LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui).
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017

   


Trukmė: 2013 - 2015 m.

Rėmėjai:
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Bendra projekto vertė – 549999,00 Lt.

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto vykdytojas:
Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneriai:
Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla
Molėtų gimnazija
Šilutės pirmoji gimnazija
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla
Lietuvos skautija


Projekto aktualumas
Gebėjimas kritiškai mąstyti informacinėje visuomenėje yra vertinamas kaip viena svarbiausių bazinių kompetencijų, pasireiškianti gebėjimu priimti ir patikrinti įvairias prielaidas, analizuoti skirtingus požiūrius, priimti pagrįstus sprendimus, pateikti argumentus. Kritinis mąstymas, įprasminantis mokymą(-si), sudaro visas būtinas prielaidas suprasti, interpretuoti, atrasti ir suvokti visuomenės raidos problemas ir garantuojantis optimaliausiomis sąlygomis parengti efektyvų mechanizmą joms išspręsti. Kritinio mąstymo ugdymo poreikis ir siekis aiškiai išreikštas strateginiuose Lietuvos švietimo dokumentuose, tačiau kritinio mąstymo ugdymas nėra tapęs kasdiene ugdymo praktika, nėra nuosekliai diegiamas kaip vientisa sistema, trūksta profesionalių specialistų ir patirties, vyrauja kitokie požiūriai, nuostatos į ugdymą.

Projekto tikslas
Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. Taip prisidedama prie Neformaliojo ugdymo koncepcijos nuostatų, Vaikų ir jaunimo socializacijos programos uždavinių įgyvendinimo.

Projekto uždavinys
Sukurti kritinio mąstymo programas, metodines, mokomąsias medžiagas mokytojams, jaunimo organizacijų nariams, rekomendacijas tėvams ir parengti kritinio mąstymo multiplikatorius.

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės
Mokytojai, neformalaus ugdymo specialistai, klasių auklėtojai, mokiniai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

Projekto eiga

Kritinio mąstymo neformaliojo ugdymo programos ir metodinės medžiagos neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams parengimas
Sukurta kritinio mąstymo neformaliojo ugdymo programa ir metodinė medžiaga (Vadovas) skirta neformaliojo ugdymo specialistams, užklasinės veiklos organizatoriams, klasių auklėtojams, dirbantiems su mokiniais popamokinių užsiėmimų bei klasės valandėlių metu ir siekiantiems ugdyti mokinių savarankišką, nepriklausomą kritinį mąstymą, problemų sprendimo, projektinės veiklos, tyrinėjimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, socialines, pilietines nuostatas bei vertybes. Įvairių dalykų mokytojai galėtų adaptuoti ir taikyti savo pamokose ar popamokinėje veikloje tam tikrus Vadove pateiktus kritinio mąstymo metodus. Vadovo tikslas – plėtoti pedagogų kompetenciją taikyti kritinio mąstymo ugdymo technologiją neformaliajame ugdyme, t. y.: supažindinti su metodais ir strategijomis, skatinančiomis kritinį mąstymą; pateikti kritinio mąstymo ugdymo teorijos taikymo neformaliajame ugdyme pavyzdžių ir metodikų; skatinti analizuoti ir vertinti ugdomąją veiklą neformaliojo ugdymo procese. Šiuo leidiniu siekiama padėti pedagogams įgyti kritinio mąstymo ugdymo strategijos taikymo įgūdžių. Jį sudaro skyriai, kuriuose gausu teorinių ir praktinių pavyzdžių, konkrečių nurodymų bei patarimų. Leidinyje pateikiamų teorinių ir praktinių pavyzdžių įvairovė pravers visiems, prisidedantiems prie neformaliojo ugdymo organizavimo. Parengta medžiaga buvo išbandyta pilotinių mokymų neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams, vykusių 2013 m. balandžio 29-30 d. ir gegužės 16-17 d., metu.
Kritinio mąstymo ugdymo programa neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams, 2013 m.
Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams, 2014 m.

Kritinio mąstymo ugdymo programos ir mokomosios medžiagos mokiniams ir jaunimo organizacijų nariams parengimas
Sukurta neformaliojo ugdymo programa bei mokomoji medžiaga jaunimo organizacijų nariams padės tikslingiau, prasmingiau planuoti bei organizuoti veiklas, skirtas darbui su bendraamžiais ar/ir įvairaus amžiaus mokiniais, konkrečių organizacijų nariais. Mokomojoje medžiagoje pristatoma kritinio mąstymo samprata, analizuojama neformaliojo ir kritinio mąstymo ugdymo principų vienovė, aiškinama, kaip ugdyti kritinį mąstymą dirbant su jaunimo grupėmis ir ką svarbu žinoti jaunimo grupių vadovams – ugdytojams. Medžiagoje siūlomais metodais ir veiklomis siekiama ugdyti individualius kritinio mąstymo įgūdžius, plėtoti, tobulinti komandinio, bendruomeninio darbo veiklas, mokytis identifikuoti konkrečias problemas, jas analizuoti ir efektyviai spręsti, rengti ir vykdyti projektus, atlikti tyrinėjimo veiklas, mokytis prasmingo laisvalaikio praleidimo formų ir galimybių siekiant prisidėti prie asmeninio tobulinimo bei visuomenei naudingo darbo, pilietinių nuostatų bei vertybių ugdymo. Pateiktos užduotys skatins apmąstyti perskaitytą informaciją ir ją pritaikyti praktiškai, o situacijos – padės studijuoti medžiagą savarankiškai ir įvertinti savąjį supratimą. Parengta medžiaga buvo išbandyta mokymų mokiniams ir jaunimo organizacijų nariams keturiuose Lietuvos miestuose metu:i Mažeikiuose – 2013 m. spalio 28-29 d., Šilutėje – spalio 30-31 d., Molėtuose – lapkričio 5-6 d., Vilniuje – lapkričio 20-21 d.
Kritinio mąstymo ugdymo programa mokinių ir jaunimo organizacijų nariams, 2013 m.
Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams, 2014 m.

Rekomendacijų tėvams parengimas
Šios rekomendacijos skirtos tėvams, auginantiems priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Jų paskirtis – padėti įžvelgti, atpažinti, ugdyti ir plėtoti vaikų kritinio mąstymo gebėjimus šeimoje – kalbantis, diskutuojant, skaitant, sprendžiant problemas, padedant mokytis. Leidinio autoriai dalijasi mokslininkų įžvalgomis ir ilgamete darbo su įvairaus amžiaus vaikais bei suaugusiaisiais patirtimi ugdant kritinį mąstymą, pateikia pavyzdžių ir tikisi, kad tėvai atsirinks tai, kas jiems ir jų vaikams aktualiausia bei tinkamiausia. Leidinį sudaro penki skyriai, kuriuose pristatoma kritinio mąstymo samprata ir pagrindžiama jo ugdymo svarba, aiškinama, kaip kurti kritiniam mąstymui palankią aplinką, dalijamasi kai kuriomis prasmingo skaitymo ir diskutavimo strategijomis, pateikiama pavyzdžių, kaip kritiškai žiūrėti į problemas ir jas spręsti, rekomenduojama, kaip padėti vaikams mokytis ir tapti savarankiškai ir prasmingai besimokančiaisiais. Taip pat trumpai pristatomi tėvų apklausos apie kritinio mąstymo ugdymo gebėjimų ugdymą namų aplinkoje rezultatai, kurie iš dalies padėjo apsispręsti, ką įtraukti į šias rekomendacijas, į ką atkreipti dėmesį. Pagrindinė autorių intencija – parodyti, kad kritinis mąstymas nėra kažkoks sudėtingas procesas, kurį gali „valdyti“ tik profesionalai – mokslininkai ar pedagogai. Suvokus esminius kritinio mąstymo principus galima jį nuosekliai ir kryptingai ugdyti panaudojant kasdienes situacijas, įprastą šeimos gyvenimą.
 Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą, 2014 m.

 

CD Mokomoji medžiaga "Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui"
Kompaktiniame diske pateikiami leidiniai:
"Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams"
"Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą"
"Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams" 
bei mokomieji filmai:
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams", 2014
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė  mokinių ir jaunimo organizacijų nariams", 2014
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė  kritinio mąstymo ugdymo multiplikatoriams", 2014


Kritinio mąstymo multiplikatorių parengimas, patirties sklaida
2014 m. balandžio 24-25 d. vykusių mokymų metu buvo parengti kritinio mąstymo multiplikatoriai, kurie įgijo pakankamai žinių ir įgūdžių, sudarančių prielaidas sėkmingai taikyti kritinio mąstymo ugdymo strategijas dirbant su suaugusiaisiais – kolegomis mokytojais, mokyklų administracijos atstovais, tėvais bei su jaunimo organizacijų lyderiais, atsakingais už organizacijų vystymą. 

2014 m. gegužės - spalio mėn. multiplikatoriai gerąją patirtį skleidė mokymuose mokykloms bei jaunimo organizacijų nariams: 4 dienų 32 akad. val. mokymai vyko Mažeikių "Žiburėlio" pradinėje mokykloje, Molėtų gimnazijoje, Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Vilniaus "Vyturio" pradinėje mokykloje, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje, 2 dienų 16 akad. val. - Lietuvos skautijos nacionalinėje būstinėje. Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 201 dalyvis. 

2014 m. lapkričio mėn. - 2015 m. kovo mėn. multiplikatoriai savo gerąja patirtimi dalijosi 12-oje informacinių renginių savivaldybėse. Jų metu pristatytos sukurtos programos ir metodinė medžiaga. Renginiuose savo patirtimi dalijosi ekspertai, dalyvavę kuriant šiuos produktus ir mokytojai bei jaunimo organizacijų atstovai, juos išbandę praktiškai vesdami mokymus kolegoms.

2015 m. kovo 19 d. viešbutyje „BEST WESTERN Vilnius“ įvyko projekto baigiamoji konferencija "Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: patirtis ir galimybės". 
Konferencijos programa
Plenarinis pranešimas “Neformaliojo ugdymo ir kritinio mąstymo ugdymo sąsajos” (D. Penkauskienė)
Projekto rezultatų pristatymas (A. Matonytė)


Projekto rezultatai

Projekto metu parengta kritinio mąstymo neformaliojo ugdymo programa ir metodine medžiaga galės naudotis ne tik neformaliojo ugdymo specialistai, klasių auklėtojai bet ir visų dalykų mokytojai planuodami, rengdami ir vykdydami mokyklinius, bendruomenės projektus, tyrimų veiklas, praktines aktualių problemų identifikavimo, analizės ir sprendimo užduotis, visuomenei naudingą darbą, savanoriško darbo veiklas.

Neformaliojo ugdymo programa bei medžiaga jaunimo organizacijų nariams bus naudojama įvairiose veiklose, dirbant su įvairaus amžiaus mokiniais ir ugdant jų kritinio mąstymo įgūdžius.

Parengti kritinio mąstymo multiplikatoriai, sėkmingai taikantys kritinio mąstymo ugdymo strategijas dirbant su suaugusiaisiais ir skleidžiantys įgytą patirtį, kaip gerąją praktiką, prisidedančią prie kasdienio sėkmingo mokytojų, neformaliojo ugdymo specialistų bei jaunimo organizacijos narių darbo.


Projekto tęstinumas
Projekto tęstinumas bus vykdomas 2 lygiais: kasdienėje praktikoje ir mokant kitus projekto metu ir jam pasibaigus. Mokytojai, įgiję praktinės patirties, tęs kritinio mąstymo diegimą kasdienėje neformaliojo švietimo veikloje, konsultuos kolegas, tėvus apie kritinio mąstymo metodus, taps programos multiplikatoriais; mokinai, jaunimo organizacijų atstovai, naudodamiesi parengta medžiaga, taikys kritinio mąstymo ugdymo metodus neformaliojo švietimo, projektinėse veiklose, mokys savo bendraamžius.

Mokyklos toliau naudos parengtą programą ir medžiagas, skatins tobulinti kritinio mąstymo taikymo kompetencijas, užtikrins rezultatų sklaidą savo regione, dalysis patirtimi su kitų mokyklų bendruomenėmis.

Pareiškėjas įsipareigoja akredituoti programą ir sudaryti galimybes mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimui, konsultuoti visas programa besidominčias institucijas. Produktai bus prieinami projekto vykdytojo internetinėje svetainėje. Informacija apie parengtus produktus skleidžiama per mokytojų švietimo centrus, vietinius ir tarptautinius profesinius tinklus.

 
Projekto sklaida
Asta Matonytė, Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui) / Švietimo naujienos, 2013 m. Nr. 4. Švietimo panorama, p.3.
Asta Matonytė, Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ mokymai / Švietimo naujienos, 2014 m. Nr. 1. Švietimo panorama, p. 10.
Asta Matonytė, Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ multiplikatorių patirties sklaidos renginiai / Švietimo naujienos, 2014 m. Nr. 11. Švietimo panorama, p. 24.
Asta Matonytė, Projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ : produktai ir tęstinumas / Švietimo naujienos, 2015 m. Nr. 3 (347). Švietimo panorama, p. 37.
Juozas Žinelis, Pats nemąstysi, už tave mąstys kiti / Švietimo naujienos, 2015 m. Nr. 4 (348). Švietimo panorama, p. 10.
 
Pilotiniai mokymai neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams, 2013 m. balandžio 29-30 d., gegužės 16-17 d.
     
Pilotiniai mokymai jaunimui, 2013 m. spalio-lapkričio mėn.
     
Kritinio mąstymo multiplikatorių mokymai 2014 m. balandžio 24-25 d.
     
Kritinio mąstymo multiplikatorių patirties sklaida: mokymai mokykloms 2014 m. gegužės – spalio mėn.
     
Kritinio mąstymo multiplikatorių patirties sklaida: mokymai jaunimo organizacijoms 2014 m. spalio 30-31 d.
     
Kritinio mąstymo multiplikatorių patirties sklaida: informaciniai renginiai 2014 m. lapkričio – 2015 m. kovo mėn.
     
Baigiamoji konferencija 2015 m. kovo 19 d., Vilnius
     
 
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt