LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Ekonominis mokymas pažangiai visuomenės raidai

 


Projekto Nr. LT0009-03-01-0043

Trukmė: 2002 - 2003 m.

Rėmėjas:
Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondas

Projekto vykdytojas:
Anykščių Jono Biliūno gimnazija

Projekto partneriai:
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Viešoji įstaiga "Lietuvos Junior Achievement"
Viešoji įstaiga "Šiuolaikinių didaktikų centras"
UAB "Sinchronizacija"


Projekto aktualumas
Laikotarpiu, kuomet šalies komandinė ekonominė sistemą keičiama mišriąja, prioritetą suteikiant laisvajai rinkai, svarbus vaidmuo tenka būtent ekonominiam visuomenės švietimui. Atsižvelgiant į rinkos poreikius, siekiant pagerinti darbo jėgos įgūdžius ir verslumą, nuo 2002/2003 mokslo metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose laipsniškai per dvejus metus numatomas privalomojo ekonominio mokymo įvedimas. Galimybė mokyti ekonomikos planuojama suteikti šio dalyko specialistui arba specialius kursus baigusiam kito dalyko mokytojui. Šiuo metu tik 19 iš 165 Utenos apskrities bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai mokomi ekonomikos, o didžioji dauguma mokyklų negali to vykdyti nesant tinkamai paruoštų ekonomikos mokytojų.

2002 metų pradžios Lietuvos statistikos departamento duomenys rodo, kad Utenos regiono demografinė situacija yra viena problematiškiausių šalyje: gimstamumas regione nuolat mažėja, kas jau netolimoje ateityje atsilieps moksleivių skaičiui bendrojo lavinimo mokyklose. Tuo pačiu Utenos apskrityje be darbo gali likti daug moterų, kurios šiandieną sudaro 85,8 % visų apskrityje dirbančių pedagogų. Mokytojų darbo vietų Utenos regione per paskutiniuosius 5 metus sumažėjo 1124, o nedarbas apskrityje per šį laikotarpį išaugo nuo 7 % iki 10,5 %. Tai reiškia, kad moterys ir toliau lieka viena labiausiai pažeidžiamų darbo jėgos kategorijų.

Projekto tikslai
 • Paskatinti žmonių išteklių plėtrą siekiant sumažinti ekonominio išsivystymo skirtumą tarp Utenos tikslinio regiono ir Lietuvos vidurkio.
 • Padidinti užimtumą tiksliniame regione.
 • Palengvinti darbo jėgos prisitaikymą prie besikeičiančių sąlygų darbo rinkoje.
 • Pasiekti, kad vietos darbo rinka labiau atitiktų vietos ir regiono poreikius.
 • Pagerinti darbo jėgos darbo įgūdžius ir verslumą.
 • Sustiprinti profesinį mokymą, padidinti apmokomų žmonių skaičių ir pagerinti mokymų kokybę siekiant pagerinti regiono profesinio mokymo bei darbo rinkos mokymo institucijų prisitaikymą dirbti rinkos sąlygomis.
 • Sudaryti geresnes sąlygas įsidarbinti jaunimui, moterims ir kitoms visuomenės grupėms, kurios sunkiau integruojasi į darbo rinką.
 • Skatinti ir stiprinti partnerystę vietos lygmenyje.
Projekto dalyviai
Projekte dalyvavo 29 dalyviai iš šių tikslinių grupių:
 • bedarbiai jaunuoliai iki 25 metų, turintys aukštąjį ekonominį ar pedagoginį išsilavinimą;
 • darbingo amžiaus mokytojos, kurios netolimoje ateityje gali netekti savo darbo vietos besikeičiančioje švietimo sistemoje.
Projektu siekta paskatinti minėtų grupių verslumą, suteikti galimybę įgyti naują kvalifikaciją ir pradėti perspektyviąją ekonomikos mokytojo karjerą.

Projekto eiga
Pagrindinė projekto veikla - šiuolaikiniais mokymo principais grindžiamos ekonomikos mokytojų rengimo programos įgyvendinimas, organizuojant seminarus, kurių metu dalyviai išklausė būtiną ekonomikos mokymui pradėti rinkos ekonomikos teorijos kursą, susipažino su pažangiais mokymo metodais ir jų taikymu mokant ekonomikos, išmoko kompiuterinio raštingumo pradmenų, būtinų administruojant mokytojo darbo vietą ir diegiant informacines technologijas ekonomikos mokymo procese.

Projekto dalyviai išklausė 180 val. 10 seminarų ciklą:
Ekonomikos pagrindai - 72 val.
Mokymo metodai - 48 val.
Informacinės technologijos - 60 val.


Partnerių dalyvavimas projekte
 • Anykščių Jono Biliūno gimnazija - projekto veiklos organizavimas ir koordinavimas.
 • Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla - ekonomikos pagrindų pateikimas seminarų dalyviams, supažindinimas su Lietuvos ūkio vystymosi tendencijomis.
 • Šiuolaikinių didaktikų centras - seminaro dalyvių supažindinimas su esminiais švietimo kaitos proceso klausimais, pedagogikos ir psichologijos žinių pateikimas, mokymas taikyti modernius metodus ekonomikos mokyme.
 • Lietuvos Junior Achievement - seminarų dalyvių supažindinimas su savo organizacijos parengtomis ir jau diegiamomis Lietuvoje ekonominio mokymo programomis, pasidalijimas moksleivių ekonominio mokymo patirtimi ir informacinių technologijų naudojimo galimybėmis šioje srityje.
 • UAB "Sinchronizacija" - projekto dalyvių supažindinimas su informacinių technologijų naudojimu verslo valdyme.
Projekto rezultatai
 • Tikslinių grupių atstovai, projekto programos dalyviai, įgijo rinkos ekonomikos žinių, darbo su atskiromis kompiuterinėmis programomis įgūdžių susipažino su šiuolaikiniais mokymo metodais bei verslo organizavimo klausimais.
 • Tikimasi, kad projekto dalyviai galės įsidarbinti ekonomikos mokytojais arba imtis privataus verslo iniciatyvos.
 • Projektas sulaukė vietos bendruomenės dėmesio ir paskatino jos atstovus domėtis projektine veikla, jos teikiamomis galimybėmis asmenybės saviraiškai ir kartu ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimui.
 • Projekto partnerių profesinė kompetencija užtikrino aukštą pagrindinės projekto veiklos kokybę ir tuo paskatino Anykščių krašto pedagogų bendruomenę ieškoti galimybių plėtoti pradėtą projekto partnerių bendradarbiavimą.
 • Tolesne projekto idėjų sklaida bendruomenėje bus siekiama sudaryti ateityje palankias sąlygas švietimo įstaigų ir verslo atstovų bendradarbiavimui jaunimo ekonominio švietimo srityje.

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt