LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


MOST / Studentų mainai ir padedančiojo mokytojo standarto kūrimas
   

Projekto Nr.  118340-CP-1-2004-1-BE-COMENIUS-C21

Trukmė: 2004 - 2007 m.

Rėmėjai:
Europos Komisija
Europos Sąjungos Socrates programos koordinavimo paramos fondas

Koordinatorius:
Artevelde aukštoji mokykla, Belgija

Partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva
Maltos universitetas, Malta
Stavangerio universitetas, Norvegija
Gävle universitetas, Švedija
Barselonos Ramon Llull universitetas, Ispanija 

Projekto interneto svetainė: http://www.most-comenius.org


Projekto aktualumas
Baigęs studijas mokytojas turi būti įgijęs pagrindines kompetencijas, reikalingas pedagoginei veiklai pradėti ir nuolat ją tobulinti savo darbo metu. Šiuo metu nėra parengti nei europiniai, nei projekte dalyvaujančių šalių nacionaliniai standartai pradedantiesiems mokytojams. Tai nemaža kiūtis pedagogų mainams Europoje.

Dabartinė situacija projekte dalyvaujančiose šalyse:
Belgija: pagrindinės mokytojo kompetencijos įvardytos švietimo įstatyme. Mokytojus rengiančios institucijos savarankiškai įvertina, studentų mokymo programos pabaigoje įgytas kompetencijas.
Lietuva: rengiama nauja pedagogų rengimo koncepcija, siekiant įtraukti dabartinės aukštojo mokslo reformos prioritetus.
Malta: atliekama mokytojų standartų analizė, siekiant juos reformuoti.
Norvegija: turi nacionalinį mokomųjų praktikų planą.
Švedija: įgyvendina naują praktikų organizavimo tvarką, numatant praktikanto veiklos praktikos metu vertinimo kriterijus.

Visose projekto partnerių šalyse vienokiu ar kitokiu būdu siekiama optimizuoti praktinį pradedančiųjų mokytojų parengimą, kad jie galėtų priimti būsimus iššūkius pradėję dirbti mokykloje. Visi partneriai pripažįsta, kad vertinimo problema susijusi su aiškaus pradedančiojo mokytojo standarto poreikiu. Pedagoginės praktikos užsienyje įvertinimas ir akademinis pripažinimas yra pagrindinis akstinas susitarti dėl europinio pradedančių mokytojų standarto.


Projekto tikslai
 • Prisidėti prie mokytojų rengimo kokybės gerinimo Europoje
 • Paskatinti pedagogų mainus Europoje
 • Pasidalyti praktikų organizavimo ir vertinimo patirtimi
 • Inicijuoti europinio pradedančiojo mokytojo standarto kūrimą
Projekto uždaviniai
 • Parengti efektyvią studentų mainų sistemą ir organizuoti pedagoginę praktiką studentams partnerių šalyse
 • Remiantis studentų patirtimi praktikos metu, atlikti veiklos tyrimą
 • Parengti europinius pedagoginių praktikų standartus (apjungiančius tiek Europinę dimensiją, tiek kiekvienos šalies specifiką), kurie padėtų pedagogams įvertinti studentus praktikantus
 • Sukurti lanksčią pradedančiojo mokytojo vertinimo sistemą, kuri derintųsi su besikeičiančia visuomene ir mokytojų rengimo institucijų vaidmeniu visuomenėje
Projekto tikslinės grupės
 • Būsimieji pedagogai, besirengiantys mokyti 10-18 m. amžiaus vaikus
 • Dėstytojai
 • Pedagogų rengimo institucijos
 • Mokytojai-mentoriai
 • Švietimo ir pedagogų rengimo institucijų administratoriai
Projekto eiga
STUDENTŲ MAINŲ PROGRAMA
Projekto eigoje 2005-2007 m. vasario-kovo mėnesiais buvo organizuojami studentų mainai 5 savaičių pedagoginei praktikai atlikti projekto partnerių šalyse. Kiekviena projekte dalyvaujanti aukštojo mokslo institucija pedagoginei praktikai kasmet priėmė po 3 studentus iš kiekvienos šalies – iš viso 15 studentų. Studentai atliko pedagoginę praktiką toje institucijoje bei bendrojo lavinimo mokyklose, kur juos globojo mokytojai-mentoriai.
Praktikos metu studentai stebėjo pamokas, savarankiškai jas vedė, vykdė projektus bei užklasinę veiklą. 

Studentų mainų programa 2005 m.
2005 m. studentų mainų programoje dalyvavo 15 Vilniaus pedagoginio universiteto studentų, kurie 2005 m. vasario 14 - kovo 18 d. atliko praktiką Belgijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Maltoje.
Į Lietuvą atvyko 7 studentai iš Norvegijos Stavangerio universiteto, Belgijos Artevelde aukštosios mokyklos ir Švedijos Gavle universiteto. Jie atliko praktiką Vilniaus S.Daukanto vidurinėje mokykloje ir Vilniaus M.Biržiškos gimnazijoje. Juos globojo mokytojai-mentoriai. Praktikos metu studentai stebėjo pamokas, savarankiškai jas vedė, vykdė projektus bei užklasinę veiklą. 
2005 m. mainų programos dalyviai

Studentų mainų programa 2006 m.
2006 m. studentų mainų programoje dalyvavo 15 Vilniaus pedagoginio universiteto studentų, kurie 2006 m. vasario 5 - kovo 12 d. atliko praktiką Švedijoje ir Ispanijoje, kovo 5 - balandžio 9 d. Belgijoje, Norvegijoje ir Maltoje.
Į Lietuvą atvyko 5 studentai iš Norvegijos Stavangerio universiteto, Belgijos Artevelde aukštosios mokyklos. Jie atliko praktiką Vilniaus Jėzuitų ir Vilniaus M.Biržiškos gimnazijoje. Juos globojo mokytojai-mentoriai. Praktikos metu studentai stebėjo pamokas, savarankiškai jas vedė, vykdė projektus bei užklasinę veiklą.
2006 m. mainų programos dalyviai


Studentų mainų programa 2007 m.
2007 m. studentų mainų programoje dalyvavo 15 Vilniaus pedagoginio universiteto studentų, kurie 2007 m. vasario 5 - kovo 12 d. atliko praktiką Švedijoje ir Ispanijoje, kovo 5 - balandžio 9 d. Belgijoje, Norvegijoje ir Maltoje.
Į Lietuvą atvyko 3 studentės iš Belgijos Artevelde aukštosios mokyklos. Jie atliko praktiką Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje ir Vilniaus M.Biržiškos gimnazijoje. Juos globojo mokytojai-mentoriai. Praktikos metu studentai stebėjo pamokas, savarankiškai jas vedė, vykdė projektus bei užklasinę veiklą.
2007 m. mainų programos dalyviai

"Maltoje mokykloje laikomasi griežtų taisyklių, tačiau atmosfera labai gera. labai geri mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. Pas mus visada yra dvi stovyklos: mokinių ir mokytojų, o pas juos taip nėra. Mokiniai gali drąsiai pribėgti prie mokytojo ir jį apsikabinti...
Šioje programoje verta dalyvauti, nes turi nepaprastą galimybę pakeliauti, pažinti pasaulį, palyginti Lietuvą ir ją pamatyti iš šalies. Būdamas kitoje šalyje, labiau suvoki save savo kultūroje"
- Eglė Burlėgaitė (SKI)

"Norvegijoje mokytojai yra būtent tokie. Įdomu, kad Norvegijoje nėra tvarkaraščių, mokiniai kas dvi savaites patys renkasi ir projektuoja, ko jie norėtų mokytis ir tą daro labai noriai. Stebiuosi, kaip mokiniai gali būti tokia motyvuoti ir daryti viską patys.
Dalyvaudama šiame projekte supratau, kad norint būti geru mokytoju, reikia bendradarbiavimo įgūdžių, atviro mąstymo, mokėti kiekvieną vaiką priimti, kaip unikalų ir nepaprastą, su savo charakteriu, požiūriu į gyvenimą ir pan. "
- Reda Lileikytė (SKI)

"Švedijoje man labai patiko ir aš džiaugiuosi, gavusi tokią galimybę išvykti, nes tai pakeitė mano požiūrį į mokslą, studijas, universitetą, studijų kokybę ir reikalavimus. Mes turėjome nuostabų mentorių, kuris mums padėjo ir vedė iš pradžių mums tamsiu Švedijos švietimo sistemos keliu... Jis mumis rūpinosi, galėjome į jį kreiptis bet kokios pagalbos. Mokykloje mums buvo suteikta visiška laisvė - mes turėjome patys atsakyti už tai, ką ir kaip mokysime, kokius rezultatus gausime. tai mus gąsdino, nes mūsų sistemoje ugdymo planai jau paruošti. Bet mes apsipratome, ir galutinis rezultatas - laimingi vaikai ir patenkinti mokytojai. Universitetas taip pat sužavėjo. ten visais pasitikima ir tai - nuostabu!" - Lina Bilevičiūtė (UKF)

VEIKLOS TYRIMAS
Praktikos metu studentai, mokytojai-mentoriai, dėstytojai atliko veiklos tyrimą – nuolat stebėjo ir vertino praktikos eigą. Veiklos tyrimo duomenys pasitarnavo kuriant pradedančiojo mokytojo standartą.
Studentų praktikos vertinimo kriterijai (EN)
Studentų praktikos vertinimo apžvalga

STANDARTŲ RENGIMAS
Projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų dėstytojai atliko lyginamąją studentų praktikantų vertinimo metodų analizę, išbandė tuos metodus studentų praktikos metu. Remdamiesi studentų ir mokytojų-mentorių veiklos tyrimo duomenimis, dėstytojai kūtė pradedančiojo mokytojo standarto modelį. Standarte yra apibrėžtos pagrindinės pradedančiojo mokytojo kompetencijos, būtinos pedagoginei veiklai pradėti, taip pat numatyti kompetencijų vertinimo metodai.
Pradedančiajam mokytojui šis standartas pasitarnaus kaip profesinės kompetencijos tobulinimo vadovas, o dėstytojams ir mokytojams-mentoriams padės vertinti studentų veiklą praktikos metu.


Projekto rezultatai
 • Parengtas europinis pradedančiojo mokytojo standartas
 • Sukurta studentų mainų sistema, paremta ES šalių praktine patirtimi
 • Parengtas praktinis studentų praktikų organizavimo vadovas
Praktinis studentų praktikų organizavimo vadovas ir pradedančiojo mokytojo standartas
Leidinį sudaro šešios reikšminės dalys: teorinis pagrindimas, praktinė veikla, stebėjimo formos, vertinimas, gerosios patirties pavyzdžiai ir užduotys „Most“ dalyviams. Teorinėje dalyje kalbama apie mokymosi proceso modeliavimą, mokymo tikslų kėlimą, turinį, formas, veiklas ir metodus. Taip pat aptariami pradedančiojo mokytojo vadovavimo klasei principai, komunikacijos su mokiniais ypatumai, profesinių kompetencijų būtinybė ir mokytojo, kaip bendruomenės nario, vaidmuo.
Praktinėje dalyje pateikiami uždaviniai, kuriuos turi įvykdyti mokytojas, klausimai, padedantys jam pasitikrinti save, kaip ugdytoją, bei pamokos modeliai, padedantys mokiniams įgyti ne tik bendrų žinių, bet ir lavinti gebėjimą klausyti, bendrauti bei vertinti savo ir kitų veiklą. Leidinyje taip pat pateikiamos stebėjimo formos mentoriui, mokiniui ir studentams, stebintiems mokytojų darbą. Šios formos sudarytos keliems aspektams vertinti, pradedant pasiruošimu pamokai ir baigiant komunikacijos efektyvumu.
Dalyje „Vertinimas“ pateikiamas projekto vykdymo metu sukurtas „Europinis pradedančiojo mokytojo standartas“, kuriame aptariamos pagrindinės mokytojui būtinos įgyti kompetencijos įvairiuose lygmenyse: grupės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės. Taip pat pateikiami projekto veiklų vertinimo dokumentai mentoriams ir studentams. Penktoji dalis skirta gerosios patirties pavyzdžiams aptarti, o šeštojoje dalyje pateikiamos konkrečios užduotys projekto dalyviams, padedančios stebėti, vertinti ir tobulinti savo, kaip mokytojo kompetencijas.
Leidinio tekstas (EN)

VPU studentai Maltoje ir Belgijoje 2005

VPU studentai Švedijoje, Maltoje, Norvegijoje 2006

VPU studentai Švedijoje 2007

Partnerių susitikimai
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623, el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt