Projektas „Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus“

        

 

Projekto Nr. BPD-ESF-2.4.0-03-05/0078

Projekto trukmė: 2006 m. gegužė–2008 m.balandis.

Projekto rėmėjas: projektą remia Lietuvos vyriausybė. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Projekto vykdytojas: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Projekto partneriai:

Šiuolaikinių didaktikų centras

Vilniaus pedagoginis universitetas

PROJEKTO AKTUALUMAS

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (UNECE) yra patvirtinusi Švietimo darniam vystymuisi regioninę strategiją 2005–2014 metams, kurioje ypač akcentuojami pilietiškumo, socialinės atskirties mažinimo, etikos ugdymo ir kiti uždaviniai. Šių siekiamybių svarbą liudija faktas, jog 2005 metai paskelbti Europos pilietiškumo metais. Tačiau konferencijoje „Pilietiškumas ir švietimas Lietuvoje“ (Vilnius, 2005-03-31) buvo akcentuojama: viena vertus, Lietuvos jaunimas – tai socialinė grupė, geriausiai įsisąmoninusi demokratines teises ir principus, tačiau, antra vertus, tai pati pasyviausia visuomenės dalis, nenusiteikusi ginti demokratijos principų ar dėl jų kovoti. Tokios asmenybės struktūroje akivaizdžiai stokojama darnios pilietinės pozicijos, nes pareigų įsisąmoninimas ženkliai atsilieka nuo teisių žinojimo, atsakomybę nustelbia elgesio laisvė. Šią prieštarą paaiškina situacija, kad nors Švietimo reformos dokumentuose didelis dėmesys skiriamas mokinių dorinių vertybių ugdymui (tai ypač privalu klasės vadovui), tačiau auklėjimo misija dėl specialių metodų trūkumo ir mokytojų atitinkamos kompetencijos stygiaus daugiau deklaruojama negu realiai įgyvendinama. Tokio savieigai palikto auklėjimo pasekmės šiandien yra akivaizdžios: stropesni mokiniai išmano pilietiškumo, demokratinių ir kitų vertybių apibrėžimus, tačiau jos netampa jų asmenybės savastimi; dauguma ugdytinių žino jų teises, bet pamiršta pareigas; didėja „iškritimas“ iš mokyklos; auga mokinių savivalė, jaunėja nusikaltėlių amžius, pirmaujame Europoje savižudybių skaičiumi. Jausdami chronišką diskomfortą mokykloje, išgyvendami dažnas komunikavimo bei ugdymo(si) problemas, nesuvokdami savo gyvenimo tikslo ir prasmės, dalis mokinių praranda mokymosi motyvaciją, įsigali abejingumo ir pasyvumo nuotaikos. Tikėtina, kad tokios situacijos formavimąsi didele dalimi lemia tai, jog ugdymo procese per mažai dėmesio skiriama tikslingam auklėjimui, mokymosi motyvų plėtrai ir tikslų įsisąmoninimui.

Projektas skatina atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į jaunimą kaip ypatingų poreikių turinčią piliečių grupę, kurios demokratiškumas, dora ir gebėjimas spręsti savo problemas gali ir turi būti ugdomas inovatyviais tikslingo auklėjimo metodais. Projekto siekiamybė – strateginiai ugdymo tikslai, nukreipti į pilietinimo, demokratinių vertybių ir dorinių idealų puoselėjimą, žmogiškosios būties prasmės įsisąmoninimą, amžiaus tarpsniams reikšmingų aktualijų nagrinėjimą.

PROJEKTO TIKSLAS

Efektyvinti pilietiškumo ir kitų demokratinių vertybių ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
  • Plėtoti pedagogų profesinę kompetenciją – jų gebėjimą inovatyviais metodais puoselėti mokinių vertybines orientacijas.
  • Skleisti projekto idėjas Lietuvos švietimo sistemoje, siekiant optimizuoti auklėjamojo darbo kokybę, aktyvinti mokinių pilietinę poziciją, demokratiškumą, mokymosi motyvaciją ir mažinti „iškritimą“ iš nuosekliojo mokymo sistemos.
  • Sukurti inovatyvią tikslingo auklėjimo metodiką bei išleisti metodinį leidinį – „Grožio ir Gėrio link: klasės auklėtojo knyga“.
  • Apmokyti pedagogus taikyti ir diegti Lietuvos mokyklose naujus auklėjimo – pilietinių, demokratinių ir kitų dorinių vertybių interiorizacijos – metodus bei formas.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Projekto tikslinė grupė – tai mokytojai-klasių vadovai, įsisavinantys inovatyvią metodiką, kuri suteiks metodologinį pagrindą ir metodines gaires tolesniems kūrybiniams ieškojimams, profesinės kompetencijos plėtrai.
Netiesioginė tikslinė grupė – mokiniai. Kiekvienas mokymuose dalyvavęs mokytojas-klasės vadovas dirba vidutiniškai su 15 ugdytinių, tad projekto idėjos pasiekė net 4500 mokinių.

PROJEKTO VEIKLOS
Metodikos parengimas

Lietuvoje nėra paskelbta klasės vadovo auklėjamojo darbo modernios koncepcijos bei metodikų. Todėl projekto ekspertai parengė inovatyvią tikslingo auklėjimo metodika, paremta visaapimančio ugdymo, aprėpiančio pažintinę, motorinę, jausminę ir dorinę asmenybės puses, koncepcija. Metodika skirta bendrojo lavinimo mokyklos mokinių asmenybės vertybinių orientacijų puoselėjimui, grindžiant šį procesą žmogaus estetinio poreikio ir meno poveikio fenomenu bei Grožio ir Gėrio sąveika, kuri modeliuojama inovatyvių Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo metodų pagalba. Šių metodų pagalba menas auklėjimo procese tampa mokinių jausmus inspiruojančiu ir jų mąstymą provokuojančiu veiksniu.

Metodika yra išleista atskiru leidiniu „Gėrio ir Grožio link: klasės auklėtojo knyga“ su muzikos ir dailės pavyzdžiais, pateiktais prieduose CD formatu.

 

Pedagogų mokymų organizavimas ir vykdymas

2007 m. rugsėjo-gruodžio mėn. dešimtyje Lietuvos apskričių buvo organizuoti mokytojų-klasės vadovų mokymai pagal projekto ekspertų parengtą inovatyvią auklėjimo metodiką. Iš 329 mokymų dalyvių buvo atrinkta 10 geriausiai įsisavinusių medžiagą mokytojų, kurie buvo papildomai mokomi tapti lektoriais ir vykdyti metodikos sklaidą Lietuvos regionuose.

 

Respublikinė mokslinė konferencija „Grožio ir Gėrio sklaida šalies sociokultūrinėje erdvėje“, 2008 m. kovo 7 d.

Konferencija – svarbiausias projekto viešinimo ir sklaidos etapas. Konferencijos metu šalies mokytojams ir specialistams (socialiniams darbuotojams, psichologams) buvo pristatyta inovatyvi metodika, naujas leidinys „Gėrio ir Grožio link“, jo meniniai priedai ir kiti projekto produktai. Diskutuota inovatyvios metodikos taikymo, plėtotės, integravimo kitose ugdymo srityse galimybių klausimais.

Piličiauskas, Albertas, Navickienė, Lolita, Navickas, Albertas ir Karalienė, Solėja (2007). Gėrio ir grožio link: Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus. Klasės auklėtojo knyga. Vilnius: Ciklonas.

Leidinyje pristatoma inovatyvi tikslingo auklėjimo metodika, paremta visaapimančio ugdymo koncepcija – mokant auklėti, o auklėjant – mokyti. Metodika skirta bendrojo lavinimo mokyklos mokinių asmenybės vertybinių orientacijų puoselėjimui, grindžiant šį procesą žmogaus estetinio poreikio ir meno poveikio fenomenu bei Grožio ir Gėrio sąveika, kuri modeliuojama inovatyvių Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo metodų pagalba. Menas auklėjimo procese tampa mokinių jausmus inspiruojančiu ir jų mąstymą provokuojančiu veiksniu.

Leidinyje pateikti konkrečių temų aprašai, kuriuose dorovinio turinio aktualijos anali­zuojamos diskusijų forma įtraukiant specialiai tam tikslui sukurtus dailės, muzikos, grožinės literatūros kūrinius. Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo metodai dailės, muzikos ar poezijos kūrinius „paverčia“ asmeninių ir socialinių aktualijų reflektoriais, atspindinčiais ir provokuojančiais mokinius išsakyti savo vidinius potyrius iš anksto pasirinktos dorinės temos nagrinėjimo kontekste (pvz., ,,Ką reiškia būti Lietuvos piliečiu?”, ,,Ar aš galiu padėti narkotikus vartojančiam draugui?” ir kt.).

Leidinys skirtas pirmiausia bendrojo lavinimo mokyklos klasės auklėtojui, siekiančiam ugdyti šeimos, pilietiškumo, demokratines vertybes, bet taip pat gali praturtinti etikos, dailės, muzikos, literatūros mokytojų pamokas. Inovatyvi tikslingo auklėjimo metodika gali būti taikoma ir socialinių pedagogų, psichologų, dienos centrų socialinių darbuotojų, meno terapeutų darbe, ugdant rizikos grupės vaikus, delinkventiškus paauglius ar priklausomybių turinčius asmenis.

PROJEKTO REZULTATAI
  • Sukurta inovatyvi auklėjimo metodika ir išleistas specialus leidinys su meniniais priedais „Grožio ir gėrio link“.
  • Parengtas ir akredituotas inovatyvios auklėjimo programos modulis.
  • Organizuota 10 pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarų dešimtyje Lietuvos apskričių ir apmokyti 329 pedagogai, iš jų 10 parengta dirbti šios inovatyvios metodikos lektoriais-ekspertais bei konsultantais apskrityse.
  • Parengta ir įgyvendinta tikslingo auklėjimo apmokymo programa aktyvins Lietuvos mokytojų profesinį tobulėjimą, įgytos žinios ir įgūdžiai leis naudoti meną kaip priemonę pažinti mokinius, išryškinti ir spręsti esamas dorinio pobūdžio problemas, vykdyti jų atsiradimo prevenciją, formuoti pozityvų gyvenimo tikslą bei mokymosi visą gyvenimą motyvaciją.
  • Įgyvendinta 10 specialių lektorių rengimo programa užtikrins tolesnę šios inovatyvios metodikos sklaidą mokyklose.
  • Įgyvendinta projekto viešinimo ir sklaidos programa (publikacijos spaudoje, televizijos ir radijo laidos, lankstinukai, plakatai, baigiamoji projekto konferencija) skatins projekto idėjų sklaidą ir plėtotę tiek ugdymo, tiek ir specialaus ugdymo, socialinių „ligų“ prevencijos, menų terapijos ir kitose srityse.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close