LIETUVIŠKAI | ENGLISH

 

NEWS  |  ABOUT US  |  SEMINARS  |  RESEARCH  |  PROJECTS  |  EVENTS  |  PUBLICATIONS  |  CONTACTS

 

Modern Didactics Center's publications


Guidelines for Mentors and Mentoring Programme Coordinators
Prepared by LeGME project teem, 2015

The guidelines has been developed within the Learning to Be a Good Mentor (LeGMe) project(2013-2015). The guidelines is conceived as an interactive tool for thoose, who decide to create a mentoring programme or a training / coaching programme for (potential) mentors. Guidebook’s authors share questions that project partnership has considered carefully while developing the various mentoring programmes. The gudelines focuses on the development of a mentoring programme: what, why, who for, who with, how, and to what end – these are the major questions that authors invite programme developers to think about, and weigh alternatives that may work best for them. The apparently smallest details may impact the outcome of a mentoring programme, so – based on the collective experience within this project and other previous mentoring programmes – authors call mentoring programme developers’ attention to a series of aspects that may be easy to overlook when we focus on the big picture. The publication also present guidelines for development of the mentors training / coaching programme: framework of the training, curriculum, methodology, timeline, monitoring and evaluation, illustrating each step with examples of successful practice from the Project partners organizations. At the and of the publication there are presented synopsis of each coaching programme tested within the project.
Publication

Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ (2013-2015 m.). Vadovas skirtas neformaliojo ugdymo specialistams, užklasinės veiklos organizatoriams, klasių auklėtojams, siekiantiems prisidėti prie Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos (2012) 15.3 uždavinio „ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje“ įgyvendinimo. Įvairių dalykų mokytojai galėtų adaptuoti ir taikyti savo pamokose ar popamokinėje veikloje tam tikrus šiame leidinyje pateiktus kritinio mąstymo metodus. Leidinio tikslas – plėtoti pedagogų kompetenciją taikyti kritinio mąstymo ugdymo technologiją neformaliajame ugdyme, t. y.: supažindinti su metodais ir strategijomis, skatinančiomis kritinį mąstymą; pateikti kritinio mąstymo ugdymo teorijos taikymo neformaliajame ugdyme pavyzdžių ir metodikų; skatinti analizuoti ir vertinti ugdomąją veiklą neformaliojo ugdymo procese. Šiuo leidiniu siekiama padėti pedagogams įgyti kritinio mąstymo ugdymo strategijos taikymo įgūdžių. Jį sudaro skyriai, kuriuose gausu teorinių ir praktinių pavyzdžių, konkrečių nurodymų bei patarimų. Leidinyje pateikiamų teorinių ir praktinių pavyzdžių įvairovė pravers visiems, prisidedantiems prie neformaliojo ugdymo organizavimo.
Leidinio tekstas

Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ (2013-2015 m.). Mokomoji medžiaga jaunimo organizacijų nariams padės tikslingiau, prasmingiau planuoti bei organizuoti veiklas, skirtas darbui su bendraamžiais ar/ir įvairaus amžiaus mokiniais, konkrečių organizacijų nariais. Leidinyje pristatoma kritinio mąstymo samprata, analizuojama neformaliojo ir kritinio mąstymo ugdymo principų vienovė, aiškinama, kaip ugdyti kritinį mąstymą dirbant su jaunimo grupėmis ir ką svarbu žinoti jaunimo grupių vadovams – ugdytojams. Leidinyje siūlomais metodais ir veiklomis siekiama ugdyti individualius kritinio mąstymo įgūdžius, plėtoti, tobulinti komandinio, bendruomeninio darbo veiklas, mokytis identifikuoti konkrečias problemas, jas analizuoti ir efektyviai spręsti, rengti ir vykdyti projektus, atlikti tyrinėjimo veiklas, mokytis prasmingo laisvalaikio praleidimo formų ir galimybių siekiant prisidėti prie asmeninio tobulinimo bei visuomenei naudingo darbo, pilietinių nuostatų bei vertybių ugdymo. Pateiktos užduotys skatins apmąstyti perskaitytą informaciją ir ją pritaikyti praktiškai, o situacijos – padės studijuoti medžiagą savarankiškai ir įvertinti savąjį supratimą.
Leidinio tekstas

Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ (2013-2015 m.). Rekomendacijos skirtos tėvams, auginantiems priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Jų paskirtis – padėti įžvelgti, atpažinti, ugdyti ir plėtoti vaikų kritinio mąstymo gebėjimus šeimoje – kalbantis, diskutuojant, skaitant, sprendžiant problemas, padedant mokytis. Leidinio autoriai dalijasi mokslininkų įžvalgomis ir ilgamete darbo su įvairaus amžiaus vaikais bei suaugusiaisiais patirtimi ugdant kritinį mąstymą, pateikia pavyzdžių ir tikisi, kad tėvai atsirinks tai, kas jiems ir jų vaikams aktualiausia bei tinkamiausia. Leidinį sudaro penki skyriai, kuriuose pristatoma kritinio mąstymo samprata ir pagrindžiama jo ugdymo svarba, aiškinama, kaip kurti kritiniam mąstymui palankią aplinką, dalijamasi kai kuriomis prasmingo skaitymo ir diskutavimo strategijomis, pateikiama pavyzdžių, kaip kritiškai žiūrėti į problemas ir jas spręsti, rekomenduojama, kaip padėti vaikams mokytis ir tapti savarankiškai ir prasmingai besimokančiaisiais. Taip pat trumpai pristatomi tėvų apklausos apie kritinio mąstymo ugdymo gebėjimų ugdymą namų aplinkoje rezultatai, kurie iš dalies padėjo apsispręsti, ką įtraukti į šias rekomendacijas, į ką atkreipti dėmesį. Pagrindinė autorių intencija – parodyti, kad kritinis mąstymas nėra kažkoks sudėtingas procesas, kurį gali „valdyti“ tik profesionalai – mokslininkai ar pedagogai. Suvokus esminius kritinio mąstymo principus galima jį nuosekliai ir kryptingai ugdyti panaudojant kasdienes situacijas, įprastą šeimos gyvenimą.
Leidinio tekstas

CD Mokomoji medžiaga "Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui"
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Kompaktiniame diske pateikiami leidiniai:
"Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams"
"Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą"
"Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams" 
bei mokomieji filmai:
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams"
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė  mokinių ir jaunimo organizacijų nariams"
"Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė  kritinio mąstymo ugdymo multiplikatoriams"

  Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ (2011-2013 m.). Kūrybiškumo ugdymo metodika yra bendra visoms klasėms, apima visas galimas raiškos priemones dirbant tiek pradinėje, tiek pagrindinėje, tiek vidurinėje mokykloje. Tai įrankis sėkmingai taikyti kūrybiškumo ugdymo strategijas bei metodus skaitant, rašant, diskutuojant, pasakojant, improvizuojant per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Savo struktūra bei tikslais metodika atitinka aktyvaus mokymo(-si) tikslus, joje pateikiami kūrybingumą lemiantys veiksniai, analizuojami ir vertinami kūrybos procesai, atskleidžiami požiūrių į kūrybiškumą stereotipai, trukdantys ir mokiniams, ir mokytojams būti įžvalgesniems, lankstesniems, drąsesniems, pateikiama eilė vertingų patarimų.
Leidinio tekstas

  Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga
Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ (2011-2013 m.). Mokomoji medžiaga yra skirta praktiniam mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymui(-si) per lietuvių kalbos pamokas. Ji orientuota ne į mokslo objektą, bet į besimokančiojo žinias ir gebėjimus: pateikiamos praktinės užduotys, sudarančios galimybę plėtoti besimokančiųjų kūrybiškumą. Šioje medžiagoje gausu įdomių, patrauklių, intriguojančių užduočių, skatinančių ir kalbos mokymąsi, ir kūrybiškumo plėtotę.
 Leidinio tekstas

  REACH: Promotion of innovative services and better access in continuous education. Findings about adults motivation to learn in Iceland, Finland and Lithuania
Prepared by REACH project team, 2012

This publication was developed under the Nordplus Adult program project REACH - Promotion of Innovative Services and Better Access in Continuous Education (2010-2012) introduces adults education policy in partner countries - Lithuania, Finland and Iceland. Also it presents results of the survey - qualitative interview with representatives of target group (adults from vulnerable groups at different age, who do not participate or participate poor in life long learning activities) and adult educators about motivation to participate or not to participate in life long learning process, most appropriate forms of learning and information distribution channels. As the project was aimed to reach adults with low participation in life long learning process (formal and non-formal), invite them to participate in any kind of learning activities proposed by project partners using variety of social advertisement and marketing tools, improving content and forms of teaching services, project partners developed and tested so called special “service package” for the target groups in order to attract them into the learning activities. This publication presents these social packages, implemented in Lithuania, Finland and Iceland, including social advertisement of the proposed training, content and form of the training, feedback from participants.
Publication

     
  DATAUSE – Using Data for Improving School and Student Performance. Introduction
Prepared by DATAUSE project team
Translated into Lithuanian by Modern Didactics Centre, 2011

This publication was developed under the EU Comenius project DATAUSE – Using Data for Improving School and Student Performance  (2010-2012), aimed to build the capacity of school leaders and staff to establish learning communities where data are used to improve educational outcomes. It introduces Data Use Professional Development Course which has been designed by project partners to address the documented lack of capacity of school leaders and staff to effectively use data to improve student outcomes. There is presented Data Use theory of action, DATAUSE Course learning goals, course organization and curriculum.
Publication

     
  DS Guide training manual on EU-enlargement. “How to use the tools” – Guide for authors and trainers in how to use the DS on European enlargement topics
Prepared by DeTales project team
Translated into Lithuanian by Modern Didactics Centre, 2011

This guidebook has been developed implementing the project DeTales – Digital Education Through Adult Learners EU-Enlargement Stories (2010-2012). The purpose of this training manual is to provide trainees with an innovative methodology to share stories about EU enlargement and encourage other people to do so. The training manual will support the addressee in the creation of stories on EU enlargement, video editing competences (Digital competences); creative competences write a story and transfer it into a digital output. This manual has been designed as an interactive guide. It is possible to find the basic information on EU enlargement and Digital storytelling but it is necessary to click on different links to have further information, resources, examples and tools concerning the needs required. It is possible to find useful activities or games to stimulate learner’s stories and knowledge. It can be used during workshops, non formal lessons, team building activities, monitoring and evaluation activities. The manual is meant for educators, facilitators, teachers, volunteers working in the educational sector formal, informal and non-formal education.
Publication

     
  Innovative ways for motivating adults for learning
Published by RWCT International Consortium
Translated into Lithuanian by Modern Didactics Centre, 2011

This guidebook has been developed as a part of the EU-funded project CreMoLe / Create – Motivate – Learn (2009-2011) with the aim of disseminating the innovative strategies, techniques or learning activities developed and tested within the partnership. The guidebook is organized in two chapters. The first introductory chapter presents the project and partnership. The second chapter starts with the definition of “innovative strategies” and with the motivation factors in the field of adult education. After each innovative method, technique or learning activity is described, firstly by giving basic information about it and secondly, by introducing examples of practical use, summarizing the results of testing activities and concluding by introducing findings and recommendations for transfer. Resources for implementing the innovative ways are provided in the Annexes of the guidebook. This guidebook is targeted at practicing and prospective trainers involved in adult education who work with adults reluctant to engage in lifelong learning. The methods, strategies and learning activities described in this guidebook may be used in both formal training programmes and in non-formal learning settings.
Publication

     
  Motivating adult learners’ participation and persistence in lifelong learning processes. Training methodologies and learning techniques in adult education – a collection of best practices
Published by RWCT International Consortium
Translated into Lithuanian by Modern Didactics Centre, 2011

This publication has been developed as part of the EU-funded project CreMoLe / Create – Motivate – Learn (2009-2011) with the aim of disseminating the innovative strategies, techniques or learning activities developed and tested within the partnership.
The present collection of best practices of training methodologies and learning techniques in adult education is the final result of the research into training practices carried out within the CreMoLe project. The research aimed to collect best practices in adult education in nine European countries: Austria, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Spain, Switzerland by analysing training courses offered by various adult education providers to a variety of groups. This publication addresses adult educators and adult education providers who strive to motivate learners to engage in lifelong learning processes. The authors hope to offer some useful creative and critical thinking strategies to be applied in a variety of adult learning contexts for experienced adult educators.
Publication

     
  NORDIC+ Senior golden examples. Findings about senior learning from Finland, Iceland, Lithuania and Norway
Composed by Pirkanmaa Westcome, Adult Education Unit, Finland
Translated into Lithuanian by Modern Didactics Centre, 2010

The manual is developed under the project Nordic+ Senior golden examples (2008-2010). The publication presents the project, an overview of senior educational policy in partner countries - Finland, Iceland, Lithuania and Norway, results of performed survey "Motivating the aged to participate in lifelong learning" in 2009, a description of pilot courses, developed basing on survey data and good practices and examples of senior training in partner counties. This publication is meant for anybody who wants to become familiar with the practices in other countries, utilize them and learn from them.
Publication (EN)


     
Open local government: calendar for 2009. - Vilnius: Modern Didactics Center, 2008. 

Calendar presents in short the project "Open local government" and principles of the clear local government.
Photos of students, winners of local contest for the best social advertisement, are used for the calendar.


International conference "Native language policy: school, society and state": programme, speeches. - Vilnius: MDC, 2008

The conference took place in Vilnius, on September 19—20, 2008. Speakers from Lithuania, Latvia, Estonia, Germany, England, Holland analysed the impact of globalisation to native languages of Europe countries, what are relations between native language and other languages, used in the country, what is scientists, politicians, teachers, society members opinion about nowadays situation of native language.
Programme of the conference


Asta Navickaite, Danguole Dauksiene, Raimonda Jariene
Effective reading strategies: reading workshop. - V.: MDC, 2008.+DVD

This publication devoted to different subject teachers, form masters, seeking to present reading promotion strategy - reading workshop, that help to develop motivated and conscious readers. Publication will help to engage students in reading, to make reading interesting and meaningful activity. 
Methodical material is illustrated by video materials - reading workshop filmed in Lithuanian schools


Youth for Transparency. - Warsaw: Orthdruk sp. Z o.o., 2007.

This publication devoted to Polish-Lithuanian project Youth for Transparency (2006). It describes project activities in municipalities, team building, cooperation of schools and local authorities, students visits to public institutions, youth projects, presentation of project results to local community. 


Youth for Transparency or 7 Steps towards Effective Communication. - Vilnius: BMK, 2007.

This publication serves as methodical guidelines for school or local community, youth organisations that are going to initiate common projects with local authority, state institutions, NGOs or other local institutions. Publication is based on project Youth for Transparency (2006) material.


Critical Thinking for Career Education : Integrated Programme and Guidebook. - Vilnius : Centre for Educational Supplies of The Ministry of Education And Science, 2006.

Publication is developed under the project MIND / Development of Critical Thinking for Successful Future Career in EU. The goal of the Programme - to help young people to adapt to an ever-changing social environment and make informed career decisions through development of critical thinking and life long learning skills. Presented materials are grouped according very general school levels, describing knowledge, skills/competences, attitudes, values students need to acquire.
Table of contents


Critical Thinking for Career Education : Specialized Programme and Guidebook. - Vilnius : Centre for Educational Supplies of The Ministry of Education And Science, 2006.

The programme assists teachers in introducing career development to students aged 11-16 years old (5-10 forms). The curriculum is designed to be used as an optional subject or extracurricular activity, depending on the teacher’s preferences and the school’s academic schedule. This programme will help students to learn about themselves, appreciate the importance of planning for their future careers, explore the world of work and make preliminary career choices, investigate their chosen occupations, and acquire job seeking skills.
Table of contents


Critical Thinking for Successful Future Career. Practical Approach : Training Programme. Training Manual. - Vilnius : MDC, 2005.

Publication is developed under the project MIND / Development of Critical Thinking for Successful Future Career in EU: Practical Approach. Teacher's Training Manual is a guide that helps those involved in teacher training, both at pre-service and in-service level to implement the integrated and specialised programme "Critical Thinking for Career Education". The Manual gives ideas about the planning and preparation stage of giving courses for teachers, ideas about how to deliver the course as well as the encouragement of reflective practice. 
More about the publication


Anti-Corruption Education at School : Methodical Material for General and Higher Education Schools. - Vilnius : Garnelis, 2006.

The publication demonstrates possibilities of anti-corruption education integration into teaching subjects and extra-curricular activities of general school and possibilities of anti-corruption education at social sciences curriculum of higher school. The publication is completed with practical examples of lessons and extra-curricular activities, programmes of integrated and optional courses, extended plans of lectures.
Publication is complemented with additional information about  the phenomena of corruption and vocabulary of main terms and concepts. Publication is prepared in English and Russian.


Possibilities of Anti-corruption Education at a School of General Education : Methodical Materials. - Vilnius : Centre for Educational Supplies of The Ministry of Education And Science, 2005.

The publication is developed under the project Education against Corruption. This publication demonstrates possibilities of anti-corruption education integration into teaching subjects and extra-curricular activities. The publication is completed with practical examples of lessons and extra-curricular activities, additional information about corruption concept, and links to various recourses. It is expected, that publication will be useful for teachers, seeking to raise pupils civic attitudes.
Table of contents


Corruption at Higher Schools : Views, Problems, Ways of Solution. - Vilnius : Garnelis, 2005.

This is a methodical publication for higher education lecturers and students. It presents programmes of integrated and optional courses, extended plans of lectures. It demonstrates  possibilities of anti- corruption education at social sciences curriculum. 
Readers of this publication could use prepared programmes, they also will find additional information about  the phenomena of corruption, it's outspread in Lithuania and other countries, corruption appearance in the system of higher education, Lithuania universities lecturers' and students' viewpoints to corruption. At the end of the publication vocabulary of main terms and concepts is presented. 


Romualda Raguotiene, Erna Petkute
Methodical Recommendations for Teachers Organizing Peer and Cross-age Tutoring Activities. - Vilnius : MDC, 2005.

Publication introduces a peer  and cross-age tutoring model, elaborated during the project, that could be applied at other Lithuania schools. The methodical and practical guidelines of peer and cross-age tutoring programme implementation as well as individual cases of peer tutoring are presented in the publication.


Vocational Integration of Travelling People in Europe
Modern Didacrics Centre, 2007

This publication combines results of three years Grundtvig Learning Pertnership project "Vocational Integration of Travelling People in Europe" (2004-2007).
Publication contains:
1. Survey about travelling peoples’ specific needs regarding the organisation of educational and training system.
2. Description of the good practices of travelling people integration in partner countries (Lithuania, Spain, France and Czech Republic).
3. Description of methods and tools that should be developed for improving the educative and working situation of Roma/travelling women and their possibilities of success.
4. Description of Roma/travelling women in partner countries (interview of travelling women and suggestions for their professional improvement).
All materials were prepared in Englich and translated in partners national languages.


Life-Stories of Immigrants : Guidebook for Trainers, Teachers and Social Workers. - Vilnius : MDC, 2004.

This publication resulting from the project Trainers for European Citizens is based on experience of project participants from Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Lithuania, Spain and Sweden. Guidebook briefly introduces immigration situation and immigration policy in each country and presents life-stories of immigrants'. Publication can be used by teachers of Civic Education as a trainer in centres for immigrant education, or by a social policy worker to increase knowledge about immigration, not only in the home country but also in the other partner countries.
  Text of the publication


Critical Thinking Development in Higher Education : Study Programmes. - Vilnius : MDC, 2004.

This publication presents results developed during two years of the project Critical Thinking Development in Higher Education – programmes of subject teaching, extended lectures plans, reflecting critical thinking teaching possibilities in different study programmes: law, accountancy, foreign languages, social pedagogy, communication and etc.
Table of contents


RWCT Teacher's and Lecturer's Certification Standards and Procedures. - Vilnius : MDC, 2004.

The Standards are designed for professional development of Critical Thinking programme teachers and lecturers and are based on international RWCT standards. Certification also helps to sustain high quality of Critical Thinking programme. Attention is given to teachers' and lecturers' personal and professional competences that asserted through creation of teaching and learning environment, lesson planning and evaluation.

 


Critical Thinking : Theory and Practice. - Vilnius : Garnelis, 2001.

The publication presents RWCT project development in Lithuania. The aim of book - to introduce essential ideas and theoretical background of the project, to share practical experience of critical thinking teaching development in different subject teaching.
Table of contents


Valdone Indrasiene
Playing the Math : Didactics Games in Primary School. - Vilnius : Garnelis, 2001.


The publication presents the impact and effective application of didactic games in primary education, the most effective ways of didactic games organization both in school and at home. Theoretical information is supplemented by practical examples of didactic games. The publication is designed for teachers, students and parents.


Permainos. - Vilnius : Garnelis, 2001-2003.

National version of international RWCT journal Thinking Classroom.
More information about the journal
 

NEWS  |  ABOUT US  |  SEMINARS  |  RESEARCH  |  PROJECTS  |  EVENTS  |  PUBLICATIONS  |  CONTACTS

 

© Modern Didactics Center, Didzioji str. 5-211, LT-01128 Vilnius, Lithuania, tel., fax. +370 5 212 3623, e. mail daiva.penkauskiene@sdcentras.lt