bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

Projektas „KORUPCIJOS PREVENCIJA ŠVIEČIANT, INFORMUOJANT IR SĄMONINANT VISUOMENĘ“

I. Komponentas - Aukštųjų mokyklų antikorupcinių studijų programų parengimas
 


 

PROJEKTO NUMERIS: LIT/01/010

TRUKMĖ: 2003 - 2004 m.

RĖMĖJAI:
Jungtinių Tautų vystymo programa
LR Vyriausybė

PROJEKTO KOORDINATORIUS:
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba

KOMPONENTO VYKDYTOJAS:
Šiuolaikinių didaktikų centras

KOMPONENTO PARTNERIAI:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos aukštosios mokyklos

KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO AKTUALUMAS:
Atsižvelgiant į tai, jog sėkminga kova su korupcija įmanoma tik derinant prevencines, baudžiamąsias ir šviečiamąsias priemones, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir Nacionalinėje kovos su korupcija programoje nemažai vietos skiriama  prevencinėms ir visuomenės antikorupcinio švietimo priemonėms.
Nacionalinėje kovos su korupcija programoje numatoma: "8.2.4. sukurti ir įdiegti antikorupcines mokymo programas bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose. Specializuotos mokymo programos turėtų būti skirtos aukštesniosioms ir aukštosioms mokykloms, rengiančioms labiausiai korupcijos pažeidžiamų veiklos sričių specialistus. Antikorupcinis švietimas turėtų tapti sisteminis, turėti savo vietą visuomenės švietimo sistemoje".
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnyje teigiama: "Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais“.

Siekiant įgyvendinti minėtas priemones, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2002 m. vykdydama PHARE projektą  "Sąžiningumo ugdymas ir antikorupcinio sąmoninimo didinimas" (Nr. LI9913.02.06), kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija parengė metodines rekomendacijas dėl antikorupcinės švietimo programos vidurinėms mokykloms paruošimo. Šiuolaikinių didaktikų centro 2002-2003 m. projektas "Švietimas prieš korupciją" ir 2004 m. projektas "Antikorupcinių švietimo programų tobulinimas ir sklaida" taip pat buvo orientuoti į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinį.

Šie projektai neapėmė aukštojo mokslo institucijų, taigi, tokiu būdu į antikorupcinį visuomenės švietimą nebuvo įtraukta svarbi tikslinė grupė - aukštųjų mokyklų studentai, kurie ateityje taps naująja valstybės tarnautojų karta.

KOMPONENTO TIKSLAI:

  • Prisidėti prie pilietinės visuomenės formavimo ugdant jaunimo antikorupcines nuostatas.
  • Vykdyti jaunimo antikorupcinį švietimą, kuriant ir įgyvendinant antikorupcines programas aukštosiose mokyklose.
  • Skleisti informaciją apie korupciją ir jos prevenciją.

KOMPONENTO UŽDAVINIAI:

  • Parengti ir testuoti antikorupcinio ugdymo modulius aukštųjų mokyklų studijų programoms.
  • Integruoti antikorupcinio ugdymo modulius į aukštųjų mokyklų studijų programas.
I-ojo komponento veiklos planas

KOMPONENTO EKSPERTAI IR KONSULTANTAI:
Artūras PALIUŠIS, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
Aida MARTINKĖNIENĖ, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
Audronė OPULSKYTĖ, LR Švietimo ir mokslo ministerija
Aleksandras DOBRYNINAS, Transparency International-Lietuvos skyrius
Vaiva VAICEKAUSKIENĖ, Švietimo plėtotės centras
Alma KAROSAITĖ, Muitinės mokymo centras

PROGRAMŲ AUTORIAI IR JŲ PARENGTI KURSAI:
doc.dr. Arūnas POVILIŪNAS (Vilniaus universitetas, sociologija)
"Korupcija deviacijos sociologijos požiūriu". Modulis “Deviacijų sociologijos” kursui

Vitalija SKERUVIENĖ (Kauno kolegija, teisė)
"Korupcija kaip teisės objektas". Modulis “Verslo (komercinės) teisės” kursui

Gintarė ŠATIENĖ (Šiaulių universitetas, viešasis administravimas)
Modulis “Verslo (komercinės) teisės” kursui
"Korupcija ir teisė". Modulis “Teisės pagrindų” kursui
Laisvai pasirenkamas kursas "Korupcija ir antikorupcinė politika"

dr. Tadas TAMOŠIŪNAS (Vilniaus pedagoginis universitetas, sociologija)
"Korupcija kaip deviacijos forma" Modulis “Socialinės organizacijos” kursui
Laisvai pasirenkamasis kursas "Korupcija ir jos prevencija"

Vaiva ZUZAVIČIŪTĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, edukologija)
"Asmeniniai interesai ir atstovavimas'. Modulis “Mokymosi visą gyvenimą” kursui

dr. Romas PRAKAPAS (Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologija)
"Korupcijos kaip moralinės problemos sprendinys etikos kodekse". Paskaita “Profesinės etikos” kursui
 

KOMPONENTO REZULTATAI:

  • Sukurta ilgalaikė jaunimo antikorupcinių nuostatų ugdymo sistema.
  • Parengti integruoti bei laisvai pasirenkami antikorupcinio ugdymo moduliai aukštųjų mokyklų studijų programoms.
  • Parengta metodinė priemonė aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams “Antikorupcinis ugdymas aukštojoje mokykloje”.
  • Atliktas korupcijos sampratos aukštosiose mokyklose sociologinis tyrimas.

Korupcija aukštosiose mokyklose : požiūriai, problemos, sprendimo galimybės. - V.: Garnelis, 2005.

Tai metodinė priemonė, skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams. Šiame leidinyje pristatomas dvejų metų projekto “Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant bei sąmoninant visuomenę” I-jo komponento „Antikorupcinio švietimo kurso aukštosioms mokykloms parengimas“ įgyvendinimo rezultatas – dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys antikorupcinio ugdymo galimybes socialinių mokslų studijų programose. Pateikta medžiaga – autoriniai projekto dalyvių darbai. Kiekvienas iš jų rengė programas, atsižvelgiant į savo aukštosios mokyklos reikalavimus, dėstomojo dalyko specifiką ir galimybes.
Leidinio skaitytojai galės ne tik pasinaudoti jau parengtomis mokymo programomis, tačiau ras ir daugiau informacijos apie korupcijos fenomeną, jo išplitimą pasaulyje ir Lietuvoje, apie korupcijos reiškinį aukštojo mokslo sistemoje, dėstytojų bei studentų požiūrį į korupciją ir jos sampratą. Leidinio gale pateikiamas papildomų šaltinių sąrašas bei pagrindinių sąvokų ir terminų žodynėlis.

Turinys
Korupcijos fenomenas / Jolanta Piliponytė
Korupcijos taksonomija aukštojo mokslo sistemoje / Natalija Rumianceva
Korupcija Lietuvos aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės / dr. Tadas Tamošiūnas
Pagrindinių sąvokų žodynėlis

Sociologinis tyrimas "Korupcija Lietuvos aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės"
Tyrimas buvo orientuotas daugiausiai į kokybinį korupcijos aukštosiose mokyklose nagrinėjimą. Surinkti duomenys leidžia geriau perprasti dėstytojų ir studentų nuostatas korupcijos atžvilgiu bei tiksliau numatyti prevencijos galimybes. Anketinėje apklausoje dalyvavo 90 dėstytojų iš dešimties aukštųjų mokyklų, interviu metu apklausta 20 dėstytojų ir 25 studentai dvidešimt penkiose aukštosiose mokyklose.
Tyrimo rezultatai


Plačiau apie projektą „Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant ir sąmoninant visuomenę“

į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004