LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje

 


Trukmė: 2002 - 2003 m. 

Rėmėjai:
Atviros visuomenės institutas Niujorke (JAV)
Tarptautinė skaitymo asociacija (JAV)


Projekto aktualumas
Šiandieninei aukštajai mokyklai iškilo uždavinys suformuoti ne tik įvairių žinių, bet ir įvairių mokėjimų sistemą. Edukologai pabrėžia, kad aukštųjų mokyklų studijų programų didaktiniai tikslai turi būti orientuoti ne tik į fundamentaliųjų ir taikomųjų žinių teikimą, bet ir į veiklos metodų bei problemų sprendimo mokymą. Nors aukštosios mokymo įstaigos tradiciškai reikalauja, kad studentai išmoktų, įsimintų, darytų išvadas, analizuotų argumentus ir spręstų problemas, tačiau dažniausiai nemoko jų, kaip tai daryti. Taigi, perspektyvus ugdymas turi remtis dviem pagrindais: mokėjimu greitai orientuotis veržliai augančiame informacijos sraute, randant tai, kas reikalinga, ir mokėjimu apmąstyti ir taikyti gautą informaciją.
Ši programa gali padėti pedagogams įgyvendinti šiandieniniam aukštajam mokslui keliamus uždavinius, pertvarkyti mokymo procesą, pateikti nuoseklius ir teoriškai pagrįstus mokymo metodus, skatinančius studentus aktyviai mokytis ir kritiškai mąstyti.

Kritinio mąstymo programa įgalina dėstytojus:
- Kurti aplinką, pagrįstą atviru ir atsakingu bendravimu
- Naudoti mokymo schemą ir metodus, kurie skatintų kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi

Dėstytojai, dirbantys pagal KMU programą, ugdo studentų gebėjimą
- Kritiškai mąstyti
- Prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi
- Dirbti bendradarbiaujant su kitais
- Įgyti nuolatinio mokymosi įgūdžių


Projekto tikslas
Integruoti Kritinio mąstymo ugdymo (KMU) programą aukštosiose mokyklose

Projekto dalyviai
Projektas skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojams.

Projekte dalyvavo 49 pedagogai, atstovaujantys šias aukštąsias mokyklas:
Kauno kolegija
Klaipėdos universitetas
Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla
Šiaulių universitetas
Utenos kolegija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus kolegija
Vilniaus pedagoginis universitetas
Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla


Projekto eiga
I etapas - KMU komandų formavimas aukštosiose mokyklose, mokymai komandoms.
Dalyvauti projekte buvo pakviestos aukštųjų mokyklų dėstytojų komandos. Buvo sudarytos dvi dėstytojų grupės: pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojų.

Projekto dalyviai išklausė pilną kritinio mąstymo ugdymo kursą. Projekto eigoje dėstytojų buvo prašoma kritinio mąstymo strategijas taikyti savo paskaitose, stebėti savo komandos narių skaitomas paskaitas, susitikti su jais ir aptarti, kaip jiems sekasi, ką reikėtų keisti norint prisitaikyti prie konkrečių sąlygų.

2002 m. kovo 19-20 d.
Seminaras "Kritinio mąstymo ugdymo schema ir aplinka".

2002 m. balandžio 29-30 d., gegužės 16-17 d.
Seminaras "Kritinio mąstymo ugdymo metodai"

2002 m. liepos 2-5 d. - vasaros stovykla
Seminaras "Kritinio mąstymo ugdymo paskaitos planavimas ir vertinimas.
Studijų programų, orientuotų į studentą rengimas"

2002 m. rugsėjo 24-25 d.
Seminaras aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojams "Šiuolaikinių aukštojo mokslo studijų turinys"
Kviestiniai lektoriai: dr. Jeannie STEELE, dr. Kurt MEREDITH (Šiaurinės Ajovos universitetas, JAV)

2002 m. spalio 24-25 d., lapkričio 18-19 d.
Seminaras "Rašymas - kritinį mąstymą plėtojanti priemonė.
Požiūriai į mokslinių tekstų skaitymą. Teksto nagrinėjimas"

2003 m. sausio 7-9 d. - žiemos stovykla
Seminaras "Suaugusiųjų mokymas"

II etapas - integruotų ir individualių kritinio mąstymo ugdymo programų kūrimas
Antrieji projekto vykdymo metai buvo skirti studijų programų ir mokomųjų dalykų analizei kritinio mąstymo ugdymo galimybių požiūriu. Dėstytojams buvo suteiktos kelios galimybės:
- integruoti kritinio mąstymo ugdymą į dėstomąjį dalyką;
- parengti Laisvai pasirenkamąjį kritinio mąstymo ugdymo kursą studentams;
- parengti visiškai naują kursą tam tikrai auditorijai.

Baigiamoji konferencija, 2004 m. vasario 17 d.
Konferencijos darbotvarkė

Konferencijos pranešimai
Projekto "Kritinio mąstymo aukštojoje mokykloje" įgyvendinimas Utenos kolegijoje
Kritinį mąstymą skatinančių metodų taikymas modulių darbo programose "Geležinkelių inžinerija 1" APKLP 7001, APKLB 6003

Projekto lektoriai

Daiva PENKAUSKIENĖ – Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė
dr. Rita MAKARSKAITĖ – VPU Pedagogikos ir psichologijos fakulteto prodekanė, Pradinio ugdymo katedros docentė, Vilniaus S.Daukanto vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė
Raimonda JARIENĖ – Švietimo plėtotės centro specialistė, S.Daukanto vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė
dr. Valdonė INDRAŠIENĖ – VPU Socialinės pedagogikos ir Edukologijos katedros docentė
dr. Vida GUDŽINSKIENĖ – VPU Sveikatos ugdymo katedros docentė
Danguolė DAUKŠIENĖ - Vilniaus “Vyturio” pradinės mokyklos mokytoja metodininkė
Asta NAVICKAITĖ - Šiuolaikinės mokyklos centro pradinių klasių mokytoja metodininkė


Projekto rezultatai
  • Projektas pasižymėjo teorijos ir praktikos derme, išsamia analize ir darbo aukštojoje mokykloje refleksija.
  • Suburtos KMU komandos aukštosiose mokyklose.
  • Dalyviai susipažino su kritinio mąstymo metodais ir strategijomis ir taiko jas savo dėstomuose dalykuose.
  • Parengtas ir išleistas projekto leidinys "Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos".
Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos

Šiame leidinyje pristatomas dvejų projekto įgyvendinimo metų rezultatas - dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys kritinio mąstymo ugdymo galimybes pačiose įvairiausiose studijų programose - teisės, buhalterinės apskaitos, užsienio kalbų, socialinės pedagogikos, komunikacijos ir kt. dėstomuosiuose dalykuose. Rengiant programas buvo laikomasi panašaus modelio: iš pradžių pristatoma kurso paskirtis, vieta studijų programoje, tikslai ir uždaviniai, ryšiai su kitais mokomaisiais dalykais, kurso struktūra, dėstymo principai ir metodai, pateikiamas išplėstinis turinys ir jį iliustruojanti paskaita ar seminaras.

Leidinys įteiktas visiems antrojo etapo projekto dalyviams ir jų atstovaujamų aukštųjų mokyklų bibliotekoms.
Programos turinys ir įvadai

Norinčius įsigyti leidinį, prašome kreiptis į Šiuolaikinių didaktikų centrą. Leidinio kaina 10 Lt.NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt