LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Keliaujančių žmonių integracija Europos darbo rinkoje

   


Trukmė: 2004 - 2007 m.

Rėmėjas:
Europos Sąjungos Socrates programos koordinavimo ir paramos fondas

Koordinatorius:
Viešųjų interesų grupė nuolatinio mokymosi ir profesinio rengimo klausimams spręsti, Prancūzija

Partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
Panafiel suaugusiųjų švietimo centras, Ispanija
ARCA-Rumunų forumas pabėgėlių ir migrantų reikalams, Rumunija
Olmedo suaugusiųjų švietimo centras, Ispanija
Kalamatos savivaldybės profesinio ugdymo centras, Graikija
Privati ugdymo kompanija REKVAL, Čekija


Projekto aktualumas
Keliautojai yra tie žmonės, kurie negyvena sėslaus gyvenimo. Tai migrantai, keliautojai, žmonės, dirbantys sezoninį darbą, tautinių ir kitų mažumų atstovai. Jie nuolat keliauja savo šalyje arba užsienyje dėl darbo ar veiklos specifikos arba dėl kitų ekonominių, socialinių bei kultūrinių priežasčių. Bendrojo lavinimo švietimo sistema nėra pritaikyta mokyklą nereguliariai lankantiems keliaujantiems jaunuoliams ir nesiūlo jiems alternatyvių mokymosi metodų. Jaunuoliai dažnai palieka mokyklą, neįgiję būtino profesiniam mokymuisi išsilavinimo. Tolesnių profesinių studijų sistema taip pat nėra pritaikyta suaugusiems iš keliaujančiųjų bendruomenių. Dėl laikino apsistojimo vienoje vietoje keliautojai neturi sąlygų o dažnai ir nenori integruotis vietinėje bendruomenėje.

Projektas visų pirma skirtas romų integracijos darbo rinkoje problemoms, kurios aktualios daugeliui Europos šalių dėl savito ir gana uždaro romų gyvenimo būdo. Pastebima, kad romų tautybės vaikai pradeda vėliau lankyti mokyklą, gana anksti dėl įvairių priežasčių ją meta, neįgyja profesinės kvalifikacijos, turi didelių sunkumų įsidarbinant. Dėl to kyla daug socialinių-ekonominių problemų ir jiems, ir greta jų gyvenantiems visuomenės nariams.


Projekto tikslas
Paskatinti Keliaujančių Žmonių bendruomenei priklausančių žmonių (migrantai, keliautojai, žmonės, dirbantys sezoninį darbą, tautinių ir kitų mažumų atstovai), ypač jaunų suaugusiųjų (16-25 metų), dalyvavimą bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemoje, jų profesinę ir socialinę integraciją.

Projekto uždaviniai
1. Išanalizuoti Keliaujančių Žmonių mokymosi poreikius.
2. Aprašyti sėkmingo romų mokymosi mokykloje ir profesinio rengimo sistemoje pavyzdžius projekto partnerių šalyse, skleisti teigiamą jų patirtį.
3. Pateikti rekomendacijas ugdymo metodikai, ugdymo aplinkos pritaikymui, kad būtų atsižvelgta į specifinius romų mokymosi poreikius.

Projekto tikslinės grupės
Tiesioginė tikslinė grupė – organizacijos, dirbančios ar susijusios su Keliaujančiais Žmonėmis/romais, mokymo institucijos, kuriose mokosi Keliaujantys Žmonės/romai, Keliaujančių Žmonių/romų treineriai, įstaigos, įdarbinančios Keliaujančius Žmones/romus.

Netiesioginė tikslinė grupė – Keliaujantys Žmonės/romai. Kai kurie gerosios patirties pavyzdžiai, pasiūlymai mokymo pritaikymui gali būti tinkami ir kitoms socialinėms grupėms, kurioms gresia marginalizacijos grėsmė: iškritusiems iš bendrojo lavinimo mokyklų žmonėms, jaunoms, neturinčioms išsilavinimo, mamoms ir pan.


Projekto eiga
Projektas buvo įgyvendinamas, bendradarbiaujant su Keliaujančių Žmonių (daugiausia romų) ugdymu ir socialine bei profesine integracija suinteresuotomis institucijomis kiekvienoje projekto partnerių šalyje. Buvo siekiama išsiaiškinti, kokios mokymosi problemos trukdo Keliaujantiems Žmonėms sėkmingai integruotis visuomenėje. Tuo tikslu 2005 m. projekto partnerių šalyse atlikti tyrimai, kuriuose analizuojami specialūs Keliaujančių Žmonių poreikiai, susiję su ugdymo ir profesinio rengimo sistema.
Projekto partneriai sudarė Gerosios patirties vadovą - surinko ir pagal sukurtą vieningą formą aprašė sėkmingo Keliaujančių Žmonių mokymosi mokykloje ir profesinio rengimo sistemoje pavyzdžius savo šalyse.
Taip pat buvo organizuojami seminarai, kuriuose kartu su mokymo institucijų atstovais, treineriais ir Keliaujančių Žmonių bendruomenių atstovais analizuojami jau taikomi arba planuojami taikyti ugdymo metodai, kurie padėtų tobulinti Keliaujančių Žmonių profesinę kvalifikaciją bei socialinę integraciją.
Tretieji projekto veikos metai (2006-2007 m.) buvo skirti romų moterų profesinės integracijos problematikos nagrinėjimui. Lyčių lygybės siekimas yra vienas iš nacionalinės politikos prioritetų. Mūsų projektas prisidėjo prie to, kad suvoktume, kas trukdo įgyvendinti lyčių lygybės principą romų bendruomenės profesinėje integracijoje.
Projekto metu vyko partnerių susitikimai, kuriuose analizuota turima informacija bei ieškoma būdų tolesniam bendradarbiavimui.

Projekto produktai
Keliaujančių Žmonių mokymosi poreikių tyrimai >>
Romų bendruomenės atstovų apklausa
Keliaujančių Žmonių ugdymu suinteresuotų organizacijų apklausa

2005 m. projekto partnerių šalyse atlikti du tyrimai, kuriuose analizuojami specialūs keliaujančių žmonių poreikiai, susiję su ugdymo ir profesinio rengimo sistema. Buvo apklausti romų bendruomenių atstovai ir institucijų, dirbančių su Keliaujančių Žmonių bendruomenėmis, atstovai. Tyrime dalyvavo 31 institucija: 15 Prancūzijoje, 4 Lietuvoje, 2 Rumunijoje, 4 Ispanijoje, 3 Čekijoje, 3 Graikijoje. Buvo apklausti 39 Keliaujančių Žmonių bendruomenės atstovai: 15 Prancūzijoje, 5 Lietuvoje, 5 Rumunijoje, 14 Ispanijoje.

Pasiūlymai kurti naujus pedagoginius metodus ir ugdymo būdus, siekiant pagerinti Keliaujančių Žmonių profesinį ugdymą, jų kvalifikaciją ir darbinę integraciją >>
Projekto partnerių parengtose strategijose numatoma, kokių veiksmų reikėtų imtis ugdymo vadovams, kad jauni ir suaugę Keliaujantys Žmonės galėtų kuo geriau atskleisti savo sugebėjimus, pritaikyti įgūdžius, kad profesinis ugdymas būtų jiems tinkamas ir suprantamas, kad padėtų jiems rasti darbą ir integruotis į visuomenę. Aptariami šie ugdomojo proceso aspektai: paramos struktūros, šeimos vertybės ir socialinė aplinka, ugdymo ir mokymo sistema, profesinė integracija. Iš viso pateiktas 71 pasiūlymas.

Gerosios patirties vadovas >>
Apraše pateikti sėkmingos Keliaujančių Žmonių profesinės ir socialinės integracijos partnerių šalyse pavyzdžiai, partnerių šalyse įgyvendintų programų ir projektų aprašymai (pdf formate). Iš viso pateikta 19 aprašymų: 3 iš Lietuvos, 6 iš Prancūzijos, 5 iš Ispanijos, 3 iš Graikijos, 2 iš Čekijos.

Keliaujančių Žmonių/romų situacijos aprašymas partnerių šalyse >>
4 šalys – Lietuva, Ispanija, Prancūzija ir Čekija surinko ir pateikė aprašymus.

Informacija apie Keliaujančių Žmonių/romų bendruomenės moterų profesinės integracijos problemas >>
4 šalys – Lietuva, Ispanija, Prancūzija ir Čekija apklausė savo šalies Keliaujančių Žmonių/romų bendruomenės moteris, mediatorius, socialinius darbuotojus, pateikė interviu santraukas. Interviu duomenys apibendrintos palyginamosiose lentelėse.

Pasiūlymai Keliaujančių Žmonių/romų bendruomenės moterų profesinio ugdymo tobulinimui >>
Pasiūlymai yra pagrįsti ugdymo poreikių tyrimo analizės rezultatais. Projekto partneriai numatė didaktinius metodus ir konkrečius būdus, kurie turėtų būti sukurti ir pritaikyti keliaujančių moterų profesiniam ugdymui ir integracijai darbo rinkoje. Yra išskirta 14 pagrindinių problemų ir numatyti kiekvienos iš jų sprendimo būdai.

Keliaujančių žmonių darbinė integracija Europoje. - V.: ŠDC, 2007.

Projekto vykdytojai Lietuvoje parengė atskirą leidinį, kuriame pateikiama projekto metu sukaupta informacija bei sukurta medžiaga, kuri bus naudinga romų socialine integracija suinteresuotoms organizacijoms kiekvienoje projekte dalyvavusioje šalyje.
Turinys, įvadas

Projekto rezultatai
  • Projekte dalyvaujančios institucijos turėjo galimybės pasidalinti gerąja patirtimi ir pritaikyti ją savo šalyse.
  • Projektas paskatins valstybės tarnybų, regioninių ir vietos bendruomenių bei tikslines grupes atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą, sprendžiant Keliaujančių Žmonių integracijos problemas.
  • Tikimasi, kad projekto metu parengta medžiaga, atspindinti įvairių šalių patirtį ir problemas šioje srityje, bus naudinga romų socialine integracija suinteresuotoms organizacijoms kiekvienoje projekte dalyvavusioje šalyje.
  • Tikimasi, kad projektas bus naudingas Lietuvai, atkreipiant visuomenės dėmesį į šios žmonių grupės ugdymosi problemas, suaktyvinant juos atstovaujančias organizacijas, ieškant efektyvesnių jų profesinės ir socialinės integracijos visuomenėje būdų.

Partnerių sutikimų akimirkos
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt