LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


ASSIST / Bendruomenės sutelkimas saugios mokyklos kūrimui
   

Projekto Nr. 226580-CP-1-2005-1-LT-COMENIUS-C21

Trukmė: 2005 - 2008 m.

Rėmėjas:
Europos Komisija

Projekto koordinatorius:
Jaunimo karjeros centras, Lietuva

Projekto partneriai:
NGO Miks ja Millepärast (A Why`n`Not Education), Estija
Euroform RFS, Italija
Siuolaikiniu didaktiku centras, Lietuva
A. Θ. ΚΟΛΥΒΑ & ΣΙΑ O.E. (Europos kultūrinės sąveikos kompanija), Graikija
Andragoški Zavod Maribor - Ljudska Univerza (Maribor'o suaugusiųjų švietimo centras), Slovėnija
Universitetet I Stavanger (Stavangerio universitetas), Norvegija


Projekto aktualumas
Į projektą įsijungusių šalių mokiniai susiduria su panašiomis problemomis, kurias galima išskirti į  tris pagrindines problemines sritis – dėmesio (akademinių), elgesio ir emocinių sutrikimų. Šios problemos kyla dėl blogo elgesio su vaikais ir nesirūpinimo jais, vaikų išnaudojimo, prievartos mokykloje, gatvėje ir šeimoje, nepatenkinamų šeimos socialinių-ekonominių gyvenimo sąlygų, nedarbo ir kitų veiksnių. Tokių problemų turintys vaikai tampa našta visuomenei. Jų pasiekimų rodikliai yra žemi, jie nelanko pamokų, stokoja mokymosi motyvacijos ir profesinės orientacijos. Mokytojai, dirbantys su elgesio ir emocinių sutrikimų turinčiais mokiniais susiduria su dideliais sunkumais.

Švietimo esmė - padėti kiekvienam mokiniui prisitaikyti prie mokyklos aplinkos ir sėkmingai įsitvirtinti gyvenime. Ar šiandieninė mokykla įgyvendina tokią misiją? Ar ji atliepia augančius visuomenės švietimo poreikius šiandieniniame sudėtingame pasaulyje? Projekto rengėjams atrodo, kad ne. Bendruomenės nariai, tėvai nėra pakankamai įtraukti į šių problemų sprendimą, taip pat ne pilnai išnaudojama mokinių tarpusavio pagalbos galimybė.

Rezultatų įmanoma pasiekti tik jei mokykla, bendruomenė ir tėvai veikia išvien. Šis projektas kaip tik ir akcentuoja šių grupių tarpusavio sąveiką. 

Projekto tikslas
Sudaryti sąlygas rizikos grupių moksleiviams tapti pilnaverčiais mokyklos bendruomenės nariais ir visuomenės piliečiais, ugdant jų pasitikėjimą savimi, mokytojais, tėvais ir klasės draugais, formuojant tikslingo gyvenimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai
  • Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą ir mokomąją medžiagą darbui su probleminiais mokiniais, skirtą mokytojams, socialiniams pedagogams ir psichologams, socialinių tarnybų darbuotojams, tėvams ir mokiniams.
  • Parengti saugios aplinkos mokykloje strategiją.
  • Skatinti mokyklos ir bendruomenės partnerystę bei bendradarbiavimą dalijantis atsakomybe už vaikų ugdymą.
  • Mokyti tėvus, kaip efektyviai padėti savo vaikams.
  • Kurti patrauklias, individualius mokinių poreikius atliepiančias programas, kurios įtrauktų ne tik pažangius, socialius mokinius, bet ir tuos, kurie stokoja motyvacijos bei nemato ateities perspektyvų.
  • Skatinti mokyklose mokinių savitarpio pagalbą.
Projekto dalyviai, tikslinės grupės
Mokytojai ir specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, mokytojai dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais, socialiniai darbuotojai) iš 18 projekte dalyvavusių mokyklų buvo mokomi spręsti mokykloje iškylančias problemas: kaip atskirti mokinius, kuriems reikia pagalbos, kur jos ieškoti, kaip bendradarbiauti su bendruomenės nariais, kaip kurti efektyvias mokyklos programas, siekiant padėti mokiniams, taip pat buvo mokomi dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis projekto grupėmis.

Mokiniai-pagalbininkai (apie 42-46) mokyti padėti kitiems mokiniams, savitarpio pagalbos, bendravimo, konfliktų sprendimo ir kitų socialinių įgūdžių.

Tėvai (apie 200) buvo mokomi atpažinti savo vaikų problemas ir teikti tinkamą pagalbą, atvirai kalbėti apie kylančias problemas, mokyti bendravimo įgūdžių, susipažindinti su žaidimų terapijos principais, taip pat informuoti, kur galima kreiptis pagalbos, gauti konsultacijas bei teisinę pagalbą.

Bendruomenės socialinės pagalbos tarnybos (valstybinės, nevyriausybinės, privačios) (apie 16) bendradarbiavo su kitomis projekto grupėmis kartu sprendžiant kylančias problemas. Vykdydamos konsultacines programas šios tarnybos tiesiogiai bendrauja su rizikos grupių mokiniais. Šių tarnybų specialistai dalijosi turima medžiaga ir kompetencija, suteikė mokytojams, mokiniams ir tėvams praktinių problemų sprendimo įgūdžių.


Projekto eiga
Situacijos analizė ir poreikių įvertinimas
Projekto pradžioje partneriai pasidalijo informacija apie situaciją savo šalyje, lygino poreikius, surinko gerosios praktikos pavyzdžius apie akademinio ir socialinio elgesio valdymo strategijas, taikomas jų šalies mokyklose.

Kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir testavimas
Projekto partneriai parengė mini kvalifikacijos tobulinimo kursus ir metodinę medžiagą kiekvienai tikslinei projekto grupei. Kursai buvo testuojami projekte dalyvaujančiose mokyklose ir tobulinami atsižvelgiant į mokytojų įvertinimus ir pastabas. Remiantis šiais įvairių dalykų ir įvairioms tikslinėms grupėms skirtais kursais, parengta bendra kvalifikacijos tobulinimo programa anglų ir projekto partnerių kalbomis, kurią papildomai vertino ekspertai iš JAV ir Lietuvos. Programa papildyta kiekvienai šaliai naudingomis nuorodoms ir šaltinių sąrašu.

Metodinės medžiagos parengimas
1. Programos vadovas: jame pateikiama mokymuose naudojama metodinė medžiaga, metodologija ir užduotys. Vadovą sudaro atskiros dalys, skirtos tam tikroms problemoms. Vadovas skirtas mokytojams.

2. Žaidimų terapijos vadovas: jame aprašomi žaidimų terapijos metodai ir jų panaudojimo galimybės mokytojų ir socialinių tarnybų darbuotojų darbe.

3. Mokinių savitarpio pagalbos vadovas: jame pristatoma savitarpio pagalbos filosofija, etiniai aspektai ir būtini įgūdžiai. Vadove pateikiama praktinė mokinių-pagalbininkų rengimo medžiaga, apimanti tiek akademinę, tiek psichologinę bei profesijos orientavimo pagalbą. Vadovas skirtas mokiniams-pagalbininkams ir juos rengiantiems mokytojams.

4. Medžiaga mokiniams: tai papildomos metodinės bei padalomosios medžiagos, interaktyvių žaidimų rinkinys mokiniams-pagalbininkams, naudojamas praktinei veiklai.

5. Mokyklinis šeimos kalendorius:  tėvai čia ras informacijos apie įvairias tarnybas, įstaigas ir mokyklas, bei patarimų, kaip spręsti konkrečias problemas ir padėti savo vaikams.

6. Video medžiaga: bendravimo įgūdžių ugdymo praktikumas.

7. Interneto portalas: projektui skirtame interneto puslapyje Miksike Learning Folders (LeFo) platformoje pateikta visa projekto mokymo medžiaga. LeFo leis mokytojams patiems kurti elektroninius testus, įvairias papildomas interaktyvias užduotis, kurios galėtų papildyti programą. Projekto autorinės teisės leis mokytojams redaguoti ir keisti ASSIST programos turinį pagal mokytojų poreikius.

Programos lektorių ir mokytojų rengimas
Parengta po du programos lektorius iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies. Lektoriai iš savo šalies mokyklų ir kitų institucijų atrinks ir apmokys mokytojus, kurie taikys mokymo metodus ir parengtą metodinę medžiagą savo darbe. Lektoriai, projekto koordinatoriai ir ekspertai nuolat teikė konsultacijas mokytojams.

 

Projekto rezultatai
Projektas paskatino mokytojus, specialistus, mokinius-pagalbininkus, įvairias socialines institucijas (vaikų teisių apsaugos tarnyba, savivaldos institucijos, socialinės tarnybos, teisėsaugos institucijos) ir tėvus bendradarbiauti sprendžiant vaikams kylančias problemas. Tokiu būdu vaikai sulauks paramos ir mokykloje, ir namuose. Dalyvavimas projekte praplėtė mokytojų supratimą apie mokiniams iškylančias problemas. Projektas subūrė komandas, gebančias kurti pagalbos mokiniams strategijas ir veiklos planus bei juos įgyvendinti.

Partnerių susitikimas Maribore, Slovėnijoje 2007 m. gegužės 7-9 d.

Partnerių susitikimas Atėnuose, Graikijoje 2006 m. liepos 1-3 d.
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623, el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt