LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus


Projekto Nr. BPD-ESF-2.4.0-03-05/0078

Trukmė: 2006-2008 m.

Rėmėjai:
Projektą remia Lietuvos vyriausybė
projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Projekto vykdytojas:
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Projekto partneriai:
Vilniaus pedagoginis universitetas
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto aktualumas
Bendrajame programavimo dokumente yra akcentuojama žmogiškųjų išteklių plėtra ir mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas. Tai reiškia piliečių demokratinių ir kitų dorinių vertybių puoselėjimą. Tuo tikslu būtina sukurti adekvačią ugdymo taktiką, kuri leistų įgyvendinti nacionalinę švietimo strategiją – nuostatas, kurios kol kas akcentuojamos tik švietimo reformos dokumentuose, o realybėje yra „užmirštos“.

Už šių siekių įgyvendinimą yra, visų pirma, atsakingi klasės vadovai. Juolab, kad esant profesinei perprodukcijai ir veikiant konkurencinei aplinkai jie yra suinteresuoti savo kompetencijos tobulinimu, t.y. mokymusi visą gyvenimą.

Mūsų paaugliai ir jaunimas iš visų gyventojų sluoksnių geriausiai suvokia demokratijos principus ir vertybes, tačiau tuo pat metu jaunimas pilietiškai ir politiškai yra pati pasyviausia visuomenės dalis, menkai angažuota dalyvauti valstybės demokratiškumo raidoje. Tai liudija mūsų švietimo sistemoje vyraujant žinių perteikimo kultą, apleidžiant įsitikinimų puoselėjimo misiją, atitinkamų idealų interiorizaciją. Ši vertybinė ugdymo prieštara veda link to, kad ugdytiniai puikiausiai žino asmenines teises, tačiau neįsisąmonina pilietinių ir demokratinių pareigų.

Auklėjimas šiandieninės Lietuvos mokyklose dėl specialių metodų trūkumo (per penkiolika Lietuvos nepriklausomybės metų neparengta originali auklėjamojo darbo bendrojo lavinimo mokyklose metodika!) didele dalimi tapo deklaratyvus ir priklauso nuo įgimtų mokytojo (klasės vadovo) gebėjimų, asmeninės atsakomybės jausmo, intereso. Tad galima teigti, jog auklėjamasis ugdymas mūsų šalyje yra daugiau stichinio ir inertiško pobūdžio. Kokybinis tyrimas, atliktas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, moksliniai bei kiti tyrimai (pvz. anketinis tyrimas, atliktas pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarų metu) įrodo naujų auklėjimo metodų, formų bei inovatyvaus metodinio leidinio kūrimo ir diegimo ugdymo sistemoje poreikį.

Projekto idėjų įgyvendinimas tiesiogiai orientuotas mokytojų (ypač – klasių vadovų) kompetencijos sklaidai mokinių asmenybės dorinimo plotmėje. Taikydami inovatyvius metodus, pedagogai kuria patrauklią ugdymo atmosferą, įgyja galimybę ugdytinius ne tik mokyti, bet ir tikslingai auklėti.

Šio projekto prioritetinė sritis – psichologiškai patrauklios mokymosi ir komunikavimo aplinkos kūrimas, kuomet menas (meno kūriniai) veikia kaip tarpininkas mokinių ir ugdytojo (klasės vadovo) bendradarbiavimo ir tarpusavio santykių kūrimo procesuose.

Projekto tikslas
Efektyvinti pilietiškumo ir kitų demokratinių vertybių ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje.

Projekto uždaviniai
  • Plėtoti pedagogų profesinę kompetenciją - jų gebėjimą inovatyviais metodais puoselėti mokinių vertybines orientacijas. 
  • Skleisti projekto idėjas Lietuvos švietimo sistemoje, siekiant optimizuoti auklėjamojo darbo kokybę, aktyvinti mokinių pilietinę poziciją, demokratiškumą, mokymosi motyvaciją ir mažinti „iškritimą“ iš nuosekliojo mokymo sistemos. 
  • Sukurti inovatyvią tikslingo auklėjimo metodiką bei išleisti metodinį leidinį – „Grožio ir Gėrio link: klasės auklėtojo knyga“.
  • Apmokyti pedagogus taikyti ir diegti Lietuvos mokyklose naujus auklėjimo – pilietinių, demokratinių ir kitų dorinių vertybių interiorizacijos – metodus bei formas.
Projekto tikslinės grupės
Projekto tikslinė grupė – tai mokytojai-klasių vadovai, įsisavinantys inovatyvią metodiką, kuri suteiks metodologinį pagrindą ir metodines gaires tolesniems kūrybiniams ieškojimams, profesinės kompetencijos plėtrai, skatins konkurencingumo galimybes kolegų tarpe. 
Projektas skirtas visų Lietuvos apskričių mokytojams-klasių vadovams. Projekto mokymuose iš viso dalyvavo 329 mokytojai-klasės vadovai.

 Kiekvienas mokymuose dalyvavęs mokytojas-klasės vadovas dirba vidutiniškai su 15 ugdytinių, tad projekto idėjos turėtų pasiekti net 4500 mokinių. Mokiniai bus auklėjami inovatyviais, nedeklaratyviais, patraukliais (pasitelkiant meno media) metodais, kas tikėtinai motyvuos jų, kaip aktyvių piliečių augimo procesą. Pedagogai, įsisavinę inovacinius Projekto metodus, galės ženkliai didinti mokinių mokymo(si) motyvaciją, jų aktyvumą, tuo įtraukdami į ugdymo procesą mažesnių gabumų ar ant atskirties ribos esančius ugdytinius, orientuodami jų asmenybės sklaidą pilietinių, demokratinių vertybių linkme.

Projekto eiga
Inovatyvios auklėjimo metodikos kūrimas ir leidyba, 2006-2007 m.
Metodiką rengė autorių kolektyvas - prof. habil. dr. Albertas Piličiauskas, doc. dr. Lolita Navickienė, Albertas Navickas, Solėja Karalienė.
Metodika grindžiama žmogaus estetinio poreikio ir meno poveikio fenomenu. Inovatyvių (Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo) metodų pagalba menas auklėjimo procese tampa mokinių jausmus inspiruojančiu ir jų mąstymą provokuojančiu veiksniu.  Metodika yra išleista atskiru leidiniu "Gėrio ir Grožio link: klasės auklėtojo knyga" su priedais CD formatu. Ji skiriama pirmiausia bendrojo lavinimo mokyklos klasės auklėtojui, bet bus naudinga visiems, suinteresuotiems ugdytinių dorinių ir dvasinių vertybių sklaida. Inovatyvi tikslingo auklėjimo metodika taip pat galės būti naudojama kaip socialinių „ligų“ ar „iškritimo“ iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijos prielaida, todėl leidinys sudomins socialinius pedagogus, mokyklų psichologus, meno terapeutus, ugdančius rizikos grupės vaikus, delinkventiškus paauglius ar priklausomybių turinčius asmenis. Projekto autoriai numatė pateikti ugdytojams daug praktinių pavyzdžių, kurie, priklausomai nuo ugdytinių interesų, auklėjamosios klasės ar mokyklos aktualijų, galės tapti klasės valandėlės, pamokos ar kitų Leidinys išplatintas mokymų dalyviams.

Pedagogų mokymų organizavimas ir vykdymas, 2007 m. rugsėjis-gruodis.
Dešimtyje Lietuvos apskričių buvo organizuoti mokytojų-klasės vadovų mokymai. Iš 329 mokymų dalyvių buvo atrinkta 10 geriausiai įsisavinusių medžiagą mokytojų, kurie buvo papildomai mokomi tapti lektoriais ir vykdyti metodikos sklaidą Lietuvos regionuose.

Respublikinė mokslinė konferencija "Grožio ir Gėrio sklaida šalies sociokultūrinėje erdvėje", 2008 m. kovo 7 d.
Konferencija – svarbiausias projekto viešinimo ir sklaidos etapas. Konferencijos metu šalies mokytojams ir specialistams (socialiniams darbuotojams, psichologams) buvo pristatyta inovatyvi metodika, naujas leidinys „Gėrio ir Grožio link“, jo meniniai priedai ir kiti projekto produktai. Diskutuota inovatyvios metodikos taikymo, plėtotės, integravimo kitose ugdymo srityse galimybių klausimais.

Projekto rezultatai
  • Sukurta inovatyvi auklėjimo metodika ir išleistas specialus leidinys su meniniais priedais „Grožio ir gėrio link“. 
  • Parengtas ir akredituotas inovatyvios auklėjimo programos modulis. 
  • Organizuota 10 pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarų dešimtyje Lietuvos apskričių ir apmokyti  329 pedagogai, iš jų 10 parengta dirbti šios inovatyvios metodikos lektoriais-ekspertais bei konsultantais apskrityse. 
  • Parengta ir įgyvendinta tikslingo auklėjimo apmokymo programa aktyvins Lietuvos mokytojų profesinį tobulėjimą,  įgytos žinios ir įgūdžiai leis naudoti meną kaip priemonę pažinti mokinius, išryškinti ir spręsti esamas dorinio pobūdžio problemas, vykdyti jų atsiradimo prevenciją, formuoti pozityvų gyvenimo tikslą bei mokymosi visą gyvenimą motyvaciją.
  • Įgyvendinta 10 specialių lektorių rengimo programa užtikrins tolesnę šios inovatyvios metodikos sklaidą mokyklose.
  • Įgyvendinta projekto viešinimo ir sklaidos programa (publikacijos spaudoje, televizijos ir radijo laidos, lankstinukai, plakatai, baigiamoji projekto konferencija) skatins projekto idėjų sklaidą ir plėtotę tiek ugdymo, tiek ir specialaus ugdymo, socialinių „ligų“ prevencijos, menų terapijos ir kitose srityse.
Piličiauskas A., Navickienė L., Navickas A., Karalienė S.
Gėrio ir grožio link: klasės auklėtojo knyga. - V.: Ciklonas, 2007.


Knyga padės tikslingai auklėti ugdytinius ir tinkamai formuoti jų dorinius idealus, analizuoti įvairiems amžiaus tarpsniams aktualias problemas ir konfliktines situacijas, neutralizuoti kylančias drausmės problemas ir suvokti jų atsiradimo priežastis, skatinti moksleivius adekvačiau suvokti save ir supantį pasaulį, gerinti klasės vadovų darbą ir optimizuoti pedagogo profesinės kompetencijos augimą.
Šiam leidiniui yra specialiai sukurti su mokomąja medžiaga susieti meniniai priedai – virš 100 meninių iliustracijų, specialių poezijos, dailės bei muzikos kūrinių (2 CD).

Projekto konsultantai regionuose
Susidomėję projekto idėjomis, kreipkitės į projekto vadovus, lektorius bei konsultantus apskrityse.

dr. Vilmantė Aleksienė, projekto vadovė
prof. habil. dr. Albertas Piličiauskas, inovatyvio metodikos autorius, projekto lektorius
doc. dr. Lolita Navickienė, inovatyvios metodikos autorė, projekto lektorė

Projekto konsultantai:

Alytaus apskritis
Janina Aleknavičienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokytoja

Kauno apskritis
Lina Viršilienė, Kauno J. Dobkevičiaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Klaipėdos apskritis
Ilma Agajan, Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos mokytoja metodininkė

Marijampolės apskritis
Aušrytė Ramanauskienė, Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos direktorė

Telšių apskritis
Rita Šilanskienė, Telšių "Kranto" vidurinės mokyklos mokytoja 

Panevėžio apskritis
Redita Šarapajevienė, Panevėžio "Minties" vidurinės mokyklos socialinė pedagogė

Šiaulių apskritis
Janina Gedvilienė, Radviliškio r. Sidabravo vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė

Tauragės apskritis
Rugilė Gaižauskienė, Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos mokytoja

Utenos apskritis
Dangira Nefienė, Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos mokytoja

Vilniaus apskritis
Liudmila Maksimec, Trakų r. Paluknio "Medeinos" vidurinės mokyklos mokytoja

Daugiau informacijos apie pilietinį ir dorinį ugdymą rasite prof. Alberto Piličiausko interneto svetainėje 
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt