bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

Projektas „KORUPCIJOS PREVENCIJA ŠVIEČIANT, INFORMUOJANT IR SĄMONINANT VISUOMENĘ“

   


PROJEKTO NUMERIS: LIT/01/010

TRUKMĖ: 2002-2004 m.

RĖMĖJAI:
Jungtinių Tautų vystymo programa
LR Vyriausybė

PROJEKTO VYKDYTOJAS: LR Specialiųjų tyrimų tarnyba

PROJEKTO PARTNERIAI:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Atviros Lietuvos fondas
Šiuolaikinių didaktikų centras
Lietuvos aukštosios mokyklos
Jaunimo organizacijos
Viešųjų ryšių tarnybos
Vyriausioji rinkimų komisija

PROJEKTO TIKSLAI:

  • Prisidėti prie pilietinės visuomenės formavimo ugdant antikorupcines nuostatas.
  • Vykdyti jaunimo antikorupcinį švietimą, kuriant ir įgyvendinant antikorupcines programas aukštosiose mokyklose.
  • Skleisti informaciją apie korupciją ir jos prevenciją.

PROJEKTO KOMPONENTAI:
Projektas apima keturis nepriklausomus, bet tematiškai susijusius komponentus:

I. Komponentas - AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ANTIKORUPCINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ PARENGIMAS
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba bendradarbiavo su Švietimo ir mokslo ministerija bei Šiuolaikinių didaktikų centru, apmokydama universiteto personalą, studentų organizacijas, tyrėjus rengiant ir diegiant antikorupcinių studijų programą aukštųjų mokyklų mokymo programose.

Atsižvelgiant į tai, jog sėkminga kova su korupcija įmanoma tik derinant prevencines, baudžiamąsias ir šviečiamąsias priemones, Nacionalinės kovos su korupcija programoje skiriama nemažai vietos prevencinėms ir visuomenės antikorupcinio švietimo priemonėms. Pastarosios priemonės apima aukštųjų ir vidurinių mokyklų antikorupcinių studijų programų parengimą bei švietėjiškų projektų, skirtų plačiajai visuomenei, ruošimą.
Siekiant įgyvendinti minėtas priemones, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2002 m. vykdydama PHARE projektą "Sąžiningumo ugdymas ir antikorupcinio sąmoninimo didinimas" (Nr. LI9913.02.06), kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija parengė metodines rekomendacijas dėl antikorupcinės švietimo programos vidurinėms mokykloms paruošimo. Šiuolaikinių didaktikų centro 2002-2003 m. projektas "Švietimas prieš korupciją" ir 2004 m. projektas "Antikorupcinių švietimo programų tobulinimas ir sklaida" taip pat buvo orientuoti į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinį. Šie projektai neapėmė aukštojo mokslo institucijų, taigi, tokiu būdu į antikorupcinį visuomenės švietimą nebuvo įtraukta svarbi tikslinė grupė - universitetų studentai, kurie ateityje taps naująja valstybės tarnautojų karta.
Antikorupcinio švietimo integruotų bei laisvai pasirenkamų kursų modulius bakalauro ir magistro sociologijos, teisės, viešojo administravimo, edukologijos studijoms kūrė aukštųjų mokyklų dėstytojai. Kursų moduliuose aptariamos korupcinės struktūros, analizuojami negatyvūs globalizacijos, modernizacijos, integracijos aspektai ir jų sąsajos su Lietuvoje vykstančiais procesais. Moduliai yra susieti su korupcijos prevencijos aspektais, akcentuojant pilietinės visuomenės kūrimą, nacionalinio sąmoningumo ugdymą, pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis.
Parengti kursų modeliai bei papildoma metodinė medžiaga publikuota leidinyje "Antikorupcinis ugdymas aukštojoje mokykloje". Bus siekiama šiuos kursus įtraukti į aukštųjų mokyklų programas.

Plačiau apie šį komponentą >>

II. Komponentas - ANTIKORUPCINĖS ŠVIEČIAMOSIOS TEMATIKOS TV LAIDOS PRISTATYMAS

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba bendradarbiavo su pasirinktu TV kanalu ir žurnalistais kuriant antikorupcinės tematikos TV laidą.

Vykdant PHARE projektą "Sąžiningumo ugdymas ir antikorupcinio sąmoninimo didinimas" (Nr. LI9913.02.06), 2002 m. spalio mėn. buvo organizuojama savaitės trukmės antikorupcinė kampanija, nukreipta į dvi pagrindines tikslines grupes: jaunimą ir valstybės pareigūnus/tarnautojus, dirbančius labiausiai korupcijos pažeidžiamose srityse (pvz., muitinėje). Tačiau norint pakeisti visuomenės požiūrį ir elgseną, išugdyti antikorupcinį požiūrį visuomenėje, reikia laiko ir pastangų, todėl numatyta kurti vienerių metų trukmės televizijos programą (seriją laidų), kurioje būtų nagrinėjamas korupcijos fenomenas, negatyvus jo poveikis individui ir visuomenei, aiškinamas valstybės ir pilietinės visuomenės vaidmuo kovojant su šiuo reiškiniu, analizuojami realūs korupcijos atvejai.

III. Komponentas - VIEŠOSIOS NUOMONĖS APKLAUSŲ RENGIMAS SIEKIANT PAGERINTI ANTIKORUPCINES PRIEMONES
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba bendradarbiavo su pasirinkta viešųjų ryšių kompanija rengiant anketas ir metodinę medžiagą viešosios nuomonės apklausoms.

Korupcijos reiškinį pradėta analizuoti palyginti neseniai. Viena iš tokios analizės priemonių yra įvairios apklausos: pradedant viešosios nuomonės apklausa, surengta Baltijos tyrimų 1996 m. ir baigiant Korupcijos žemėlapiu, sudarytu Transparency International Lietuvos skyriaus 2001 m. Šie ir kiti tiriamieji darbai pateikė labai skirtingus rezultatus, nes jie rėmėsi skirtinga metodika ir apėmė nepakankamą respondentų skaičių. Be to, apklausos buvo rengiamos nereguliariai, todėl rezultatų palyginimas tapo beveik neįmanomas. Siekiant, kad kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas būtų veiksmingesnis ir greitesnis, Nacionalinė kovos su korupcija programa bus peržiūrima ir atnaujinama kas du metai. Vienas iš būdų, padėsiančių pasiekti šį tikslą – reguliariai pagal vieną metodiką vykdomos viešosios nuomonės apklausos, bei jų rezultatų analizė ir palyginimas. Tam, kad apklausų rezultatai pateiktų įtikinamą vaizdą, turi būti apklaustas platus respondentų ratas, atsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, veiklą, pajamas, gyvenamąją vietą, ir pan.

IV. Komponentas - APVALAUS STALO DISKUSIJA POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO PROBLEMATIKA
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba bendradarbiavo su Vyriausiąja rinkimų komisija rengiant apvalaus stalo diskusiją politinių partijų ir kampanijų finansavimo tematika.

Politinės partijos tampa vienu reikšmingiausių šalies politinės sistemos elementų, todėl stiprėja jų įtaka bei vaidmuo visuomeniniame gyvenime. Valstybės biudžeto dotacijos, pradėtos mokėti nuo 2000 m. yra pakankamai mažos ir nepajėgiančios padengti partijų išlaidų bei įsiskolinimų už rinkimines kampanijas. Tuo naudojasi finansinę paramą politinėms partijoms bei kandidatams teikiantys asmenys; jie sustiprina savo finansinę įtaką, kuria vėliau pasinaudojama sprendimų priėmimo procese. Viena iš Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių, skirtų politikų korupcijos mažinimui, yra naujo įstatymo dėl politinių partijų, politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansavimo rengimas. Sudaryta darbo grupė, konsultuojama užsienio ekspertų, parengė minėto įstatymo projektą PHARE projekto "Nacionalinės kovos su korupcija programos peržiūra ir įgyvendinimas, sektorių kovos su korupcija strategijų ir veiksmų planų parengimas ir įgyvendinimas" (Nr. LI9913.02) rėmuose. Viena iš pagrindinių minėto įstatymo projekto nuostatų – draudimas juridiniams asmenims finansuoti politines partijas ir kandidatus. Šis klausimas sukėlė karštas diskusijas projekto rengėjų gretose ir šiuo metu yra ypač aktualus, atsižvelgiant į artėjančius prezidento rinkimus. Tuo tikslu, atsirado neišvengiama būtinybė surengti vienos dienos apvaliojo stalo diskusiją, kurioje dalyvaus politinių partijų atstovai (finansuotojai), Vyriausioji rinkimų komisija, Transparency International Lietuvos skyrius, Tarptautinių ryšių ir politikos mokslų institutas, tarptautinės organizacijos (Tarptautinis rinkimų sistemų fondas, JAV, Centrinės ir Rytų Europos rinkimų tarnybų asociacija), LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, spaudos atstovai ir kt.

PROJEKTO REZULTATAI:

  • Sukurta ilgalaikė jaunimo antikorupcinių nuostatų ugdymo sistema.
  • Antikorupcinio švietimo įdiegimas aukštųjų mokyklų mokymo programose. 
  • Didesnio antikorupcinės informacijos prieinamumo plačiajai visuomenei užtikrinimas.
  • Ilgalaikis ir pastovus antikorupcinės informacijos skelbimas TV kanalais. 
  • Išplėsta sociologinių duomenų bazė, pasitarnausianti antikorupcinių priemonių tobulinimui.
  • Esminės informacijos apie politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą pateikimas.

į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004