Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje

Trukmė: 36 akad. val.
Dalyviai: istorijos, pilietinio ugdymo, politologijos, istorijos, etikos, psichologijos mokytojai, dirbantys du V–XII klasių mokiniais, klasės auklėtojai užklasinės veiklos organizatoriai.

Aktualumas

Kova su korupcija yra viena iš prioritetinių Lietuvos Vyriausybės ir Seimo veiklos sričių. Antikorupcinės veiklos efektyvumas žymiu mastu priklauso nuo pilietinio sąmoningumo, visuomenės ryžto bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis. Tačiau kova su korupcija nėra vien nusikaltimų atskleidimas. Didelis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai ir visuomenės švietimui. Antikorupcinis visuomenės švietimas turėtų būti vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. Kadangi pagrindinis antikorupcinio ugdymo taikinys yra pilietinės sąmonės brandinimas, palankiausia jo integravimui aplinka yra socialinės disciplinos: pilietinis ugdymas, istorija, politologija, etika.
Programa parengta remiantis LR nacionalinės kovos su korupcija programa, Bendrosiomis ugdymo bei atskirų mokomųjų dalykų programomis.

Tikslas

Padėti pedagogams ugdyti(s) vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus su(si)formuoti jaunų žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.

Uždaviniai

1. Susipažinti su valstybine antikorupcine programa, aptarti jos reikšmingumą šiandieniniame visuomenės gyvenime.
2. Susipažinti su sukurta integruota antikorupcinio ugdymo programa, aptarti jos vietą bendrojo ugdymo programų kontekste.
3. Išsiaiškinti antikorupcinio ugdymo galimybes bendrojo lavinimo mokykloje, susipažinti su antikorupcinio ugdymo turiniu ir metodais bei juos praktiškai išbandyti.
4. Sukurti integruotos pamokos planą pagal pasirinktą schemą.
5. Susipažinti su antikorupcinio ugdymo galimybėmis popamokinėje veikoje.
6. Sukurti neformalaus ugdymo veiklos planą antikorupcinio švietimo tema.

Turinys

1 tema. Antikorupcinio ugdymo programos pristatymas
Korupcijos samprata
Nacionalinė kovos su korupcija programa.
Antikorupcinis judėjimas Lietuvoje ir kitose šalyse.
Antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai – tikslai ir uždaviniai.
Integruota antikorupcinio ugdymo programa.
Trukmė: teorinė dalis – 4 val., praktinės užduotys – 2 val., savarankiškas darbas – 6 val. Iš viso – 12 val.

2 tema. Antikorupcinio ugdymo galimybės per įvairių dalykų pamokas
Antikorupcinio ugdymo galimybės per įvairių dalykų pamokas.
Pagrindinės antikorupcinio ugdymo programos sąvokos.
Antikorupcinio ugdymo turinys ir metodai.
Pamokų modeliavimas.
Trukmė: teorinė dalis – 2 val., praktinės užduotys – 4 val., savarankiškas darbas – 6 val. Iš viso – 12 val.

3 tema. Antikorupcinio ugdymo galimybės popamokinėje veikloje
Antikorupcinio ugdymo galimybės popamokinėje veikloje. Įvairių modelių kūrimas ir pristatymas. Video medžiagos aptarimas.
Klasės auklėtojo vaidmuo pilietinės sąmonės formavimui.
Bendradarbiavimo galimybės su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijos, vietos bendruomenėmis.
Trukmė: teorinė dalis – 3 val., praktinės užduotys – 3 val., savarankiškas darbas – 6 val. Iš viso – 12 val.

Numatomas rezultatas

Programa padės mokytojams, norintiems vykdyti švietėjišką korupcijos prevencijos veiklą, įgyti daugiau žinių apie pačią „korupcijos“ sąvoką, galimybes integruoti antikorupcinį ugdymą į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą. Praktiniai pamokų bei papildomo ugdymo renginių pavyzdžiai padės geriau suvokti antikorupcinio ugdymo turinį, metodų taikymo galimybes.

Dalyvių atsiliepimai

Seminaras buvo išsamus, suprantamas, patrauklus, neprailgo. Supratau, kaip šią temą galimą priartinti prie mokinio įntegruojant į dalykus.

Naudinga buvo praktinė užduotis, kurios pagalba įgijome patirties taikyti tai savo darbe.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close