LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
Naujienos

2018–2019 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina tarptautinį projektą "Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas" Nr. K2018-VB-MO-01. Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Projekto partneris – švietimo centras „Pro didaktika“, Moldova. Projektas skirtas kurso „Švietimas ES integracijai“ mokytojams ir bendrojo lavinimo sistemos mokiniams (15–18 m.), besimokantiems pilietinio ugdymo pagrindų ir/ar pasirinkusiems kursą „Švietimas ES integracijai“. Projektu siekiama prisidėti prie korupcijos prevencijos veiklų įgyvendinimo Moldovoje, ugdant sąmoningą, kritiškai mąstančią ir atsakingą asmenybę. Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo priemones Moldovos bendrojo lavinimo mokykloms. 


Seminaras "DARNUS VYSTYMASIS IR SĄŽININGA PREKYBA"

2018 m. birželio 19 d., 10.00–16.00 val.
J. Matulaičio a. 3, Vilnius

Mokymų metu:
1. Susipažinsime su darnaus vystymosi tikslais LITDEA.
2. Sužinosime, kas yra sąžininga prekyba.
3. Išmoksime naudotis inovatyviais technologiniais įrankiais, kurie pagerins pamokos organizavimą, mokinių mokymosi rezultatų vertinimą, grįžtamojo ryšio suteikimą, mokytojo ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant gerinti mokymosi rezultatus.
4. Įgysime ir pagilinsime praktines žinias apie darnaus vystymosi temas, tobulinant tarpdalykinę integraciją ir praktinių užsiėmimų refleksiją.
5. Stebėsime ir aptarsime pamokų planavimo įgyvendinimo schemas šiomis darnaus vystymosi temomis.
6. Pagilinsime žinias ir įgūdžius, taikant šiuolaikinio ugdymo principus ir metodus pamokose.
7. Dalinsimės idėjomis dėl naujos edukacinės aplinkos taikymo ugdymo procese.

Seminaras skirtas mokytojamms dalykininkams, klasių auklėtojams, neformaliojo ugdymo specialistms.

Plačiau apie seminarą

Registracija vyksta iki 2018 m. birželio 18 d. 


VISOS DIENOS MOKYKLOS KONFERENCIJA

2018 m. sausio 5 d., 10.00–16.00 val.
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, I rūmai, 201 a., Vilnius

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą. Siekiant pristatyti ir aptarti Visos dienos mokyklos koncepciją ir jos įgyvendinimą, susipažinti su gerąja Lietuvos mokyklų patirtimi, organizuota konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“.
Konferencijoje buvo pristatyta Visos dienos mokyklos užsienio šalių patirtis, galimybių bei poreikių Lietuvoje tyrimas, Visos dienos mokyklos koncepcijos ir veiklos organizavimo modelių projektai; pedagogai dalijosi konkrečiomis Visos dienos mokyklos įgyvendinimo patirtimis bei įžvalgomis. Konferencijos metu taip pat vyko diskusija, kurios metu socialiniai partneriai, atstovaujantys įvairių interesų organizacijas, visos dienos mokyklos kūrime dalyvaujančios ministerijos, teikė siūlymus dėl Visos dienos mokyklos atliepties plačiam suinteresuotųjų ratui.

Konferencijos programa

KONFERENCIJOS MEDŽIAGA


SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ 2017 m. 

Diskusija „Mokymosi galia: asmeniški atradimai ir/ar praradimai“ 
2017 m. lapkričio 23 d. 16.00, Mykolo Romerio universitetas,  I-220 (Profesoriumas)

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras ir Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir Socialinio darbo institutas lapkričio 23 d. organizavo į Suaugusiųjų švietimo savaitei skirtą renginį – diskusiją „Mokymosi galia: asmeniški atradimai ir/ar praradimai“. Renginyje dalyvavo dėstytojai, studentai, administracijos darbuotojai ir socialiniai partneriai bei dalijosi asmeninio mokymosi patirtimi. Diskusijoje dalyvavo MRU Rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Edukologijos ir Socialinio darbo instituto direktorė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė bei MRU lektorė dr. Daiva Penkauskienė, MRU studentų atstovai. Diskusiją moderavo MRU Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisės instituto prof. Justinas Žilinskas.VISOS DIENOS MOKYKLOS KONCEPCIJA

Viešosios diskusijos-konsultacijos Lietuvos miestuose
2017 m. gruodžio 1-8 d.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas LR Vyriausybės siekį užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir mokymo(si) pagalbą visiems, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą. Mokslininkų komanda, atstovaujama VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“, atliko užsienio šalių patirties analizę ir Lietuvos galimybių bei poreikių tyrimą, kurių pagrindu kuriamos konceptualios Visos dienos mokyklos nuostatos bei galimi ugdymo proceso organizavimo modeliai. Siekiant pasinaudoti gerąja Lietuvos mokyklų patirtimi, pedagogų, mokyklose dirbančių pagalbos specialistų, švietimo įstaigų vadovų ir platesnės mokyklos bendruomenės, įžvalgomis, organizuotos viešosios diskusijos-konsultacijos šešiuose Lietuvos miestuose.2016-2019 m. įgyvendinamas tarptautinis projektas „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ finansuojamas Erasmus+ programos  lėšomis. Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su kitomis institucijomis iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Airijos, Belgijos, Čekijos, Rumunijos dalyvauja projekte kaip Tras-Os-Montes e Alto Douro universiteto (Portugalija) partneris. Projekto tikslas - skatinti kritinio mąstymo ugdymą Europos aukštojo mokslo institucijose, siekiant aukštojo mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams bei iššūkiams. Projekto metu bus parengtos rekomendacijos apie kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą Europos aukštojo mokslo ir studijų institucijose, kad jos kuo tiksliausiai atlieptų šiuolaikinės visuomenės poreikius. Rekomendacijos bus paremtos išsamiais tyrimais, atliktais projekto partnerių šalyse.DATAUSE projektą Europos Komisija išrinko sėkmės istorijos projektu

2016 m. vasarį Europos Komisija išrinko projektą "DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos" sėkmės istorijos projektu. Projektas buvo išskirtas dėl poveikio, indėlio į politikos formavimą, naujoviškų rezultatų ir kūrybinių metodų panaudojimo. DATAUSE projektas buvo vykdomas 2010-2012 m. pagal Europos Comenius Mokymosi visą gyvenimą programą. PCG koordinavo komandą, kurią sudarė Brėmeno informacijos valdymo institutas (Vokietija), Twente universitetas (Nyderlandai), Mokyklų ir mokymo įstaigų specialistų tinklas (Jungtinė Karalystė), Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva). Projekto tikslas buvo parengti mokyklose kompetentingus lyderius ir suburti duomenų rinkimo ir panaudojimo komandas, kurios turimus duomenis mokyklos veiklos tobulinimui ir mokinių pasiekimams gerinti. 

       


2015-2016 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina tarptautinį Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą "Europos pamokos". Projekto partneriai - asociacija "Mokykla-Šeima-Visuomenė", Gruzija ir švietimo centras "Pro didaktika", Moldavija. Projektas skirtas mokiniams (16-18 m.) bei jaunimui (18-29 m.), skatinant juos daugiau sužinoti apie ES vertybes, istoriją, politiką, suvokti demokratinių šalių bendrystės prasmę ir naudą kiekvienai šaliai. Projekto tikslas – sukurti ir atnaujinti mokymo programas, skirtas europinių vertybių ugdymui ir eurointegracinių procesų pažinimui. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 
2016 m. ekspertai Gruzijoje ir Moldovoje parengė ir ištestavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą "Švietimas Europos integracijai". Programa skirta parengti bendrojo lavinimo istorijos, pilietinio ugdymo ir geografijos mokytojus dirbti su 2015 m. parengta pasirenkamąja programa mokiniams „Švietimas Europos integracijai“. Taip pat parengta Europos integracijos programa ir mokomoji medžiaga jaunimo organizacijoms. 

     


Nuo 2015 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina Lietuvoje tarptautinę alkoholio vartojimo prevencijos programą "Kalbėkimės". Programos tikslas - padėti pedagogams ir neformaliojo ugdymo specialistams ugdyti mokinių žinias, gebėjimus ir nuostatas alkoholio prevencijos srityje: mokinių gebėjimą suprasti žalingą alkoholio poveikį, mokytis kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir pasirinkimus, suprasti jų pasekmes, atsisakyti alkoholio ir rinktis sveiką gyvenimo būdą ir turiningą laisvalaikį. Programos įgyvendinimo metu lietuvių kalba išleista mokomoji medžiaga "Kalbėkimės", kurios metodika parengta Švedijos specialistų ir sėkmingai įgyvendinama Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje taip pat Estijos ir Latvijos mokyklose. Parengta ir akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa "Kalbėkimės", organizuoti mokymai Lietuvos savivaldybėse, 2016 m. mokomoji programa adaptuota neformaliajam ugdymui. 

Programos įgyvendinimo rezultatai 2015 m.
       

 
Pedagoginių-psichologinių žinių kursas
Šiuolaikinių didaktikų centras organizuoja PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSĄ dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais ir neišklausiusiems šio kurso (NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS).
Kviečiame registruotis. Kursai organizuojami grupei susidarius. Siūlome ir nuotolinį mokymąsi.

Plačiau apie kursą  


Seminarai mokykloms
Mokyklų bendruomenėms 2018 m. siūlome naujas ir laiko patikrintas kvalifikacijos tobulinimo programas. 

Plačiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas  


Tyrimų apie kritinio mąstymo nuostatų ir įgūdžių raišką ugdyme bei darbo praktikoje pristatymas
2017 m. sausio 26 d.
Atviros Lietuvos fondas
Renginį organizavo Neformaliojo švietimo debatų centras ir Šiuolaikinių didaktikų centras. Renginys skirtas švietimo specialistams, pedagogams, neformaliojo ugdymo pedagogams ir visiems, besidomintiems kritinio mąstymo ugdymu.
Platesnė informacija ir registracija

Konferencija "Raštingumas skaitmeniniame amžiuje"
2017 m. sausio 20 d.
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Konferencija skirta pedagogams, bibliotekininkams, skaitymu besidomintiems ir jį skatinantiems.
Konferenciją organizavo Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Šiuolaikinių didaktikų centru, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Suomijos ambasada, Airijos ambasada, Tarptautinės plėtros Europoje komitetu, Europos Raštingumo Asociacijų Federacija, Tarptautine raštingumo asociacija.
Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų specialistų iš Europos šalių ir JAV (mokslininkų, tyrėjų, mokytojų) diskusija apie raštingumą šiandien. Tai galimybė apsikeisti idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir praktika bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais.

Su konferencijos pranešimais galite susipažinti čia 

Mokomasis filmas "Kaip ugdyti kritinį mąstymą", 2014
Skaičiuojama
nuo 2010-04-01

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt