bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

Projektas „ANTIKORUPCINIŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TOBULINIMAS IR SKLAIDA“
 


TRUKMĖ: 2004 m. 

RĖMĖJAS:
Švietimo kaitos fondas

PROJEKTO KOORDINATORIUS:
Šiuolaikinių didaktikų centras

PROJEKTO PARTNERIAI:
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
Transparency International Lietuvos skyrius

PROJEKTO KONSULTANTAI-LEKTORIAI:
Evaldas BAKONIS - Švietimo plėtotės centro Vadovėlių tyrimo ir informacijos centro vedėjas, Vilniaus S.Daukanto vidurinės mokyklos istorijos mokytojas ekspertas
dr. Vaiva VAICEKAUSKIENĖ - Švietimo plėtotės centro Švietimo monitoringo skyriaus vyresnioji specialistė
Daiva PENKAUSKIENĖ - Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė
doc.dr. Valdonė INDRAŠIENĖ - Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto Socialinės pedagogikos katedros vedėja
Asta RAILIENĖ - Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto Socialinės pedagogikos katedros lektorė
Artūras PALIUŠIS - LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo poskyrio viršininkas
Aida MARTINKĖNIENĖ - LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vyresnioji specialistė

PROJEKTO AKTUALUMAS:
Šis projektas, tai Šiuolaikinių didaktikų centro 2002-2003 m. vykdyto projekto "Švietimas prieš korupciją" tąsa. Jo metu buvo sukurta integruota antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokykloms ir išbandyta 11-oje Lietuvos mokyklų, organizuoti antikorupciniai renginiai popamokinėje veikloje.
Šiuo projektu siekta prisidėti prie Nacionalinės kovos su korupcija programos vykdymo, įgyvendinant šias programos nuostatas: „8.2.3. rengti mokomuosius seminarus antikorupcine tema, kuriuose įvairių visuomenės sluoksnių atstovai galėtų gauti praktinių, teorinių žinių, susipažinti su naujausiais kovos su korupcija laimėjimais, įgyti praktinių priešinimosi jai įgūdžių, pasikeisti nuomonėmis apie veiksmus, kurių jie ketina imtis;
8.2.4. sukurti ir įdiegti antikorupcines mokymo programas bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose“.

PROJEKTO TIKSLAS:
ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių bei jų ugdytojų pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

  • Parengti antikorupcinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą.
  • Projekte dalyvaujančiose mokyklose parengti mokytojų mokytojų (treinerių) komandas, kurios toliau galėtų konsultuoti ir mokyti kitus, o mokyklos taptų antikorupcinio ugdymo metodiniais centrais, organizuojančiais atviras pamokas, seminarus, akcijas bei kitus renginius.
  • Bendromis mokyklų, savivaldybių ir vietos bendruomenių pastangomis sukurti strateginį antikorupcinio švietimo ir informavimo planą, padėsiantį darniai, nuosekliai ir kryptingai dirbti antikorupcinio ugdymo linkme regionuose.
  • Patobulinti ir papildyti integruotą antikorupcinio ugdymo programą bendrojo lavinimo mokykloms.
PROJEKTO DALYVIAI:
Projektas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, moksleiviams, mokyklų ir vietos bendruomenėms.
Dalyvauti projekte buvo pakviesti pedagogai, projekto "Švietimas prieš korupciją" dalyviai iš šių mokyklų:
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Elektrėnų Ąžuolyno vidurinė mokykla
Gargždų Vaivorykštės gimnazija
Kėdainių Atžalyno vidurinė mokykla
Mažeikių "Ventos" vidurinė mokykla
Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Radviliškio Vaižganto gimnazija
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla

Dalyvių sąrašas

PROJEKTO EIGA:
2004 m. vasaris

- Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos rengimas
- Padalomosios medžiagos rengimas
- Mokomojo kurso/modulio mokytojams rengimas
- Integruotos antikorupcinio ugdymo programos bendrojo lavinimo mokyklai tobulinimas

2004 m. kovas
- 2004 m. kovo 29-30 d. seminaras treineriams "Kritinio mąstymo ugdymo metodikos panaudojimas antikorupciniam švietimui"

2004 m. balandis
- 2004 m. balandžio 28 d. seminaras treineriams "Suaugusiųjų mokymo pagrindai"
- 2004 m. balandžio 29 d. seminaras treineriams, mokyklų direktoriams ir savivaldybių atstovams "Strateginio planavimo principai"

2004 m. birželis
- Strateginių antikorupcinio švietimo veiklos planų regionuose rengimas

2004 m. rugpjūtis
- 2004 m. rugpjūčio 26-27 d. seminaras "Antikorupcinio ugdymo profesinio tobulinimo programos rengimas"

2004 m. rugsėjis-gruodis
- Integruotos ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų galutinis parengimas ir publikavimas
- Pilotiniai kvalifikacijos kėlimo seminarai regionuose
- Pamokų ir seminarų stebėjimas mokyklose
- 2004 m. gruodžio 17 d. baigiamoji konferencija
 

PROJEKTO REZULTATAI:

  • Pravesti profesinio tobulinimo seminarai mokyklų komandoms.
  • Parengta papildoma mokomoji medžiaga mokytojams.
  • Parengta ir išbandyta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa "Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje".
  • Parengti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos lektoriai ir projekto idėjų skleidėjai devyniose šalies mokyklose.
  • Patobulinta integruota antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, naudotina kaip metodinė priemonė tiek kvalifikacijos tobulinimo seminarų metu, tiek pamokinėje ir nepamokinėje veikloje.
  • Parengti strateginiai antikorupcinės veiklos planai devyniuose šalies miestuose.

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje:
metodinė priemonė. - V. : LR ŠMM Švietimo aprūpinimo centras, 2005.

Ši metodinė priemonė buvo sukurta, remiantis projektų “Švietimas prieš korupciją” (2002-2003 m.) bei “Antikorupcinių švietimo programų tobulinimas ir sklaida” (2004 m.) medžiaga. Metodinio leidinio rengime aktyviai dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, projekto dalyviai. Priemonės rengėjai tikisi, kad šis leidinys padės mokytojams, norintiems vykdyti švietėjišką korupcijos prevencinę veiklą, įgyti daugiau žinių apie korupcijos sąvoką, galimybes integruoti antikorupcinį ugdymą į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą, paskatins aktyviau domėtis visuomeniniu šalies gyvenimu ir aktyviai bei argumentuotai reikšti savo pilietinę poziciją mums visiems svarbiais klausimais. Praktiniai pamokų bei užklasinių renginių pavyzdžiai padės geriau suvokti antikorupcinio ugdymo turinį, metodų panaudojimo galimybes. Ieškantiems daugiau informacijos, pateikiama papildoma medžiaga, nuorodos į literatūros šaltinius, interneto puslapius. Leidinys yra platinamas tik kvalifikacijos tobulinimo seminarų metu.
Turinys, įvadas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa "Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje"
Programa

Programa skirta bendrojo lavinimo mokytojams dalykininkams, siekiant suteikti jiems informacijos apie korupcijos reiškinį, antikorupcinį ugdymą, bei paskatinti juos taikyti antikorupcinio ugdymo elementus savo pamokose bei popamokinėje veikloje, tuo prisidedant prie pilietinio jaunimo ugdymo.

Programa įtraukta į Šiuolaikinių didaktikų centro nuolat veikiančių kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašą. Mokyklos, pageidaujančios užsisakyti seminarus, kviečiamos kreiptis į Šiuolaikinių didaktikų centrą.

į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004