LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Skaitome ir dalijamės

 


Trukmė: 2007 m.

Rėmėjai:
LR Kultūros ministerija
LR Švietimo ir mokslo ministerija

Projekto partneriai:
Leidykla "Alma littera"
Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas
Teatro laboratorija "Atviras ratas"
Lietuvos tėvų forumas


Projekto aktualumas
Skaitymo gebėjimų ugdymas labai svarbus įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją. Kad galėtų sėkmingai mokytis įvairių dalykų bei nuolat mokytis vėliau, jauni žmonės jau mokykloje turi tapti sąmoningais savarankiškais skaitytojais, gebančiais susirasti, atsirinkti, kritiškai įvertinti įvairaus pobūdžio tekstus, apmąstyti skaitymo metu įgytą informaciją, idėjas. Veiksmingas yra toks skaitymas, kai informacija, idėjos transformuojamos į naujas žinias, naują supratimą, kai gebama remiantis skaitymo patyrimu priimti tam tikrus sprendimus, ką nors padaryti, veikti kitaip nei prieš skaitymą.
Raštingumo plačiąja prasme gebėjimų ugdymas – svarbi pilietinės demokratinės visuomenės kūrimo prielaida. Nagrinėdami, interpretuodami, vertindami įvairaus pobūdžio tekstus mokiniai ugdosi kritinio mąstymo gebėjimus. Jie atpažįsta, nagrinėja įvairių šaltinių atviras ir slaptas intencijas, teigiamas vertybes, vertina reiškiamų požiūrių pagrįstumą ir patys mokosi argumentuotai diskutuoti. Pokalbiuose apie skaitomus tekstus plėtojama diskusijos kultūra: mokomasi išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę, pripažinti nuomonių ir požiūrių įvairovę, ginti savo požiūrį, nepažeidžiant kitų ir savo paties orumo, ugdoma atsakomybė už savo minčių ir pasakymų tikrumą, aiškumą, tikslumą, kuriamos skaitytojų bendruomenės, kurių bendrabūvio kultūra galėtų būti visaverčių pilietinės demokratinės visuomenės santykių modeliu.
Suvokdamos skaitymo gebėjimų ugdymo svarbą žmogaus, visuomenės gyvenimui ir net ekonominei gerovei kurti šalys tiria skaitymo motyvaciją ir pasiekimus, rūpinasi skaitymo skatinimo programomis. Lietuvoje 2005 metais atliktas sociologinis tyrimas „Skaitymo mastas, kryptingumas ir poreikiai“ rodo, kad Lietuvos gyventojai nėra pakankamai motyvuoti skaitytojai. Vyriausybė patvirtino skaitymo skatinimo programą 2006–2011 metams. Šios programos tikslas – gausinti nuolat ir dažnai skaitančių įvairaus amžiaus gyventojų ir taip ugdyti kūrybišką, tobulėti siekiančią, kritiškai mąstančią, pilietiškai atsakingą asmenybę.

Projekto tikslas
Ugdyti kritiškai mąstančius, kultūringus, apsišvietusius piliečius, vertinančius skaitymą kaip asmeninį ir socialinį įgūdį.

Projekto uždaviniai
  • Seminarų, diskusijų metu iškelti skaitymo, informacijos atrankos svarbą.
  • Projekto dalyvius supažindinti su prasmingo skaitymo ir kritinio mąstymo skatinimo būdais, metodais ir galimybėmis.
  • Organizuoti įvairius skaitymo skatinimo renginius, akcijas, veiklas įvairiose švietimo ir socialinėse institucijose su rašytojais, leidėjais ir taip populiarinti skaitymą įvairiose socialiniuose sluoksniuose.
  • Parengti ir išleisti video ir spausdintą skaitymo seminarų metodinę medžiagą bei platinti ją švietimo institucijose skaitymo seminarų metu.
Projekto dalyviai ir tikslinės grupės
Projektas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, jų tėvams, mokytojams, bei mokyklų bendruomenėms, aukštųjų mokyklų studentams.

Į projektą įsijungė 6 Lietuvos mokyklos: 
Vilniaus “Vyturio” pradinė mokykla
Vilniaus S. Daukanto vidurinė mokykla
Vilniaus P. Vileišio pagrindinė mokykla
Šiuolaikinės mokyklos centras
Molėtų gimnazija
Mažeikių “Žiburėlio” pradinė mokykla

Viso projekto metu į įvairias akcijas, seminarus buvo įtraukta apie 300 įvairaus amžiaus bei socialinių sluoksnių žmonių.

Projekto eiga
Akcija „Skaitome drauge“ tarptautinei literatūros dienai paminėti, 2007 m. rugsėjo 7 d.
Pagrindiniai akcijos renginiai vyko Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, Vilniaus S. Daukanto vidurinėje mokykloje, Vilniaus P. Vileišio pagrindinėje mokykloje, Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Mažeikių „Žiburėlio“ pradinėje mokykloje, Molėtų gimnazijoje. Visą dieną mokyklose vyko knygų skaitymai, aptarimai ir pristatymai, įvairios diskusijos, susitikimai su rašytojais ir leidyklos „Alma littera“ atstovais. Mokiniai rengė ir pristatė savo kūrinių almanachus, kūrė knygų reklamas.

Skaitymo seminarai, 2007 m. rugsėjo-spalio mėn.
Projekto metu buvo organizuoti „Skaitymo praktikumo“ seminarai, parengti pagal tarptautino projekto „Kritinio mąstymo ugdymas: skaitant ir rašant“ metodiką. Seminarai, pristatantys įvairias skaitymo skatinimo metodikas buvo skirti mokiniams, studentams bei įvairių dalykų mokytojams, kurie įgytomis žiniomis pasidalijo su kitais, organizuodami skaitymo skatinimo akcijas įvairiose švietimo ir socialinėse institucijose. Įvyko 7 seminarai Vilniaus "Vyturio" pradinėje mokykloje, Mažeikių "Žiburėlio" pradinėje mokykloje, Vilniaus S. Daukanto vidurinėje mokykloje, Molėtų gimnazijoje, Vilniaus pedagoginiame universitete, Šiuolaikinių didaktikų centre. Seminaruose dalyvavo 30 mokinių, 86 studentai, 64 mokytojai, 15 dėstytojų. Iš viso – 195 dalyvių.

Socialinės akcijos, 2007 m. rugsėjo-lapkričio mėn.
Į projektą aktyviai įsitraukę mokiniai ir studentai ne tik atrado skaitymą iš naujo, bet ir dalijosi patirtimi su kitais. Mokėtų gimnazijoje rugsėjo 7 d. vyko knygų mainų mugė „Dovanoju Jums knygą“, kurios metu surinktos knygos buvo padovanotos Molėtų vaikų globos namų auklėtiniams. Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto studentės lankėsi vaikų darželiuose, vaikų globos namuose, Vilniaus Santariškių ligoninės vaikų onkologijos skyriuje, dovanojo knygas, sekė pasakas, kalbėjosi, diskutavo ne tik apie skaitymą, bet ir apie kitus, vaikams svarbius dalykus. Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto studentės organizavo skaitymo skatinimo akciją Vilniaus P. Vileišio vidurinėje mokykloje.

Metodinės medžiagos leidyba, 2007 m. lapkričio mėn.

Parengtas ir 100 egz. tiražu išleistas leidinys „Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas“ (aut. Navickaitė A., Daukšienė D., Jarienė R.).

Šis metodinis leidinys skirtas įvairių dalykų mokytojams, klasių auklėtojams. Jo tikslas – pristatyti skaitymo mokymo strategiją – skaitymo praktikumą, skirtą motyvuotiems ir sąmoningiems skaitytojams ugdyti. Taikydami skaitymo skatinimo strategijas pedagogai galės sudominti mokinius skaitymu, paversti jį įdomia, prasminga veikla. Leidinys iliustruotas mokinių darbais. Prie leidinio pridedama DVD plokštelė su įrašyta video medžiaga, iliustruojančia teorinę medžiagą. Leidinys išplatintas projekto dalyviams ir nemokamai platintas skaitymo seminarų metu.

Turinys, įvadas

Baigiamasis projekto renginys, 2007 m. lapkričio 27 d.
Renginys subūrė aktyviausius projekto dalyvius nuoširdžiai ir atvirai pasvarstyti, ką šiais laikais reiškia skaitymas kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimai, draugams bei visuomenei.

Į baigiamąjį renginį buvo pakviesti visų projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai, partneriai, rėmėjai. Iš viso – 70 žmonių. Teatro laboratorija „Atviras ratas“ parodė satyrinę agitaciją „Sparnuotasis Matas“, pagal K.Binkio kūrybą (režisierius Aidas Giniotis).
Po spektaklio vyko diskusija grupėse „Skaitymas – už ir prieš“, kurią moderavo muzikinės-pramoginės laidos vaikams "Tele bim-bam" autorė ir vedėja Neringa Čereškevičienė, Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Šarūnas Bagdonas ir Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė. Buvo keliami klausimai: Ar skaitymas keičia žmones? Jei taip, tai kaip? Ar skaitymas vertinamas mokykloje draugų tarpe, šeimoje? Kas yra geras skaitytojas? Ar mokytojai (dėstytojai) moko KAIP skaityti? Vieni mūsų labai mėgsta skaityti, kiti – mažiau, o dar kiti – nemėgsta. Kodėl taip yra? Kokias knygas mėgsta skaityti mokytojai, studentai, mokiniai? Kiek tam skiria laiko? Ar aptaria tai, ką skaito savo malonumui per literatūros pamokas, su draugias, namiškiais? Ką mokiniai (studentai) siūlytų, jeigu jie būtų prezidentai, ministrai, mokyklų direktoriai, kokių priemonių imtųsi, kad būtų skaitoma?
Buvo nuspręsta, kad: skaitymas yra smagus, bet labai laikui imlus malonumas; skaityti norėtųsi daugiau pamokų metu ir apie tai kalbėti; skaitymas svarbus kiekvieno žmogaus tobulėjimui; smagu apie skaitymą kalbėtis su kitais.
Leidyklos „Alma littera“ įsteigtais prizais buvo apdovanoti aktyviausi viso projekto dalyviai. 


„Skaitome knygas, kurios įsimena, veda arčiau prie savo ir kito žmogaus esmės, skatina kelti klausimus, į kuriuos neįmanoma pateikti vienintelių atsakymų. Esame skaitytojai, atidžiai ieškantys knygose savo prasmių, nes žinome, kad grožinė literatūra apie žmogų ir pasaulį kalba meniniu vaizdu, kuris leidžia įžvelgti ne vieną prasmę. Mes mokomės kalbos ir literatūros, kad turėdami patikimus vedlius, išmoktume vaikščioti knygų puslapiais patys vieni, savarankiškai“ - Vilniaus S. Daukanto vidurinės mokyklos mokiniai, almanacho „Baltos lankos, juodos avys“ autoriai

„Mano nuomonė pasikeitė į gerą pusę – supratau, kad skaitymas žmogui yra labai svarbus ir reikalingas. Dabar tikrai pradėsiu daug skaityti, kaip ir anksčiau...“.
„Jau seniai norėjau pradėti skaityti... Dabar planuoju paimti kažkada pradėtą ir nebaigtą skaityti knygą. Gal, jei perskaityčiau dabar – man patiktų?“
– samprotavo Vilniaus P.Vileišio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai, po Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto studenčių, būsimųjų socialinių pedagogių, organizuotos skaitymo skatinimo akcijos.

„Kai diskusijos pradžioje, mokiniai išdidžiai pareiškia, kad jie nemėgsta skaityti ir mieliau renkasi televizoriaus žiūrėjimą ar kompiuterinius žaidimus - vėliau pakeičia nuomonę ir pasižada pradėti skaityti... Tai yra nepaprasta! Diskusijos metu supratome, kad mokiniai nesusimąsto, ką skaitymas reiškia jų gyvenime, todėl jį priima, kaip savaime suprantamą dalyką. Apie skaitymą reikia kalbėtis ir šeimoje, ir per pamokas, nes neskaitymo problema universitete tik išryškėja“ – dalijosi atradimais Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto studentės.

Skaitom, nes tai įdomu. Skaitydami sužinom ir išmokstam daug naujo....“ „Labai smagu paskaičius pasikalbėti apie tai su draugais...“ „Mėgstu skaityti atsikėlus ankstų vasaros rytą balkone ir stebėt skubančius žmones, o pati džiaugtis sustabdytu laiku rankoje su knyga...“ „Daugiau atsirastų skaitančių, jei apie knygas kalbėtumėmės per pamokas, galėtume jas pristatyti, ir taip sudominti kitus...“ „Mokyklose organizuojamos popietės su rašytojais ir panašiai... Tai žinoma įdomu, bet ne visi ateina, nes kitiems gaila laisvo laiko... Todėl būtų gerai išnaudoti pamokų laiką“ „Skaitančius žmones atpažįsti iš veido....“ „Televizijoj ir kitur labai mažai reklamos knygai...“ - moksleivių mintys, išsakytos baigiamojo projekto renginio metu vykusioje diskusijoje.


Projekto rezultatai
  • Projekto metu organizuoti įvairūs skaitymo skatinimo renginiai ir akcijos prisidėjo prie skaitymo populiarinimo mūsų bendruomenėje.
  • Skaitymo seminarų, pamokų ir paskaitų metu mokytojai, mokiniai ir studentai buvo supažindinti su skaitymo strategijomis, skaitymo skatinimo metodais.
  • Tikimasi, kad projekto dalyviai įvertins skaitymo svarbą, mokysis prasmingo skaitymo, taikyti metodus padedančius kontroliuoti skaitymą, kritiškai mąstyti bei patys ieškos būdų, kaip populiarinti skaitymą įvairaus amžiaus bei socialinių sluoksnių žmonių tarpe.
Projekto renginių nuotraukos

Akcija "Diena su knyga" Mažeikių "Žiburėlio" pradinėje mokykloje

Susitikimas su teatro laboratorijos "Atviras ratas" aktoriais Vilniaus "Vyturio" pradinėje mokykloje

Vilniaus "Vyturio" pradinėje mokykloje svečiuojasi leidyklos "Alma littera" atstovė

Mokinių kūrybos almanacho pristatymas Molėtų gimnazijoje

Vilniaus P. Vileišio pagrindinėje mokykloje svečiuojasi leidyklos "Alma littera" redaktorė

Diskusijos baigiamojo renginio metu
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt