LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


CreMoLe / Kūryba - Motyvacija - Mokymasis
     

Projekto Nr.  502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP

Trukmė: 2009 - 2011 m.

Rėmėjais:
Europos Komisija

Koordinatorius:
Tarptautinis Kritinio mąstymo konsorciumas (Rumunija)

Partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)
Tarpkultūrinis centras (Austrija)
Iberika kalbų mokykla (Vokietija)
Tiuringijos suaugusiųjų mokymo centrų asociacija (Vokietija)
Švietimo institutas Integral S.L.U. (Ispanija)
Europos studijų ir iniciatyvų centras (Italija)
Švietimo plėtotės centras (Latvija)
Demokratinio švietimo Oravos asociacija (Slovakija)

Neformalus partneris:
ARIADNE Hess (Šveicarija)

Oficiali projekto interneto svetainė http://www.cremole.eu


Projekto aktualumas

Technologinė kaita, globalizacija ir aktyvus pilietiškumas – tai veiksniai, turėję įtakos bendrajai Europos šalių politikai, įpareigoję poreikį mokytis visą gyvenimą įteisinti kaip vieną iš pagrindinių prioritetų. Dauguma gyventojų susiduria su naujais iššūkiais, nauja ir sudėtinga darbo aplinka. Kuo toliau, tuo labiau jiems reikia platesnių, bendresnių, lengvai pritaikomų gebėjimų, kurie padėtų nuolat įgyti naujų gebėjimų, naujų specialybės žinių ir įsisavinti naujus darbo metodus. Daugelyje Europos šalių vienas iš svarbiausių ugdymo tikslų yra parengti asmenis tapti visą gyvenimą besimokančiai žmonėmis, padedant jiems plėtoti mokymosi įgūdžius jau nuo pradinės mokyklos. Kai kurių ES valstybių narių švietimo sistemos yra labiau pažengusios mokymosi įgūdžių ugdymo ir suaugusiųjų švietimo plėtros srityje, tuo tarpu kitos sistemos gerokai atsilieka.

Projektu siekiama prisidėti prie bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi tikslų: gerinti visą gyvenimą trunkančio mokymosi kokybę; paskatinti dalijimąsi gerąja patirtimi visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje; remti visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijos įgyvendinimą Europoje; gerinti visą gyvenimą trunkančio mokymosi kokybę, patrauklumą ir prieinamumą ES šalyse; akcentuoti visą gyvenimą trunkančio mokymosi reikšmę asmeninei savirealizacijai; skatinti kūrybiškumą ir konkurencingumą; skatinti žmonių dalyvavimą visą gyvenimą trunkančio mokymosi procese, atsižvelgiant į specialiuosius poreikius ir socialinę-ekonominę padėtį.

Projekto metu bus parengtos ir išbandytos inovatyvios strategijos, skatinančios suaugusiųjų vidinę mokymosi motyvaciją, užtikrinančios nuoseklų mokymąsi ir padedančios ugdyti metakognityvinius įgūdžius. Naujosios strategijos bus paremtos konstruktyvistiniu požiūriu į mokymąsi, kuomet naujos žinios siejamos su jau turimomis. Mokymo veikla bus orientuota į socialinę sanglaudą, aktyvų pilietiškumą, tarpkultūrinį dialogą, lyčių lygybę ir asmens savęs realizavimą.

Šio projekto iniciatoriai - suaugusiųjų švietimo organizacijos iš Rytų, Vidurio ir Vakarų Europos, dirbančios su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis, tarp jų - su tautinių mažumų atstovais, specialiųjų poreikių asmenimis, žmonėmis iš įvairios socialinės aplinkos. Todėl projekto metu jos turės galimybe pasidalyti patirtimi, o projekto metu parengtos mokymo strategijos bus išbandytos įvairiose besimokančiųjų suaugusiųjų auditorijose.


Projekto tikslai
 • Prisidėti prie kokybiško visą gyvenimą trunkančio švietimo vystymo.
 • Parengti inovatyvias suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo strategijas, siekiant stiprinti suaugusiųjų mokymosi motyvaciją ir aktyvų dalyvavimą nuolatinio mokymosi procese.
 • Taikant inovatyvias mokymo strategijas, skatinti žmonių savirealizaciją, konkurencingumą, užimtumą ir verslumą.
 • Paskatinti glaudesnį ir efektyvesnį bendradarbiavimą tarp organizacijų, veikiančių suaugusiųjų švietimo srityje. 
 • Paskatinti mažai motyvuotų žmonių ir asmenų iš socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimą į visą gyvenimą trunkančio mokymosi procesą.
Projekto uždaviniai
 • Nustatyti lemiančius ir motyvuojančius faktorius dalyvauti ir likti nuolatiniame mokymosi procese
 • Sudaryti kūrybinį ir kritinį mąstymą ugdančių strategijų rinkinį, iliustruojantį sėkmingą tęstinio mokymosi patirtį.
 • Tobulinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas.
 • Tobulinti suaugusiųjų mokymų turinį ir formas.
 • Gerinti mokymosi galimybes visiems suaugusiesiems.
 • Didinti suaugusiųjų motyvaciją mokytis.
 • Sudaryti galimybes suaugusiųjų mokytojams, švietėjams dalytis savo praktika ir gerąja patirtimi.
 • Dirbti drauge su kolegomis iš kitų Europos šalių, siekiant gerinti dalyvavimą visą gyvenimą trunkančiame mokymesi.
Projekto tikslinė grupė
Suaugusiųjų švietėjai iš 9 ES šalių (Rumunija, Lietuva, Latvija, Austrija, Vokietija, Italija, Ispanija, Slovakija, Šveicarija)

Projekto eiga

Gerosios patirties analizė
Projekto partneriai dalijosi sukaupta darbo su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis patirtimi, tyrė suaugusiųjų mokymo praktiką, analizavo Europos Sąjungos šalių geriausius suaugusiųjų mokymo pavyzdžius. Buvo atliktas projekto šalių suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir besimokančiųjų tyrimas, siekiant surinkti  geriausius suaugusiųjų mokymo pavyzdžius, susijusius su mokymo metodologija ir mokymosi strategijomis. Atrinkta ir atskirame leidinyje pateikta 20 gerosios praktikos pavyzdžių, aptarta jų atrankos metodika, pateiktas gerosios praktikos pavyzdžių palyginimas.
Suaugusiųjų mokymo metodologijos ir mokymosi strategijų gerosios praktikos pavyzdžiai. Tyrimo ataskaita (EN)

Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys
Šiame leidinyje pateikiami geriausi mokymo pavyzdžiai remiasi projekto partnerių patirtimi ir nuosekliu tyrimu devyniose Europos šalyse: Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. Projekto partneriai iš šių šalių nagrinėjo įvairias suaugusiųjų mokymo programas ir kursus, kuriuos parengė ir organizavo įvairūs suaugusiųjų mokymo paslaugų teikėjai įvairiomis suaugusiųjų grupėms. Buvo peržiūrėta 40 mokymo programų pavyzdžių, jie išanalizuoti, įvertinti. Iš jų atrinkta 16 inovatyviausių ir labiausiai mokymosi motyvaciją skatinančių programų, tinkamų adaptuoti kitose šalyse. Šis leidinys skirtas suaugusiųjų paslaugų teikėjams, suaugusiųjų mokytojams, lektoriams, siekiantiems motyvuoti besimokančiuosius visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procesui.
Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos - geriausių pavyzdžių rinkinys

 

 

Inovatyvių mokymo strategijų kūrimas
Projekto partneriai kūrė ir savo šalyse testavo inovatyvias kūrybinio ir kritinio mąstymo strategijas, kurias galima bus taikyti įvairiose suaugusiųjų mokymosi aplinkose ir kurios padės stiprinti mokymosi visą gyvenimą motyvaciją. Strategijos buvo testuojamos partnerių susitikimų metu, kuriuose buvo pakviesti dalyvauti suaugusiųjų švietėjai ne tik iš partnerių, bet ir iš kitų organizacijų.
Parengtas inovatyvių mokymo strategijų Vadovas anglų, latvių, vokiečių, slovakų, rumunų kalbomis.

Inovatyvūs būdai suaugusiųjų  motyvavimui mokytis. Vadovas
Vadovą sudaro dvi dalys. Pirmoji, įvadinė, aprašo pati projektą ir jo partnerystę, taip pat pateikia pagrindinę projekto informaciją. Antrojoje pateikiamas “inovatyvių strategijų” apibrėžimas - kaip jas supranta projekto partneriai ir Vadovo kūrėjai bei nuosekliai ir išsamiai aprašomos inovatyvios strategijos, kurios, projekto partnerių manymu, skatina suaugusiųjų motyvaciją mokytis – pateikiama pagrindinė informacija, konkretūs pavyzdžiai, aptariamas atgalinis ryšys, gautas iš mokymų dalyvių, patiktos rekomendacijos, norintiems taikyti, adaptuoti konkrečias strategijas. Prieduose galima rasti papildomu nuorodų, ištekliu (tekstų, klausimų ir kt.). Čia aprašyti metodai, strategijos, veiklos gali buti naudojamos ir formaliojo, ir neformaliojo švietimo srityse. Kai kurios strategijos galbūt bus pritaikomos dirbant su vaikais, paaugliais ar mokyklų mokytojais, tėvais. Vadovas siūlo praktiškai išbandyta idėjas, skirtas motyvuoti mokymuisi. Vadovas taip pat gali praversti organizacijoms, rengiančioms profesinio mokymu programas, veiklas suaugusiųjų švietėjams, norinčioms gerinti ir tobulinti savo paslaugu kokybę.

Inovatyvūs būdai suaugusiųjų motyvavimui mokytis. Vadovas (EN)
Inovatyvūs būdai suaugusiųjų  motyvavimui mokytis. Vadovas (LT)

Gruntvig suaugusiųjų mokymo kursas
Parengtų ir išbandytų strategijų pagrindu yra parengtas Grundtvig kursas, skirtas Europos suaugusiųjų švietėjams. Kurso paraiška "Suaugusiųjų motyvavimas dalyvauti viso gyvenimo mokymesi - strategijos ir praktiniai patarimai" yra pateikta Rumunijos nacionalinei agentūrai.
Kurso paraiška (EN)

Tarptautinė konferencija „Suaugusiųjų mokytojų tobulėjimui: kurkime, motyvuokime, mokykimės”, 2011 m. lapkričio 14–17 d., Cluj-Napoca, Rumunija
Tarptautinė konferencija buvo skirta ne tik pasidalyti projekto pasiektais rezultatais, jų apmąstymui, bet ir platesnei sklaidai. Todėl į šį renginį buvo pakviesti dalyvauti atstovai net iš 20 šalių, nedalyvavusių projekto partnerystėje. Renginyje dalyvavo beveik 100 suaugusiųjų mokytojų, švietimo organizacijų administratorių, nevyriausybinių organizacijų atstovai, taip pat Atviros visuomenės instituto Švietimo paramos programos vadovai.
Pati konferencija buvo organizuota taip, kad visi dalyviai galėjo aktyviai įsitraukti į mokymo(-si) procesą, dalytis savo patirtimis, žiniomis, įžvalgomis, planuoti tolimesnę projekto metu sukurtų produktų sklaidą. Nuoširdus dalyvių įsitraukimas didžia dalimi prisidėjo prie renginio sėkmės. Konferencijoje vyravo atvira, šilta, betarpiška, profesionalaus bendradarbiavimo ir dalijimosi atmosfera.
Konferencijos dalyviai puikiai įvertinimo parengiamąjį konferencijos darbą, plenarines ir darbo grupėse sesijas, organizatorių indėlį, lektorių profesionalumą, medžiagos ir priemonių, strategijų bei metodų įvairovę. Daugelis minėjo, kad tai netipiška konferencija, kurioje daugiau kalbama ir klausomasi. Šioje konferencijoje visiems buvo suteikta galimybė reikštis, dalyvauti, provokuoti, klausinėti, siūlyti savo idėjas.
Baigiamosios konferencijos darbotvarkė
Baigiamosios konferencijos vertinimas
 


Papildoma medžiaga - straipsniai tėvams, mokinių ir suaugusiųjų mokytojams
Vykdydami projekto „CREMOLE / Kūryba-Motyvacija-Mokymasis“ veiklas Lietuvoje, dirbdami su tėvais, mokinių ir suaugusiųjų mokytojais, dažnai išgirsdavome nusiskundimus, kad yra labai mažai literatūros lietuvių kalba apie tai, kaip vaikai mokosi, kaip juos mokyti skaityti, kaip formuluoti klausimus, kaip geriau suvokti tekstą ir panašiai.
Atsižvelgdami į iškilusius poreikius ir pageidavimus, nusprendėme išversti keletą straipsnių, kurie mūsų manymu, paprastai ir aiškiai paaiškina teoriją ir pateikia praktinių pavyzdžių.
Ch. Templ, K. Meredith, J. Steele straipsnis “Kaip vaikai mokosi” paremtas iškilių filosofų, psichologų Jean Piaget, Levo Vygotsky, Isabel Beck, Howard Garner ir kitų teorijomis bei metodologijomis. Kitas straipsnis “Klausimų, skatinančių kritinį mąstymą, uždavimas“, parengtas K. Meredith ir J. Steele, paaiškina, kaip formuluoti paprastus ir aukštesnio mąstymo lygmens klausimus bei pateikia teksto analizės pavyzdį, kuriuo gali naudotis ir tėvai, ir mokytojai.
“Kritinio mąstymo taksonomijos nuostatos ir galimybės“ straipsnis, parašytas R. H. Ennis, apskritai nagrinėja kritinio mąstymo ugdymo sąvokas, galimybes, prielaidas, būdus.
Jau minėtų autorių K. Meredith ir J. Steele straipsnis „Skaitymo seminaras" yra puikus pavyzdys, kaip mokyti skaitymo, kaip organizuoti pokalbius apie skaitymą, kad jis taptų visiems patrauklus, malonus, įtraukiantis ir norėtųsi juo dalytis su kitais.
T. McDonald ir C. Thornley savo straipsnyje „Lokalusis ir globalusis mąstymas: išsami mokymo metodiką, kaip surasti teksto prasmę“ remiasi tyrimu, atliktu Naujojoje Zelandijoje ir daro išvadas, kad būtina skatinti skaitymą kaip metapažintinį prasmės suvokimo procesą, kurio aktyvūs dalyviai, būtų susivokę ir supratingi skaitytojai.
Y. M. Goodman ir K. Goodman straipsnyje „Vygotskio idėjos išplėstinės kalbos perspektyvoje“ pasakojama, kaip išplėstinės kalbos klasėse sutelkiamas dėmesys į autentiškus patyrimus, mokiniai yra įtraukiami į tikslingą ir prasmingą kalbos vartojimą ir žodžiu, ir raštu.
Charles Temple, Kurtis S. Meredith, Jeannie L. Steele Kaip vaikai mokosi: pagrindiniai principai
Kurtis S. Meredith, Jeannie L. Steele Klausimų, skatinančių kritinį mąstymą, uždavimas
Robert H. Ennis Kritinio mąstymo taksonimijos nuostatos ir galimybės
Kurtis S. Meredith, Jeannie L. Steele Skaitymo seminaras
Trevor McDonald, Christina Thornley Lokalusis ir globalusis mąstymas: išsami mokymo metodika, kaip surasti teksto prasmę
Yetta M.Goodman, Kenneth S.Goodman Vygotskio idėjos išplėstinės kalbos perspektyvoje

Projekto rezultatai
Šiuo projektu tikimasi prisidėti prie sėkmingesnio suaugusiųjų mokymosi Europoje. Siūlomos kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymo strategijos gali būti naudojamos įvairiuose suaugusiųjų mokymosi kontekstuose, situacijose, geografinėse erdvėse ir kultūrose.

Projekto sklaida
Projekto skrajutė
Informacinis projekto biuletenis Nr.1
Informacinis projekto biuletenis Nr. 2
Projekto renginių nuotraukų albumas
Baigiamosios konferencijos video medžiaga
 
Seminaras suaugusiųjų mokytojams, Palermo, Italija 2010 m. rugsėjo 5-8 d.
       
Partnerių susitikimas ir seminaras Bratislavoje, Slovėnija, 2011 m. rugpjūčio 22-24 d.
     
Partnerių susitikimas ir seminaras Rygoje, Latvija, 2011 m. vasario 2-4 d.
     
Partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija, Cluj Napoca, Rumunija, 2011 m. lapkričio 14-18 d.
     
 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Create-Motivate-Learn CreMoLe 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-G

 
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius, tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt