LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Renginiai


Konferencijos
Konferencija "Raštingumas skaitmeniniame amžiuje"
2017 m. sausio 20 d., Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilnius
Konferenciją organizavo Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, bendradarbiaudama su Šiuolaikinių didaktikų centru, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Suomijos ambasada, Airijos ambasada, Tarptautinės plėtros Europoje komitetu, Europos raštingumo asociacijų federacija, Tarptautine raštingumo asociacija.
Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų specialistų iš Europos šalių ir JAV (mokslininkų, tyrėjų, mokytojų) diskusija apie raštingumą šiandien. Tai galimybė apsikeisti idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir praktika bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais. Pranešimus skaitė specialistai  iš 15 šalių: Jeroen Clemens (Nyderlandai), dr. Laura Jankauskaitė Brochet (Prancūzija, Lietuva), prof. dr. Renate Valtin (Vokietija), dr. Ann-Sofie Selin (Suomija), prof. dr. Greg Brooks (Jungtinė Karalystė), dr. Hanna Sauerborn (Vokietija), dr. Juli-Anna Aerila (Suomija), Silvija Tretjakova (Latvija), Natalya Kurikalova (Rusija), dr. Veronika Rot Gabrovec (Slovėnija), Elizabeth Broad (Jungtinė Karalystė), Ana Tymčiuk (Lietuva), prof. Maria de Lourdes Dionísio (Portugalija), Susan Møller (Danija), prof. dr. Margit Böck (Austrija), dr. Ulla Britt Persson (Švedija), dr. Brian Murphy (Airija), Rasa Jančiauskaitė (Lietuva), prof. dr. William G. Brozo (JAV).
Lietuvos mokytojai, bibliotekininkai parengė standines prezentacija ir pristatė savo įstaigose vykdomus projektus, puoselėjamas idėjas. 
Platesnė informacija ir pranešimai  
Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“  baigiamoji konferencija
2015 m. kovo 19 d., Vilnius
2013-2015 m. projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017) įgyvendino 7 partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras (pareiškėjas), Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, Molėtų gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla ir Lietuvos skautija. Šiuo projektu siekta plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. Konferencijos metu buvo aptartos neformaliojo ugdymo ir kritinio mąstymo ugdymo sąsajos, projekto rezultatai pristatyti atskirose darbo grupėse: „Kritiškai mąstančios asmenybės bruožai ir jų ugdymas“, „Tėvų įtraukimas į kritinio mąstymo ugdymo procesus: aktyvaus tėvų susirinkimo organizavimas“, „Kritinis mąstymas – organizacijos veiklos tobulinimui“, „Kritinis mąstymas – socialiai atsakingas mąstymas“.
Konferencijos programa
Plenarinis pranešimas “Neformaliojo ugdymo ir kritinio mąstymo ugdymo sąsajos” (D. Penkauskienė)
Projekto rezultatų pristatymas (A. Matonytė)

Projekto „DATAUSE - Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos”  baigiamoji konferencija
2012 m. rugpjūčio 29 d., Vilnius
Projektas „DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos" buvo įgyvendintas 2010-2012 m. kartu su partneriais iš Lenkijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos. Šiuo projektu siekta ugdyti profesinę mokyklų kultūrą, įtraukiant jas į aktyvią dokumentų ir kitų mokyklose esančių duomenų tyrinėjimo ir planavimo veiklą, siekiant savo mokyklos bendruomenės tobulinimo ir mokinių pažangos. Į baigiamą konferenciją susirinko  projekto partnerių ir pilotinių projekto mokyklų atstovai, taip pat kviestiniai svečiai iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo mainų paramos fondo, Vilniaus mokyklų ir universitetų (iš viso 52 dalyviai).
Projekto koordinatoriai iš Lenkijos trumpai pristatė projektą, pasiektus rezultatus, parengto duomenų naudojimo kurso pagalbą vidiniam mokyklų vertinimui. Projekto partneriai apžvelgė projekto įgyvendinimą savo šalyse, o mokytojos iš Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos ir Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinės mokyklos pristatė savo mokyklų komandų darbą.
Konferencijos programa

Projekto"Reach - Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti" baigiamoji konferencija
2012 m. birželio 7 d., Vilnius
Šiuolaikiniu didaktikų centro administruojamas ir Nordplus Adult programos finansuojamas projektas “REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti” (2010-2012 m.) buvo nukreiptas į viso gyvenimo mokymesi nedalyvaujančius ar mažai dalyvaujančius suaugusiuosius. Suaugusiųjų švietimo specialistai iš Lietuvos, Suomijos ir Islandijos drauge mėgino nustatyti būdus, kuriais lengviausia sudominti, paskatinti ir įtraukti suaugusiuosius į visą gyvenimą trunkančio mokymosi procesą. Naudojant įvairias socialinės reklamos ir rinkodaros priemones, siekta paskatinti juos dalyvauti mokymosi veiklose. Pasiektiems rezultatams aptarti ir pasidalyti patirtimi 2012 m. birželio 7 d. Vilniuje suorganizuota baigiamoji šio projekto konferencija. Joje dalyvavo projekto partnerių organizacijų atstovai ir mūsų šalies organizacijos, teikiančios švietimo paslaugas ir ieškančios naujų būdų suaugusiųjų įtraukimui bei mokymosi motyvacijai didinti. Konferencijos metu buvo pristatoma projekto įgyvendinimo patirtis ir pasiekti rezultatai Suomijoje, Islandijoje ir Lietuvoje bei diskutuojama apie suaugusiųjų motyvavimą mokymuisi visą gyvenimą.

Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”
2008 m. rugsėjo 19–20 d., Vilnius
Valstybinės kalbos politika yra valstybės bendrosios politikos dalis, todėl ji neatsiejama nuo Europos ir pasaulio integracijos skatinamų procesų. Pranešėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Anglijos, Olandijos analizavo, kaip visuotinės globalizacijos procese vystosi mūsų ir kitų šalių gimtoji kalba, koks jos santykis su kitomis toje pačioje erdvėje gyvuojančiomis kalbomis, ką apie jos šiandieninę situaciją mąsto Lietuvos ir užsienio mokslininkai, specialistai, politikai, mokytojai, visuomenės nariai. Pirmoji konferencijos diena buvo skirta plenariniams pranešimams, antroji diena - diskusijoms sekcijose "Kalbos politika ir visuomenė", "Mokykla, studijos ir kalbos ugdymas", "Daugiakalbystės politikos aspektai". Konferenciją rėmė LR Seimas, LR Kultūros ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
Konferencijos programa
Konferencijos pranešėjai
Konferencijos pranešimai

Projekto "Jaunimas už skaidrumą" konferencija
2006 m. gruodžio 7 d., Vilnius
Projektą „Jaunimas už skaidrumą“ 2006 m. įgyvendino Pilietinio ugdymo centras (Lenkija) ir Šiuolaikinių didaktikų centras, finansuojant Europos Komisijai. Projektu siekta ugdyti jaunimo pilietiškumą ir tikėjimą skaidrios politikos įgyvendinimu valstybinėse institucijose. Projektas buvo įgyvendinamas 10-yje Lenkijos ir 3-ose Lietuvos savivaldybėse (Anykščių, Elektrėnų ir Mažeikių). Jose suburta po vieną mišrią vietos lyderių grupę, kurią sudarė mokytojai, vyresniųjų klasių moksleiviai bei savivaldybės tarnautojai. Projekto metu vyko seminarai ir praktiniai užsiėmimai moksleiviams, mokytojams bei savivaldybių tarnautojams, atviros antikorupcinės tematikos pamokos, moksleivių vizitai į valstybines institucijas, bendruomenės susitikimai. Moksleiviai kartu su mokytojais ir savivaldybių darbuotojais rengė antikorupcinius ir viešojo gyvenimo skaidrumo projektus, įvairias akcijas, piešinių bei plakatų konkursus.
Baigiamosios konferencijos metu Lietuvos ir Lenkijos komandų atstovai pristatė projekto rezultatus, vyko apvalaus stalo diskusijos, antikorupcijos ekspertas iš Didžiosios Britanijos prof. R. A. Doig skaitė paskaitą „Ar tai genuose? Sąžiningumo mokymas“. Iš viso konferencijoje dalyvavo 74 dalyviai.
Konferencijos programa

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Skaitymas kaip socialinis įgūdis: tekstas ugdymo procese“
2005 m. sausio 4-5 d., Vilnius
Konferenciją organizavo Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo plėtotės centru bei Vilniaus S. Daukanto vidurine mokykla.
Konferencijos tikslai: apsvarstyti skaitymo vaidmenį dabarties visuomenės poreikių, ugdymo tikslų kaitos kontekste, išryškinti mokslininkų bei praktikų nustatytas su mokinių skaitymu bei teksto suvokimu susijusias problemas bei galimus sprendimo būdus.
Per konferenciją buvo organizuoti ir du mini seminarai "Skaitymo seminaras" ir "Informacinio teksto skaitymo ypatumai", vyko darbas sekcijose "Grožinio teksto skaitytojo ugdymas. IKT panaudojimo galimybės", "Grožinio teksto skaitytojo ugdymas – specialioji pagalba", "Dalykinio-informacinio teksto suvokimas".  Konferencijoje dalyvavo 114 bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų, bibliotekininkų, socialinių pedagogų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybių švietimo skyrių darbuotojų.
Konferencijos programa
L. Laurinčiukienė Skaitykiet ir permanykiet// Švietimo naujienos. 2005. Nr. 2

Tarptautinė konferencija "Kritinio mąstymo ugdymas ir mokytojų rengimas XXI a. - kaitos galimybės"
2000 m. vasario 21-23 d., Vilnius
Konferencijoje buvo analizuojama, kaip XXI a. visuomenės pokyčiai įtakoja požiūrį į mokymąsi ir mokytojo vaidmenį, kokie nauji reikalavimai keliami aukštosioms mokykloms ir būsimiesiems mokytojams.
Konferencijos dalyviai iš 10 šalių (JAV, Čekijos, Bulgarijos, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos) dalijosi savo patirtimi, lankėsi mokyklose, stebėjo Kritinio mąstymo projekte dalyvaujančių mokytojų pamokas, diskutavo grupėse, parengė profesinio mokytojų rengimo rekomendacijas, tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo.
Konferencijos programa
     

Seminarai, akcijos, diskusijos

PLA seminaras "Rengimas mokytojo profesijai: žvilgsnis į pedagogines praktikas"
2009 m. spalio 5-8 d., Vilnius
2009 m. spalio 5-8 d. Vilniuje vyko Europos Komisijos programos Peer Learning Activity – PLA (Mokymosi Bendradarbiaujant Veikla) seminaras „Rengimas mokytojo profesijai: žvilgsnis į pedagogines praktikas“. Seminaro tikslas - aptarti studentų rengimo mokytojo profesijai pavyzdžius ir nustatyti sąlygas, būtinas sėkmingam mokymo mokykloje organizavimui ir įgyvendinimui per pirminį mokytojų rengimą.

Plačiau apie renginį 


Diskusija „Ankstyvasis kalbų ugdymas: patirtys, pamokos ir iššūkiai“
2009 m. birželio 19 d. , Vilnius
Diskusijos tikslas – pasidayti ankstyvojo kalbų ugdymo patirtimis, aptarti kylančius iššūkius ir galimybes telkti įvairių sričių specialistų, socialinių grupių, organizacijų pastangas kokybiškam kalbų ugdymui jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Diskusijoje dalyvavo pradinių klasių mokytojai, bendrojo lavinimo mokyklų gimtosios ir užsienio kalbos mokytojai, mokyklų direktoriai, tėvai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, švietimo administratoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai.
Diskusiją organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Šiuolaikinių didaktikų centras.

Diskusija „Europos Sąjungos kalbų politika: kalbų įgūdžiai verslo, karjeros ir harmoningos visuomenės sąlyga“
2008 m. lapkričio 26 d. , Vilnius
Suaugusiųjų švietimo savaitės "Kultūra + kalba = dialogas" metu Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje Europos informacijos centre organizavo diskusiją "Europos Sąjungos kalbų politika: kalbų įgūdžiai verslo, karjeros ir harmoningos visuomenės sąlyga". Renginio metu buvo diskutuojama apie Europos sąjungos daugiakalbystės politiką, jos įtaką Lietuvai.
Susitikimo programa

Skaitytojo konkursas "Skaitome ir dalijamės"
2008 m. sausio - spalio mėn.
Šiuolaikinių didaktikų centras, prisidėdama prie nacionalinės skaitymo skatinimo programos ir skaitymo metų renginių, 2008 m. organizavo skaitytojo konkursą, skirtą mokiniams ir jų šeimoms. Konkursas organizuotas siekiant skatinti skaitymą ir prasmingą dalijimąsi skaitymo patyrimu su bendraamžiais ir šeimos nariais bei pristatyti jaunų žmonių skaitymo patirtį. Konkurse iš viso dalyvavo 1785 mokiniai, 49 šeimos. 2008 m. spalio 3 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje įvyko konkurso laureatų apdovanojimo renginys.
Konkursą rėmė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, konkurso partneriai: leidyklos Alma littera, Kronta, Garnelis, informaciniai partneriai: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, interneto portalas tinklink.lt, internetinis jaunimo žurnalas „Kvadratu“.

Plačiau apie konkursą

Akcija „Skaitome drauge“ tarptautinei literatūros dienai paminėti
2007 m. rugsėjo 7 d., Vilnius, Šilutė, Mažeikiai, Molėtai
2007 m. rugsėjo 7 d. Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su leidykla „Alma littera“, minint tarptautinę literatūros dieną, įvairiose švietimo institucijose organizavo akciją „Skaitome drauge“.
Pagrindinė akcijos idėja – per seminarus, diskusijas iškelti skaitymo, informacijos atrankos svarbą, atkreipti visuomenės dėmesį į skaitymo svarbą, kviečiant įžymius Lietuvos žmones įsitraukti į diskusijas su mokiniais.
Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, Vilniaus P. Vileišio pagrindinėje mokykloje, Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Molėtų gimnazijoje, Mažeikių „Žiburėlio“ pradinėje mokykloje vyko įvairūs renginiai: skaitymai, susitikimai su leidyklos "Alma littera" darbuotojais, diskusijos, parodos, knygų pristatymai ir aptarimai, knygų mugės.
Plačiau apie renginį

Susitikimas-diskusija „Bendravimo kompetencijos tarp skirtingų kultūrų ugdymas“
2004 m. lapkričio 9 d., Vilnius
Diskusija organizuota kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, kaip 2004 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės “Mes – europiečiai. Kviečiame mokytis tolerancijos” renginys.
Susitikimo-diskusijos tikslas – daytis kultūrinio mokymosi patirtimi, dirbant su įvairiomis socialinėmis grupėmis: tautinių mažumų bendruomenėmis, imigrantais, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Renginio metu buvo pristatyti Lietuvoje vykdyti Socrates paramos fondo Grundtvig programos projektai, skirti kultūrinio bendravimo kompetencijų ugdymui Lietuvos mišrios tautinės sudėties regionuose bei darbui su imigrantais.

Susitikimo programa

Tarptautinė vasaros stovykla „Baltijos regiono švietimo NVO įtaka aukštojo mokslo kaitai“
2002 m. rugpjūčio 21-25 d., Trakai
Vasaros stovyklos tikslas – paskatinti ir suaktyvinti Pabaltijo šalių (Latvijos, Estijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities) nevyriausybinių švietimo organizacijų bendradarbiavimą ir domėjimąsi aktualiausiomis aukštojo mokslo kaitos problemomis, išryškinti švietimo organizacijų įtaką ir reikšmę aukštojo mokslo kaitai. Stovykloje dalyvavo 39 NVO ir valstybinių švietimo institucijų atstovai; jie pristatė bendrą savo šalių NVO padėtį, aptarė pagrindines NVO veiklos sritis, vykdomus projektus bei bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis.
Kviestinis vasaros stovyklos lektorius – Eigilas Kjaergaardas (Danija), kuris vedė seminarą ”NVO vaidmuo demokratinėje visuomenėje. Seminaro metu buvo pristatytos efektyvaus bendradarbiavimo bei komandos subūrimo strategijos bei metodai, lyderio vaidmuo NVO.
Renginį organizuoti padėjo Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedra ir Lietuvos demokratiškumo kolegija. Rėmėjas – Atviros Lietuvos fondas.
Programa (EN)
Plačiau apie renginį
     

Kvalifikacijos tobulinimo vizitai

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos švietimo ir profesinio rengimo specialistų pažintinis vizitas „Kūrybiškumas kokybiškam ugdymui" (Creativity for quality education)
2013 m. spalio 7-11 d.

2013 m. spalio 7-11 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizuoja Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos švietimo ir profesinio rengimo specialistų pažintinį vizitą Lietuvoje tema „Kūrybiškumas kokybiškam ugdymui" (Creativity for quality education). Vizito tema – kūrybiškumo skatinimas mokyme ir ugdyme. Tikslas – supažindinti dalyvius su kūrybiškumo ugdymo strategija Lietuvoje, vykdomais nacionaliniais kūrybiškumo ugdymo projektais, bei Lietuvos mokyklų iniciatyvomis ir patirtimi, taikant kūrybiškumo ugdymo metodus formaliame ir neformaliame švietime. Į Lietuvą atvyks 13 švietimo specialistų iš Belgijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos.

Plačiau apie vizitą  

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos švietimo ir profesinio rengimo specialistų pažintinis vizitas „CRED‘o – Kūrybinis ugdymas – sėkmingai visuomenei" (Creative Education – Successful Generation)
2010 m. spalio 4-8 d.

2010 m. spalio 4-8 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos švietimo ir profesinio rengimo specialistų pažintinį vizitą Lietuvoje tema „CRED‘o – Kūrybinis ugdymas – sėkmingai visuomenei" (Creative Education – Successful Generation).
Vizito tema – kūrybiškumo skatinimas mokyme ir ugdyme. Tikslas – supažindinti dalyvius su Lietuvos mokyklų iniciatyvomis ir patirtimi, taikant kūrybiškumo ugdymo metodus formaliame ir neformaliame švietime. Į Lietuvą atvyko 12 švietimo specialistų iš Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Lenkijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos. Dalyviai lankėsi
įvairaus lygio ugdymo institucijose, stebėjo ugdymo procesą, dalyvavo technologijų, lietuvių kalbos, anglų kalbos pamokose, dalyvavo susitikimuose su mokytojais ir mokiniais. Dalyviai taip pat susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Vizito dalyviai susipažino su Lietuvos švietimo sistema bei pristatė savo šalių švietimo sistemas, kūrybinio ugdymo sampratą ir praktiką.
2011 m. gruodžio 5 d. Švietimo mainų paramos fondas organizavo renginį, kuriame buvo apdovanoti kokybiškiausiai Mokymosi visą gyvenimą programos projektus įgyvendinę asmenys ir institucijos. Šiuolaikinių didaktikų centro organizuotas vizitas „CRED‘o: kūrybinis ugdymas – sėkmingai visuomenei“ pelnė kokybiškiausiai 2007-2011 m. suorganizuoto Pažintinio vizito nominaciją.
Plačiau apie vizitą

Didžiosios Britanijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vizitas Lietuvoje
2010 m. gegužės 17-21 d.
2010 m. gegužės 17-21 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo 8 Didžiosios Britanijos švietimo institucijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo vizitą tema "Kiekvienas vaikas svarbus: mokyklos bendruomenės lyderystė". Pedagogai susipažino su Lietuvos švietimo sistema, pristatė savo švietimo institucijas, lankėsi ir stebėjo ugdymo procesą Vilniaus Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje, Vaikų meninio ugdymo studijoje "Diemedis", Vilniaus "Vyturio" pradinėje mokykloje.
Vizitą inicijavo ir rėmė organizacija Specialist Schools and Academies Trust (SSAT, Didžioji Britanija).
  Vizito įvertinimas (EN)

Italijos Cosenza savivaldybės Profesinio rengimo departamento darbuotojų vizitas
2010 m. gegužės 6-7 d.
2010 m. gegužės 6-7 d. Šiuolaikinių didaktikų centre lankėsi Italijos Cosenza savivaldybės Profesinio rengimo departamento darbuotojų delegacija ir domėjosi imigrantų profesinės kvalifikacijos pripažinimo bei įdarbinimo galimybėmis. Mobilumo programos dalyviai susitiko su specialistais iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir  darbo ir ministerijos, Darbo ir socialinių tyrimų instituto, Darbo biržos.
Vizitas organizuotas įgyvendinant Leonardo da Vinci VETPRO (profesinio mokymo specialistų mobilumo) programą "EuroCompass: imigrantų kvalifikacijos pripažinimas mobilumo skatinimui ir integracijai", kurioje Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su UAB „MEC Baltic“ (Mediterranean Consultancy in Baltic Region) ir  Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru dalyvauja kaip EUROFORM RFS (Italija) partneris.
Albanijos Respublikos vyriausybės atstovų delegacijos vizitas
2009 m. gruodžio 21-22 d.
Gruodžio 21-22 d. Lietuvoje lankėsi Albanijos Respublikos vyriausybės atstovų delegacija: Albanijos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas Bardhyl Musai, Albanijos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Myqerem Tafaj, Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai, Tiranos universiteto rektorius Dhori Kule. Albanijos ministro vadovaujama delegacija atvyko į Lietuvą susipažinti su aukštojo mokslo reforma ir studijų finansavimo principais.
Delegacijos atstovai lankėsi ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete, Vilniaus Mykolo Romerio universitete, susitiko su Švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi. Ministras G. Steponavičius papasakojo apie Lietuvos  aukštojo mokslo sistemą ir vykdomą mokslo ir studijų pertvarką. Ministras pabrėžė aukštojo mokslo kokybės svarbą, studijų prieinamumą bei efektyvų resursų naudojimą, aukštųjų mokyklų ir studentų sąžiningos konkurencijos principus.

Didžiosios Britanijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vizitas Lietuvoje
2009 m. spalio 12-16 d.
Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo 13 Didžiosios Britanijos švietimo institucijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo vizitą  tema "Kiekvienas vaikas svarbus: mokyklos bendruomenės lyderystė". Pedagogai lankėsi ir stebėjo ugdymo procesą Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijoje, Vilniaus "Vyturio" pradinėje mokykloje, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje, Vilniaus Sietuvos vidurinėje mokykloje, Vaikų meninio ugdymo studijoje "Diemedis"
Vizitą inicijavo ir rėmė organizacija Specialist Schools and Academies Trust (SSAT, Didžioji Britanija).

Dalyvių atsiliepimai (EN)


Didžiosios Britanijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vizitas Lietuvoje
2008 m. vasario 11–15 d.
Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo 12 Didžiosios Britanijos švietimo institucijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo vizitą.  Pedagogai domėjosi pilietiškumo ugdymu Lietuvos mokyklose, lankėsi ir stebėjo ugdymo procesą Vilniaus Simono Daukanto vidurinėje mokykloje, Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, Vilniaus Pilaitės vidurinėje mokykloje, Vaikų meninėje studijoje "Diemedis".
Vizitą inicijavo ir rėmė organizacija Specialist Schools and Academies Trust (SSAT, Didžioji Britanija).

Azerbaidžano delegacijos vizitas Lietuvoje
2007 m. kovo 27-30 d.
Į Lietuvą atvyko Azerbaidžano Respublikos pedagogai, Švietimo ministerijos, Švietimo inovacijų centro, Konstitucijos tyrimo fondo atstovai, norėdami susipažinti su Lietuvoje vykdoma antikorupcijos veikla ir antikorupciniu švietimu. Jie lankėsi Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Seimo Antikorupcijos komisijoje, Vyriausioje rinkimų komisijoje, Vyriausioje tarnybinės etikos komisijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, o taip pat nuvyko į Anykščių A. Baranausko vidurinę mokyklą, kuri nuo 2002 m. dalyvauja Šiuolaikinių didaktikų centro vykdomuose antikorupcijos projektuose.

Didžiosios Britanijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vizitai Lietuvoje
2005 m. vasario-spalio mėn.
Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo kvalifikacijos tobulinimo vizitus Didžiosios Britanijos švietimo institucijų darbuotojams, kurie domėjosi kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymu Lietuvos mokyklose. Vizitą inicijavo ir rėmė organizacija Specialist Schools and Academies Trust (SSAT, Didžioji Britanija).
2005 m. vasario 5-12 d. 11 darbuotojų iš Didžiosios Britanijos švietimo institucijų lankėsi ir stebėjo ugdymo procesą Vilniaus Simono Daukanto vidurinėje mokykloje, Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, Šiuolaikinės mokyklos centre, Vilniaus Žvėryno gimnazijoje, Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje.
2005 m. vasario 21-25 d. 7 darbuotojai iš Didžiosios Britanijos švietimo institucijų lankėsi ir stebėjo ugdymo procesą Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, Vilniaus „Versmės“ vidurinėje mokykloje, Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje, Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, Vilniaus Simono Daukanto vidurinėje mokykloje.
2005 m. spalio 22-29 d. 10 darbuotojų iš Didžiosios Britanijos švietimo institucijų lankėsi ir stebėjo ugdymo procesą Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje, Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, Vilniaus Versmės vidurinėje mokykloje, Vilniaus Simono Daukanto vidurinėje mokykloje.
Dalyvių atsiliepimai (EN)

Tadžikijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vizitas Lietuvoje
2000 m. kovo 25 - balandžio 2 d.
Vizito metu pedagogai susipažino su Lietuvos švietimo sistema, švietimo reformos eiga, bendravo su įvairių švietimo institucijų vadovais. Mokytojai išklausė seminarą "Aktyvūs mokymo metodai", stebėjo paskaitas Vilniaus pedagoginiame universitete, pamokas Vilniaus "Vyturio" pradinėje mokykloje, Vilniaus Simono Daukanto vidurinėje mokykloje, Molėtų gimnazijoje.
Šį vizitą inicijavo ir rėmė Pasaulio Bankas.
 
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt