Projektas  „Mokinių savitarpio pagalba įveikiant mokymosi sunkumus“

 

Projekto trukmė: 2004 m. liepos 1 d. – 2005 m. birželio 30 d.

Projekto rėmėjas – Pasaulio Bankas

Projekto vykdytojas: Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneris: Paramos vaikams centras

PROJEKTO AKTUALUMAS

Svarbiausia moksleivių veikla mokykloje yra mokymasis. Ji sąlygoja moksleivių savęs vertinimą, kitų suvokimą ir iš esmės lemia tai, kaip jiems seksis užaugus. Todėl labai svarbu mokykloje suteikti vaikams progų atidžiau pažvelgti į savo pačių ir jų draugų mokymosi procesą, kurti aplinką, kurioje jie saugiai galėtų analizuoti ir įveikti mokymosi sunkumus. Taip jie geriau supras save ir kitus, išmoks toleruoti įvairovę, susikaupti prasmingai veiklai, padėti ir priimti pagalbą.

 

Yra daug tyrimų duomenų, įrodančių, kad moksleivių savitarpio pagalba teigiamai veikia mokyklos gyvenimą: sumažėja vėlavimų, pamokų praleidimų, “iškrentančių” iš mokyklos. Pagerėja moksleivių socialiniai, savikontrolės įgūdžiai, mokymosi rezultatai.

 

Lietuvos mokykloms tai yra nauja mokymosi forma, kurioje reikalingi nauji ugdomosios veiklos organizavimo, mokymosi proceso apmąstymo, bendradarbiavimo įgūdžiai.

 

Moksleivių savitarpio pagalba moksle organizuojama suprantant, kad mokymosi nesėkmės – tai vienas iš mokyklos nelankymo veiksnių, stengiamasi įveikti šio reiškinio priežastis, o ne mokyklos vengimu pasireiškiančias pasekmes. Ši veikla telkia mokyklos bendruomenę, nes vyksta bendradarbiaujant skirtingų klasių mokiniams, jų tėvams bei mokytojams. Ji taip pat skatina demokratinių nuostatų įtvirtinimą, nes šio mokymosi rezultatai viešai pastebimi ir aptariami. Ir neabejotinai šiuo mokymosi būdu skatinama siekti strateginių švietimo tikslų: brandinti solidarią pilietinę visuomenę, mažinti socialinę atskirtį. Nauja tai, kad juo siekiama mobilizuoti vidinius mokyklos bendruomenės resursus įveikiant mokymosi spragas, ir aktyviausi šių procesų dalyviai yra patys mokiniai. Tačiau jiems būtinas metodinis mokytojų vadovavimas, tėvų ir bendraamžių pritarimas bei pagalba.

 

Aktyvi mokinio pozicija yra pageidaujamas Lietuvos mokyklų tikslas, kurio siekiama diegiant mokymąsi bendradarbiaujant, aktyviuosius mokymo metodus, ugdant kritinį mąstymą, įgyvendinant mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą, kurioje atkreipiamas dėmesys į moksleivių gebėjimų įsivertinti, kelti mokymosi tikslus tobulinimą. Būtų labai gerai, jeigu moksleiviai, teikdami pagalbą vieni kitiems, suvoktų šių metodų naudą ir mokėtų praktiškai jais pasinaudoti.

 

Dažniausiai nauji metodai ir naujos idėjos mokyklas pasiekia trumpesnių ar ilgesnių projektų pavidalu. Šis projektas – vienas iš daugelio. Naujas tuo, kad atkreipia dėmesį į aktualią problemą: mokymosi spragas ir jų įveikimą telkiant vidinius mokyklos bendruomenės resursus. Jis taip pat atkreipia dėmesį ir į ugdymo proceso organizavimą, kur mokymo spragoms įveikti iki šiol nebuvo skiriama reikiamo dėmesio.

PROJEKTO TIKSLAI
 • Skatinti mokinių, kaip besimokančios bendruomenės, savivoką, aktyvumą ir integralumą.
 • Siekti, kad mokymosi procesai taptų mokyklos gyvenimo demokratizavimo dalimi.
 • Ugdyti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Skatinti tėvų ir visos bendruomenės įsitraukimą į ugdymo problemų sprendimą.
 • Paskatinti šioje veikloje dalyvaujančius moksleivius siekti geresnių mokymosi rezultatų, ugdyti jų teigiamą nuostatą į mokyklą ir mokymąsi.
 • Mažinti atsiliekančiųjų, neprisitaikančiųjų prie mokyklos reikalavimų mokinių socialinės atskirties riziką.
PROJEKTO UŽDAVINIAI
 • Seminarų metu parengti mokytojus ir moksleivius-pagalbininkus darbui su kitais mokiniais.
 • Suteikti mokytojams ir mokiniams-pagalbininkams metodinę paramą.
 • Sukurti mokinių savitarpio pagalbos modelį, kuris būtų pritaikomas Lietuvos mokyklose ir joms naudingas.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR DALYVIAI

Projektas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, jų tėvams, mokytojams, bei mokyklų bendruomenėms.

Projekte dalyvavo 15 mokytojų ir 42 7-10 kl. mokiniai-pagalbininkai iš šių Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų:
Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija
Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla
Vilniaus Petro Vileišio pagrindinė mokykla
Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla
Vilniaus m. savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla

PROJEKTO VEIKLOS

2004 m. rugsėjis – 2005 m. gegužė
Praktinių užsiėmimų organizavimas mokytojams ir mokiniams-pagalbininkams.

2004 m. rugsėjis – spalis
Mokinių savitarpio pagalbos klubų kūrimas mokyklose.

2004 m. rugsėjis – 2005 m. birželis
Nuolatinis mokinių savitarpio pagalbos užsiėmimų vertinimas.

2004 m. rugsėjis – 2005 m. birželis
Projekto veiklos aptarimas ir diskusijos susitikimuose su mokyklų bendruomenėmis, mokytojais, tėvais.

2004 m. rugsėjis – spalis
Mokinių mokymosi pažangos ir pasitenkinimo mokymusi vertinimas.

2004 m. rugsėjis – 2005 m. birželis
Mokinių-pagalbininkų ir jų mokinių mokymosi pažangos stebėjimas ir vertinimas.

2004 m. rugsėjis, 2005 gegužė
Mokinių-pagalbininkų ir jų mokinių pasitenkinimo mokymusi įvertinimas projekto pradžioje ir pabaigoje.

2004 m. spalis – 2005 m. gegužė
Mokinių-pagalbininkų konsultavimas dėl mokymo turinio, metodų, bendravimo problemų.

2004 m. spalis – 2005 m. gegužė
Informacijos apie projektą skelbimas pedagoginėje spaudoje bei mokyklų laikraščiuose.

2005 m. kovas – gegužė
Metodinių rekomendacijų apie mokinių savitarpio pagalbą parengimas.

2005 m. gegužė – birželis
Baigiamieji projekto renginiai, susitikimai su mokytojais ir mokiniais.

 

Projekto lektoriai
Romualda RAGUOTIENĖ – Vilniaus A.Mickevičiaus gimnazijos psichologė
Erna PETKUTĖ – Paramos vaikams centro direktorė

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus
Raguotienė, R. ir Petkutė, E. (2005). Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus. Vilnius: Šiuolaikinių didaktikų centras

 

Leidinyje  pateikiamas moksleivių savitarpio pagalbos modelis, kuris galėtų būti taikomas Lietuvos mokyklose ir būtų joms naudingas. Pristatomos programos idėjos, metodinės ir praktinės moksleivių savitarpio pagalbos programos įgyvendinimo gairės, akcentuojama stebėjimo ir vertinimo svarba, aprašomi atskirų moksleivių savitarpio pagalbos atvejai.

 

Atsisiųsti

PROJEKTO REZULTATAI
 • Projekte dalyvavo 15 mokytojų ir 42 VII-X kl. mokiniai-pagalbininkai iš 6 Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų.
 • Parengtos metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą.
 • Pagilinti bendradarbiavimo ryšiai tarp mokytojų, sėkmingų moksleivių tutorių ir jų mokintinių.
 • Susikūrė domėjimosi tarp skirtingų lygių moksleivių kultūra (septintokai domisi, kaip sekasi penktokams).
 • Klasėje atsirado daug daugiau bendradarbiavimo.
 • Moksleiviai tutoriai išlavino savo gebėjimus dėstyti ir palaikyti moksleivius, kuriems sunkiau sekasi.
 • Mokintiniai išsiugdė bendravimo ir bendradarbiavimo besimokant pagrindus.
 • Mokintiniai iš esmės ėmė daugiau domėtis mokymosi pasiekimais, įgijo daugiau motyvacijos.
 • Moksleiviai pažymėjo, kad ėmė geriau suprasti ir vertinti mokytojų darbą.
 • Pagerėjo mokytojų ir moksleivių mokymosi proceso analizavimo ir vertinimo įgūdžiai.
 • Išryškėjo mokymosi proceso tobulinimo gairės.

 

Moksleivių savitarpio pagalba įveikiant mokymosi sunkumus – efektyvus spragų įveikimo būdas, kurį gali taikyti ir pavieniai mokytojai savo klasėse, ir mokyklos bendruomenė. Ieškant galimybių pritaikyti programą platesniu mastu, labai svarbi mokyklos bendruomenės ir ugdymo organizatorių parama, atviras mokymosi situacijų aptarimas ir mokymo problemų sprendimas.

Projektas pagerino į vaiką orientuoto mokymo įgūdžius, suteikė galimybę mokyklose atvirai aptarti mokymo ir mokymosi problemas, padėjo surasti ir sutelkti vidinius mokyklos resursus mokymuisi gerinti. Sukurtas mokytojų ir mokinių savitarpio pagalbos modelis bei parengtos metodinės rekomendacijos, naudingos tiems, kas norės tęsti šią veiklą savo mokyklose.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close