LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Tarptautinis projektas Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant


"Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant" - KMUSR (Critical Thinking for Reading and Writing, RWCT) yra tarptautinis projektas, kurį 1997 m. inicijavo Atviros visuomenės institutas (Open Society Institute, OSI) ir Tarptautinė skaitymo asociacija (International Reading Association, IRA). Projekto autoriai - Kurt Meredith, Jeannie Steele (Šiaurinės Ajovos universitetas), Charles Temple (Hobart ir William Smith koledžas) bei Scott Walter (Tarptautinė skaitymo asociacija).

Projektas šiuo metu įgyvendinamas 28 Centrinės bei Rytų Europos, Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos, Lotynų Amerikos šalyse.

Projektas buvo kuriamas siekiant ugdyti pilietiškumą, diegti demokratijos normas ir įgūdžius klasėje. Projektas siūlo integruotą kvalifikacijos tobulinimo programą pradinių, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, aukštojo mokslo institucijų pedagogams, dėstantiems įvairius dalykus, taip pat profesinio tobulinimo institucijų darbuotojams, švietimo įstaigų vadovams ir administratoriams. Kritinio mąstymo ugdymo programa tiesiogiai susijusi su ugdymo procesu - pateikia nuoseklius ir teoriškai pagrįstus mokymo metodus, skatinančius mokinius aktyviai mokytis, kritiškai mąstyti ir dirbti bendradarbiaujant.

Mokiniai ir mokytojai, dalyvaujantys projekte turi galimybę įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų.
Mokinių įgūdžiai:

 • Kritiškai mąstyti – būti smalsiam, abejoti, svarstyti, diskutuoti, užduoti klausimus, ieškoti alternatyvų išsakytoms idėjoms, turėti savo nuomonę ir racionaliai ją ginti, mokėti vertinti ir atidžiai pasverti informaciją bei kūrybiškai ja naudotis.
 • Prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi – ne pasyviai perimti mokytojo pateiktas žinias, bet naudotis tyrinėjimo strategija – per skaitymą, rašymą ir diskusijas mokytis patiems.
 • Dirbti bendradarbiaujant su kitais – keistis idėjomis su bendraamžiais, atidžiai išklausyti kitus, gerbti kitų nuomonę, pasitikinčiai ir mandagiai kalbėti, mokėti identifikuoti problemą ir, kaip atsakingam grupės nariui, prisidėti prie bendrų sprendimų.
 • Tapti žmogumi, besimokančiu visą gyvenimą – nuolat trokšti žinių, įsisavinti tyrinėjimo bei studijavimo strategiją, kuria galima naudotis ir praėjus daug metų po mokyklos baigimo.
Mokytojų įgūdžiai:
 • Kurti klasės aplinką, kuri skatintų atvirą ir atsakingą bendravimą, kurioje vyktų dialogas tarp mokinio ir mokytojo, būtų toleruojama nuomonių įvairovė, mokiniai skatinami aktyviai įsitraukti į mokymo procesą, atsakingai bendrauti su savo bendraamžiais siekiant žinių.
 • Naudoti mokymo schemą, kuri skatintų kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi – remtis modeliu, kuriame mokymas ir mokymasis suskirstyti fazėmis ir kuris įgalina mokytoją sistemingai organizuoti mokymą, nustatyti mokymo tikslus ir uždavinius, planuoti papildomą veiklą, sudominti mokinius tikslingu mokymusi, nustatyti ryšius tarp mokymo programos dalykų.
 • Naudoti efektyvių metodų sistemą – per visą mokymo programą remtis įvairiomis kritinį mąstymą skatinančiomis strategijomis, tokiomis kaip skaitymas ir suvokimas, tekstų interpretavimas, mokymasis per rašymą, mokymasis bendradarbiaujant, diskusijos ir debatai.
 • Tapti mąstančiais praktikais – toliau mokytis mokyti, vertinti ir stebėti mokymosi procesą, numatyti kliūtis ir kurti naujas strategijas toms kliūtims įveikti.
 • Tapti žinių šaltiniais kitiems mokytojams – savo įgūdžius, žinias apie mokymo metodus perteikti kitiems.
Plačiau apie tarptautinį KMUSR projektą 
Klooster D. Kritinis mąstymas - kas tai?// Permainos. 2001(4).P.36-40.
Meredith K. Laisvė, atsakomybė ir demokratinė mokykla

Tarptautinis KMUSR konsorciumas

2004 m. kovo 15 d. Vilniuje 23 organizacijos iš 22 šalių (Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Gruzijos, Kirgizijos, Kosovo, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Mongolijos, Rumunijos (2), Rusijos, Serbijos ir Juodkalnijos, Slovakijos, Slovėnijos, Tadžikistano, Ukrainos, Uzbekistano) pasirašė Tarptautinio kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant (KMUSR) konsorciumo steigimo sutartį.
Konsorciumas įsteigtas siekiant užtikrinti sėkmingą KMUSR tinklo veiklą.


Konsorciumo steigėjai

Sutarties pasirašymas

Konsorciumo veiklos aptarimas

Plačiau apie tarptautinį KMUSR konsorciumą 

Projektas Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant Lietuvoje
 

Projekto trukmė: 1997-2000

Rėmėjai:
Atviros visuomenės institutas Niujorke (JAV)
Tarptautinė skaitymo asociacija (JAV)
Atviros Lietuvos fondas

Prieš pradedant įgyvendinti tarptautinį KMUSR projektą Lietuvoje, buvo analizuojami mokslo situacijos Lietuvoje tyrimai ir ugdymo turinio kokybės vertinimai, kurie parodė, kad:

 • Lietuvos mokyklose vyrauja žinių mokymas, siekiama įtvirtinti enciklopedines žinias.
 • Mokiniai nemoka savarankiškai priimti sprendimų ir juos pagrįsti, daryti išvadas iš turimos patirties, planuoti ateitį.
 • Mokiniai neturi informacijos paieškos, atrankos ir vertinimo įgūdžių.
 • Mokykloje įgyjamos žinios nesiejamos su praktika.
 • Netobula žinių vertinimo sistema.
 • Ribojamas mokytojo kūrybingumas.
 • Trūksta specialistų su naujomis idėjomis.
 • Mažai pažangių mokymo priemonių.
 • Nėra informacinės ir demokratinės visuomenės ugdymo požymių.
Projekto aktualumas
Kritinis mąstymas yra vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Jaunimui labiau negu bet kada reikia mokėti spręsti sudėtingas problemas, kritiškai vertinti aplinkybes, pasverti alternatyvias nuomones ir priimti apgalvotus, nuoseklius sprendimus. Lietuvos bendrojo išsilavinimo standartuose, bendrosiose ugdymo programose taip pat pabrėžiamas gebėjimas kritiškai mąstyti, kūrybiškai naudoti ir praktiškai taikyti informaciją.

Projekto privalumai:

 • KMUSR efektyviai taikomas visuose švietimo sistemos lygiuose – pradinėse, vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose dėstant įvairius dalykus.
 • Projektas sukurtas įvairaus amžiaus vaikų kritinio mąstymo ugdymui.
 • Mokytojams ir mokiniams nereikia išankstinio pasirengimo.
 • Mokytojai gali remtis savo patirtimi, esamomis programomis ir mokymo medžiaga.
 • Teorija glaudžiai siejama su praktika – išklausę seminarus mokytojai iš karto gali taikyti naujus mokymo metodus savo pamokose.
 • Kritinio mąstymo ugdymo (KMU) programa paremta vieninga mąstymo ir mokymosi sistema, kuri yra sukurta remiantis naujausių švietimo tyrimų medžiaga ir žymių švietėjų (J.Piaget, J.Dewey, N.Noddings, L.Vygotsky, C.B.Smith, P.D.Pearson, L.Fielding, L.Rosenblatt, J.L.Vaughan, T.Estes ir kt.) darbais.
Projekto tikslai
 • Parengti KMUSR mokytojus ir lektorius.
 • Padėti pedagogams pertvarkyti mokymo procesą, įdiegiant mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi.
 • Įtvirtinti pedagogų kvalifikacijos kėlimo modelius ir metodus, kuriais bus galima naudotis ir projektui pasibaigus.
Projekto savanoriai Lietuvoje
Wendy SAUL, Merilendo universitetas (JAV)
Jeanne REARDON, Montgomery valstijos valstybinė mokykla (JAV)
Janice DOLE, Jutos universitetas (JAV)
Bonnie MORGAN, Jutos valstijos švietimo departamentas (JAV)

Projekto eiga Lietuvoje
Projektas prasidėjo 1997 m. rugsėjo mėn. Atviros Lietuvos fondo programos "Švietimas Lietuvos ateičiai" iniciatyva. Pirmaisiais metais buvo rengiami būsimieji lektoriai: iš JAV atvykę mokytojai ir dėstytojai vedė seminarus Lietuvos pradinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokydami įvairių metodų ir strategijų, skatinančių kritinį mąstymą.
1997-1999 buvo parengta 21 pirmos kartos ir 16 antros kartos KMUSR lektorių. 1998 m. prasidėjo projekto sklaida Lietuvos mokyklose.

1998 m. rudenį Vilniaus pedagoginiame universitete pradėtas skaityti laivai pasirenkamas kreditinis kursas studentams "Kritinio mąstymo ugdymas įvairių dalykų pamokose".
1997-2000 projekte dalyvavo 48 mokyklos iš švietimo centrai, per 600 mokytojų iš įvairių šalies mokyklų išklausė KMUSR seminarus.

Projekto lektoriai
Lietuvoje yra parengtos jau trys KMU programos lektorių kartos - virš 20 pedagogų, dirbančių pradinėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose.

Siekiant užtikrinti programos kokybę, nuo 2001 m. Lietuvoje pradėtas KMU programos mokytojų ir lektorių sertifikavimo procesas, išleisti sertifikavimo standartai.
Sertifikuotieji KMU Vertintojai, Lektoriai ir Mokytojai
Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros. - V.: ŠDC, 2004.

Norėdami tapti sertifikuotais KMU programos Mokytojais ir/arba Lektoriais, pedagogai turi išklausyti pilną 8 dienų KMU kursą, 2 dienų papildomą kursą apie suaugusiųjų mokymą, kaupti ir pateikti portfolio apie programos įgyvendinimą savo pamokose ar paskaitose, bei įvykdyti kitus standartų numatomus reikalavimus.

Šiuolaikinių didaktikų centras rengia naujus lektorius, pirmųjų metų projekto dalyviams organizuoja profesinio tobulinimosi kursus.
Lietuvos KMUSR projekto dalyviai dalyvauja tarptautiniuose KMU seminaruose ir konferencijose. Lietuvos KMU lektoriai kaip tarptautiniai ekspertai, konsultantai ir lektoriai kviečiami į kitas šalis - Slovakiją (2000 m.), Bosniją (2000 m.), Baltarusiją (2000-2002 m.), Lenkiją (2005-2006 m.).


Kritinio mąstymo ugdymo centrai
Nuo 1997 m. keturios mokyklos įsijungė į KMUSR programą ir tapo kritinio mąstymo ugdymo centrais-modelinėmis mokyklomis. Dauguma šių mokyklų mokytojų yra išklausę pilną KMU seminarų ciklą, yra sertifikuoti KMU programos mokytojai ir lektoriai. Jie tako KMU metodus savo pamokose, veda seminarus kitiems mokytojams, veda atviras pamokas. Šiose mokyklose praktiką atlieka aukštųjų pedagoginių mokyklų studentai.
Vilniaus "Vyturio" pradinė mokykla
Direktorė Aušra DRUMSTIENĖ
Taikos g. 189, 05209 Vilnius
Tel., faks. (8 5) 246 0740
rastine@vyturio.vilnius.lm.lt
 
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
Direktorė Jolanta Gertruda KNYVIENĖ
J. Jasinskio g. 11, 01111 Vilnius
Tel., faks. (8 5) 249 6517
rastine@daukanto.vilnius.lm.lt
 
Šilutės I-oji gimnazija
Direktorė Laima SPIRGIENĖ
K.Kalinausko g. 2, 99130 Šilutė
Tel., faks. (8 441) 62 008
pirmagim@gimnazija.silute.lm.lt
 
Molėtų gimnazija
Direktorė Rima GUOBIENĖ
Jaunimo g. 5, LT-33127 Molėtai
Tel. (8 383) 51 048, faks. (8 383) 51 032
info@gimnazija.moletai.lm.lt
 
Mažeikių Žiburėlio pradinė mokykla
Directorė Jovita MINGĖLIENĖ
Gamyklos g. 4/3, 89231 Mažeikiai
Tel. faks. (8 443) 66 346
ziburelio.pradine@gmail.com

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Nuo 2000 m. projektas tapo viena iš Šiuolaikinių didaktikų centro nuolat veikiančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų. Pedagogams yra siūlomi šie 2 dienų (12 val.) KMU kursai:
1. Mąstymą skatinančios aplinkos kūrimas
2. Kritinio mąstymo ugdymo metodai
3. Mokymosi bendradarbiaujant metodai
4. Pamokos planavimas
5. Vertinimas ir įvertinimas
6. Kritinio mąstymo ugdymas raštu
7. Mąstančių skaitytojų ugdymas
8. Kritinio mąstymo skatinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo etape
9. Kritinio mąstymo svarba ugdant sveiką gyvenseną

Pilną KMU kursą sudaro 8 dienų (64 val.) seminarų ciklas.  Paprastai jį išklausę pedagogai siekia tapti sertifikuotais KMU Mokytojais ar Lektoriais.
Daugiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas

Nuo 2002 m. Šiuolaikinių didaktikų centras organizuoja tarptautinius KMU pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursus.
Plačiau apie tai


Aukštasis mokslas
Nuo pat projekto pradžios jame dalyvavo Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojai, Universitetas tapo vienu iš KMUSR projekto centrų. 1998 m.  Vilniaus pedagoginio universiteto ir Vilniaus universiteto studentams buvo pasiūlytas laisvai pasirenkamas kreditinis kurasa "Kritinio mąstymo ugdymas įvairių dalykų pamokose".  Nuo 1999 m. šis kursas yra skaitomas tik Vilniaus pedagoginiame universitete. Daugiau nei 100 studentų kiekvieną semestrą išklauso šį kursą.

ŠDC siekdamas supažindinti universitetų bei kolegijų darbuotojus su efektyviomis mokymo ir mokymosi strategijomis bei įtraukti į KMUSR projektą, organizuoja dėstytojams ir studentams KMU seminarus, vasaros ir žiemos stovyklas. 2002 m. ŠDC inicijavo dvejų metų projektą "Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje".

Kiti projektai
KMU programos pagrindu ŠDC parengė ir įgyvendino šiuos projektus:
Kritinio mąstymo ugdymas: mokymo programa Baltarusijos pedagogams, 2000-2002 m.
Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai: programa Kaliningrado regiono pedagogams, 2002 m.
Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje, 2002-2003 m.
MIND / Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai Europos Sąjungoje, 2001-2003 m.
MIND 2 / Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai Europos Sąjungoje. Praktinis pritaikymas, 2004-2005 m.
Kritinio mąstymo ugdymas: mokymo programa Lenkijos pedagogams, 2005-2006 m.

Projekto leidiniai
Žurnalas Permainos. - V.: Garnelis, 2001-2003.
Kritinio mąstymo ugdymas : teorija ir praktika. - V.: Garnelis, 2001.
Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros. - V.: ŠDC, 2004.
Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje : studijų programos. - V.: Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004.
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai : integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai. - V.: Švietimo aprūpinimo centras, 2006.
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai : specializuota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai. - V.: Švietimo aprūpinimo centras, 2006.
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas : profesinio tobulinimo programa ir vadovas. - V.: ŠDC, 2005.
Navickaitė A., Daukšienė D., Jarienė R. Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas. - V.: ŠDC, 2007.+DVD

 Plačiau apie leidinius


Projekto įvertinimas
Projekto koordinatorių iniciatyva 1999 m. buvo atliktas KMUSR projekto sociologinis tyrimas, kuris atskleidė sėkmingą projekto vyksmą Lietuvoje ir teigiamus pokyčius mokytojų bei mokinių veikloje.
Tyrimo santrauka
Projekto dalyvių atsiliepimai

2001 m. Atviros visuomenės instituto užsakymu buvo atliktas tarptautinio KMUSR projekto vertinimas.
Vertinimo ataskaita (EN)

2009 m. Atviros visuomenės instituto Švietimo paramos programa (ESP) inicijavo Kritinio mąstymo ugdymo programos tarptautinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kaip pasiekti (ir ar pasiekti) pačioje projekto pradžioje suformuluoti tikslai ir išsikelti uždaviniai, kokie programos pasiekimai, tolesnė raida ir kokios yra inicijuotos naujos kritinio mąstymo programa paremtos iniciatyvos.
Tyrime dalyvavo 28 šalys, kuriose buvo įgyvendinta kritinio mąstymo programa 1997-2004 m., tame tarpe ir Lietuva. Tyrimo metu naudoti dokumentų analizės, fokus grupių ir interviu metodai. Tikslinės tyrimo grupės: kritinio mąstymo ugdymo programos mokytojai, lektoriai, aukštųjų mokyklų mokytojai, programos partneriai.


Projekto renginiai
Tarptautinė konferencija "Kritinio mąstymo ugdymas ir mokytojų rengimas XXI a. - kaitos galimybės". 2000 m. vasario 21-23 d., Vilnius
Dalyviai iš 10 šalių (JAV, Čekijos, Bulgarijos, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos) dalijosi savo patirtimi, lankėsi mokyklose, stebėjo Kritinio mąstymo projekte dalyvaujančių mokytojų pamokas, diskutavo grupėse, parengė profesinio mokytojų rengimo rekomendacijas, tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo.
Programa

Seminaras "Kritinio mąstymo ugdymo metodų sklaida aukštajame moksle".
2001 m. sausio 17-19 d., Vilnius

KMUSR leidybos grupės susitikimas. 2001 m. sausio 21-24 d., Vilnius

2002 m. rugsėjo 16-20 d. buvo paminėtas KMUSR projekto penkmetis Lietuvoje. 
Lietuvos mokyklose - KMU centruose - vyko kritinio mąstymo savaitė, kurios metu organizuotos mini konferencijos, seminarai programos lektoriams, atviros pamokos ir paskaitos.
Programa


Projekto direktoriai J.Steele,
K.Meredith ir LR ŠMM Valstybės
sekretorius D.Numgaudis

Dr.K.Meredith paskaita
"Kaip tapti laimingu" VPU

LR ŠMM padėkos raštų
įteikimas mokykloms-
KMUSR centrams

KMUSR projekto dešimtmetis Lietuvoje.
2007 m. kovo 19-23 d. Lietuvos mokyklose - KMU centruose - vyko skaitymo savaitės renginiai: knygų skaitymas, knygų kūrimas ir pristatymas, susitikimai su rašytojais ir leidėjais, knygų mugės ir kt. 
ProgramaNAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt