. birželio 3 d. Liuvene kartu su Kritinio mąstymo fondu (Foundation for Critical Thinking, USA) organizuotas I-asis Europos aukščiausiojo lygio susitikimas dėl kritinio mąstymo ugdymo.  Susitikime dalyvavo aukštojo mokslo tyrėjai ir dėstytojai, dekanai, studentų rėmimo agentūros, politikos formuotojai ir darbdaviai, norintys investuoti į kritinio mąstymo ugdymą. Susitikimo metu buvo pristatyti pagrindiniai CRITHINKEDU projekto rezultatai, o dalyviai buvo paraginti išsakyti savo poziciją dėl kritinio mąstymo ateities Europos aukštosiose mokyklose pasirašant kritinio mąstymo ugdymo manifestą.

 

Poveikis aukštajam mokslui:

 • Didesnis supratimas apie kritinio mąstymo ugdymo poreikį.
 • Mokymo programų rengimo ir dėstymo praktikos tobulinimas.
 • Mokslininkų ir tyrėjų tinklo plėtra.
 • Visų institucinių lygmenų įsitraukimas į kritinio mąstymo ugdymo rėmimą.
 • Glaudesnis universitetų ir verslo bendradarbiavimas ugdant kritinį mąstymą.
 • Dėstytojų profesinio tobulėjimo ir studentų kritinio mąstymo stiprinimas.
 • Veiklos ir mokymo strategijų, skatinančių ir palaikančių kritinį mąstymą, įgyvendinimas.
 • Kritinio mąstymo ugdymo scenarijų kūrimas įvairiose aukštojo mokslo srityse.
PROJEKTO SKLAIDA
 1. Ahern, A., Dominguez, C., McNally, C., O’Sullivan, J., & Pedrosa, D. (2019). A literature review of critical thinking in engineering education. Studies in Higher Education, 44(5), 816-828. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586325
 2. Bargiela, I., Puig, B., Blanco Anaya, B., & Crujeras, B. (2017). Pensamiento crítico en educación superior: análisis de un grupo de discusión. Enseñanza de las Ciencias, N.º extraordinario, 2799-2804. ISSN: 2174-6486
 3. Carvalho, M., Dominguez, C., & Morais, T. (2019). Desenvolver o Pensamento Crítico através da Pesquisa Guiada e Jigsaw: um estudo exploratório num curso de engenharia. Revista Lusófona de Educação, 40(44), 211-230.
 4. Cruz, G., Nascimento, M., Payan-Carreira, R., Dominguez, C., Silva, H., & Morais, F. (2017, September 3-6). CRITHINKEDU: from labor market needs to Critical Thinking across the European Higher Education Curricula. Paper presented at the 39th EAIR Forum Porto 2017 – “Under Pressure? Higher Education Institutions Coping With Multiple Challenges”, Porto, Portugal.
 5. Cruz, G., Payan-Carreira, R., & Dominguez, C. (2017). Critical thinking education in the portuguese higher education institutions: a systematic review of educational practices. Revista Lusófona de Educação, 38, 43-61.
 6. Cruz, G., Nascimento, M., & Dominguez, C. (2019). With a little help from my peers: professional development of higher education teachers to teach critical thinking. Revista Lusófona de Educação, 44(44), 141-157.
 7. Dimitriadou, C., Vrantsi, A., Lithoxoidou, A., & Seira, E. (2018, June 20-22). Teachers’ critical thinking dispositions through their engagement in action research projects: An example of best practice. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 8. Dumitru, D. (2017, May 18). What employers think about critical thinking? Preliminary research report. Paper presented at the 6th Annual Edition of the International Conference EdProf 2017 – “Professionalism in Education”, Bucharest, Romania.Dumitru, D. (2018, June 20-22). University teachers’ thoughts about how critical thinking is a part of their classes. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 9. Dumitru, D. (2019, February 4-6). Arts and Humanities as a source of Critical Thinking Development. Paper presented at the 6th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2019), Dubai, United Arab Emirates.
 10. Dumitru, D. (2019). Creating meaning. The importance of Arts, Humanities and Culture for critical thinking development. Studies in Higher Education, 44(5), 870-879. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586345
 11. Lopes, J., Silva, H., & Morais, E. (2019). Teste do Pensamento Crítico e Criativo para estudantes do ensino superior. Revista Lusófona de Educação, 44(44), 173-189.
 12. Lorencová, H., Jarošová, E., Avgitidou, S., & Dimitriadou, C. (2019). Critical thinking practices in teacher education programmes: a systematic review. Studies in Higher Education, 44(5), 844-859. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586331
 13. Mártires, A., Monteiro, M. J., Rainho, M. C., & Branco, M. Z. C. (2019). Promoção de competências de pensamento crítico em estudantes de enfermagem. Revista Lusófona de Educação, 44(44), 173-189.
 14. Morais, F., Silva, H., Cruz, G., Pedrosa, D., Payan-Carreira, R., Dominguez, C., & Nascimento, M. M. (2018, June 20-22). Perceptions of Portuguese university teachers about critical thinking educational practices. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 15. Nascimento, M., Silva, H., Morais, F., Pedrosa, D., Cruz, G., Dominguez, C., & Payan-Carreira, R. (2018, June 20-22). Stairway to the Stars: Comparing health and tourism professionals views about critical thinking. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 16. Nascimento, M., Catarino, P., Morais, E., & Vasco, P. (2019). Com Um Brilhozinho nos Olhos: Três experiências promotoras de ensino do pensamento crítico na área da Matemática. Revista Lusófona de Educação, 44(44), 191-209.
 17. Payan-Carreira, R., & Cruz, G. (2018, June 20-22). Students’ study routines, learning preferences and self-regulation: are they related?. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 18. Payan-Carreira, R., Cruz, G., Papathanasiou, I., Fradelos, E., & Jiang, L. (2019). The effectiveness of critical thinking instructional strategies in health professions education: a systematic review. Studies in Higher Education, 44(5), 829-843. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586330
 19. Penkauskienė, D. (2017). Kritinio ir kūrybinio mąstymo sąsaja. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 13, 90-104. DOI: 10.15388/STEPP.2016.13.10045
 20. Penkauskienė, D., Railienė, A., & Cruz, G. (2019). How is critical thinking valued by the labour market? Employer perspectives from different European countries. Studies in Higher Education, 44(5), 804-815. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586323
 21. Poce, A., Agrusti, F., & Re, M. R. (2017, June 21-23). Use of webcasting and development of critical thinking skills. Paper presented at the 3rd International Conference on Higher Education Advances, HEAd’17. doi: 10.4995/HEAd17.2017.5452
 22. Pnevmatikos, D., Christodoulou, P., & Fachantidis, N. (2018, June 20-22). Promoting critical thinking dispositions in children and adolescents through Human-Robot Interaction with Socially Assistive Robots. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 23. Pnevmatikos, D., Christodoulou, P., & Georgiadou, T. (2019). Promoting critical thinking in higher education through the values and knowledge education (VaKE) method. Studies in Higher Education, 44(5), 892-901. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586340
 24. Puig, B., Blanco-Anaya, P., Bargiela, I., & Crujeiras-Pérez, B. (2019). A systematic review on critical thinking intervention studies in higher education across professional fields. Studies in Higher Education, 44(5), 860-869. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586333
 25. Silva, H., Lopes, J., & Dominguez, C. (2018, June 20-22). Enhancing college students’ critical thinking skills in cooperative groups. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 26. Spyrtou, A., Manou, L., Peikos, G., & Zachou, P. (2018, June 20-22). Facilitating Primary Student Teachers’ Development of Critical Thinking Through a Nanotechnology Module. Paper presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 27. Tiruneh, D., Cock, M., & Elen, J. (2018). Designing Learning Environments for Critical Thinking: Examining Effective Instructional ApproachesInternational Journal of Science and Mathematics Education, 16(6), 1065-1089. DOI: https://doi.org/10.1007/s10763-017-9829-z
 28. Verburgh, A. (2019). Effectiveness of approaches to stimulate critical thinking in social work curricula. Studies in Higher Education, 44(5), 880-891. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586336
 1. Agrusti, F. (2017, June). Use of webcasting and development of Critical Thinking skills. Presented at the 3rd International Conference on Higher Education Advances (HEad’17), València, Spain.
 2. Aleixandre, M. P. J., Puig, B. & Blanco, P. (2019, June). Using socio-scientific issues contexts for promoting Critical Thinking. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 3. Bîgu, D. (2019, June). An Outline of a Critical Thinking Course for Public Policy and Business Students. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 4. Carvalho, M., Morais, T. & Dominguez, C. (2019, July). O uso das técnicas de pesquisa guiada e Jigsaw como alavancas do pensamento crítico. Presented at the 6º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior (CNaPPES.19), Santarém, Portugal. Note: this presentation is only available in Portuguese.
 5. Cruz, G. (2017, July). Critical Thinking in Portuguese Higher Education: a systematic literature review on pedagogical practices and interventions. Presented at the 4th National Congress of Pedagogical Practices in Higher Education (CNaPPES.17), Setúbal, Portugal. Note: this presentation is only available in Portuguese.
 6. Cruz, G. (2017, September). CRITHINKEDU: from labor market needs to Critical Thinking across the European Higher Education Curricula. Presented at the 39th EAIR Forum 2017, Porto, Portugal.
 7. Cruz, G., Dominguez, C., Payan-Carreira, R., Nascimento, M., Silva, H. & Morais, F. (2019, July). ODesafiar alunos, professores e empresas a pensar criticamente os problemas do século 21: o ‘Dia do Pensamento Crítico’ na UTAD​. Presented at the 6º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior (CNaPPES.19), Santarém, Portugal. Note: this presentation is only available in Portuguese.
 8. Cruz, G., Dominguez, C., Payan-Carreira, R., Nascimento, M., Silva, H. & Morais, F. (2019, July). Implementar práticas pedagógicas promotoras do pensamento crítico nos curricula do ensino superior europeu: o protocolo CRITHINKEDU. Presented at the 6º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior (CNaPPES.19), Santarém, Portugal. Note: this presentation is only available in Portuguese.
 9. Cruz, G., Silva, H., Lopes, J. & Dominguez, C. (2019, June). Enhance students’ critical thinking skills and dispositions through cooperative learning. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 10. De Keyzer, J. & Jiang, L. (2019, June). Critical thinking in STEM: problem solving by modeling and practice. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 11. Dimitriadou, C. (2017, April). Aspects of Action Research in European ERASMUS+ Projects: The case of CRITHINKEDU. Presented at the “Educational Action Research: Challenges, Conflicts and Perspectives” Symposium, Florina, Greece. Note: this presentation is only available in Greek.
 12. Dimitriadou, C., Vrantsi, A., Lithoxoidou, A., & Seira, E. (2018, June). Teachers’ critical thinking dispositions through their engagement in action research projects: An example of best practice. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 13. Dominguez, C. (2017, May). Human Capital, Higher Education and Regional Development in Southern Europe: Should we invest in Critical Thinking across the Higher Education Curricula?. Presented at the EDULOG 2017 International Conference – Economic Development in Southern European Regions: Policies and Higher Education, Porto, Portugal.
 14. Dominguez, C. (2018, September). Critical Thinking across the European Higher Education Curricula: lessons learnt. Presented at the OECD Meeting, Paris, France.
 15. Dumitru, D. (2017, May). What employers think about critical thinking? Preliminary research report. Presented at the 6th Annual Edition of the International Conference EdProf 2017 – Professionalism in Education, Bucharest, Romania.
 16. Dumitru, D. (2018, June). University teachers’ thoughts about how critical thinking is a part of their classes. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 17. Dumitru, D. (2018, August). The transfer and transferability of critical thinking skills. Presented at the XXIV World Congress of Philosophy, Beijing, China.Dumitru, D. (2018, September). Critical thinking and teaching critical thinking. Presented at the OECD Meeting, Paris, France.
 18. Elen, J. (2019, May). Stimulating critical thinking in higher education: practical insights from educational research. Presented at the Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, Peru.
 19. Elen, J. (2019, March). Design d’enseignement pour le développement de la pensée critique chez les étudiants. Presented at University of Kinshasa, Kinshasa, Congo. Note: this presentation is only available in French.
 20. Fradelos, E. (2017, March). The development of Critical Thinking in Nursing Education. Presented at the “Public Institute of Vocational Training of State Mental Hospital of Attica ‘Daphne’” Conference, Athens, Greece. Note: this presentation is only available in Greek.
 21. Fradelos, E. (2017, April). Skills and Dispositions of Critical Thinking: A Qualitative Research Study. Presented at the 10th Pan-Hellenic & 9th Pan-European Scientific & Professional Nursing Conference, Heraklion, Crete, Greece. Note: this presentation is only available in Greek.
 22. Fradelos, E. (2017, October). Critical Thinking in Nursing Higher Education: Perception and Development. A Qualitative Approach. Presented at the International Conference on Mental Health Care – “Mental Health: Global challenges of XXI century”, Kiev, Ukraine.
 23. Lorencová, H., Králová, T., & Jarošová, E. (2019, June). Case studies as a vehicle for developing students’ Critical Thinking at the Faculty of Business Administration. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 24. Morais, F., Silva, H., Cruz, G., Pedrosa, D., Payan-Carreira, R., Dominguez, C., & Nascimento, M. M. (2018, June). Perceptions of Portuguese university teachers about critical thinking educational practices. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 25. Nascimento, M., Silva, H., Morais, F., Pedrosa, D., Cruz, G., Dominguez, C., & Payan-Carreira, R. (2018, June). Stairway to the Stars: Comparing health and tourism professionals views about critical thinking. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 26. Nascimento, M., Dominguez, C., Catarino, P. & Morais, E. (2019, June). Nobody said it was easy: Promoting Critical Thinking in STEM. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 27. Papathanasiou, I. V. (2017, May). Critical Thinking Skills and Dispositions in Health Sector: A Qualitative Research Study. Presented at the 44th Panhellenic Nursing Conference, Naxos, Greece. Note: this presentation is only available in Greek.
 28. Payan-Carreira, R. (2018, June). Students’ study routines, learning preferences and self-regulation: are they related?. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 29. Payan-Carreira, R., Papathanasiou, I. V., Fradelos, E. C. & Jiang, L. (2019, June). A win-win deal: Critical thinking in Health Sciences education. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 30. Penkauskiene, D. & Railiene, A. (2019, June). Framework for teaching critical thinking: Experience of teaching students at a Social Science university. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 31. Pnevmatikos, D. (2018, June). Promoting critical thinking dispositions in children and adolescents through Human-Robot Interaction with Socially Assistive Robots. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 32. Poce, A., Re, M. R., Agrusti, F., Cruz, G. & Dominguez, C. (2019, June). Critical Thinking in Information Literacy: what teachers can do in digital era?. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 33. Poce, A., Re, M. R. & Amenduni, F. (2019, June). How to assess Critical Thinking Through Writing?. Presented at the 1st European Summit for Critical Thinking Education, Leuven, Belgium.
 34. Railiene, A. (2017, January). Critical Thinking skills in the labor market. Presented at the “Critical Thinking in Education and Job Market” Seminar, Vilnius, Lithuania. Note: this presentation is only available in Lithuanian.
 35. Silva, H., Lopes, J., & Dominguez, C. (2018, June). Enhancing college students’ critical thinking skills in cooperative groups. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.
 36. Spyrtou, A., Manou, L., Peikos, G., & Zachou, P. (2018, June). Facilitating Primary Student Teachers’ Development of Critical Thinking Through a Nanotechnology Module. Presented at the 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close