bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

Projektas „ŠVIETIMAS PRIEŠ KORUPCIJĄ“
 TRUKMĖ: 2002 - 2003 m. 

RĖMĖJAI:
Atviros Lietuvos fondas
Danijos ambasada Lietuvoje

PROJEKTO KOORDINATORIUS:
Šiuolaikinių didaktikų centras

PROJEKTO PARTNERIAI:
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Transparency International Lietuvos skyrius

PROJEKTO KONSULTANTAI:
Evaldas BAKONIS - Švietimo plėtotės centro Vadovėlių tyrimo ir informacijos centro vedėjas, Vilniaus S.Daukanto vidurinės mokyklos istorijos mokytojas ekspertas
Vaiva VAICEKAUSKIENĖ - Švietimo plėtotės centro Švietimo monitoringo skyriaus vyresnioji specialistė
Artūras PALIUŠIS - LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo poskyrio viršininkas
Aida MARTINKĖNIENĖ - LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vyresnioji specialistė
Ramunė PAUKŠTIENĖ - LR Specialiųjų tyrimų tarnybos specialistė
Arne NIELSEN - PLS Rambøll Management ekspertas, Danija

PROJEKTO TIKSLAS:
ugdyti aktyvią pilietinę jaunimo poziciją korupcijos atžvilgiu, vykdant antikorupcinį švietimą bendrojo lavinimo mokyklose.

PROJEKTO UŽDAVINYS:
parengti antikorupcinio ugdymo programą bei metodines rekomendacijas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams.

PROJEKTO DALYVIAI:
Projekte dalyvavo 32 etikos, istorijos, tikybos, politologijos, pilietinio ugdymo, psichologijos mokytojai iš šių Lietuvos mokyklų: Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Elektrėnų "Ąžuolyno" vidurinė mokykla
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija
Kėdainių "Atžalyno" vidurinė mokykla
Marijampolės 6-oji vidurinė mokykla
Mažeikių "Ventos" vidurinė mokykla
Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Radviliškio Vaižganto gimnazija
Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla

Dalyvių sąrašas
 

Projekto dalyviai seminaro
metu

Projekto dalyviai ir lektorius
E.Bakonis

Projekto dalyviai baigiamosios
konferencijos metu
 PROJEKTO EIGA:

2002 m. spalio 31 d.
Seminaras "Tarptautinė patirtis antikorupcinio švietimo srityje. Korupcijos sąvoka"
 

2002 m. gruodžio 9-10 d.
Seminaras "Antikorupcinio švietimo samprata"
 

2003 m. vasario 6-7 d.
Seminaras "Integruotų programų variantų kūrimas. Programomis realizuotinų tikslų, uždavinių ir rezultatų numatymas"
 

2003 m. balandžio 28-29 d.
Seminaras "Antikorupcinio švietimo klausimai mokykloje"
 

2003 m. spalio 6-10 d.
Antikorupcijos savaitė

plačiau apie antikorupcijos savaitę >>

2003 m. spalio 23-24 d.
Seminaras "Ugdymas nusikalstamumo prevencijos srityje: idėjos, medžiaga, įgyvendinimas. Portfolio medžiagos tobulinimas"
 

2003 m. lapkričio 28 d.
Baigiamoji projekto konferencija
 

Projekto dalyvių veiklos pristatymai:
Projektas "Švietimas prieš korupciją"/ Pasvalio Petro Vileišio vidurinė mokykla
Apie korupciją moksleiviams / Pasvalio Petro Vileišio vidurinė mokykla
Projekto "Švietimas prieš korupciją" plėtra / Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla
Tyrimas "Moksleivių požiūris į demokratines vertybes" / Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla

Nuotraukos iš konferencijos:


A.Schultz-Danijos ambasados
pirmasis sekretorius, A.Nielsen,
M.Søs Lassesen-PLS Rambull
Management konsultantai
 

K.Zaborskas-LR STT Korupcijos
prevencijos valdybos viršininkas,
A.Puodžiukas-LR ŠMM sekretorius,
D.Vilytė-Atviros Lietuvos fondo
direktorė

Pažymėjimų įteikimas
projekto dalyviams


 

PROJEKTO REZULTATAI:

  • Mokytojai, dalyvavę pilotiniame projekte, įgijo žinių apie antikorupcinį švietimą ir reikalingų įgūdžių taikant jį pamokose.
  • Parengta antikorupcinio ugdymo programa ir metodinės rekomendacijos, kaip integruoti ją į bendrąjį ugdymo turinį.
  • Tikimasi, kad projektas plėtosis regioniniu principu: mokyklos, dalyvavusios pilotiniame projekte, tiesiogiai bus atsakingos už projekto rezultatų sklaidą ir tolesnę jo plėtrą. Jos rengs mokomuosius seminarus savo regiono mokykloms bei kurs projekto plėtotės planus.
  • 2005 m. LR Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino bendrojo lavinimo antikorupcinio švietimo programą, tad tikimasi, kad projekto sklaida vyks platesniu Lietuvos mastu. 


Integruota antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklaiMetodinio leidinio rengime aktyviai dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, projekto dalyviai. Priemonės rengėjai tikisi, kad šis leidinys padės mokytojams, norintiems vykdyti švietėjišką korupcijos prevencinę veiklą, įgyti daugiau žinių apie korupcijos sąvoką, galimybes integruoti antikorupcinį ugdymą į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą, paskatins aktyviau domėtis visuomeniniu šalies gyvenimu ir aktyviai bei argumentuotai reikšti savo pilietinę poziciją mums visiems svarbiais klausimais. Praktiniai pamokų bei užklasinių renginių pavyzdžiai padės geriau suvokti antikorupcinio ugdymo turinį, metodų panaudojimo galimybes. Ieškantiems daugiau informacijos, pateikiama papildoma medžiaga, nuorodos į literatūros šaltinius, interneto puslapius.

Vykdant projektą “Antikorupcinių švietimo programų tobulinimas ir sklaida” (2004 m.), ši programa buvo patobulinta bei papildyta nauja metodine medžiaga ir 2005 m. išleista atskiru leidiniu.

APIE PROJEKTĄ SPAUDOJE

Strazdas V. Zona be korupcijos // Dialogas. - 2003 m., gruodžio 5 d., Nr.44 (591)
Banadienė O. Pasaulį keiskime nuo savęs // Švietimo naujienos. - 2003, Nr.20
Rupinskienė D. Moksleiviai prieš korupciją // Šilelis. - 2005.

 

į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004