Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas

Trukmė – 2018 m. balandžio 19 d. – 2019 m. gegužės 1 d.

Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Projekto vykdytojas – Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneris – Centras „Pro Didactica“, Moldovos Respublika

Projekto aktualumas

Moldovos Respublika – tai šalis, 2013 m. parafavusi Asociacijos ir laisvos prekybos sutartį su ES. Eurointegraciniai procesai Moldovos Respublikoje apima įvairias viešojo gyvenimo sritis, įskaitant ir švietimą. Patvirtintas naujas Švietimo įstatymas (2014 m.) ir Švietimo strategija 2014–2020, peržiūrimos bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo programos, keičiami ir tobulinami vadovėliai, kuriamos naujos mokymo priemonės.
Švietimo reformos darbuose aktyviai dalyvauja ir nevyriausybinės organizacijos. Projekto partnerė – nevyriausybinė organizacija švietimo centras „Pro Didactica“, kurios misija – remti atviros visuomenės principus per švietimo veiklas, aktyviai dalyvauja įgyvendinant demokratinius pokyčius švietimo sistemoje. Švietimo centras „Pro Didactica“ 2008–2009 m. parengė, o įgyvendinant bendrą projektą „Europos pamokos“ 2015–2016 m. atnaujino pasirenkamąją 34 val. programą mokykloms „Švietimas ES integracijai“, kuri yra patvirtinta Švietimo ministerijos. Šiuo metu ši programa yra įgyvendinama daugiau nei 100 Moldovos mokyklų. Į ją įsitraukę daugiau nei 2500 15–18 m. mokinių. Programos tolimesniam tobulinimui pasitarnautų naujų, aktualių temų įtraukimas. Viena iš aktualiausių – antikorupcinis švietimas. „Pro Didactica“ viename iš 2014 m. edukacinio žurnalo numerių publikavo prof. Paslaru parengtas gaires integruotai antikorupcinio švietimo programai. Šios gairės kurtos bendradarbiaujant su Nacionaliniu Antikorupciniu centru ir Šiuolaikinių didaktikų centru. Siekiant gairių įgyvendinimo, yra tikslinga parengti specialų modulį bei mokomąją medžiagą mokiniams.

Šiuolaikinių didaktikų centras demokratijos stiprinimo ir skaidraus valdymo iniciatyvas įgyvendina nuo 2002 m. Drauge su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais sukurtos originalios antikorupcinio švietimo programos bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms, išleistos priemonės lietuvių, rusų ir anglų kalbomis „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“, „Korupcija aukštojoje mokykloje: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės“. Jos išverstos į ukrainiečių, rumunų, bulgarų, albanų, armėnų, gruzinų ir azerbaidžaniečių kalbas. Parengtos programos ir priemonės NVO bendradarbiavimui su savivaldos institucijomis („Jaunimas už skaidrumą“, „Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link“). Parengta ir įgyvendinama kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo programa mokykloms „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose“. ŠDC ekspertai ir konsultantai dirbo daugelyje šalių (Albanijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Ukrainoje, Kirgizijoje, Kosove, Bulgarijoje, Rumunijoje, Moldovoje), skleisdami savo patirtį korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse. Organizacijos patirtis, kaip gerosios praktikos pavyzdys, 2015 m. buvo įvertinta Prinstono universiteto (JAV), tyrimų programos „Inovacijos sėkmingoms visuomenėms“ (Innovations for Successful Societies). Europos Tarybos užsakymu parengta ir publikuota atvejo studijaapie ŠDC antikorupcinio švietimo programas „Pasisakome už sąžiningumą ir skaidrumą. Antikorupcinio švietimo iniciatyvos Lietuvoje“ („Advocating for Honesty and Transparency. Anticorruption Education Initiatives in Lithuania“, 2015).

Tikimasi, kad tęsiamas Šiuolaikinių didaktikų centro ir švietimo centro „Pro Didactica“ sėkmingas bendradarbiavimas sukurs tvirtą partnerystę, o ŠDC konsultacijos ir perduodama antikorupcinio ugdymo patirtis pasitarnaus įgyvendinant demokratinius pokyčius Moldovos švietimo sistemoje.

 

Projekto tikslas

Projektu siekiama prisidėti prie korupcijos prevencijos veiklų įgyvendinimo Moldovos Respublikoje, ugdant sąmoningus, kritiškai mąstančius ir atsakingus piliečius. Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo priemones bendrojo lavinimo mokyklai.

 

Projekto uždaviniai

1.Sukurti antikorupcinio švietimo modulį pilietinio ugdymo pagrindų kursui „Švietimas ES integracijai“ mokytojams bei jį išbandyti.
2. Sukurti mokymosi medžiagą mokiniams bei ją išbandyti.
3. Sukurti informacijos sklaidos ir savitarpio pagalbos įrankius.

 

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Projektas skirtas kurso „Švietimas ES integracijai“ mokytojaims ir visiems bendrojo lavinimo sistemos mokiniams (15–18 m.), besimokantiems pilietinio ugdymo pagrindų ir/ar pasirinkusiems kursą „Švietimas ES integracijai“.

Netiesioginė tikslinė grupė – suinteresuotosios šalys (kitos NVO, valstybinės institucijos, vykdančios korupcijos prevencijos veiklas, kt.).

 

Projekto eiga

1. Antikorupcinio švietimo modulis kursui „Švietimas ES integracijai“.

Projekto partneris – švietimo centras „Pro Didactica“ dar 2008–2009 m. parengė pasirenkamąją 34 val. programą mokykloms „Švietimas ES integracijai“ (The Education for EU integration), kuri buvo patvirtinta Moldovos respublikos Švietimo ministerijos. 2010 m. ją rinkosi per 100 bendrojo lavinimo mokyklų įvairiuose respublikos regionuose. 2015 m. įgyvendinant projektą „Europos pamokos“, programa buvo atnaujinta, papildyta naujomis aktualiomis temomis. Įgyvendinant šį projektą programa papildyta 5 val. trukmės antikorupcinio švietimo moduliu. Parengtos naujos atskiros temos – „Tarptautinės ir nacionalinės monitoringo ir kovos su korupcija struktūros“, „Nesipriešini korupcijai – palaikai ją“, „Korupcija – valdžią turinčių žmonių „išradimas“, „Trumpa korupcijos istorija. Atvejo analizė. Korupcija sovietų ekonomikoje“, popamokinė veikla „Korupcija humoristų akimis“. Parengtos integruotos temos – pilietinio ugdymo 8 kl. modulis „Asmeninis tobulėjimas ir ugdymas karjerai“, tema „Asmens pajamų šaltiniai. Teisėti ir neteisėti šaltiniai. Rizika, susijusi su neteisėtu pajamų kaupimu“, Rumunijos ir visuotinės istorijos 11 kl., tema „Fanarijotų [graikų stačiatikių bažnyčios ir prekybinės aristokratijos vadovai, turėję didelių privilegijų] valdymas Rumunijos žemėse, nuoroda į antikorupcinį švietimą – korupcijos istorija Rumunijos žemėse; korupciją toleruojanti visuomenė. Kiekvienai temai parengtas dėstymo planas, kuriame nurodyta veiklos tikslai, metodai, priemonės, mokomoji veikla, mokymosi rezultatų įvertinimas, nuoroda į papildomą medžiagą.

Temos parinktos tokiu būdu, kad mokiniai susipažintų su korupcijos reiškiniu įvairiais aspektais – siekiama, kad mokiniai žinotų, kaip Moldovoje vykdoma kova su korupcija, kokios yra tarptautinės monitoringo ir kovos su korupcija institucijos; suprastų ir mokėtų paaiškinti, kaip korupcija paveikia piliečių gyvenimą ir saugumą; mokėtų kasdieninėse situacijose pastebėti korupcijos elementus; gebėtų atsispirti korupcijai; žinotų korupcijos fenomeno istorinį kontekstą savo šalyje ir pastebėtų jo pasekmes šiandieniniame gyvenime. Taip pat pademonstruota galimybė šią temą nagrinėti ne tik formaliajame, bet ir neformaliajame švietime, kai veiklas gali organizuoti vyresniųjų klasių mokiniai, studentai, savanoriai, klasių vadovai.

 

2. Mokytojų mokymai

Mokymai įvyko 2018 m. rugsėjo 15 d. švietimo centre „Pro Didactica“ Kišiniove. Dalyvavo 16 pedagogų-dalykininkų iš įvairių bendrojo lavinimo mokyklų. Mokymų metu buvo pristatytas projektas ir antikorupcinio švitimo teisinė sistema, kovos su korupcija strategija, antikorupcinio švietimo reikšmė bendrojo ugdymo pakopoje. Mokytojai dirbo su ekspertų parengtu moduliniu, integruotu ir popamokinės (neformaliojo ugdymo) veiklos antikorupcinio ugdymo turiniu: aptarė ir detalizavo antikorupcinio ugdymo tikslus, analizavo parengtą, mokymo medžiagą, ieškojo efektyvių mokymo metodų, pateikė rekomendacijų kurso tobulinimui. Pedagogai pažymėjo kurso reikšmingumą ir savalaikiškumą, mokytojų pasirengimą dėstyti šią temą mokiniams.

 

Antrieji mokymai įvyko 2019 m. kovo 22 d. Dalyvavo 16 pedagogų iš projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų, jiems buvo pristatyti projekto rezultatai, mokytojai analizavo mokomąja medžiaga mokiniams, diskutavo apie jos panaudojimo galimybes, teikė pasiūlymus. Mokytojai aptarė, kaip jiems sekasi įgyvendinti antikorupcinio ugdymo modulį, išryškino problemas, dalijosi pasiekimais. Pedagogai pažymėjo didelį mokytojų susidomėjimą dėstyti šią temą mokiniams ir pasirengimą dirbti su parengta mokymo medžiaga. Temos aktualizavimas padeda suprasti ir pamatyti korupcijos situacijos rimtumą šalyje ir išryškina poreikį ugdyti jaunus žmones, mokytojus, tėvus. Nors mokytojai pastebėjo, kad ne visi mokyklų administracijos atstovai ir tėvai vienodai aktyvia nori įsijungti į tokios sudėtingos / jautrios temos projektą. Mokytojai pažymėjo, kad sukurtos medžiagos turėtų pasiekti ir valdžios žmones, kaip galima daugiau tų, nuo kurių priklauso sprendimai. Šiandieninės problemos reikalauja stipraus antikorupcinio požiūrio ir atitinkamos prieigos, nes bendroji šalies situacija to prašo – korupcijos lygis šalyje labai aukštas. Taigi, mokytojai siūlo tęsti projektą, įtraukti naujus mokytojus, skatinti juos integruoti antikorupcinį ugdymą į savo dėstomą dalyką, naudoti mokomąją medžiagą, kuo plačiau skleisti projekto medžiagas nacionaliniu lygiu.

 

3. Moldovos ekspertų vizitas Lietuvoje.

2018 m. lapkričio 26–27 d. Lietuvoje lankėsi projekto ekspertai iš Moldovos: švietimo centro „Pro Didactica“ projektų koordinatorė Vorica Postica, Kišiniovo „Columna“ licėjaus istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Rodica Esanu, Carpineni-Hancesti Stefano Holban licėjaus istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas Sergiu Mandis, Košiniovo licėjaus „Prometėjas“ istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Eugenia Negru.

Ekspertai apsilankė Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje, Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje ir Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Anykščių mokyklos, dalyvaudamos Šiuolaikinių didaktikų centro projektuose, jau nuo 2002 m. įsijungė į antikorupcijos ugdymo veiklas, dalyvavo rengiant integruotą antikorupcinio ugdymo programą bendrojo lavinimo mokykloms. Minėtos mokyklos taip pat priklauso Sąžiningumo mokyklų tinklui. Tai yra neformali iniciatyva, prasidėjusi 2014 m. gruodžio 9-ąją, prie kurios gali prisijungti bet kuri sąžiningumo ir skaidrumo vertybes puoselėjanti Lietuvos mokykla. Tinklo tikslas – suteikti Lietuvos mokykloms, puoselėjančioms sąžiningumo ir skaidrumo vertybes kasdieniame mokinių gyvenime, galimybę lengviau planuoti ir įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis geraisiais pavyzdžiais.

Anykščiuose vizito dalyviai, stebėjo mokytojos Daivos Tručinskienės etikos pamoką 6 kl. „Sąžiningumo ugdymas“ ir mokytojos Daivos Kuprionienės etikos pamoką 11 kl. „Moralinės dilemos“, susitiko su mokyklos bendruomene. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje svečiai domėjosi multikultūriniu mokyklos kontekstu, kultūrine integracija, antikorupcinio ugdymo kampanijomis, o taip pat skaidrumo iniciatyvomis, įgyvendinamomis kasdieniame mokyklos gyvenime: trišalės mokyklos-tėvų-vaikų sutartys, skatinančios atsakomybių pasidalijimą ir didesnį tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, mokyklos taryba, sudaryta iš mokytojų, tėvų ir mokinių, mokinių taryba, elektroninis dienynas ir kt.

Ekspertai iš Moldovos taip pat susitiko su LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyrius vyriausiaja specialiste Jovita Tautkevičiūte, pristatė projekto „Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas“ veiklas, parengtą antikorupcinio ugdymo modulį bendrojo lavinimo mokykloms, dalijosi savo patirtimi, kaip jiems sekasi integruoti antikorupcinio ugdymo temas į dėstomus dalykus.

 

4. Mokymosi medžiagos mokiniams parengimas ir pilotavimas

Projekto ekspertai, pasisėmę patirties Lietuvoje, susipažinę su lietuvių mokytojų parengta medžiaga, rengė mokymo(si) medžiagą savo šalies mokykloms. Jie ieškojo medžiagos, kuri būtų įdomi, aktuali tam tikro amžiaus vaikams, rėmėsi vietiniu istoriniu-kultūriniu kontekstu, įtraukė politinio gyvenimo realijas, rumunų literatūros tekstus. Parengti 9 mokomosios medžiagos pavydžiai. Kiekviename iš jų nurodyta, kokiai klasei jie skirti, per kokio dalyko pamoką gali būti panaudojami, kai siejasi su antikorupciniu ugdymu, kaip dirbti su pateikta medžiaga. parengta antikorupcinio ugdymo mokomoji medžiaga bendrojo lavinimo mokyklai, pademonstruotos įvairių šaltinių panaudojimo galimybės pilietiniam ugdymui, akcentuojant kritiškai mąstančios sąžiningos, atsakingos asmenybės ugdymą, vertybių sistemos formavimą. Mokymoji medžiaga, paskelbta švietimo centro „Pro Didactica“ interneto svetainėje, prieinama visiems šalies pedagogams.

20 šalies mokyklų formaliųjų ir neformaliųjų užsiėmimų metu buvo išbandytas antikorupcinio ugdymo modulis, naudojant parengtą mokomąją medžiagą. 22 mokytojai antikorupcinio ugdymo aspektus sėkmingai integravo į savo dėstomus dalykus, parinkdami temas ir medžiagą, aktualią tam tikro amžiaus vaikams. Mokyklose vyko ir renginiai, įtraukiantys visą bendruomenę – susitikimai su mokyklos taryba, tėvais, piešinių parodos, todėl pavyko pasiekti platesnę auditoriją, aktualizuoti korupcijos temą, platesnio jaunų žmonių įsitraukimo.

Mokytojai pažymėjo, kad vedant tokius užsiėmimus, pavyksta pasiekti gilesnio korupcijos reiškinio supratimo. Mokiniai pasakoja, kad apie korupciją, duodamus kyšius gydytojams, policininkams jie girdi namuose bet dažnai nežino, kaip vertinti tokus reiškinius. Pamokų metu analizuodami situacijas, istorijos pavyzdžius, šių dienų įvykius, jie susipažįsta su korupcijos apraiškomis politikoje, švietime, medicinoje, viešajame sektoriuje, kasdieninėse situacijose, ima suprasti jos poveikį šalies ir asmens gyvenimui, formuojasi jų vertybių sistema ir asmeninis apsisprendimas. Per užsiėmimus daug dėmesio skirta pilietiškos, sąžiningos asmenybės ugdymui, diskutuojant, kas yra teisingumas, skaidrumas, garbė ir orumas, sąžiningas darbuotojas, vertybės. Savo pasisakymuose mokiniai pažymėjo, kad tokių užsiėmimų jiems reikia, kad švietimas yra būdas kovoti su korupcija ir keisti žmonių požiūrį, kad jie nori gyventi skaidrioje šalyje.

 

Projekto rezultatai

Sukurtas antikorupcinio švietimo modulis pilietinio ugdymo pagrindų kursui „Švietimas ES integracijai“. 20-yje šalies mokyklų formaliųjų ir neformaliųjų užsiėmimų metu buvo išbandytas antikorupcinio ugdymo modulis. 22 mokytojai antikorupcinio ugdymo aspektus sėkmingai integravo į savo dėstomus dalykus. Daugiau kaip 1200 mokyklų vadovų, administracijos darbuotojų ir mokytojų susipažino su antikorupcinio ugdymo moduliu bei mokymo medžiaga ir apmokyti dirbti su ja. Daugiau kaip 1000 7–12 kl. mokinių dalyvavo antikorupcinio ugdymo užsiėmimuose pamokų metu ir užklasinėje veikloje. Daugiau kaip 400 tėvų informuoti apie antikorupcinį švietimą. Inicijuotas sąžiningumo mokyklų tinklas Moldovoje. Aktyviai vykdyta projekto sklaida, suburtas informacijos sklaidos ir savitarpio pagalbos tinklas.

Šis projektas reikšmingai prisideda prie nacionaliniu lygiu Moldovoje vykdomų antikorupcinių iniciatyvų įgyvendinimo akcentuodamas, kad svarbiausia investicija į kovą su korupciją – visuomenės švietimas ir ugdymas. Projekto vykdytojai ir dalyviai akcentuoja, kad tai iš esmės vienintelė galimybė mažinti šią socialinę problemą ir kovoti su ja, tuo pačiu formuoti jaunų žmonių vertybių sistemą, pilietinę poziciją. Nerimas dėl korupcijos reiškinio šalyje verčia mokytojus prisiimti atsakomybę už vaikų ateitį. Projektas parodė, kad mokytojas pats būdamas aktyvus pilietis, gali antikorupcinį švietimą integruoti į savo dalyką, daryti tyrimus, analizuoti problemas, situacijas, kurios padėtų suprasti realijas, ugdytų sąžiningumą, moralę, piliečio teisių ir pareigų žinojimą. Antikorupcinis švietimas susijęs su nuostatų keitimu, o tokie pokyčiai vyksta lėtai, todėl reikia nuoseklaus darbo. Parengtos mokymo priemonės ir rekomendacijos, suburtas mokyklų, įgyvendinančių antikorupcinio ugdymo modulį, tinklas, Skaidrumo mokyklų tinklo įsteigimas, Projekto partnerio švietimo centro „Pro Ddactica“ metodinis palaikymas kaip tik ir suteikia mokytojams instrumentus šiam nuosekliam ir ilgalaikiam darbui. Nors projekto poveikis išryškės tik ilgalaikėje perspektyvoje, ekspertai jau projekto eigoje pastebėjo didelį mokytojų susidomėjimą dėstyti šią temą mokiniams ir pasirengimą dirbti su parengta mokymo medžiaga. Mokiniai pažymėjo, kad tokių užsiėmimų jiems reikia, kad jie nori gyventi skaidrioje šalyje.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close