LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Kritinio mąstymo ugdymas: programa Lenkijos pedagogams

 


Trukmė: 2005 - 2006 m.

Rėmėjas:
Atviros visuomenės institutas Niujorke, JAV

Projekto partneris:
Centrum Edukacji Nauczycieli, Białystok (Bialystoko mokytojų švietimo centras), Lenkija

Projektas vykdytas kaip Tarptautinio KMUSR konsorciumo veiklos dalis.


Projekto tikslas
Projektu siekiama prisidėti prie suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimo. Projekto tikslas - išanalizuoti sėkmingą vyresniojo amžiaus žmonių mokymo praktiką projekto partnerių šalyse ir skleisti šią informaciją suaugusiųjų švietimo organizacijose, valdžios institucijose, bei naudoti profesinėje veikloje.

Projekto uždaviniai
 • Surinkti informaciją apie vyresniojo amžiaus žmonių tęstino mokymosi gerąją patirtį partnerių šalyse.
 • Parengti gerosios patirties vadovą.
 • Paskleisti surinktą informaciją suaugusiųjų švietimo organizacijoms, kitoms suinteresuotoms institucijoms.
Projekto dalyviai ir tikslinės grupės
 • Vyresniojo amžiaus žmonės (virš 55 metų).
 • Vyresniojo amžiaus žmonių mokytojai.
 • Organizacijos, vienijančios vyresniojo amžiaus žmones.
Projekto eiga
Projekto metu projekto partneriai renka ir analizuoja turimas žinias apie mokymo metodus ir turinį, kurios būtinos sėkmingam mokymuisi vyresniame amžiuje.

Projekto metu renkami statistiniai duomenys apie senjorų (virš 55 metų) mokymąsi partnerių šalyse, įskaitant duomenis apie dalyvavimą mokymuose, tęsiamą profesinę veiklą išėjus į pensiją, išėjimo į pensiją amžių, kokiuose mokymuose dalyvauja, kokios suaugusiųjų švietimo organizacijos veikia įvairiose šalyse, kokia vyresnio amžiaus žmonių ugdymo politika.

Be jau turimų statistinių duomenų renkama informacija apie vyresnio amžiaus žmonių mokymui naudojamus metodus, jų teigiamus ir neigiamus aspektus ir apie tai, kokiems mokymosi metodams senjorai teikia pirmenybę. Tuo tikslu projekto partneriai parengė klausimyną, kuriuo tyrė senjorų mokymosi poreikius ir interesus, mokymosi motyvus, mokymusi kylančias kliūtis, mokymosi būdus, laisvalaikio pomėgius ir kt.

Kiekvienoje šalyje apklausta 15 senjorų iš įvairių tikslinių grupių – dirbančių ir nedirbančių, aktyviai besimokančių ir tų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesimoko.

Lietuvoje kiekybinis tyrimas buvo atliktas Trakų, Lazdijų, Pakruojo, Rietavo, Tauragės rajuose. Į anketos klausimus atsakė 45 respondentai. Taip pat buvo vykdomas interviu dejose fokus grupėse - aktyviai ir pasyviai  besimokančiųjų senjorų. Iš viso fokus grupėse dalyvavo 15 senjorų iš Vilniaus miesto ir Trakų rajono.
Kiekybinio tyrimo rezultatai
Fokus grupių apklausos rezultatai

Tyrimo duomenys bus apibendrinti ir palyginti. Remiantis rezultatais, bus parengtos rekomendacijos vyresnio amžiaus žmonių ugdymui – kokie yra tinkamiausi metodai, mokymų turinys, kaip pašalinti kliūtis mokymuisi, ir motyvavimo tobulinimuisi bei visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi būdai. Kiekviena partnerių organizacija parengs pilotinį vyresni amžiaus žmonių mokymo kursą.

Surinkta medžiaga bus apibendrinta ir išleista kaip metodinė priemonė suaugusiųjų švietimo organizatoriams ir vykdytojams.


Projekto rezultatai
 • Įgyvendinant projektą bus ieškoma naujų mokymo metodų, kurie skatintų senjorų žinių ir įgūdžių tobulinimą ir būdų skatinti mokymosi motyvaciją.
 • Projektas suvienijo įvairias suaugusiųjų švietimo srityje veikiančias organizacijas bendram darbui.
 • Projekto metu bus atliktas kokybinis sociologinis tyrimas apie vyresnio amžiaus žmonių mokymąsi.
 • Bus parengtos vyresnio amžiaus žmonių ugdymo rekomendacijos, pateikiant ir gerosios patirties pavyzdžius.
 • Projekto medžiaga bus išplatinta kitoms organizacijoms ir įstaigoms, veikiančioms suaugusiųjų švietimo srityje; jos turės galimybę susipažinti su projekto rezultatais ir naudoti juos savo veikloje.

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt