bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


TRUKMĖ - 2006 m.

RĖMĖJAS
Europos Komisija

PROJEKTO KOORDINATORIUS LENKIJOJE
Centrum Edukacji Obywatelskiej (Pilietinio ugdymo centras), Lenkija

PROJEKTO KOORDINATORIUS LIETUVOJE
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva

PROJEKTO PARTNERIAI
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
Transparency International - Lietuva


PROJEKTO AKTUALUMAS
Tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje visuomenė menkai suvokia valstybinių institucijų veiklos principus ir negali laisvai prieiti prie viešosios informacijos
Informacija apie vietos valdžios veiklą teoriškai yra laisvai prieinama visuomenei, tačiau neretai ją gauti sunku dėl neteisėto valdininkų pasipriešinimo, o ir pati informacija dažnai yra parengta eiliniam piliečiui sunkiai suprantama forma ir kalba. Mokiniai yra būsimieji valstybės institucijų klientai, todėl labai svarbu jau mokykloje juos išmokyti ieškoti informacijos, ją analizuoti ir tiksliningai panaudoti.
Mokykloje yra formuojamos mokinių vertybės, kurios vėliau įtakos jų, kaip visuomenės narių, sprendimus. Mokykloje jaunuoliai susipažįsta su pagrindinėmis vietos valdžios ir visos valstybės aparato veiklos principais, sužino apie viešosios administracijos funkcijas, jos teises ir pareigas. Be finansinių įsipareigojimų, vietinė valdžia ir administracija turėtų dalyvauti ir pilietinio ugdymo procese – siekdama socialinio ir ekonominio savo savivaldybės vystymo, užsitarnaudama vietos gyventojų pasitikėjimą, ugdydama reiklumą vietos administracijai ir pagarbą etinėms nuostatoms, vietinė valdžia prisidėtų prie jaunimo parengimo suaugusiųjų gyvenimui, taip pat visuomeniniam gyvenimui ir darbui savo bendruomenės labui.

Šiandienos visuomenėje vyrauja beviltiškumo jausmas kovoje su korupcija ir panašiomis problemomis
Didžioji dalis jaunų žmonių tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje galvoja, kad korupcija yra visuotinis reiškinys ir kovoti su ja nėra prasmės. Manoma, kad vietos valdžios institucijų sprendimai priimamai tenkinant ne viešuosius, bet atskirų grupių ar privačių asmenų interesus. Svarbu jaunimą įtinkinti, kad korupcija nėra visos vietos valdžios ir jos institucijų, o atskirų asmenų problema ir kad vadovams svarbu, kad jų darbuotojai savo veikloje laikytųsi etikos principų. Taip pat svarbu ugdyti jaunimo sugebėjimą prieiti prie viešosios informacijos, ir diegti visuomeninio gyvenimo etikos normas Lenkijoje ir Lietuvoje. Tokiu būdu jauni žmonės bus pasiruošę veiksmingai ir sąžiningai dalyvauti savo bendruomenės visuomeniniame gyvenime ir užkirsti kelią bent kokiems korupcijos požymiams.

Esama situacija lemia menką abipusį pasitikėjimą ir bendradarbiavimą tarp viešųjų institucijų ir jų klientų
Efektyvus bendravimas tarp vietinės valdžios, jos institucijų ir vietos bendruomenės yra sudėtinga problema ir norint ją išspręsti reikia rasti tinkamus bendravimo ir bendradarbiavimo būdus, stiprinti valdžios ir žmonių abipusį pasitikėjimą. Šį pasitikėjimą dažnai griauna tiek valdininkų, tiek gyventojų noras apginti ne viešuosius, o asmeninius interesus. Tačiau nepaisant to, vietinės valdžios pareiga – visus savo veiksmus derinti su bendruomenės interesais.

Pilietinio ugdymo centras Lenkijoje ir Šiuolaikinių didaktikų centras Lietuvoje yra sukaupę patirties vykdant jaunimo pilietinio ir antikorupcinio ugdymo projektus. Abi organizacijos yra parengusios antikorupcinio ugdymo programas ir papildomą medžiagą bendrojo lavinimo mokykloms. Vykdydamos bendrą projektą ir organizuodamos pažintinius vizitus, šios organizacijos turės galimybę pasidalinti patirtimi, suteikti projekto dalyviams daugiau žinių apie pilietiškumą, padėti jaunuoliams pasirengti dalyvauti ne tik savo šalies bet ir Europos visuomeniniame gyvenime.

Šis projektas yra novatoriškas vietinės viešosios politikos srityje. Projektas siūlo parengti valstybinių institucijų veiklos skaidrumo monitoringo modelius, numato būdus švietimo pagalba skleisti juos bendruomenėje ir siekia parengti jaunimą naudotis viešųjų institucijų veiklos kontrolės mechanizmais. Projekte mokykloms skiriamas svarbus vietinės valdžios partnerio vaidmuo bendraujant su vietos bendruomene. Toks bendradarbiavimo modelis padės sukurti tokius metodus ir priemones, kurios ateityje leis pagerinti valdžios ir vietos bendruomenės santykius bei padės įveikti abipusį nepasitikėjimą.

PROJEKTO TIKSLAI:

 • Ugdyti jaunimo pilietiškumą ir tikėjimą skaidrios politikos įgyvendinimu viešosiose institucijose.
 • Prisidėti savivaldos lygmenyje formuojant valstybinių institucijų veiklos pricipus, pagrįstus atsakomybe prieš vietos bendruomenę.
 • Taikant edukacines priemones (mokymai, projektinė veikla, pažintiniai vizitai į viešąsias institucijas ir kt.) parengti jaunimą naudotis valstybinių institucijų veiklos kontrolės mechanizmais.
 • Užtikrinti socialinės kontrolės mechanizmų sklaidą bendruomenėje, siekiant korupcijos prevencijos ir skaidrios valstybinių institucijų veiklos.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

 • Suburti vietos savivaldybes bei mokyklas valstybinių institucijų veiklos monitoringo politikos sukūrimui ir įgyvendinimui vietos lygmenyje. 
 • Mokiniams pristatyti socialinės kontrolės mechanizmus, skirtus korupcijos prevencijai.
 • Bendradarbiaujant vietos savivaldybėms bei mokykloms, gerinti informacijos gavimo ir sklaidos apie valstybinių institucijų funkcionavimą ir veiklos principus vietos lygmeniu informacinę sistemą. 
 • Švietimo renginių pagalba keistis tarptautine patirtimi, kurti socialinės kontrolės mechanizmus ir organizuoti jų sklaidą.

TIKSLINĖS GRUPĖS:

 • Jaunimas: projektas tiesiogiai adresuotas 13-18 m. Lenkijos ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. 
 • Savivaldybių tarnautojai: projekte dalyvavo 10 Lenkijos ir 3 Lietuvos savivaldybės, kurių darbuotojai padėjo įgyvendinti numatytas veiklas, kūrė teigiamą tarnautojo įvaizdį ir stiprino pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis. 
 • Vietos bendruomenė: projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai ir visi savivaldybių gyventojai, tapo mokinių ir savivaldybės tarnautojų projektinės veiklos adresatais.
PROJEKTO DALYVIAI LIETUVOJE:
Lietuvoje projektas buvo įgyvendinamas Anykščių, Elektrėnų ir Mažeikių savivaldybėse. Jose suburta po vieną vietos lyderių grupę, kurią sudarė mokytojai, mokiniai bei savivaldybės tarnautojai. Kiekviena grupė savo savivaldybėje vykdė projekte numatytas veiklas, parengė savas skaidrios viešosios politikos diegimo ir antikorupcinės veiklos monitoringo strategijas.
Projekte dalyvavo 93 dalyviai: 11 savivaldybės atstovų, 22 mokytojai, 2 socialiniai pedagogai, 1 muziejaus darbuotojas ir 57 mokiniai.

Projekte dalyvavo šios bendrojo lavinimo mokyklos:
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių Antano Vienuolio gimnazija
Anykščių r. Kavarsko vidurinė mokykla
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija Mažeikių "Ventos" vidurinė mokykla
Elektrėnų "Ąžuolyno" vidurinė mokykla
Elektrėnų "Versmės" gimnazija
Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija
Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
Mažeikių r. Plinkšių pagrindinė mokykla
Mažeikių r. Viekšnių vidurinė mokykla
Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla

Projekto dalyvių sąrašas

PROJEKTO VEIKLA:
1. Komandų formavimas.
2006 m. sausio mėn. buvo atrinktos projekte dalyvausiančios savivaldybės. Vasario-kovo mėn. Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė ir projekto koordinatorius Saulius Samulevičius surengė informacinius sutikimus Mažeikių, Anykščių ir Elektrėnų savivaldybėse. Jų metu pristatytas projekto sumanymas ir paskatintas komandų formavimas. Balandžio mėn. pradžioje kiekvienoje savivaldybėje susibūrė po vieną vietos lyderių grupę, kurią sudarė mokytojai, mokiniai bei savivaldybės tarnautojai.

2. Seminarai ir praktiniai užsiėmimai moksleiviams, mokytojams bei savivaldybių tarnautojams.

2006 m. kovo-balandžio mėn. savivaldybių komandos išklausė seminarą “Strateginis planavimas”, kurį vedė Vilniaus universiteto Švietimo politikos centro direktorė Virginija Būdienė. Jų metu vietos lyderiai analizavo aktualias viešųjų institucijų veiklos skaidrumo problemas savo savivaldybėse, numatė temas jaunimo projektų, kurie padėtų spręsti išryškintas problemas.  

3. Atviros pamokos moksleiviams.
Antikorupcinio ugdymo įvairių dalykų pamokas vedė projekte dalyvaujantys mokytojai, remdamiesi savo pačių sukurtais ar 2002-2003 m. projekto "Švietimas prieš korupciją" dalyvių parengtais pamokų planais, mokymų programomis (scenarijais), taikant moksleivių aktyvinimo metodus. Iš viso įvyko 17 atvirų pamokų.

4. Moksleivių vizitai į viešąsias institucijas.
Moksleiviai lankėsi savo rajonų savivaldybėse, SODROJE, darbo biržoje, globos namuose, policijoje, bendravo su šių įstaigų darbuotojais, rinko informaciją savo projektams. Tai padėjo jiems geriau suvokti viešųjų institucijų veiklos principus, jų atsakomybę ir įsipareigojimus prieš visuomenę. 

5. Bendruomenės susitikimai.
Projekto įgyvendinimo metu vyko komandų susitikimai, vietiniai pristatymai, informaciniai susitikimai su gyventojais. Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas tarp savivaldybių, mokyklų ir bendruomenės užtikrino švietimo programų sklaidą ir skaidrios politikos principų įgyvendinimą savivaldybėse. 

6. Pažintiniai vizitai.
2006 m. spalio 5-10 d.  Lietuvos komandų atstovai lankėsi Lenkijoje: dalyvavo projekto pristatyme JAV ambasadoje Lenkijoje, lankėsi Ożarów gimnazijoje ir Limanowa savivaldybėje, susitiko su projekte dalyvaujančiais mokiniais ir mokytojais. Lietuvos ir Lenkijos komandos dalyvavo bendrame seminare ir konferencijoje. Konferencijos metu paskaitą "Antikorupcinis ugdymas įvairiose pasaulio šalyse" skaitė antikorupcijos ekspertė iš Didžiosios Britanijos Ellie Keen.  
2006 m. gruodžio 4-8 d. Lenkų komandų atstovai lankėsi Lietuvoje - Elektrėnų ir Anykščių rajono savivaldybėse, Lenkijos ir Lietuvos komandos dalyvavo baigiamojoje projekto konferencijoje Vilniuje. Konferencijos metu paskaitą "Ar tai genuose? Sąžiningumo ugdymas" skaitė antikorupcijos ekspertas iš Didžiosios Britanijos prof. Robert Alan Doig. 

7. Jaunimo projektai.
2006 m. gegužės-lapkričio mėn. moksleiviai ir savivaldybių komandos parengė ir įgyvendino 14 antikorupcinių ir viešojo gyvenimo skaidrumo projektų savivaldybėse, rengė įvairias akcijas ir piešinių bei plakatų konkursus.

PROJEKTO EIGA SAVIVALDYBĖSE

Anykščių rajono savivaldybė
Elektrėnų savivaldybė
Mažeikių rajono savivaldybė


Projekto komanda Lenkijoje 2006 10 10


Projekto komanda Lenkijoje 2006 10 10


Priėmimas JAV ambasadoje Lenkijoje. Centre - ambasadorius Victor Ashe  

Projekto komanda Lenkijoje 2006 10 10


Projekto koordinatoriai: S.Samulevičius ir P.Wrobel


Apvalaus stalo diskusijos. Konferencija Vilniuje
2006 12 07

Apvalaus stalo diskusijos. Konferencija Vilniuje
2006 12 07

Konferencijos svečiai: prof. R.A.Doig ir R.Juozapavičius

PROJEKTO REZULTATAI:

 • Supažindinimas su valstybinių institucijų veikla ir gebėjimo naudotis socialinės kontrolės mechanizmais ugdymas padės jaunuoliams pasiruošti aktyviam visuomeniniam gyvenimui.
 • Projektas suteikė mokiniams galimybę sukaupti naujos patirties ir įgyti bendradarbiavimo, projektų organizavimo, valdymo ir vertinimo įgūdžių. 
 • Jaunų žmonių įtraukimas į visuomeninio gyvenimo skaidrumo veiklą padės įveikti pilietinį pasyvumą ir abejingumą. Jaunuoliai įsitikins, kad jie gali pakeisti situaciją aktyviai dalyvaudami visuomeniniame gyvenime ir priimdami savarankiškus sprendimus. 
 • Projekte dalyvavę vietos valdžios atstovai, mokytojai ir mokiniai bus atsakingi už projekto veiklos tąsą. Tikimasi, kad vietos valdžia bus suinteresuota diegti projekto metu sukurtus metodus savo veikloje, kitose institucijose bei mokyklose.
 • Tikimasi, kad išaugs ne tik projekte dalyvavusių jaunų žmonių, bet ir vietos bendruomenės sąmoningumas. Žmonės greičiau pastebės problemas ir bus labiau suinteresuoti jas spręsti. 
 • Projekto metu parengti viešųjų institucijų veiklos skaidrumo monitoringo modeliai ir metodai, kaip parengti jaunimą naudotis valstybinių institucijų veiklos kontrolės mechanizmais, galės būti taikomi kitose Lenkijos ir Lietuvos savivaldybėse.
Projekto įvertinimo rezultatai

PROJEKTO LEIDINIAI


Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link. - V. : BMK, 2007.

Šis leidinys – tai metodinės gairės, kuriomis vadovaujantis, mokyklų ar vietos bendruomenės, jaunimo organizacijos gali inicijuoti ir vykdyti bendradarbiavimo projektus drauge su savivaldybių administracija, valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitomis bendruomenės institucijomis.
Remiantis projekto įgyvendinimo patirtimi, pasakojama, kaip panašaus pobūdžio projektus pradėti ir sėkmingai vykdyti, kaip apgalvoti kiekvieną žingsnį, su kokiais sunkumais galima susidurti ir kaip jų išvengti.
Leidinio priede pateikiami projekto metu įgyvendintų jaunimo projektų ir kitų veiklų pavyzdžiai.

Turinys, pratarmė

Jaunimas už skaidrumą. - Varšuva: Orthdruk sp. Z o.o., 2007.

Šame leidinyje aprašytas tarptautinis projektas “Jaunimas už skaidrumą”.
Apibūdinta projekto eiga kiekvienoje savivaldybėje, komandų formavimas, mokyklų ir vietos valdžios bendradarbiavimas, vizitai į viešąsias institucijas, jaunimo projektai, projekto rezultatų pristatymas vietos bendruomenei.

Turinys


į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004