LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Šiuolaikinių didaktikų centro leidiniai


GULLBERG, Sofia; LINDH, Jan; OLSSON, Asa; ROTZIUS, Pierre
Kalbėkimės
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2015

Metodinis leidinys išleistas įgyvendinant Lietuvoje tarptautinę alkoholio vartojimo prevencijos programą "Kalbėkimės". Tai yra alkoholio prevencijai skirtų mokomųjų užsiėmimų rinkinys, parengtas darbui su 11–18 m. amžiaus, mokiniais. Šiame rinkinyje pateikiama daug aktyvių užsiėmimų, kurių tikslas padėti jaunuoliams geriau suprasti žalingą alkoholio poveikį, ugdyti gebėjimą kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir reflektuoti savo pasirinkimus, prognozuoti jų pasekmes. Šis leidinys skirtas ugdytojams, dirbantiems alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje, mokyklos psichologams, socialiniams pedagogams, taip pat klasės auklėtojams. Čia aprašyti darbo metodai bus naudingi mokyklose veikiančių prevencinio darbo grupių nariams, neformaliojo ugdymo specialistams, jaunimo darbuotojams ir kitiems specialistams, ieškantiems efektyvių būdų bendrauti su paaugliais alkoholio prevencijos temomis. Metodai gali būti naudojami rengiant prevencines pamokas, klasės valandėles, moksleivių ir jaunimo organizacijų renginius, mokymus ir įvairias kitas ugdymo veiklas. Visi metodikoje aptariami užsiėmimai gali būti nesunkiai adaptuoti ir pritaikyti darbui su įvairaus amžiaus ir patirties jaunuolių grupėmis.

Guidelines for Mentors and Mentoring Programme Coordinators
Gairės mentoriams ir  mentorių programos koordinatoriams

Parengė projekto LEGME komanda, 2015

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą "LeGMe – Mokomės būti gerais mentoriais" (2013-2015 m.). Jame nagrinėjami pagrindiniai mentorystės programos rengimo aspektai: programos tikslingumas, programos struktūra, žmogiškieji ištekliai (mentoriai, mentorių mokytojai), mentorių mokymo(-si) poreikių nustatymas, mentorių mokymas, ugdytinių atranka, mentorių-ugdytinių porų sudarymas, tinkamas mentorystės programos įgyvendinimas (koordinavimas, sklaida, įvertinimas). Remdamiesi projekto patirtimi, gairių kūrėjai pateikia klausimus, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį programų rengėjams. Leidinyje pateikiamos gairės mentorių mokymo programos rengimui: programos paskirtis, struktūra, trukmė, mentorių mokytojo vaidmuo, mokymo metodai ir strategijos, metodinė medžiaga mokytojams, mokymų stebėsena ir įvertinimas. Pateikiama daug pavyzdžių, kaip įvairūs mentorių mokymų programos aspektai buvo įgyvendinami projekto partnerių organizacijose. Leidinyje taip pat pateikti projekto partnerių organizacijų parengtų ir ištestuotų mentorių mokymo programų aprašymai.
Leidinys anglų kalba


Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ (2013-2015 m.). Vadovas skirtas neformaliojo ugdymo specialistams, užklasinės veiklos organizatoriams, klasių auklėtojams, siekiantiems prisidėti prie Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos (2012) 15.3 uždavinio „ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje“ įgyvendinimo. Įvairių dalykų mokytojai galėtų adaptuoti ir taikyti savo pamokose ar popamokinėje veikloje tam tikrus šiame leidinyje pateiktus kritinio mąstymo metodus. Leidinio tikslas – plėtoti pedagogų kompetenciją taikyti kritinio mąstymo ugdymo technologiją neformaliajame ugdyme, t. y.: supažindinti su metodais ir strategijomis, skatinančiomis kritinį mąstymą; pateikti kritinio mąstymo ugdymo teorijos taikymo neformaliajame ugdyme pavyzdžių ir metodikų; skatinti analizuoti ir vertinti ugdomąją veiklą neformaliojo ugdymo procese. Šiuo leidiniu siekiama padėti pedagogams įgyti kritinio mąstymo ugdymo strategijos taikymo įgūdžių. Jį sudaro skyriai, kuriuose gausu teorinių ir praktinių pavyzdžių, konkrečių nurodymų bei patarimų. Leidinyje pateikiamų teorinių ir praktinių pavyzdžių įvairovė pravers visiems, prisidedantiems prie neformaliojo ugdymo organizavimo.
Leidinio tekstas


Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ (2013-2015 m.). Mokomoji medžiaga jaunimo organizacijų nariams padės tikslingiau, prasmingiau planuoti bei organizuoti veiklas, skirtas darbui su bendraamžiais ar/ir įvairaus amžiaus mokiniais, konkrečių organizacijų nariais. Leidinyje pristatoma kritinio mąstymo samprata, analizuojama neformaliojo ir kritinio mąstymo ugdymo principų vienovė, aiškinama, kaip ugdyti kritinį mąstymą dirbant su jaunimo grupėmis ir ką svarbu žinoti jaunimo grupių vadovams – ugdytojams. Leidinyje siūlomais metodais ir veiklomis siekiama ugdyti individualius kritinio mąstymo įgūdžius, plėtoti, tobulinti komandinio, bendruomeninio darbo veiklas, mokytis identifikuoti konkrečias problemas, jas analizuoti ir efektyviai spręsti, rengti ir vykdyti projektus, atlikti tyrinėjimo veiklas, mokytis prasmingo laisvalaikio praleidimo formų ir galimybių siekiant prisidėti prie asmeninio tobulinimo bei visuomenei naudingo darbo, pilietinių nuostatų bei vertybių ugdymo. Pateiktos užduotys skatins apmąstyti perskaitytą informaciją ir ją pritaikyti praktiškai, o situacijos – padės studijuoti medžiagą savarankiškai ir įvertinti savąjį supratimą.
Leidinio tekstas


Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ (2013-2015 m.). Rekomendacijos skirtos tėvams, auginantiems priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Jų paskirtis – padėti įžvelgti, atpažinti, ugdyti ir plėtoti vaikų kritinio mąstymo gebėjimus šeimoje – kalbantis, diskutuojant, skaitant, sprendžiant problemas, padedant mokytis. Leidinio autoriai dalijasi mokslininkų įžvalgomis ir ilgamete darbo su įvairaus amžiaus vaikais bei suaugusiaisiais patirtimi ugdant kritinį mąstymą, pateikia pavyzdžių ir tikisi, kad tėvai atsirinks tai, kas jiems ir jų vaikams aktualiausia bei tinkamiausia. Leidinį sudaro penki skyriai, kuriuose pristatoma kritinio mąstymo samprata ir pagrindžiama jo ugdymo svarba, aiškinama, kaip kurti kritiniam mąstymui palankią aplinką, dalijamasi kai kuriomis prasmingo skaitymo ir diskutavimo strategijomis, pateikiama pavyzdžių, kaip kritiškai žiūrėti į problemas ir jas spręsti, rekomenduojama, kaip padėti vaikams mokytis ir tapti savarankiškai ir prasmingai besimokančiaisiais. Taip pat trumpai pristatomi tėvų apklausos apie kritinio mąstymo ugdymo gebėjimų ugdymą namų aplinkoje rezultatai, kurie iš dalies padėjo apsispręsti, ką įtraukti į šias rekomendacijas, į ką atkreipti dėmesį. Pagrindinė autorių intencija – parodyti, kad kritinis mąstymas nėra kažkoks sudėtingas procesas, kurį gali „valdyti“ tik profesionalai – mokslininkai ar pedagogai. Suvokus esminius kritinio mąstymo principus galima jį nuosekliai ir kryptingai ugdyti panaudojant kasdienes situacijas, įprastą šeimos gyvenimą.
Leidinio tekstas

CD Mokomoji medžiaga "Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui"
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Kompaktiniame diske pateikiami leidiniai:
"Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams"
"Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą"
"Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams" 
bei mokomieji filmai:
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams"
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė  mokinių ir jaunimo organizacijų nariams"
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė  kritinio mąstymo ugdymo multiplikatoriams"


  Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ (2011-2013 m.). Kūrybiškumo ugdymo metodika yra bendra visoms klasėms, apima visas galimas raiškos priemones dirbant tiek pradinėje, tiek pagrindinėje, tiek vidurinėje mokykloje. Tai įrankis sėkmingai taikyti kūrybiškumo ugdymo strategijas bei metodus skaitant, rašant, diskutuojant, pasakojant, improvizuojant per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Savo struktūra bei tikslais metodika atitinka aktyvaus mokymo(-si) tikslus, joje pateikiami kūrybingumą lemiantys veiksniai, analizuojami ir vertinami kūrybos procesai, atskleidžiami požiūrių į kūrybiškumą stereotipai, trukdantys ir mokiniams, ir mokytojams būti įžvalgesniems, lankstesniems, drąsesniems, pateikiama eilė vertingų patarimų.
Leidinio tekstas


  Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ (2011-2013 m.). Mokomoji medžiaga yra skirta praktiniam mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymui(-si) per lietuvių kalbos pamokas. Ji orientuota ne į mokslo objektą, bet į besimokančiojo žinias ir gebėjimus: pateikiamos praktinės užduotys, sudarančios galimybę plėtoti besimokančiųjų kūrybiškumą. Šioje medžiagoje gausu įdomių, patrauklių, intriguojančių užduočių, skatinančių ir kalbos mokymąsi, ir kūrybiškumo plėtotę.
 Leidinio tekstas


  REACH: Promotion of innovative services and better access in continuous education. Findings about adults motivation to learn in Iceland, Finland and Lithuania
REACH - Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje
Parengė projekto REACH komanda, 2012

Šis leidinys parengtas įgyvendinant Nordplus Adult programos projektą "REACH: Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti" (2010-2012 m.). Leidinyje trumpai pristatomas projektas, aptariama suaugusiųjų švietimo situacija projekto partnerių šalyse - Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Leidinyje pateikiami projekto partnerių šalyse atliktos apklausos apie tikslinių grupių (tai suaugusieji, gyvenantys regionuose ir kaimiškose vietovėse, bedarbiai, asmenys su specialiaisiais poreikiais, pensininkai, moterys vienos auginančios vaikus, „iškritusieji“ iš bendrojo lavinimo sistemos ir neįgiję aukštesnio išsilavinimo) motyvaciją dalyvauti arba nedalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, labiausiai tinkamas mokymosi formas ir informacijos prieinamumo kanalus. Projekto partneriai, naudodami originalias socialinės reklamos ir rinkodaros priemones, bandė pritraukti besimokančiuosius iš pasirinktų tikslinių grupių, parengė ir išbandė įvairias patrauklias (turiniu ir forma) mokymosi programas. Leidinio prieduose pateiktos projekto partnerių parengti taip vadinami socialiniai paketai, apimantys mokymo programos pateikimą tikslinėms grupėms, turinį, formą, dalyvių atsiliepimus.
Leidinys anglų kalba

     
  DATAUSE - Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos. Įvadas
Parengė projekto DATAUSE komanda
Vertimas į lietuvių kalbą - Šiuolaikinių didaktikų centras, 2011

Leidinys parengtas įgyvendinant ES Comenius projektą "DATAUSE - Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos" (2010-2012 m.). Šis leidinys - tai įvadas į projekto partnerių sukurtą profesinio tobulinimo(-si) kursą, skirtą ugdyti mokyklų lyderių ir jų komandų gebėjimus efektyviai naudotis duomenimis, siekiant mokinių mokymosi pažangos ir geresnių rezultatų. Čia pristatomi projekto veiklos teoriniai pagrindai, duomenų naudojimo veiklos teorijos įgyvendinimas, duomenų naudojimo kurso mokymo tikslai, kurso organizavimas ir turinys.
Leidinys lietuvių kalba
Leidinys anglų kalba

     
  Skaitmeninių istorijų apie ES plėtrą kūrimo Vadovas. Vadovas lektoriams apie skaitmeninių istorijų metodo ES plėtros temoms taikymą
Parengė Projekto DeTales komanda
Vertimas į lietuvių kalbą - Šiuolaikinių didaktikų centras, 2011

Vadovas parengtas 2010-2012 m. įgyvendinant projektą "DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas". Šis Vadovas yra įrankis, skatinantis ir padedantis žmonėms kurti skaitmenines istorijas apie ES plėtrą. Šio Vadovo tikslas yra pateikti besimokantiesiems inovatyvią metodologiją, kaip dalytis nuomone ir istorijomis apie ES plėtrą bei paskatinti tą daryti kitus žmonės. Vadovas padės besimokančiajam skaitmeninės istorijos kūrimo procese, pagelbės lavinant video medžiagos redagavimo kompetencijas (skaitmenines kompetencijas). Medžiaga taip pat bus naudinga mokantis parašyti istoriją ir ją perkelti į skaitmeninį produktą bei dalytis savo patirtimi su tiksline grupe. Vadovas skirtas švietėjams, mokytojams, lektoriams, savanoriams, dirbantiems formaliajame ir neformaliajame švietime, užsiimantiems savaiminiu lavinimu.
Leidinys lietuvių kalba
Leidinys anglų kalba

     
  Inovatyvūs būdai suaugusiųjų motyvavimui mokytis
Išleido KMUSR tarptautinis konsorciumas
Vertimas į lietuvių kalbą - Šiuolaikinių didaktikų centras, 2011

Vadovas parengtas 2009-2011 m. įgyvendinant projektą "CreMoLe / Kūryba - Motyvacija - Mokymasis", kuriuo siekiama skleisti inovatyvias strategijas, technikas, mokymo(-si) veiklas, kurias sukūrė ir išbandė projekto partneriai. Leidinį sudaro dvi dalys. Pirmoji, įvadinė, aprašo pati projektą ir jo partnerystę, taip pat pateikia pagrindinę projekto informaciją. Antrojoje pateikiamas “inovatyvių strategijų” apibrėžimas - kaip jas supranta projekto partneriai ir Vadovo kūrėjai bei nuosekliai ir išsamiai aprašomos inovatyvios strategijos, kurios, projekto partnerių manymu, skatina suaugusiųjų motyvaciją mokytis – pateikiama pagrindinė informacija, konkretūs pavyzdžiai, aptariamas atgalinis ryšys, gautas iš mokymų dalyvių, patiktos rekomendacijos, norintiems taikyti, adaptuoti konkrečias strategijas. Prieduose galima rasti papildomu nuorodų, ištekliu (tekstų, klausimų ir kt.). Čia aprašyti metodai, strategijos, veiklos gali buti naudojamos ir formaliojo, ir neformaliojo švietimo srityse. Kai kurios strategijos galbūt bus pritaikomos dirbant su vaikais, paaugliais ar mokyklų mokytojais, tėvais. Vadovas siūlo praktiškai išbandyta idėjas, skirtas motyvuoti mokymuisi. Vadovas taip pat gali praversti organizacijoms, rengiančioms profesinio mokymu programas, veiklas suaugusiųjų švietėjams, norinčioms gerinti ir tobulinti savo paslaugu kokybę.
Leidinys lietuvių kalba     
Leidinys anglų kalba

     
  Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys
Išleido KMUSR tarptautinis konsorciumas
Vertimas į lietuvių kalbą - Šiuolaikinių didaktikų centras, 2011

Leidinys parengtas 2009-2011 m. įgyvendinant projektą "CreMoLe / Kūryba - Motyvacija - Mokymasis", kuriuo siekiama skleisti inovatyvias strategijas, technikas, mokymo(-si) veiklas, kurias sukūrė ir išbandė projekto partneriai. Šiame leidinyje pateikiami geriausi mokymo pavyzdžiai remiasi projekto partnerių patirtimi ir nuosekliu tyrimu devyniose Europos šalyse: Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. Projekto partneriai iš šių šalių nagrinėjo įvairias suaugusiųjų mokymo programas ir kursus, kuriuos parengė ir organizavo įvairūs suaugusiųjų mokymo paslaugų teikėjai įvairiomis suaugusiųjų grupėms. Buvo peržiūrėta 40 mokymo programų pavyzdžių, jie išanalizuoti, įvertinti. Iš jų atrinkta 16 inovatyviausių ir labiausiai mokymosi motyvaciją skatinančių programų, tinkamų adaptuoti kitose šalyse. Šis leidinys skirtas suaugusiųjų paslaugų teikėjams, suaugusiųjų mokytojams, lektoriams, siekiantiems motyvuoti besimokančiuosius visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procesui.
Leidinys lietuvių kalba     
Leidinys anglų kalba

     
  NORDIC+ Auksiniai senjorų mokymo(-si) pavyzdžiai. Senjorų mokymasis Suomijoje, Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje
Sudarymas - Pirkanmaa Westcome suaugusiųjų švietimo centras, Suomija
Vertimas į lietuvių kalbą - Šiuolaikinių didaktikų centras, 2010

Vadovas parengtas 2008-2010 m. įgyvendinant projektą Nordic+ "Auksiniai" senjorų mokymosi pavyzdžiai. Leidinyje trumpai pristatomas projektas, apžvelgiama senjorų švietimo politika partnerių šalyse - Suomijoje, Islandijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, pristatomi 2009 m. atlikto tyrimo "Pagyvenusių žmonių motyvavimas dalyvauti tęstiniame mokymesi" duomenys ir atsižvelgiant į juos parengti pilotiniai mokymų kursai, pateikiami gerosios praktikos partnerių šalyse pavyzdžiai. Vadovas parengtas anglų ir projekto partnerių kalbomis. Šis leidinys skirtas visiems, kurie domisi suaugusiųjų švietimu, nori susipažinti su kitų šalių patirtimi ir ją pritaikyti savo veikloje.
Leidinys lietuvių kalba
Leidinys anglų kalba


     
Atvira savivalda: 2009 m. kalendorius
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2008

Kalendorius pristato 2008 m. įgyvendintą tarptautinį projektą "Atvira savivalda" - tikslus, uždavinius, pasiektus rezultatus. Leidinyje panaudotos projekte dalyvavusių mokinių nuotraukos ir mintys apie skaidrumą.


Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”: programa, pranešimai
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2008

Konferencija vyko Vilniuje 2008 m. rugsėjo 19–20 dienomis. Vilniuje  Pranešėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Anglijos, Olandijos analizavo, kaip visuotinės globalizacijos procese vystosi mūsų ir kitų šalių gimtoji kalba, koks jos santykis su kitomis toje pačioje erdvėje gyvuojančiomis kalbomis, ką apie jos šiandieninę situaciją mąsto Lietuvos ir užsienio mokslininkai, specialistai, politikai, mokytojai, visuomenės nariai.
Konferencijos programa


NAVICKAITĖ, Asta; DAUKŠIENĖ, Danguolė; JARIENĖ Raimonda
Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2007

Šis metodinis leidinys skirtas įvairių dalykų mokytojams, klasių auklėtojams. Jo tikslas – pristatyti skaitymo mokymo strategiją – skaitymo praktikumą, skirtą motyvuotiems ir sąmoningiems skaitytojams ugdyti. Pedagogai galės sudominti mokinius skaitymu, paversti jį įdomia, prasminga veikla.
Prie leidinio pridedamas DVD su metodiką iliustruojančia video medžiaga.
Turinys, įvadas


Jaunimas už skaidrumą
Varšuva: Orthdruk sp. Z o.o., 2007

Šame leidinyje aprašytas tarptautinis Lenkijos-Lietuvos 2006 m. projektas “Jaunimas už skaidrumą”. Apibūdinta projekto eiga kiekvienoje savivaldybėje, komandų formavimas, mokyklų ir vietos valdžios bendradarbiavimas, vizitai į viešąsias institucijas, jaunimo projektai, projekto rezultatų pristatymas vietos bendruomenei.


Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2007

Šis leidinys – tai metodinės gairės, kuriomis vadovaujantis, mokyklų ar vietos bendruomenės, jaunimo organizacijos gali inicijuoti ir vykdyti bendradarbiavimo projektus drauge su savivaldybių administracija, valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitomis bendruomenės institucijomis. Leidinyje naudojama projekto “Jaunimas už skaidrumą” medžiaga.
Turinys, pratarmė


Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai : integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai
Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Programa parengta vykdant projektą "MIND / Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES". Leidinyje pristatoma išplėstinė integruota karjeros programa, paremta kritinio mąstymo ugdymo metodais ir strategijomis. Greta programos pateikiama mokytojų sukurtų ir išbandytų pamokų pavyzdžių bei papildomos pamoką iliustruojančios medžiagos. Programa lengvai pritaikoma įvairių tipų mokyklose, įvairiems ugdymo lygmenims, dėstant įvairius dalykus.
Turinys, įvadas


Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai : specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai
Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Programa skirta 5-10 kl. moksleiviams kaip savarankiškas mokomasis dalykas. Programos tikslas - ugdant kritinio mąstymo ir nuolatinio mokymosi įgūdžius, padėti jaunuoliams prisitaikyti kintančioje visuomenėje ir planuoti savo profesinę karjerą.
Turinys


Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas : profesinio tobulinimo programa ir vadovas
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2005

Mokytojų profesinio tobulinimo programa ir vadovas skirti parengti mokytojus darbui su karjeros ugdymo programa ir vadovu, sukurtais vykdant projektą MIND 1. Vadove pateikiama idėjų apie planavimo ir pasirengimo vesti kursus mokytojams etapus, apie tai, kaip perteikti kursą ir kaip paskatinti apmąstymo veiklą. Vadovas pristatyto kompetencijas, žinias, įgūdžius ir nuostatas, reikalingas sėkmingai įgyvendinti programą.
Turinys


Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools
Antikorupcinis ugdymas mokykloje: metodinė medžiaga bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms
Garnelis, 2006

Leidinyje pristatoma integruota antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, jos realizavimo pavyzdžiai įvairių dalykų pamokose bei nepamokinėje veikloje, taip pat aukštojo mokslo dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys antikorupcinio ugdymo galimybes socialinių mokslų studijų programose. Leidinio skaitytojai ras ir daugiau informacijos apie korupcijos fenomeną, jo išplitimą pasaulyje. Leidinio gale pateikiamas papildomų šaltinių sąrašas bei pagrindinių sąvokų ir terminų žodynėlis.
Leidinys parengtas anglų ir rusų kalbomis.


Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : metodinė priemonė
Švietimo aprūpinimo centras, 2005

Tai papildytas 2003 m. leidinys, kuris padės mokytojams, norintiems vykdyti švietėjišką korupcijos prevencinę veiklą, įgyti daugiau žinių apie korupcijos sąvoką, galimybes integruoti antikorupcinį ugdymą į mokomuosius dalykus ir popamokinę veiklą. Praktiniai pamokų bei užklasinių renginių pavyzdžiai padės geriau suvokti antikorupcinio ugdymo turinį, metodų panaudojimo galimybes. Leidinyje pateikiama ir papildoma medžiaga, nuorodos į literatūros šaltinius, interneto puslapius.
Turinys


Korupcija aukštosiose mokyklose : požiūriai, problemos, sprendimo galimybės
Garnelis, 2005

Tai metodinė priemonė, skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams. Šiame leidinyje pristatomas ŠDC 2003-2004 m. vykdyto projekto “Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant bei sąmoninant visuomenę” rezultatas – dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys antikorupcinio ugdymo galimybes socialinių mokslų studijų programose. Leidinio skaitytojai galės ne tik pasinaudoti jau parengtomis mokymo programomis, tačiau ras ir daugiau informacijos apie korupcijos fenomeną.
Turinys


RAGUOTIENĖ, Romualda; PETKUTĖ, ERNA
Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2005

Leidinys parengtas po metus trukusio projekto "Moksleivių savitarpio pagalba įveikiant mokymosi sunkumus". Jame pateikiamas moksleivių savitarpio pagalbos modelis, kuris galėtų būti taikomas Lietuvos mokyklose ir būtų joms naudingas. Leidinyje aptariamos metodinės ir praktinės moksleivių savitarpio pagalbos programos įgyvendinimo gairės, atskirų moksleivių savitarpio pagalbos atvejų pavyzdžiai.
Turinys


Keliaujančių žmonių darbinė integracija Europoje
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2007

Tai 2004-2007 m. vykdyto projekto "Keliaujančių žmonių darbinė integracija Europoje" leidinys, kuriame pateikiama projekto metu sukaupta informacija bei sukurta medžiaga, kuri bus naudinga romų socialine integracija suinteresuotoms organizacijoms kiekvienoje projekte dalyvavusioje šalyje.
Turinys, įvadas


Imigrantų gyvenimo istorijos: vadovas mokytojų rengėjams, mokytojams ir socialiniams darbuotojams
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004

Tai projekto "Europos piliečių ugdytojai" leidinys, paremtas projekte dalyvavusių šalių – Belgijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Lietuvos, Ispanijos ir Švedijos – patirtimi. Leidinyje trumpai pristatoma šalių imigracijos padėtis ir politika, pateikiamos imigrantų gyvenimo istorijos. Vadovu gali naudotis pilietinio ugdymo mokytojai, dirbantys imigrantų ugdymo centruose, socialiniai darbuotojai.
Leidinio tekstas


Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004

Šiame leidinyje pristatomas projekto "Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje" dvejų įgyvendinimo metų rezultatas - dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys kritinio mąstymo ugdymo galimybes pačiose įvairiausiose studijų programose - teisės, buhalterinės apskaitos, užsienio kalbų, socialinės pedagogikos, komunikacijos ir kt. dėstomuosiuose dalykuose.
Turinys ir įvadai


Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros
Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004

Skaitytojams pateikiami tarptautiniai kritinio mąstymo ugdymo standartai skirti profesiniam tobulėjimui ir kvalifikacijai kelti. Dėmesys kreipiamas į mokytojo/dėstytojo/lektoriaus asmenines ir profesines kompetencijas, besireiškiančias per mokymo aplinkos formavimą, patį ugdomąjį procesą, pamokos planavimą ir vertinimą.
Turinys, įvadas

Kaina 4 Lt


Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika
Garnelis, 2001

Ši knyga yra projekto "Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant" veiklos rezultatas. Leidinys supažindina su kritinio mąstymo ugdymo samprata, kritinio mąstymo ugdymo schema ir jos taikymo privalumais. Knygoje aptariamos pamokos planavimo ir vertinimo galimybės, pristatoma praktinė kritinio mąstymo ugdymo per įvairių dalykų pamokas patirtis.
Turinys

Kaina 5 Lt


INDRAŠIENĖ, Valdonė
Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje
Garnelis, 2001

Knygoje aptariamos ugdomosios didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių pradiniame matematikos mokymosi etape galimybės ir funkcijos. Nagrinėjami veiksmingiausi didaktinių žaidimų organizavimo būdai ir reikalavimai, kuriais remiantis šį metodą būtų galima veiksmingiau taikyti mokant pradinukus - tiek mokykloje, tiek namuose. Drauge su konkrečiais didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių pavyzdžiais pateikiamos metodinės rekomendacijos. Leidinys skiriamas mokytojams praktikams, mokytojus rengiančių mokyklų dėstytojams ir studentams bei tėvams. 
Kaina 5 Lt


Žurnalas Permainos
Garnelis, 2001-2003

Plačiau apie žurnalą

Kaina 2 Lt
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt