Projektas „GROWE – skaitytojų ugdymas auginant emocinį intelektą“

        

 

Projekto Nr. 2018-1-IT02-KA201-048481

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: University of Gloucestershire (Jungtinė Karalystė)

Projekto partneriai:

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italija)

Asociatia LSDGC (Rumunija)

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Europos Raštingumo Politikos Tinklas (ELINET) rekomenduoja, kad visi mokytojai būtų parengti mokyti funkcinio raštingumo. Jo aktualumas grindžiamas būtinybe mokiniams pilnavertiškai dalyvautų šeimos, bendruomenės ir apskritai visuomenės gyvenime (ELINET, 2016). Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija (EBPO), įvertindama greitai besikeičiančio pasaulio poreikius ir apibendrindama paauglių raštingumo tyrimus (PISA), teigia, kad mokiniams būtina ugdyti(s) platų gebėjimų spektrą, įtraukiant ir stiprius kognityvinius, socialinius-emocinius gebėjimus (EBPO, 2019). Būtent šiomis rekomendacijomis yra pagrįstas mūsų projekto idėjinis pagrindas.

 

Dalykinis raštingumas yra funkcinio raštingumo dalis. Jis pasireiškia tam tikrais skaitymo, rašymo, bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumais kiekvienoje atskiroje disciplinoje. Dalykinis raštingumas – tai visuma mąstymo, gebėjimų ir priemonių, kurias taiko profesionalai konkrečiose disciplinose (Shanahan & Shanahan, 2012). Kiekviena iš jų turi savo žodyną, sąvokas, ypatumus, kuriuos mokoma pajausti, suprasti, išmokti “ kuriant tam tikras žinias rašytinės kalbos pagalba įvairiose disciplinose” (Moje, 2007, p. 9).

 

Dalykiniam raštingumui svarbu dalyko turinio ir specifinės jo kalbos išmanymas. Jis yra ugdomas ne tik kalbos pamokose. O socialinės-emocinės kompetencijos yra reikšmingos visuminiam žmogaus tobulinimui ir jo augimui. Šios kompetencijos padeda asmeniui susieti save su likusiu pasauliu, pasinaudoti jo siūlomomis galimybėmis ir priimti jo iššūkius (Yoder, 2014). Tai yra procesas, kurio metu įgyjamos ir taikomos žinios, įgūdžiai ir nuostatos, siekiant suvokti ir valdyti jausmus bei emocijas. O tai pat mokytis nusistatyti tikslus ir jų siekti, pajusti ir demonstruoti empatiją, kurti ir palaikyti pozityvius santykius, daryti atsakingus sprendimus ( Akademinio, Socialinio ir Emocinio Mokymosi Jungtys / CASEL /, 2019).

 

Pastaraisiais dešimtmečiais atlikta nemažai tyrimų apie socialinių ir emocinių įgūdžių svarbą asmens augimui, jo įsitvirtinimui visuomenėje, ir kas svarbu mūsų projektui – akademinei pažangai (Zins et al., 2004; Cefai ir Cavioni, 2014; Park et al., 2017). Tyrimai rodo, kad visa tai geriausiai įtvirtinama, kuomet dirbama kryptingai, nuosekliai ir kolegialiai – socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas yra integrali mokyklos programos dalis ir prie jos įgyvendinimo prisideda visi mokytojai (CASEL, 2019c; Hill et al., 2008; Elias, 2004). Šiais įrodymais remiasi ir mūsų projektas. Todėl projekte dirbama su mokyklų komandomis, sudarytomis iš skirtingų dalykų mokytojų. Taip pat daug dėmesio skiriama pažeidžiamų grupių mokinių socialinėms-emocinėms kompetencijoms. Jos ir yra pagrindas dalykiniam raštingumui ugdyti.

DALYKINIS RAŠTINGUMAS –
tai skaitymo, rašymo bei bendravimo ypatumai, būdingi konkrečiam dalykui. Jie apima mąstymo būdus, įgūdžius bei įrankius naudojamus to dalyko ekspertų.
Dalykinis raštingumas pabrėžia pagrindinių žinių, gebėjimų ir kalbos, būdingos konkrečioms mokslo disciplinoms, įsisavinimą.
SOCIALINIAI-EMOCINIAI ĮGŪDŽIAI –
tai gebėjimai reguliuoti savo mintis, emocijas ir elgesį, išmokstant atpažinti ir valdyti savo emocijas, užmegzti gerus santykius ir priimti atsakingus sprendimus.
Yra nustatytas aiškus ryšys tarp socialinės bei emocinės mokyklos kultūros ir mokinių pasiekimų, rezultatų bei lankomumo.
Projekte GROWE siekiama sujungti šiuos du elementus, parengiant mokymo programą įvairių dalykų mokytojams.
Ši programa parengtų mokytojus ugdyti mokinių dalykinį raštingumą ir socialinius emocinius įgūdžius.
GROWE siekia sukurti veiksmingą priemonę ir sudaryti mokytojams profesinio tobulėjimo galimybes, tuo pačiu padedant mokiniams siekti akademinės sėkmės.
PROJEKTO TIKSLAS

Ugdyti suaugusiųjų švietėjų ir mokytojų kompetencijas, kad būtų užtikrinti mokinių dalykinio raštingumo ir emocinio mokymosi poreikiai. Tikslo siekiama parengiant integruotą dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo modelį, paremtą kokybiškų, autentiškų šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros tekstų (ne mokyklinių vadovėlių) naudojimu.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
  1. Padidinti partnerių organizacijų kompetenciją rengti mokytojus, gebančius ugdyti mokinių dalykinį raštingumą bei socialinius-emocinius įgūdžius.
  2. Parengti ir išbandyti kvalifikacijos tobulinimo programą, siekiant paruošti mokytojus mokinių dalykinio raštingumo ugdymui bei socialinio-emocinio mokymosi poreikių užtikrinimui.
  3. Parengti gerosios patirties priemonių rinkinį, siekiant įkvėpti mokytojus naudotis veiksmingomis strategijomis, ugdančiomis mokinių dalykinį raštingumą ir socialinius bei emocinius įgūdžius.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Projektas skirtas suaugusiųjų švietėjams ir įvairių dalykų mokytojams. Projekto dalyviai – mokyklos ir mokiniai, testuos sukurtą integruotą dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programą.

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
Mokymų programa

Programa apima pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų profesinio tobulinimo veiklas. Programa siekiama gerinti mokytojų profesinius gebėjimus, kad būtų patenkinti mokinių raštingumo bei socialinio-emocinio mokymosi poreikiai.

Duomenų rinkimo metodika, skirta mokymo programos išbandymui dokumentuoti

Šis intelektinis produktas leis ištirti mokymo programos poveikį mokytojams-stažuotojams ir jų mokiniams. Remdamiesi rezultatais, galėsime peržiūrėti ir pabaigti 1-ąjį intelektinį produktą.

Priemonių rinkinys

Šį atvirą, visiems prieinamą priemonių rinkinį sudarys mūsų gerosios patirties pavyzdžiai, įkvepiantys mokytojus naudotis veiksmingomis strategijomis, skirtomis mokinių raštingumo bei socialinių-emocinių įgūdžių lavinimui.

PROJEKTO REZULTATAI

Projektas subūrė 4 partnerių institucijas (jaunimo ir suaugusiųjų švietimo NVO, aukštoji mokykla) iš 4 šalių (Jungtinė Karalystė, Italija, Rumunija, Lietuva)

Bus parengti trys intelektiniai produktai.

12 mokytojų mokytojų bus parengti įgyvendinti mokytojų profesinio tobulinimo programą, orientuotą į dalykinį raštingumą bei socialinius-emocinius įgūdžius.

100 įvairių dalykų mokytojų iš 4 šalių patobulins profesines kompetencijas, susijusias su raštingumo bei socialinių-emocinių įgūdžių ugdymu klasėje, dirbant su įvairaus amžiaus vaikais.

2500 mokinių patobulins dalykinį raštingumą bei socialinius-emocinius įgūdžius, dalyvaudami įprastame mokymosi procese klasėje

4 mokyklos integruos šią praktiką mokyklos mastu, kad patobulintų dalykinį raštingumą bei socialinius-emocinius įgūdžius ir taip padėtų savo mokiniams siekti akademinės sėkmės bei asmeninio augimo.

PROJEKTO SKLAIDA

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close