English   Lietuviškai  

 

2009 m. spalio 5-8 d. Vilniuje vyko Europos Komisijos programos Peer Learning Activity - PLA (Mokymosi Bendradarbiaujant Veikla) seminaras „Rengimas mokytojo profesijai: žvilgsnis į pedagogines praktikas“. 

PLA programos tikslas – išnagrinėti ir nustatyti sąlygas, būtinas sėkmingam mokymo mokykloje organizavimui ir įgyvendinimui per pirminį mokytojų rengimą, analizuojant įvairių šalių švietimo politikos pavyzdžius, dalijantis patirtimi ir požiūriais.

Susitikimo Vilniuje metu buvo analizuojamas vienas mokytojų rengimo aspektas - rengimas profesijai, atsižvelgiant į mokytojo profesinei kompetencijai keliamus nacionalinius ir Europos Sąjungos reikalavimus. Mokytojų rengimas buvo vertinamas analizuojant pedagoginę praktiką mokykloje. Seminaro dalyviai diskutavo ir pateikė pirminio mokytojų rengimo aukštojo mokslo institucijose politikos ir praktikos pavyzdžių. Seminaro metu buvo analizuojamos įvairios temos: studijų turinys ir jo atitikimas švietimo sistemos ir mokyklos poreikiams bei reikalavimams; rengimas mokymui universitetuose ir praktika mokykloje; profesinių kompetencijų vertinimas pagal parengimą mokyti ir dirbti mokykloje ir kt.

Seminaro tikslas - aptarti studentų rengimo mokytojo profesijai pavyzdžius ir nustatyti sąlygas, būtinas sėkmingam mokymo mokykloje organizavimui ir įgyvendinimui per pirminį mokytojų rengimą (įskaitant tai, kaip studentai rengiami pedagoginei praktikai ir kaip studentų pedagoginės praktikos patirtis integruojama į jų mokymąsi).

Seminare dalyvavo ekspertai iš 11 šalių: Austrijos, Belgijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos, Norvegijos, Vengrijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Jungtinės karalystės.
Lietuva buvo priimančioji šalis.
Susitikimas vyko Švietimo ir mokslo ministerijoje.

PROGRAMA
 

PRANEŠIMAI (anglų kalba)

Policy approaches to Practical Classroom Training in ITE / Paul Holdsworth

Practical Classroom Training in Lithuanian secondary schools: models, changes, innovations / Marija Barkauskaitė, Elvyra Pečiuliauskienė

Practical Classroom Training in Denmark / Ditte Soebro

  Teaching Competencies and Initial Teacher Training in England / John Carr

System of training lower secondary school teachers in Flanders / Stijn Dhert, Liesbeth Hens

Classroom practice of the new teacher education master in Hungary / Csilla Steger

Initial and practical classroom training according students point of view: European exchange experience / Daiva Penkauskienė

Reflections on teaching practice and first years of teaching at school / Dalia Tumanovienė

Impressions of the beginning chemistry teacher / Roman Voronovič

Competences of student teachers: international context / Vitalija Gražienė

Student teachers’ preparation for classroom practice; professional competencies (in terms of knowledge, skills, approaches) / Vilma Leonavičienė

Vilnius Simonas Daukantas gymnasium / Jolanta Knyvienė

Teaching practice at school / Nida Kožemiakaitė

Descriptors of students’ performance

 

RENGINIO NUOTRAUKOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuotraukų autorė Gabrielė Tervidytė


Šaltiniai

Indicators on Initial Teacher Education

Beginner Teachers’ Experiences of Initial Teacher Preparation, Induction and Early Professional Development: A review of literature

Improving the Quality of Teacher Education

European Network on Teacher Education Policies (ENTEP)

Entep Coordination Note/1/May 2004

Entep Coordination Note/5/October 2001

Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications

Draft conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on improving the quality of teacher education. 2007

Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadų dėl mokytojų švietimo kokybės gerinimo projektas. 2007 m.

Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadų dėl kūrybingumo ir inovacijų skatinimo švietimo ir mokymo srityje projektas. 2008 m.

Kate Jacques. From universities to schools: story of radical change in teacher education in England

Michael Schratz. What is an "European Teacher"?

Mokytojų rengimas Lietuvoje

Pedagogų rengimo koncepcija

Pedagogų rengimo reglamentas

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Mokyklos vadovo kompetencijos aprašas

Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo  nuostatai

Pagrindinių, specialiųjų, profesinių ir vientisųjų studijų programų nuostatai

Nuorodos

Apie PLA

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Priimančioji institucija Organizatorius