Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas

    

Trukmė – 2018 m. balandžio 19 d. – 2019 m. gegužės 1 d.

Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Projekto vykdytojas – Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneris – Centras „Pro Didactica“, Moldovos Respublika

Projekto aktualumas

Moldovos Respublika – tai šalis, 2013 m. parafavusi Asociacijos ir laisvos prekybos sutartį su ES. Eurointegraciniai procesai Moldovos Respublikoje apima įvairias viešojo gyvenimo sritis, įskaitant ir švietimą. Patvirtintas naujas Švietimo įstatymas (2014 m.) ir Švietimo strategija 2014–2020, peržiūrimos bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo programos, keičiami ir tobulinami vadovėliai, kuriamos naujos mokymo priemonės.
Švietimo reformos darbuose aktyviai dalyvauja ir nevyriausybinės organizacijos. Projekto partnerė – nevyriausybinė organizacija švietimo centras „Pro Didactica“, kurios misija – remti atviros visuomenės principus per švietimo veiklas, aktyviai dalyvauja įgyvendinant demokratinius pokyčius švietimo sistemoje. Švietimo centras „Pro Didactica“ 2008–2009 m. parengė, o įgyvendinant bendrą projektą „Europos pamokos“ 2015–2016 m. atnaujino pasirenkamąją 34 val. programą mokykloms „Švietimas ES integracijai“, kuri yra patvirtinta Švietimo ministerijos. Šiuo metu ši programa yra įgyvendinama daugiau nei 100 Moldovos mokyklų. Į ją įsitraukę daugiau nei 2500 15–18 m. mokinių. Programos tolimesniam tobulinimui pasitarnautų naujų, aktualių temų įtraukimas. Viena iš aktualiausių – antikorupcinis švietimas. „Pro Didactica“ viename iš 2014 m. edukacinio žurnalo numerių publikavo prof. Paslaru parengtas gaires integruotai antikorupcinio švietimo programai. Šios gairės kurtos bendradarbiaujant su Nacionaliniu Antikorupciniu centru ir Šiuolaikinių didaktikų centru. Siekiant gairių įgyvendinimo, yra tikslinga parengti specialų modulį bei mokomąją medžiagą mokiniams.

Šiuolaikinių didaktikų centras demokratijos stiprinimo ir skaidraus valdymo iniciatyvas įgyvendina nuo 2002 m. Drauge su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais sukurtos originalios antikorupcinio švietimo programos bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms, išleistos priemonės lietuvių, rusų ir anglų kalbomis „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“, „Korupcija aukštojoje mokykloje: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės“. Jos išverstos į ukrainiečių, rumunų, bulgarų, albanų, armėnų, gruzinų ir azerbaidžaniečių kalbas. Parengtos programos ir priemonės NVO bendradarbiavimui su savivaldos institucijomis („Jaunimas už skaidrumą“, „Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link“). Parengta ir įgyvendinama kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo programa mokykloms „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose“. ŠDC ekspertai ir konsultantai dirbo daugelyje šalių (Albanijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Ukrainoje, Kirgizijoje, Kosove, Bulgarijoje, Rumunijoje, Moldovoje), skleisdami savo patirtį korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse. Organizacijos patirtis, kaip gerosios praktikos pavyzdys, 2015 m. buvo įvertinta Prinstono universiteto (JAV), tyrimų programos „Inovacijos sėkmingoms visuomenėms“ (Innovations for Successful Societies). Europos Tarybos užsakymu parengta ir publikuota atvejo studijaapie ŠDC antikorupcinio švietimo programas „Pasisakome už sąžiningumą ir skaidrumą. Antikorupcinio švietimo iniciatyvos Lietuvoje“ („Advocating for Honesty and Transparency. Anticorruption Education Initiatives in Lithuania“, 2015).

Tikimasi, kad tęsiamas Šiuolaikinių didaktikų centro ir švietimo centro „Pro Didactica“ sėkmingas bendradarbiavimas sukurs tvirtą partnerystę, o ŠDC konsultacijos ir perduodama antikorupcinio ugdymo patirtis  pasitarnaus įgyvendinant demokratinius pokyčius Moldovos švietimo sistemoje.

 

Projekto tikslas

Projektu siekiama prisidėti prie korupcijos prevencijos veiklų įgyvendinimo Moldovos Respublikoje, ugdant sąmoningus, kritiškai mąstančius ir atsakingus piliečius. Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo priemones bendrojo lavinimo mokyklai.

 

Projekto uždaviniai

  1. Sukurti antikorupcinio švietimo modulį pilietinio ugdymo pagrindų kursui „Švietimas ES integracijai“ mokytojams bei jį išbandyti.
    2. Sukurti mokymosi medžiagą mokiniams bei ją išbandyti.
    3. Sukurti informacijos sklaidos ir savitarpio pagalbos įrankius.

 

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Projektas skirtas kurso „Švietimas ES integracijai“ mokytojaims ir visiems bendrojo lavinimo sistemos mokiniams (15–18 m.), besimokantiems pilietinio ugdymo pagrindų ir/ar pasirinkusiems kursą „Švietimas ES integracijai“.

Netiesioginė tikslinė grupė – suinteresuotosios šalys (kitos NVO, valstybinės institucijos, vykdančios korupcijos prevencijos veiklas, kt.).

 

Projekto eiga

Šis projektas tęsia 2015–2016 m. sėkmingai įgyvendinto Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuoto daugiašalio projekto „Europos pamokos“ veiklas. Jo metu buvo sukurta (Gruzijoje) ir atnaujinta (Moldovoje) mokymo programa, skirta europinių vertybių ugdymui ir eurointegracinių procesų pažinimui. Ši programa buvo išbandyta abiejų šalių bendrojo lavinimo mokyklose ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Taip pat buvo sukurtos neformaliojo ugdymo programos, skirtos jaunimo organizacijoms.

 

Projekto veiklos:

1. Antikorupcinio švietimo modulis kursui „Švietimas ES integracijai“.
Rengiantis projekto įgyvendinimui, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė 2018 m. gegužės 28-30 d. lankėsi Moldovoje ir susitiko su švietimo centro „Pro didactica“ vadovais ir ekspertais. Susitikimo metu aptarta bendroji projekto idėja, tikslas ir uždaviniai, pristatytas 2018 m. veiklų planas. Detaliai aptartos rengiamo modulio integravimo į formaliojo ugdymo turinį galimybės ir būdai.

2. Mokymosi medžiagos mokiniams parengimas
.
2018 m. spalio mėn. Moldovos mokytojai  lankysis Lietuvoje ir susitiks su mokytojais bei mokiniais, dalyvavusiais Šiuolaiikinių didaktikų centro vykdytuose antikorupcinio švietimo projektuose ir įgyvendinančiais antikorupcinio švietimo veiklas savo mokyklose. Moldovos mokytojai stebės pamokas, bendraus su Lietuvos mokytojais, dalysis gerąja patirtimi. Remiantis įgyta patirtimi, susipažinę su Lietuvoje naudojama antikorupcinio ugdymo mokomąja medžiaga, Moldovos ekspertai parengs mokymosi medžiagą mokiniams gimtąja kalba ir ištestuos ją užsiėmimų metu.

3. Informacijos sklaida.
Informacijos apie projektą sklaidai užtikrinti bus parengti pranešimai visuomenei, specialios rubrikos švietimo centro „Pro Didactica“ leidžiamame žurnale „Pro Didactica“ numeriuose, parengtos projekto santraukos anglų ir rusų kalbomis, sukurtas institucinis ir asmeninis tarpusavio konsultacijų tinklas, įtraukiant suinteresuotąsias šalis.

 

Projekto rezultatai

  1. Sukurtas bei išbandytas antikorupcinio švietimo modulis.
    2. Sukurta bei išbandyta mokymosi medžiaga mokiniams.
    3. Sukurti informacijos sklaidos ir savitarpio pagalbos įrankiai.

Antikorupcinio švietimo modulis papildys jau esamą „Švietimas ES integracijai“ kursą (ir pilietinio ugdymo programą). Jo atsiradimas ir tolesnis plėtojimas prisidės prie Moldovos Respublikos korupcijos prevencijos veiklų įgyvendinimo. Tai bus labai savalaikė pagalba Nacionaliniam Antikorupciniam centrui, atsakingam ir už darbą su platesne šalies visuomene.